ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรูญ รุ่งอมรรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประจักษ์ ด่านมงคลทิพย์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 อัครวัชร เล่นวารี 2
4 วัฒนชัย สมิทธากร 2
5 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
6 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
8 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
9 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
10 อุทัย บุญประเสริฐ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
12 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
14 Somying Tumwasorn 1
15 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
16 Srilert Chotpantarat 1
17 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
18 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
19 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
20 Chalermpol Leevailoj 1
21 Boonchai Sangpetngam 1
22 วิไล ชินธเนศ 1
23 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
24 คัคนางค์ มณีศรี 1
25 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
26 ธวัชชัย สันติสุข 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
28 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
29 สำเริง แย้มโสภี 1
30 สมพร พรมดี 1
31 สุวิชา ทองสิมา 1
32 วัลลภ แย้มเหมือน 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
35 ศิริชัย ศิริกายะ 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
37 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
39 ศุภณัฏฐ์ วุ้นประเสริฐ 1
40 ทศพร ประเสริฐศรี 1
41 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
42 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
43 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
44 Naiyana Chaiyabutr 1
45 Sompol Sanguanrungsirikul 1
46 Puttipongse Varavudhi 1
47 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
48 Ampa Luiengpirom 1
49 มยุรี ตันติสิระ 1
50 บรรจง คณะวรรณ 1
51 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
52 Kitpramuk Tantayaporn 1
53 ละอองทิพย์ เหมะ 1
54 สุมา เมืองใย 1
55 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
56 พรรณี กาญจนพลู 1
57 วิมล เหมะจันทร 1
58 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
59 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
60 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
61 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
62 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
63 Vimolmas Lipipun 1
64 Jaitip Paiboon 1
65 Wilai Anomasiri 1
66 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
67 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
68 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
69 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
70 สิริพร สิวราวุฒิ 1
71 กาญจนา แก้วเทพ 1
72 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
73 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
74 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
75 Garnpimol C. Ritthidej 1
76 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
77 Sumphan Wongseripipatana 1
78 Supa Chantharasakul 1
79 Panee Boonthavi 1
80 Kittisak Likhitwitayawuid 1
81 Vanida Chantarateptawan 1
82 วาสนา เสียงดัง 1
83 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
84 Anawatch Mitpratan 1
85 สิทธิพร แอกทอง 1
86 Chayaporn Supachartwong 1
87 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
88 Chonticha Srisawang 1
89 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
90 Jittima Chatchawansaisin 1
91 Waraporn Siriterm 1
92 Kasidit Nootong 1
93 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
94 Chariya Uiyyasathian 1
95 Acom Sornsute 1
96 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
97 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
98 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
99 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
100 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
101 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
102 ๋Janes, Gavin W. 1
103 ชอุ่ม มลิลา 1
104 รุ่งราวี ทองกันยา 1
105 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
106 ประคอง ชอบเสียง 1
107 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
108 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
109 Chakkaphan Sutthirat 1
110 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
111 Yeshey Penjor 1
112 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
113 วินัย งามแสง 1
114 Phanphen Wattanaarsakit 1
115 นภสร โกวรรธนะกุล 1
116 กำจัด มงคลกุล 1
117 สุมิตรา พูลทอง 1
118 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
119 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
120 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
121 Pornpimol Muanjai 1
122 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
123 ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย 1
124 Varunee Padmasankh 1
125 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
126 Rajalida Lipikorn 1
127 เอกชัย อดุลยธรรม 1
128 Walaisiri Muangsiri 1
129 ไววิทย์ พุทธารี 1
130 Teerapong Senjuntichai 1
131 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
132 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
133 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
134 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
135 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
136 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
137 Jaroon Rungamornrat 1
138 Thada Jirajaras 1
139 ประธาน ดาบเพชร 1
140 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
141 กระมล ทองธรรมชาติ 1
142 Thanathon Sesuk 1
143 สมชัย วัฒนการุณ 1
144 ศุกันยา ห้วยผัด 1
145 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
146 Pantharee Boonsatorn 1
147 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
148 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
149 สุวดี ยาป่าคาย 1
150 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
151 กมลชนก ยวดยง 1
152 อวย เกตุสิงห์ 1
153 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
154 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
155 Suchin Arunsawatwong 1
156 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
157 สายฝน ควรผดุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 1
5 543 5