ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรูญ รุ่งอมรรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประจักษ์ ด่านมงคลทิพย์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
4 อัครวัชร เล่นวารี 2
5 วัฒนชัย สมิทธากร 2
6 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
7 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
8 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
9 Suchin Arunsawatwong 1
10 Thanathon Sesuk 1
11 กระมล ทองธรรมชาติ 1
12 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
13 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
14 สุวดี ยาป่าคาย 1
15 ประธาน ดาบเพชร 1
16 เอกชัย อดุลยธรรม 1
17 Walaisiri Muangsiri 1
18 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
19 Rajalida Lipikorn 1
20 Thada Jirajaras 1
21 อวย เกตุสิงห์ 1
22 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
23 กมลชนก ยวดยง 1
24 Pantharee Boonsatorn 1
25 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
26 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
27 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
28 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
29 Kasidit Nootong 1
30 Anawatch Mitpratan 1
31 สิทธิพร แอกทอง 1
32 Waraporn Siriterm 1
33 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
34 Chariya Uiyyasathian 1
35 Varunee Padmasankh 1
36 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
37 ศุกันยา ห้วยผัด 1
38 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
39 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
40 Acom Sornsute 1
41 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
42 สมชัย วัฒนการุณ 1
43 ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย 1
44 ทศพร ประเสริฐศรี 1
45 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
46 ศุภณัฏฐ์ วุ้นประเสริฐ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
49 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
50 ธวัชชัย สันติสุข 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
53 คัคนางค์ มณีศรี 1
54 อุทัย บุญประเสริฐ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
56 Somying Tumwasorn 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
58 วิไล ชินธเนศ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
60 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
61 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
62 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
63 สำเริง แย้มโสภี 1
64 Jaroon Rungamornrat 1
65 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
66 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
67 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
68 Teerapong Senjuntichai 1
69 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
70 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
71 ไววิทย์ พุทธารี 1
72 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
73 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
74 สมพร พรมดี 1
75 สุวิชา ทองสิมา 1
76 วัลลภ แย้มเหมือน 1
77 สิริพร สิวราวุฒิ 1
78 สายฝน ควรผดุง 1
79 วาสนา เสียงดัง 1
80 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
81 Pornpimol Muanjai 1
82 Jittima Chatchawansaisin 1
83 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
84 Panee Boonthavi 1
85 Kittisak Likhitwitayawuid 1
86 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
87 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
88 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
89 Jaitip Paiboon 1
90 Wilai Anomasiri 1
91 Supa Chantharasakul 1
92 Sumphan Wongseripipatana 1
93 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
94 มยุรี ตันติสิระ 1
95 บรรจง คณะวรรณ 1
96 Vimolmas Lipipun 1
97 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
98 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
99 Garnpimol C. Ritthidej 1
100 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
101 กาญจนา แก้วเทพ 1
102 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
103 Boonchai Sangpetngam 1
104 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
105 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
106 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
108 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
110 Chalermpol Leevailoj 1
111 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
112 Vanida Chantarateptawan 1
113 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
114 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
115 ศิริชัย ศิริกายะ 1
116 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
117 Srilert Chotpantarat 1
118 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
119 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
120 Ampa Luiengpirom 1
121 สุมิตรา พูลทอง 1
122 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
123 กำจัด มงคลกุล 1
124 Yeshey Penjor 1
125 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
126 ๋Janes, Gavin W. 1
127 ชอุ่ม มลิลา 1
128 รุ่งราวี ทองกันยา 1
129 นภสร โกวรรธนะกุล 1
130 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
131 Chonticha Srisawang 1
132 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
133 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
134 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
135 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
136 วินัย งามแสง 1
137 Phanphen Wattanaarsakit 1
138 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
139 ประคอง ชอบเสียง 1
140 ละอองทิพย์ เหมะ 1
141 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
142 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
143 Kitpramuk Tantayaporn 1
144 Puttipongse Varavudhi 1
145 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
146 Naiyana Chaiyabutr 1
147 Sompol Sanguanrungsirikul 1
148 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
149 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
150 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
151 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
152 Chakkaphan Sutthirat 1
153 พรรณี กาญจนพลู 1
154 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
155 วิมล เหมะจันทร 1
156 สุมา เมืองใย 1
157 Chayaporn Supachartwong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 1
6 2550 1
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Models for fundamental problems in engineering mechanics with consideration of nano-scale influence
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิเคราะห์กำลังและความเหนียวของทรงกระบอกคอนกรีตที่ถูกโอบรัดบางส่วนด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใย
3 พฤติกรรมรับแรงอัดของทรงกระบอกคอนกรีตที่เสียหายจากไฟซ่อมแซมด้วยแผ่นพอลิเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอน
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 การวิเคราะห์ความโค้งมากของคานยืดหยุ่นไม่เชิงเส้นไม่ยืดหด
6 การวิเคราะห์ความโค้งมากของคานยืดหยุ่นไม่เชิงเส้นไม่ยืดหด
ปี พ.ศ. 2551
7 การทำนายการแตกร้าวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนาระเบียบวิธีการคำนวณสำหรับปัญหาสามมิติแบบเชิงเส้นและเชิงอนุพันธ์อันดับที่สองที่เกี่ยวข้องกับพื้นผิวที่ไม่ต่อเนื่องด้วยวิธีการ Weakly Singular Symmetric Galerkin Boundary Element Method (SGBEM)