ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วินัย ลีสมิทธิ์ 11
2 สงครามชัย ลีทองดี 5
3 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
4 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 4
6 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3
8 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
9 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
10 ฐิติมา นวชินกุล 2
11 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
12 Swansea university 2
13 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
14 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
15 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
16 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
17 นักวิชาการอิสระ 2
18 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
19 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
20 ทัศนีย์ ญาณะ 2
21 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
22 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
23 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
24 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
25 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
26 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
27 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
29 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
30 ครรชิต สุขนาค 2
31 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
32 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
33 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
34 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
35 พฤกษา บุกบุญ 2
36 David Hughes 2
37 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
38 วลัยพร พัชรนฤมล 2
39 สิรินาฏ นิภาพร 2
40 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
41 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
42 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
43 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
44 หทัยชนก สุมาลี 2
45 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
46 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
47 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
48 ภูษิต ประคองสาย 2
49 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
50 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
51 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
52 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
53 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
54 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
55 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
56 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
57 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
58 วรรณภา บำรุงเขต 1
59 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
60 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
61 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
62 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
63 ไม่มีข้อมูล 1
64 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
65 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
66 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
67 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 543 8