ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรูญ รุ่งอมรรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประจักษ์ ด่านมงคลทิพย์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 อัครวัชร เล่นวารี 2
4 วัฒนชัย สมิทธากร 2
5 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
6 สมพร พรมดี 1
7 สุวิชา ทองสิมา 1
8 วัลลภ แย้มเหมือน 1
9 สิริพร สิวราวุฒิ 1
10 วาสนา เสียงดัง 1
11 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
12 สำเริง แย้มโสภี 1
13 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
14 สายฝน ควรผดุง 1
15 ธวัชชัย สันติสุข 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
17 ทศพร ประเสริฐศรี 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
21 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
22 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
23 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
24 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
25 เอกชัย อดุลยธรรม 1
26 Walaisiri Muangsiri 1
27 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
28 Rajalida Lipikorn 1
29 Thada Jirajaras 1
30 กมลชนก ยวดยง 1
31 อวย เกตุสิงห์ 1
32 ประธาน ดาบเพชร 1
33 Varunee Padmasankh 1
34 Pornpimol Muanjai 1
35 ศุภณัฏฐ์ วุ้นประเสริฐ 1
36 Jaroon Rungamornrat 1
37 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
38 Teerapong Senjuntichai 1
39 ไววิทย์ พุทธารี 1
40 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
41 ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย 1
42 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
44 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
45 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
46 กาญจนา แก้วเทพ 1
47 Vanida Chantarateptawan 1
48 ศิริชัย ศิริกายะ 1
49 Srilert Chotpantarat 1
50 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
51 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
52 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
53 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
54 Panee Boonthavi 1
55 Kittisak Likhitwitayawuid 1
56 Supa Chantharasakul 1
57 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
58 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
59 Jaitip Paiboon 1
60 Wilai Anomasiri 1
61 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
62 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
63 Chalermpol Leevailoj 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
65 อุทัย บุญประเสริฐ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
67 วิไล ชินธเนศ 1
68 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
69 คัคนางค์ มณีศรี 1
70 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
71 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
72 Somying Tumwasorn 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
74 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
75 Boonchai Sangpetngam 1
76 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
77 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
78 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
79 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
82 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
83 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
84 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
85 Chakkaphan Sutthirat 1
86 พรรณี กาญจนพลู 1
87 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
88 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
89 วิมล เหมะจันทร 1
90 สุมา เมืองใย 1
91 ประคอง ชอบเสียง 1
92 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
93 Yeshey Penjor 1
94 สุมิตรา พูลทอง 1
95 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
96 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
97 รุ่งราวี ทองกันยา 1
98 ๋Janes, Gavin W. 1
99 ชอุ่ม มลิลา 1
100 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
101 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
102 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
103 มยุรี ตันติสิระ 1
104 บรรจง คณะวรรณ 1
105 Vimolmas Lipipun 1
106 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
107 Sumphan Wongseripipatana 1
108 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
109 Garnpimol C. Ritthidej 1
110 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
111 Ampa Luiengpirom 1
112 Kitpramuk Tantayaporn 1
113 ละอองทิพย์ เหมะ 1
114 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
115 Puttipongse Varavudhi 1
116 Sompol Sanguanrungsirikul 1
117 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
118 Naiyana Chaiyabutr 1
119 กำจัด มงคลกุล 1
120 นภสร โกวรรธนะกุล 1
121 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
122 Pantharee Boonsatorn 1
123 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
124 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
125 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
126 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
127 Chariya Uiyyasathian 1
128 Acom Sornsute 1
129 ศุกันยา ห้วยผัด 1
130 สมชัย วัฒนการุณ 1
131 สุวดี ยาป่าคาย 1
132 Suchin Arunsawatwong 1
133 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
134 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
135 Thanathon Sesuk 1
136 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
137 กระมล ทองธรรมชาติ 1
138 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
139 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
140 Chonticha Srisawang 1
141 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
142 Jittima Chatchawansaisin 1
143 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
144 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
145 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
146 วินัย งามแสง 1
147 Phanphen Wattanaarsakit 1
148 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
149 Chayaporn Supachartwong 1
150 Kasidit Nootong 1
151 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
152 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
153 Waraporn Siriterm 1
154 สิทธิพร แอกทอง 1
155 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
156 Anawatch Mitpratan 1
157 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 1
5 543 5