ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วินัย ลีสมิทธิ์ 8
2 สงครามชัย ลีทองดี 3
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
5 สิรินาฏ นิภาพร 2
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
7 พฤกษา บุกบุญ 2
8 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
9 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
10 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
11 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
12 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
13 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
14 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
15 ทัศนีย์ ญาณะ 2
16 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
17 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
18 ภูษิต ประคองสาย 1
19 หทัยชนก สุมาลี 1
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
21 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
22 ครรชิต สุขนาค 1
23 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
24 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
25 วลัยพร พัชรนฤมล 1
26 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
27 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
28 วรรณภา บำรุงเขต 1
29 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
30 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
31 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 1
33 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
34 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
35 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
36 David Hughes 1
37 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
38 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
39 Swansea university 1
40 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
41 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
42 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
43 นักวิชาการอิสระ 1
44 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
45 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
46 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
47 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
48 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 1
49 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
50 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
51 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
52 ฐิติมา นวชินกุล 1
53 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
54 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
55 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
56 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
57 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
58 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
59 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
60 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
61 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
62 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
63 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
64 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
65 ไม่มีข้อมูล 1
66 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
67 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
2 การบริหารระบบสุขภาพแบบเขตพื้นที่
3 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
5 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
6 บทบาทที่เหมาะสมของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข
7 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
ปี พ.ศ. 2552
8 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล