ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วินัย ลีสมิทธิ์ 8
2 สงครามชัย ลีทองดี 3
3 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
4 ทัศนีย์ ญาณะ 2
5 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
6 สิรินาฏ นิภาพร 2
7 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
8 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
9 พฤกษา บุกบุญ 2
10 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
11 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
12 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
13 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
14 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
15 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
16 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
17 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
18 ฐิติมา นวชินกุล 1
19 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 1
20 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 1
22 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
23 นักวิชาการอิสระ 1
24 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 1
25 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
26 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
27 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
28 ไม่มีข้อมูล 1
29 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
30 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
31 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
32 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
33 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
34 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
35 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
36 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
37 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
38 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
39 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
40 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
41 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
42 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
43 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
44 ครรชิต สุขนาค 1
45 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
46 วลัยพร พัชรนฤมล 1
47 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
48 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
49 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
50 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
51 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
52 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
53 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
54 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
55 ภูษิต ประคองสาย 1
56 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
57 David Hughes 1
58 Swansea university 1
59 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
60 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
61 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
62 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
63 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
64 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
65 หทัยชนก สุมาลี 1
66 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
67 วรรณภา บำรุงเขต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
2 การบริหารระบบสุขภาพแบบเขตพื้นที่
3 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
5 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
6 บทบาทที่เหมาะสมของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข
7 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
ปี พ.ศ. 2552
8 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล