ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จอมภพ แววศักดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 3
3 2556 3
4 2555 2
5 2554 3
6 2553 7
7 2551 4
8 2550 2
9 543 41
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสต๊อกน้ำมันปาล์มและโครงสร้างภาษีของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มอย่างเป็นระบบ
ปี พ.ศ. 2557
2 แผนงานวิจัย: การวิจัยพัฒนาและสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นในทะเลบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
3 โครงการย่อย 1: การประเมินศักยภาพของพลังงานคลื่นในทะเลบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศ
4 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานด้วยการพัฒนาปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2556
5 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการประเมิณวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงขยะ RDF-5 ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
6 การศึกษาเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสงจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย
7 การประเมินศักยภาพเบื้องต้นและความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าออสโมติค บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย โดยประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนาแผนที่ลมความละเอียดสูงของจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา โดยใช้แบบจำลองบรรยากาศระดับเมโซควบคู่กับแบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณระดับจุลภาค
9 การประเมินศักยภาพ-เทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
10 การประเมินทางเทคนิคของการเปลี่ยนรูปแก๊สชีวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาดกำลัง 10 kWp
11 โครงการย่อย 2: การพัฒนาระบบสูบน้ำแบบผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมสำหรับการทำนาข้าวในจังหวัดพัทลุง
12 การประเมินศักยภาพ-เทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
13 การประเมินทางเทคนิค-เศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าจากฟาร์มกังหันลมตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย:ระยะที่ 1
14 2. การพัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรดแช่อิ่มสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กด้วยระบบพลังงานทดแทน
15 แผนงานวิจัย : การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาด้วยระบบพลังงานทดแทน
16 การประเมินทางเทคนิค-เศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าจากฟาร์มกังหันลมตามแนวชายฝั่งทางทะเลภาคใต้ของประเทศไทย
17 การพัฒนาระบบสูบน้ำแบบผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมสำหรับการทำนาข้าวในจังหวัดพัทลุง
18 การประเมินทางเทคนิคของการเปลี่ยนรูปแก๊สชีวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาดกำลัง 10 kWp
19 การประเมินทางเทคนิคของการเปลี่ยนรูปแก๊สชีวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาด 10 kWp
ปี พ.ศ. 2551
20 การศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย
21 การศึกษาลักษณะโปรไฟล์ทางดิ่งและการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิดินโดยใช้สมการฟูริเยร์ในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง
22 การศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย
23 ศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ปี พ.ศ. 2550
24 การพัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรดแช่อิ่ม สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กด้วยระบบพลังงานทดแทน
25 การผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์ชีวมวลสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 เซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสงธรรมชาติจากไม้จันแดง