ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จักรกฤษณ์ พจนศิลป์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- จักรกฤษณ์ พจนศิลป์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอื้อ สิริจินดา 26
2 รวิสสาข์ สุชาโต 13
3 สุวรรณา ประณีตวตกุล 12
4 สุวรรณา สายรวมญาติ 5
5 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 5
6 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 3
7 นุชนาถ มั่งคั่ง 3
8 ศานิต เก้าเอี้ยน 3
9 นภาพร อติวานิชยพงศ์ 2
10 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
11 สมพร อิศวิลานนท์ 2
12 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 2
13 นภาภรณ์ พรหมชนะ 2
14 กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก 2
15 สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ 2
16 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 2
17 สันติ แสงเลิศไสว 1
18 ภาณุ ตรัยเวช 1
19 อุไรรัตน์ เนตรหาญ 1
20 มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ 1
21 Pepijn Schreinemachers 1
22 วินัศ ภูมินาถ 1
23 Thomas Berger 1
24 ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ 1
25 นพพงศ์ จุลจอหอ 1
26 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 1
27 สดใส ช่างสลัก 1
28 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
29 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
30 จันทรพร จักร์แก้ว 1
31 มณฑิรา อุบลเลิศกุล 1
32 วสุรัตน์ แซ่โง้ว 1
33 ปรียาวรรณ์ สุรศรีสกุล 1
34 จิราภัษ อัจจิมางกูร 1
35 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
36 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม 1
37 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
38 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 1
39 รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ 1
40 เออวดี เปรมัษเฐียร (อุบลศุข) 1
41 ปิติ กันตังกุล 1
42 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 1
43 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
44 งามจิตร โล่วิทูร 1
45 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
46 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 1
47 วรพล เพ็งพินิจ 1
48 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
49 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
50 อภิญญา จุฑางกูร 1
51 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
52 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 2
3 2555 5
4 2554 3
5 2553 7
6 2552 2
7 2551 1
8 2548 1
9 2547 1
10 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
2 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
3 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดกาแฟ อราบิก้าบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดกาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2556
4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การผลิตพันธุ์อ้อยพลังงาน
5 การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายเพื่อการพัฒนาการทำเกษตรอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำแม่สาภาคเหนือของไทยโดยใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทน
ปี พ.ศ. 2555
6 การประเมินความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
7 การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายเพื่อการพัฒนาการทำเกษตรอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำแม่สาภาคเหนือของไทยโดยใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทน
8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางนโยบายสำหรับการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
9 การประเมินความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
10 ประสิทธิภาพการผลิตข้าวสังข์หยดภายใต้ระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2554
11 การวางแผนการใช้ที่ดินของระบบการทำเกษตรในพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
12 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟของประเทศ
13 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ และปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เป็นจริง
ปี พ.ศ. 2553
14 การจัดทำคู่มือและการ์ตูนเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยภายใต้การวิจัยเชิงบูรณ์การหัวข้อ การใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"
15 การศึกษาประสิทธิภาพตลาดขายส่งและขายปลีกสินค้าพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของมูลนิธิโครงการหลวง และความต้องการพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของผู้บริโภค
16 แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
17 การวิเคราะห์ศักยภาพทางการตลาดและการผลิตผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีทีกำจัดศัตรูพืชแบบชีวภาพ
18 การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายของรัฐต่อการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ชลประทาน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ตามสภาพที่เป็นจริง
19 การวิเคราะห์อุปสงค์การนำเข้าข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทยและข้าวเจ้าขาวของประเทศคู่ค้าที่สำคัญจากประเทศไทย
20 แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
21 การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าของโครงการหลวง: การศึกษาสถานภาพการแข่งขันของสินค้าพืชผัก ผลไม้ และกาแฟของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้เขตการค้าเสรี
22 คู่มือการใช้แบบจำลอง MP-MAS สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
23 แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
24 การบริโภคภายในประเทศและการส่งออกสินค้าผลไม้ของไทย(ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเรื่อง Sustainable Land Use and Rural Development in Mountainous Areas of South East Asia) (ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-ยุโรป เยอรมัน))
ปี พ.ศ. 2547
25 แบบจำลองระดับหมู่บ้านและภูมิภาคสำหรับความยั่งยืนระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง(ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-ยุโรป เยอรมัน))