ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรูญ รุ่งอมรรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประจักษ์ ด่านมงคลทิพย์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 อัครวัชร เล่นวารี 2
4 วัฒนชัย สมิทธากร 2
5 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
6 ธวัชชัย สันติสุข 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
9 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
10 วัลลภ แย้มเหมือน 1
11 สุวิชา ทองสิมา 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
13 สำเริง แย้มโสภี 1
14 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
15 ศุภณัฏฐ์ วุ้นประเสริฐ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
17 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
19 คัคนางค์ มณีศรี 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
21 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
22 สมพร พรมดี 1
23 ทศพร ประเสริฐศรี 1
24 วาสนา เสียงดัง 1
25 ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย 1
26 ไววิทย์ พุทธารี 1
27 Teerapong Senjuntichai 1
28 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
29 Pornpimol Muanjai 1
30 Walaisiri Muangsiri 1
31 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
32 Varunee Padmasankh 1
33 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
34 Jaroon Rungamornrat 1
35 วิไล ชินธเนศ 1
36 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
37 สายฝน ควรผดุง 1
38 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
39 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
40 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
41 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
42 สิริพร สิวราวุฒิ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
44 Wilai Anomasiri 1
45 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
46 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
47 Jaitip Paiboon 1
48 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
49 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
50 กาญจนา แก้วเทพ 1
51 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
52 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
53 Panee Boonthavi 1
54 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
55 Vimolmas Lipipun 1
56 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
57 Garnpimol C. Ritthidej 1
58 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
59 Kittisak Likhitwitayawuid 1
60 Supa Chantharasakul 1
61 Sumphan Wongseripipatana 1
62 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
63 Vanida Chantarateptawan 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
65 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
66 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
67 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
68 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
69 อุทัย บุญประเสริฐ 1
70 เอกชัย อดุลยธรรม 1
71 Somying Tumwasorn 1
72 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
73 Boonchai Sangpetngam 1
74 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
75 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
76 ศิริชัย ศิริกายะ 1
77 Srilert Chotpantarat 1
78 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
79 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
80 Chalermpol Leevailoj 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
82 ประธาน ดาบเพชร 1
83 ชอุ่ม มลิลา 1
84 รุ่งราวี ทองกันยา 1
85 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
86 ๋Janes, Gavin W. 1
87 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
88 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
89 Chakkaphan Sutthirat 1
90 ประคอง ชอบเสียง 1
91 Yeshey Penjor 1
92 สุมิตรา พูลทอง 1
93 วินัย งามแสง 1
94 Phanphen Wattanaarsakit 1
95 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
96 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
97 นภสร โกวรรธนะกุล 1
98 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
99 กำจัด มงคลกุล 1
100 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
101 พรรณี กาญจนพลู 1
102 Naiyana Chaiyabutr 1
103 Sompol Sanguanrungsirikul 1
104 Puttipongse Varavudhi 1
105 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
106 Ampa Luiengpirom 1
107 มยุรี ตันติสิระ 1
108 บรรจง คณะวรรณ 1
109 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
110 Kitpramuk Tantayaporn 1
111 ละอองทิพย์ เหมะ 1
112 วิมล เหมะจันทร 1
113 สุมา เมืองใย 1
114 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
115 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
116 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
117 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
118 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
119 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
120 Chonticha Srisawang 1
121 กระมล ทองธรรมชาติ 1
122 Thanathon Sesuk 1
123 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
124 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
125 สมชัย วัฒนการุณ 1
126 Pantharee Boonsatorn 1
127 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
128 ศุกันยา ห้วยผัด 1
129 สุวดี ยาป่าคาย 1
130 Suchin Arunsawatwong 1
131 กมลชนก ยวดยง 1
132 อวย เกตุสิงห์ 1
133 Thada Jirajaras 1
134 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
135 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
136 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
137 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
138 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
139 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
140 Anawatch Mitpratan 1
141 สิทธิพร แอกทอง 1
142 Waraporn Siriterm 1
143 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
144 Chayaporn Supachartwong 1
145 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
146 Jittima Chatchawansaisin 1
147 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
148 Kasidit Nootong 1
149 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
150 Chariya Uiyyasathian 1
151 Acom Sornsute 1
152 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
153 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
154 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
155 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
156 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
157 Rajalida Lipikorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 1
5 543 5