ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การลดค่าความไม่แน่นอนของการวัดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้โอห์มมิเตอร์
2 แนวทางการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา: บ้านห้วยมง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
3 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงอันตรายของเด็กเล็กเนื่องจากอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
4 การพัฒนาสมบัติฉนวนความร้อนสำหรับอิฐก่อสร้างสามัญ โดยใช้ซังข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการโรงงงานเซรามิกขนาดเล็ก และแนวทางการจัดการกับสภาพปัญหา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
6 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้างสรรค์ของโรงงานขนาดย่อม กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ "พี่เลี้ยงน้อง" ในจังหวัดลำปาง
7 ผลการใช้กิจกรรมการจำลองสถานการณ์จริงเพื่อพัฒนาการสอนในรายวิชาการจัดการ ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
8 แนวทางการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา: บ้านห้วยมง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
9 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในโรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปด้วยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิตในกระบวนการผลิต
10 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปด้วยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิตในกระบวนการผลิต
11 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงอันตรายของเด็กเล็กเนื่องจากอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
12 การสำรวจศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
13 การสำรวจสภาพปัญหาการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ของผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
14 การพัฒนาระบบจัดการอาศรมพลังงานทางเลือกแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : บ้านห้วยมง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
15 การลดค่าความไม่แน่นอนของการวัดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้โอห์มมิเตอร์
ปี พ.ศ. 2555
16 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อการสอนระหว่างสื่อประเภทสไลด์กับวีดีโอในรายวิชาระบบบริหารและการประกันคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2554
17 การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกางเกงเวสในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัท นอร์ธเทิร์น แอทไทร์จำกัด
ปี พ.ศ. 2552
18 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปด้วยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา = Production efficiency improvement of garment factory using motion and time study technique \ จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา