ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จอมขวัญ โยธาสมุทร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- จอมขวัญ โยธาสมุทธ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 11
2 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 10
3 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 6
4 ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ 4
5 มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ 4
6 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 4
7 อินทิรา ยมาภัย 3
8 รักมณี บุตรชน 3
9 ไม่มีข้อมูล 3
10 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
11 Jomkwan Yothasamut 2
12 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
13 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 2
14 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 2
15 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
16 อดุลย์ โมฮารา 2
17 Yot Teerawattananon 2
18 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
19 รุ่งนภา คำผาง 2
20 เชิญขวัญ ภุชฌงค์ 2
21 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
22 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
23 ทรงยศ พิลาสันต์ 2
24 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
25 วิชัย เอกพลากร 2
26 มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ 2
27 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
28 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
29 สุวรรณา มูเก็ม 1
30 อรณัชชา เซ็นโส 1
31 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 1
32 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
33 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
34 วันทนีย์ กุลเพ็ง 1
35 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 1
36 เชิญขวัญ ภุชงค์ 1
37 Intira Yamapai 1
38 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
39 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
40 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
41 กาญจนาถ อุดมสุข 1
42 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
43 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
44 ยศ ตีรวัฒนานนท์ 1
45 นิพรรณพร วรมงคล 1
46 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
47 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
48 ศิตาพร ยังคง 1
49 ดรุณี ภู่ขาว 1
50 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
51 Darunee Phukao 1
52 Inteera Yamaphai 1
53 Jomkwan Yotasamut 1
54 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 1
55 Khannika Thitiboonsuwan 1
56 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
57 Suwannee Laoopugsin 1
58 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
59 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
60 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
61 Ladda Damrikarnlerd 1
62 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
63 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
64 Adun Mohara 1
65 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
66 Sripen Tantivess 1
67 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
68 Montarat Thavorncharoensap 1
69 Usa Chaikledkaew 1
70 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 1
71 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
72 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 1
73 สุชัญญา อังกุลานนท์ 1
74 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 1
75 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
76 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
77 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
78 Chanida Lertpitakpong 1
79 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
80 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
81 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
82 สุทธิษา สมนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 4
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 6
7 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาองค์กรการเงินชุมชนที่มีระบบการจัดสวัสดิการชุมชนในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2555
2 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
4 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย
5 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง: การวิจัยเพื่อวางแผนการสื่อสารด้านสุขภาพ
6 การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
7 การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข
9 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการขาดงานและด้อยประสิทธิภาพการทำงานจากการบริโภคแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2551
10 การทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบบประเมินสมรรถนะระบบสุขภาพจากมุมมองผู้รับบริการที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ
11 การพัฒนาตัวชี้วัดระบบสุขภาพในมุมมองของประชาชน
12 การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
13 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทย
14 การสร้างขีดความสามารถสำหรับการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศไทย
15 การบริหารจัดการการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2550
16 การศึกษาทบทวนการดำเนินการลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2540-2550 และบทบาท สสส.