ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 11
2 ตุลวิทย์ สถาปนจารุ 5
3 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 5
4 รัฐชา ชัยชนะ 3
5 วันชัย อรุณประภารัตน์ 3
6 ประสงค์ สงวนธรรม 3
7 ปฬาณี ฐิติวัฒนา 3
8 ภูมิอุษา ชาลีพรหม 3
9 ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ 3
10 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 2
11 สารัฐ รัตนะ 2
12 ปิยาภรณ์ สมสมัคร 2
13 ธันวา จิตต์สงวน 2
14 กิตติชัย รัตนะ 2
15 สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ 2
16 วิชัย ศิวะโกศิษฐ 2
17 วีรชัย อาจหาญ 2
18 ณัฐวุฒิ อินทร 2
19 ภาณุมาศ ลาดปาละ 2
20 นลินี รังแก้ว 1
21 วราภรณ์ คงสุภาพศิริ 1
22 รัตนาภรณ์ เอกนุช 1
23 วีรยา สงิห์โต 1
24 กนกพร พิทักษากร 1
25 ภานุกร ศรุติชาติ 1
26 สุชปา เนตรประดิษฐ์ 1
27 ไพศาล กิตติศุภกร 1
28 สมนิมิตร พุกงาม 1
29 ถกล ประกายรุ้งทอง 1
30 สุวรรณี จุฑามณีพงษ์ 1
31 สุทธิวรรณ นกสง่า 1
32 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
33 สุธิดา พิริยะการสกุล 1
34 พูลศิริ กิจวรรณ 1
35 จินดา กลับกลาย 1
36 จุฑาพร ฉันทากร 1
37 มนตรี วรพันธ์ 1
38 พัชรีพันธ์ รัตโนดม 1
39 Timthy Wood() 1
40 เติมศิริ จงพูลผล 1
41 เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 1
42 ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร 1
43 พัชราภรณ์ สมทรง 1
44 กุมุท สังขศิลา 1
45 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 1
46 อรุณศิริ กำลัง 1
47 ปกรศ์พรรน์ ณะคำปา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 6
4 2553 3
5 2552 9
6 2551 1
7 2550 3
8 2549 2
9 2548 6
10 2547 7
11 2546 1
12 2545 1
13 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้น
ปี พ.ศ. 2555
2 การใช้เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology)สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดกลาง ขนาดเล็กในส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3 โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตะกอนจากระบบผลิตน้ำของโรงไฟฟ้า
4 การเพิ่มสมบัติพิเศษของสีทองสำหรับทาภายนอกด้วยนาโนไททาเนียมไดออกไซด์
5 การปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องอาหาร ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ปี พ.ศ. 2554
6 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมผงถ่านไม้ไผ่เพื่อการดูดซับกลิ่นและความชื้น
7 การเพิ่มสมบัติพิเศษของสีทองสำหรับทาภายนอกด้วยนาโนไททาเนียมไดออกไซด์
8 การพัฒนาวิธีประเมินความเปราะบางต่อการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินด้วยฟัซซีเซต กรณีศึกษาจังหวัดระยอง
9 การพัฒนาบล็อกคอนกรีตผสมผงยางเป็นวัสดุกันความร้อนและกันลื่น
10 การพัฒนาแผ่นดูดซับสารระเหยที่ขึ้นรูปด้วยถ่านไม้และเยื่อกระดาษ
11 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตะกอนจากระบบผลิตน้ำของโรงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2553
12 การพัฒนาระบบ ABR (Anaerobic Baffled Reactor) สำหรับการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศและการผลิตแก๊ซชีวภาพในอุตสาหกรรมน้ำตาล
13 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด
14 การพัฒนาระบบดักจับแบบเปียกเพื่อการบำบัดกลิ่นจากกระบวนการอบยางแท่ง
ปี พ.ศ. 2552
15 การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดประจำปี 2552 เครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 การผลิตปุ๋ยหมักจากของเสียโรงงานผลิตไวน์โดยการเติมจุลินทรีย์ทนความร้อนที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย
17 การพัฒนาบล็อกคอนกรีตผสมผงยางรีไซเคิลเป็นฉนวนความร้อนและลดการลื่น
18 การพัฒนาและออกแบบระบบกำจัดกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการอบยางในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา
19 การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงขยะจังหวัดสระบุรี
20 การศึกษาไบรโอนโซนน้ำจืดและการประยุกต์ใช้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบริเวณศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน
21 การใช้กากองุ่นในอุตสาหกรรมไวน์ผลิตฮอร์โมนเร่งการเติบโตของผลองุ่น
22 การพัฒนาตัวกรองเซรามิกผสมไดอะทอไมต์ในการดูดซับโลหะหนัก
23 อิทธิพลของต้นทุนภายนอกต่ออัตราการรับซื้อไฟฟ้าของโรงงานชีวมวลขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2551
24 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณเขาพระพุทธบาทน้อยเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
25 การพัฒนาอินฟาเรดเซรามิกเพื่อเป็นวัตถุดิบใหม่ในอุตสาหกรรมเซรามิก
26 การออกแบบและประเมินสมรรถนะของระบบบำบัดน้ำสำหรับการเลี้ยงกุ้ง
27 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด
ปี พ.ศ. 2549
28 การพัฒนาตัวกลางในการกรองจากไดอะทอไมต์สำหรับการบำบัดน้ำเสียจากการชุบโลหะ
29 โครงการกิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2549 เครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2548
30 การคัดเลือกวัสดุที่มีฟาร์อินฟราเรดเพื่อการประยุกต์ใช้กับเตาอบอุตสาหกรรม
31 คู่มือป้องกันมลพิษในธุรกิจโรงพิมพ์แบบออฟเซ็ต ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้คำปรึกษาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
32 ผลิตภัณฑ์กลิ่นหอมระเหยด้วยวัสดุเหลือใช้จากต้นยูคาลิปตัส
33 ระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการฟอกและย้อม
34 โครงการกิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2547 เครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35 การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของคุณภาพน้ำด้วย CVM
ปี พ.ศ. 2547
36 การนำน้ำจากกระบวนการฟอกและย้อมกลับมาใช้ประโยชน์
37 การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของคุณภาพน้ำด้วย CVM
38 การผลิตวัสดุติดผนังภายในด้วยวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
39 การพัฒนาใช้ไบรโอซัววเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางประกง
40 ชุดเครื่องมือทดสอบอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบสารเคลือบแผ่นโลหะ
41 ศักยภาพของการพัฒนาลุ่มน้ำที่มีต่อคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง
42 โครงการกิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2547 เครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2546
43 โครงการการศึกษาผลกระทบการใช้สารอีเอ็มในสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2545
44 การวิเคราะห์แบบปฏิสัมพันธ์หลากหลายเป้าหมายสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและดิน กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ประเทศไทย