ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทนา บุญยะรัตน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- จันทะนา บุญยะรัตน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการ การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผลทุเรียนต่อการป้องกันภาวะความจำเสื่อมในหนูเม้าส์
ปี พ.ศ. 2559
2 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผลทุเรียนต่อการป้องกันภาวะความจำเสื่อมในหนูเม้าส์
3 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากไข่น้ำต่อการป้องกันภาวะความจำเสื่อม
ปี พ.ศ. 2557
4 ฤทธิ์ป้องกันการทำลายเชลล์ประสาทของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์ และกลไกการควบคุม
5 ฤทธิ์ป้องกันการทำลายเชลล์ประสาทของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์ และกลไกการควบคุม
ปี พ.ศ. 2556
6 การออกแบบและการสังเคราะห์สารใหม่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลินแอสเตอเรสและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น
7 การศึกษาผลของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยต่อการป้องกันภาวะความจำเสื่อม (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย)
8 การออกแบบและสังเคราะห์สารใหม่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซด์นิวโรนอลไนตริกออกไซม์ซินเตซอย่างจำเพาะเจาะจงและต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2555
9 ฤทธิ์ป้องกันการทำลายเชลล์ประสาทของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์ และกลไกการควบคุม
ปี พ.ศ. 2554
10 ฤทธิ์ป้องกันการทำลายเชลล์ประสาทของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์ และกลไกการควบคุม
11 การออกแบบและการสังเคราะห์สารใหม่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลินแอสเตอเรสและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น
ปี พ.ศ. 2553
12 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของซีรัมโบนจากกะทือและฤทธิ์ทางชีวภาพ
13 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและฤทธิ์ฟื้นฟูประสิทธิภาพการเรียนรู้และความจำในสัตว์ทดลองของสารประกอบทางเคมีจากรากส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552)
14 การออกแบบและสังเคราะห์สารใหม่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์นิวโรนอลไนตริกออกไซด์ซินเตซอย่างจำเพาะเจาะจงและต้านอนุมูลอิสระ
15 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและฤทธิ์ฟื้นฟูประสิทธิภาพการเรียนรู้และความจำในสัตว์ทดลองของสารประกอบทางเคมีจากรากส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552)
16 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและฤทธิ์ฟื้นฟูประสิทธิภาพการเรียนรู้และความจำในสัตว์ทดลองของสารประกอบทางเคมีจากรากส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552)
17 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของซีรัมโบน จากกะทือและฤทธิ์ทางชีวภาพ
18 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของคาร์บาโซลจากส่องฟ้าดงและฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2552
19 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและฤทธิ์ฟื้นฟูประสิทธิภาพการเรียนรู้และความจำในสัตว์ทดลองของสารประกอบทางเคมีจากรากส่องฟ้าดง
20 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและฤทธิ์ฟื้นฟูประสิทธิภาพการเรียนรู้ และความจำในสัตว์ทดลองของสารประกอบทางเคมีจากรากส่องฟ้าดง
21 ฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนของสารประกอบทางเคมีจากส่องฟ้าดง
ปี พ.ศ. 2549
22 การออกแบบ และการสังเคราะห์สารใหม่ที่มีฤทธิยับยั้งเอนไซม์นิวโรนอลไนตริออกไซด์ซินเสอย่างจำเพาะเจาะจง
ปี พ.ศ. 2539
23 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ chroman amide และ nicotinyl amide และศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเกิด lipid peroxidation II