ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วินัย ลีสมิทธิ์ 11
2 สงครามชัย ลีทองดี 5
3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 4
5 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
6 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3
8 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
9 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
10 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
11 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
12 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
13 ครรชิต สุขนาค 2
14 ทัศนีย์ ญาณะ 2
15 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
16 พฤกษา บุกบุญ 2
17 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
18 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
19 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
20 หทัยชนก สุมาลี 2
21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
22 ภูษิต ประคองสาย 2
23 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
24 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
25 วลัยพร พัชรนฤมล 2
26 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
27 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
28 สิรินาฏ นิภาพร 2
29 Swansea university 2
30 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
31 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
32 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
33 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
34 David Hughes 2
35 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
36 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
37 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
39 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
40 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
41 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
42 นักวิชาการอิสระ 2
43 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
44 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
45 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
46 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
47 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
48 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
49 ฐิติมา นวชินกุล 2
50 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
51 ไม่มีข้อมูล 1
52 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
53 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
54 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
55 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
56 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
57 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
58 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
59 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
60 วรรณภา บำรุงเขต 1
61 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
62 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
63 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
64 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
65 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
66 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
67 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 543 8