ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรูญ รุ่งอมรรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประจักษ์ ด่านมงคลทิพย์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 วัฒนชัย สมิทธากร 2
4 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
5 อัครวัชร เล่นวารี 2
6 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
7 Chayaporn Supachartwong 1
8 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
9 Jittima Chatchawansaisin 1
10 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
11 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
12 Anawatch Mitpratan 1
13 Chonticha Srisawang 1
14 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
15 Kasidit Nootong 1
16 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
17 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
18 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
19 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
20 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
21 Waraporn Siriterm 1
22 Phanphen Wattanaarsakit 1
23 สิทธิพร แอกทอง 1
24 กำจัด มงคลกุล 1
25 ประคอง ชอบเสียง 1
26 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
27 ๋Janes, Gavin W. 1
28 Chakkaphan Sutthirat 1
29 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
30 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
31 พรรณี กาญจนพลู 1
32 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
33 ชอุ่ม มลิลา 1
34 รุ่งราวี ทองกันยา 1
35 Chariya Uiyyasathian 1
36 นภสร โกวรรธนะกุล 1
37 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
38 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
39 สุมิตรา พูลทอง 1
40 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
41 Yeshey Penjor 1
42 วินัย งามแสง 1
43 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
44 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
45 Varunee Padmasankh 1
46 Pornpimol Muanjai 1
47 Walaisiri Muangsiri 1
48 เอกชัย อดุลยธรรม 1
49 ประธาน ดาบเพชร 1
50 Thada Jirajaras 1
51 Rajalida Lipikorn 1
52 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
53 ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย 1
54 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
55 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
56 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
57 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
58 Jaroon Rungamornrat 1
59 ไววิทย์ พุทธารี 1
60 Teerapong Senjuntichai 1
61 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
62 อวย เกตุสิงห์ 1
63 กมลชนก ยวดยง 1
64 ศุกันยา ห้วยผัด 1
65 สมชัย วัฒนการุณ 1
66 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
67 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
68 Pantharee Boonsatorn 1
69 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
70 สุมา เมืองใย 1
71 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
72 กระมล ทองธรรมชาติ 1
73 Thanathon Sesuk 1
74 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
75 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
76 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
77 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
78 Suchin Arunsawatwong 1
79 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
80 สุวดี ยาป่าคาย 1
81 Acom Sornsute 1
82 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
83 อุทัย บุญประเสริฐ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
85 Somying Tumwasorn 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
87 วิไล ชินธเนศ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
89 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
90 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
91 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
92 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
93 Boonchai Sangpetngam 1
94 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
95 Chalermpol Leevailoj 1
96 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
97 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
99 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
100 คัคนางค์ มณีศรี 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
102 สุวิชา ทองสิมา 1
103 วัลลภ แย้มเหมือน 1
104 สำเริง แย้มโสภี 1
105 สมพร พรมดี 1
106 สิริพร สิวราวุฒิ 1
107 วาสนา เสียงดัง 1
108 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
109 สายฝน ควรผดุง 1
110 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
111 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
112 ทศพร ประเสริฐศรี 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
114 ศุภณัฏฐ์ วุ้นประเสริฐ 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
117 ธวัชชัย สันติสุข 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
119 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
120 Srilert Chotpantarat 1
121 บรรจง คณะวรรณ 1
122 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
123 Ampa Luiengpirom 1
124 มยุรี ตันติสิระ 1
125 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
126 Garnpimol C. Ritthidej 1
127 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
128 Vimolmas Lipipun 1
129 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
130 Naiyana Chaiyabutr 1
131 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
132 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
133 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
134 ละอองทิพย์ เหมะ 1
135 Kitpramuk Tantayaporn 1
136 Sompol Sanguanrungsirikul 1
137 Puttipongse Varavudhi 1
138 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
139 Sumphan Wongseripipatana 1
140 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
141 กาญจนา แก้วเทพ 1
142 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
143 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
144 Vanida Chantarateptawan 1
145 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
146 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
147 ศิริชัย ศิริกายะ 1
148 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
149 Jaitip Paiboon 1
150 Panee Boonthavi 1
151 Kittisak Likhitwitayawuid 1
152 Supa Chantharasakul 1
153 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
154 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
155 Wilai Anomasiri 1
156 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
157 วิมล เหมะจันทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 1
5 543 5