ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จอมขวัญ โยธาสมุทร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- จอมขวัญ โยธาสมุทธ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 12
2 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 11
3 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 7
4 อินทิรา ยมาภัย 4
5 ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ 4
6 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 4
7 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
8 ไม่มีข้อมูล 4
9 มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ 4
10 รักมณี บุตรชน 3
11 Jomkwan Yothasamut 3
12 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 3
13 อดุลย์ โมฮารา 2
14 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
15 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 2
16 Inteera Yamaphai 2
17 Darunee Phukao 2
18 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
19 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
20 ดรุณี ภู่ขาว 2
21 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
22 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
23 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
24 Yot Teerawattananon 2
25 มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ 2
26 วิชัย เอกพลากร 2
27 รุ่งนภา คำผาง 2
28 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
29 เชิญขวัญ ภุชฌงค์ 2
30 ทรงยศ พิลาสันต์ 2
31 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 2
32 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
33 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
34 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 2
35 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 2
36 อรณัชชา เซ็นโส 2
37 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
38 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
39 สุทธิษา สมนา 2
40 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
41 สุวรรณา มูเก็ม 2
42 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
43 นิพรรณพร วรมงคล 2
44 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
45 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
46 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
47 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
48 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
49 ศิตาพร ยังคง 1
50 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
51 Jomkwan Yotasamut 1
52 วันทนีย์ กุลเพ็ง 1
53 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
54 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
55 เชิญขวัญ ภุชงค์ 1
56 Intira Yamapai 1
57 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
58 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
59 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
60 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
61 Adun Mohara 1
62 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
63 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
64 ยศ ตีรวัฒนานนท์ 1
65 กาญจนาถ อุดมสุข 1
66 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
67 Suwannee Laoopugsin 1
68 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
69 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
70 Ladda Damrikarnlerd 1
71 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
72 Sripen Tantivess 1
73 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
74 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
75 Montarat Thavorncharoensap 1
76 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
77 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
78 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
79 Chanida Lertpitakpong 1
80 Usa Chaikledkaew 1
81 Khannika Thitiboonsuwan 1
82 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2551 1
5 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาองค์กรการเงินชุมชนที่มีระบบการจัดสวัสดิการชุมชนในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2555
2 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
ปี พ.ศ. 2551
4 การทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบบประเมินสมรรถนะระบบสุขภาพจากมุมมองผู้รับบริการที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ