ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ปี พ.ศ. 2558
3 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
4 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ปี พ.ศ. 2557
5 กำรวัดประสิทธิภำพและเปรียบเทียบ Name Matching Algorithms
6 โปรแกรมค้นหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวด้วยเสียง
ปี พ.ศ. 2556
7 การพัฒนาระบบการช่วยให้คำแนะนำสำหรับผู้สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยหลักการออนโทโลจี-
8 ระบบจัดกลุ่มและค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวโดยใช้หลักการออนโทโลจีและเนมแมทชิ่ง
ปี พ.ศ. 2555
9 การพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์เว็บไซต์อนาจารด้วยหลักการคำนวณค่าน้ำหนักในโครงสร้างของเว็บไซต์ และ Semantic Networks
10 ระบบผู้เชี่ยวชาญการวางแผนสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยด้วยหลักการออนโทโลจี
11 ระบบวินิจฉัยโรคทางไกลโดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญช่วยในการตั้งคำถาม
12 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดหางานด้วยหลักการ Ontology
ปี พ.ศ. 2554
13 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดหางานด้วยหลักการ Ontology
14 ระบบวินิจฉัยโรคทางไกลโดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญช่วยในการตั้งคำถาม
ปี พ.ศ. 2553
15 การออกแบบเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบไร้สายและพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับวิเคราะห์เพื่อวางแผนการใช้กระแสไฟฟ้าภานอาคาร
16 เฟรมเวิร์คสำหรับการเรียนและการประเมินการเรียนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
17 การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลและออนโทโลจีของเวลาในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ทของนิสิตมหาวิทยาลัย นเรศวร
18 การพัฒนาระบบการตั้งชื่อและการตรวจสอบชื่อไทยโดยใช้หลักการ Ontology และ Name Matching Algorithm
ปี พ.ศ. 2551
19 การพัฒนาเทคนิคใหม่ของ Phonetic Base Name Matching Algorithms เพื่อเป็นทางเลือกในระบบตั้งชื่อไทย
20 ระบบบริหารการจัดการข้อมูลและเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบอนิเมชั่น
ปี พ.ศ. 2549
21 การปรับปรุงระบบตรวจสอบชื่อไทยโดยใช้หลักการ Statistical Ontology