ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทนา สุทธิจารี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พงษ์ศักดิ์ ทักษิณสุข 4
2 ณัฐพงษ์ คันธรส 4
3 อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ 2
4 วันทนีย์ จันทร์เอี่ยม 2
5 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
6 พัชรินทร์ ทาตายุ 2
7 จรัส สุวรรณมาลา 2
8 พงษ์พันธ์ ริ้วทองทวี 2
9 ธนัน อนุมานราชธน 2
10 ไพสิฐ พานิชกุล 2
11 อรรถพล อุทุมพร 1
12 บัณฑิต เจริญ 1
13 ประกาศิต มหาสิงห์ 1
14 รักชนก ต๊ะกัน 1
15 รัตนา ต๊ะแสง 1
16 กิติพัฒน์ สุนทรพันธุ์ 1
17 บัญชา พุฒิวนากุล 1
18 ยงยุทธ จิระเจริญวงศ์ 1
19 อัมฤตา สารธิวงค์ 1
20 Jantana Suttijaree 1
21 ปรีชา เชื้อพลากิจ 1
22 ณัฐชา เชื้อทอง 1
23 ภิสันต์ เจนร่วมจิต 1
24 วิทยา เชื้อทอง 1
25 อโณทัย วัฒนาพร 1
26 สงคราม แก้วกันทะ 1
27 พงษ์ศักดิ์ งามแปง 1
28 ราม โชติคุต 1
29 มุกดา ท้วมเสม 1
30 ดารารัตน์ คำเป็ง 1
31 ศักดิ์ศรี มูลธร 1
32 ปัทมาภรณ์ จันทรคณา 1
33 เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ 1
34 ปวันพัสชร์ บุญยะชัยชนะ 1
35 พจนา พิชิตปัจจา 1
36 ราม โชติกุล 1
37 กิติพัฒน์ ประเสริฐ 1
38 ศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์ 1
39 นภดล ปันติ๊บ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 11
6 2551 3
7 2547 3
8 2546 1
9 2543 1
10 2542 1
11 2539 3
12 2535 3
13 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของโครงการ 5 รั้วป้องกันยาเสพติดและโครงการ 25 ตาสับปะรด
ปี พ.ศ. 2554
3 บทบาทผู้นำท้องถิ่นในการจัดการปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าของตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการถนนคนเดินกาดกองต้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2553
5 บาทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 4 ตุลาคม 2552
6 วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน หลังการยกฐานะของเทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังการรัฐประหาร วันที่ 19 กันยายน 2549 ถึง พ.ศ.2551
8 กระบวนการประชาสังคมในเขตเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
9 บทบาทการเมืองภาคประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่น : ศึกษากรณีเฉพาะ สภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
10 การถ่ายโอนสถานีอนามัย สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
11 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชนชั้นกลาง ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
12 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
13 การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการจัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่
14 การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของกลุ่มเยาวชนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเชียงใหม่
15 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
16 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อนโยบายการบริหารงาน ของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
17 การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในองค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
18 บทบาทของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาการเติบโต ของการท่องเที่ยวในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
19 วิถีความเป็นประชาธิปไตยของประชาชน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
20 กระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็ง ให้กับชุมชนอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2547
21 ความคิดเห็นของประชาชนต่อระบบกำจัดขยะแบบศูนย์รวม ในเขตเทศบาล ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
22 ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาล ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
23 ภาวะผู้นำของอัยการจังหวัด
ปี พ.ศ. 2546
24 ทัศนคติของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการลงโทษประหารชีวิต
ปี พ.ศ. 2543
25 องค์การปกครองท้องถิ่นระดับสุขาภิบาล : บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ. 2542
26 การใช้ Tenses ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2539
27 บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการจัดการป่าไม้โดยชุมชน
28 การศึกษาความท้อถอยในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
29 บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการจัดการป่าไม้โดยชุมชน / จันทนา สุทธิจารี
ปี พ.ศ. 2535
30 กระบวนการกำหนดนโยบายของรัฐด้านสาธารณูปการ : ศึกษา การสร้างเขื่อนเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า
31 กระบวนการกำหนดนโยบายของรัฐด้านสาธารณูปการ : ศึกษาการสร้างเขื่อนเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า / โดย จันทนา สุทธิจารี
32 กระบวนการกำหนดนโยบายของรัฐด้านสาธารณูปการ : ศึกษาการสร้างเขื่อนเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า