ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จอมขวัญ โยธาสมุทร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- จอมขวัญ โยธาสมุทธ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 12
2 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 11
3 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 7
4 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 4
5 อินทิรา ยมาภัย 4
6 ไม่มีข้อมูล 4
7 มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ 4
8 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
9 ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ 4
10 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 3
11 รักมณี บุตรชน 3
12 Jomkwan Yothasamut 3
13 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
14 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
15 สุวรรณา มูเก็ม 2
16 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
17 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
18 สุทธิษา สมนา 2
19 นิพรรณพร วรมงคล 2
20 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
21 Darunee Phukao 2
22 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
23 Inteera Yamaphai 2
24 อดุลย์ โมฮารา 2
25 ดรุณี ภู่ขาว 2
26 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
27 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
28 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
29 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
30 อรณัชชา เซ็นโส 2
31 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
32 วิชัย เอกพลากร 2
33 มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ 2
34 รุ่งนภา คำผาง 2
35 ทรงยศ พิลาสันต์ 2
36 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
37 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 2
38 เชิญขวัญ ภุชฌงค์ 2
39 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
40 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
41 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 2
42 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 2
43 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
44 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
45 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 2
46 Yot Teerawattananon 2
47 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
48 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
49 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
50 เชิญขวัญ ภุชงค์ 1
51 วันทนีย์ กุลเพ็ง 1
52 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
53 Intira Yamapai 1
54 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
55 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
56 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
57 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
58 ยศ ตีรวัฒนานนท์ 1
59 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
60 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
61 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
62 กาญจนาถ อุดมสุข 1
63 ศิตาพร ยังคง 1
64 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
65 Jomkwan Yotasamut 1
66 Ladda Damrikarnlerd 1
67 Sripen Tantivess 1
68 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
69 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
70 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
71 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
72 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
73 Adun Mohara 1
74 Suwannee Laoopugsin 1
75 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
76 Usa Chaikledkaew 1
77 Khannika Thitiboonsuwan 1
78 Montarat Thavorncharoensap 1
79 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
80 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
81 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
82 Chanida Lertpitakpong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2551 1
5 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาองค์กรการเงินชุมชนที่มีระบบการจัดสวัสดิการชุมชนในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2555
2 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
ปี พ.ศ. 2551
4 การทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบบประเมินสมรรถนะระบบสุขภาพจากมุมมองผู้รับบริการที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ