ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรูญ รุ่งอมรรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประจักษ์ ด่านมงคลทิพย์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 วัฒนชัย สมิทธากร 2
4 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
5 อัครวัชร เล่นวารี 2
6 Chayaporn Supachartwong 1
7 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
8 Anawatch Mitpratan 1
9 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
10 Chonticha Srisawang 1
11 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
12 สิทธิพร แอกทอง 1
13 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
14 Jittima Chatchawansaisin 1
15 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
16 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
17 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
18 Chariya Uiyyasathian 1
19 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
20 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
21 Kasidit Nootong 1
22 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
23 Waraporn Siriterm 1
24 นภสร โกวรรธนะกุล 1
25 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
26 ๋Janes, Gavin W. 1
27 ชอุ่ม มลิลา 1
28 ประคอง ชอบเสียง 1
29 Chakkaphan Sutthirat 1
30 พรรณี กาญจนพลู 1
31 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
32 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
33 รุ่งราวี ทองกันยา 1
34 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
35 Acom Sornsute 1
36 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
37 วินัย งามแสง 1
38 กำจัด มงคลกุล 1
39 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
40 Yeshey Penjor 1
41 สุมิตรา พูลทอง 1
42 Phanphen Wattanaarsakit 1
43 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
44 Varunee Padmasankh 1
45 Pornpimol Muanjai 1
46 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
47 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
48 Walaisiri Muangsiri 1
49 Thada Jirajaras 1
50 Rajalida Lipikorn 1
51 เอกชัย อดุลยธรรม 1
52 ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย 1
53 ไววิทย์ พุทธารี 1
54 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
55 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
56 วาสนา เสียงดัง 1
57 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
58 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
59 Teerapong Senjuntichai 1
60 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
61 Jaroon Rungamornrat 1
62 ประธาน ดาบเพชร 1
63 อวย เกตุสิงห์ 1
64 สมชัย วัฒนการุณ 1
65 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
66 กระมล ทองธรรมชาติ 1
67 ศุกันยา ห้วยผัด 1
68 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
69 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
70 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
71 Pantharee Boonsatorn 1
72 Thanathon Sesuk 1
73 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
74 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
75 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
76 กมลชนก ยวดยง 1
77 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
78 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
79 สุวดี ยาป่าคาย 1
80 Suchin Arunsawatwong 1
81 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
82 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
84 Somying Tumwasorn 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
86 อุทัย บุญประเสริฐ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
88 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
89 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
90 วิไล ชินธเนศ 1
91 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
93 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
94 Chalermpol Leevailoj 1
95 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
96 Boonchai Sangpetngam 1
97 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
98 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
99 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
101 คัคนางค์ มณีศรี 1
102 วัลลภ แย้มเหมือน 1
103 สำเริง แย้มโสภี 1
104 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
105 สุวิชา ทองสิมา 1
106 สมพร พรมดี 1
107 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
108 สายฝน ควรผดุง 1
109 สิริพร สิวราวุฒิ 1
110 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
111 ธวัชชัย สันติสุข 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
113 ศุภณัฏฐ์ วุ้นประเสริฐ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
115 ทศพร ประเสริฐศรี 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
119 Srilert Chotpantarat 1
120 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
121 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
122 Ampa Luiengpirom 1
123 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
124 บรรจง คณะวรรณ 1
125 มยุรี ตันติสิระ 1
126 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
127 Vimolmas Lipipun 1
128 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
129 Naiyana Chaiyabutr 1
130 Sompol Sanguanrungsirikul 1
131 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
132 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
133 วิมล เหมะจันทร 1
134 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
135 ละอองทิพย์ เหมะ 1
136 Puttipongse Varavudhi 1
137 Kitpramuk Tantayaporn 1
138 Garnpimol C. Ritthidej 1
139 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
140 กาญจนา แก้วเทพ 1
141 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
142 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
143 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
144 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
145 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
146 ศิริชัย ศิริกายะ 1
147 Vanida Chantarateptawan 1
148 Jaitip Paiboon 1
149 Wilai Anomasiri 1
150 Kittisak Likhitwitayawuid 1
151 Supa Chantharasakul 1
152 Sumphan Wongseripipatana 1
153 Panee Boonthavi 1
154 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
155 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
156 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
157 สุมา เมืองใย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 1
6 2550 1
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Models for fundamental problems in engineering mechanics with consideration of nano-scale influence
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิเคราะห์กำลังและความเหนียวของทรงกระบอกคอนกรีตที่ถูกโอบรัดบางส่วนด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใย
3 พฤติกรรมรับแรงอัดของทรงกระบอกคอนกรีตที่เสียหายจากไฟซ่อมแซมด้วยแผ่นพอลิเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอน
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 การวิเคราะห์ความโค้งมากของคานยืดหยุ่นไม่เชิงเส้นไม่ยืดหด
6 การวิเคราะห์ความโค้งมากของคานยืดหยุ่นไม่เชิงเส้นไม่ยืดหด
ปี พ.ศ. 2551
7 การทำนายการแตกร้าวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนาระเบียบวิธีการคำนวณสำหรับปัญหาสามมิติแบบเชิงเส้นและเชิงอนุพันธ์อันดับที่สองที่เกี่ยวข้องกับพื้นผิวที่ไม่ต่อเนื่องด้วยวิธีการ Weakly Singular Symmetric Galerkin Boundary Element Method (SGBEM)