ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จวง เผือกคง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรีพร ธนศิลป์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2557 1
4 2550 2
5 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เอดออกโดยการมีส่วนร่วของชุมชน : กรณีศึกษา บ้นภูธรอุทิศ จ.สุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อบต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของการสร้างพลังอำนาจในการป้องกันอุบัติเหตุต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี้รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2550
4 ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการกับอาการปวดร่วมกับการใช้สุวคนธบำบัดต่อความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง
5 ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการกับอาการปวด ร่วมกับการใช้สุวคนธบำบัด ต่อความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง