ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จอมขวัญ โยธาสมุทร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- จอมขวัญ โยธาสมุทธ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 11
2 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 10
3 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 6
4 มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ 4
5 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 4
6 ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ 4
7 อินทิรา ยมาภัย 3
8 รักมณี บุตรชน 3
9 ไม่มีข้อมูล 3
10 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
11 วิชัย เอกพลากร 2
12 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
13 Yot Teerawattananon 2
14 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
15 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
16 Jomkwan Yothasamut 2
17 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
18 มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ 2
19 อดุลย์ โมฮารา 2
20 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
21 รุ่งนภา คำผาง 2
22 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
23 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 2
24 ทรงยศ พิลาสันต์ 2
25 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 2
26 เชิญขวัญ ภุชฌงค์ 2
27 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
28 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
29 Adun Mohara 1
30 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
31 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
32 Sripen Tantivess 1
33 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
34 ศิตาพร ยังคง 1
35 Jomkwan Yotasamut 1
36 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
37 กาญจนาถ อุดมสุข 1
38 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
39 ยศ ตีรวัฒนานนท์ 1
40 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
41 Usa Chaikledkaew 1
42 Montarat Thavorncharoensap 1
43 Khannika Thitiboonsuwan 1
44 Chanida Lertpitakpong 1
45 Inteera Yamaphai 1
46 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
47 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
48 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
49 Ladda Damrikarnlerd 1
50 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
51 Suwannee Laoopugsin 1
52 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
53 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
54 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
55 เชิญขวัญ ภุชงค์ 1
56 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 1
57 สุชัญญา อังกุลานนท์ 1
58 สุทธิษา สมนา 1
59 นิพรรณพร วรมงคล 1
60 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 1
61 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 1
62 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 1
63 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
64 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
65 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
66 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
67 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
68 วันทนีย์ กุลเพ็ง 1
69 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
70 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
71 อรณัชชา เซ็นโส 1
72 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 1
73 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
74 ดรุณี ภู่ขาว 1
75 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
76 สุวรรณา มูเก็ม 1
77 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
78 Intira Yamapai 1
79 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
80 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 1
81 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
82 Darunee Phukao 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 4
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 6
7 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาองค์กรการเงินชุมชนที่มีระบบการจัดสวัสดิการชุมชนในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2555
2 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
4 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย
5 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง: การวิจัยเพื่อวางแผนการสื่อสารด้านสุขภาพ
6 การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
7 การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข
9 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการขาดงานและด้อยประสิทธิภาพการทำงานจากการบริโภคแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2551
10 การทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบบประเมินสมรรถนะระบบสุขภาพจากมุมมองผู้รับบริการที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ
11 การพัฒนาตัวชี้วัดระบบสุขภาพในมุมมองของประชาชน
12 การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
13 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทย
14 การสร้างขีดความสามารถสำหรับการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศไทย
15 การบริหารจัดการการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2550
16 การศึกษาทบทวนการดำเนินการลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2540-2550 และบทบาท สสส.