ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรูญ รุ่งอมรรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประจักษ์ ด่านมงคลทิพย์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 วัฒนชัย สมิทธากร 2
4 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
5 อัครวัชร เล่นวารี 2
6 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
7 Chonticha Srisawang 1
8 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
9 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
10 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
11 นภสร โกวรรธนะกุล 1
12 Jittima Chatchawansaisin 1
13 วินัย งามแสง 1
14 Phanphen Wattanaarsakit 1
15 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
16 Waraporn Siriterm 1
17 Kasidit Nootong 1
18 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
19 สิทธิพร แอกทอง 1
20 Anawatch Mitpratan 1
21 Chayaporn Supachartwong 1
22 กำจัด มงคลกุล 1
23 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
24 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
25 พรรณี กาญจนพลู 1
26 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
27 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
28 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
29 สุมา เมืองใย 1
30 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
31 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
32 วิมล เหมะจันทร 1
33 Chakkaphan Sutthirat 1
34 ประคอง ชอบเสียง 1
35 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
36 Yeshey Penjor 1
37 สุมิตรา พูลทอง 1
38 รุ่งราวี ทองกันยา 1
39 ชอุ่ม มลิลา 1
40 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
41 ๋Janes, Gavin W. 1
42 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
43 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
44 Thada Jirajaras 1
45 Rajalida Lipikorn 1
46 เอกชัย อดุลยธรรม 1
47 ประธาน ดาบเพชร 1
48 อวย เกตุสิงห์ 1
49 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
50 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
51 กมลชนก ยวดยง 1
52 Walaisiri Muangsiri 1
53 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
54 Teerapong Senjuntichai 1
55 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
56 Jaroon Rungamornrat 1
57 ไววิทย์ พุทธารี 1
58 ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย 1
59 Varunee Padmasankh 1
60 Pornpimol Muanjai 1
61 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
62 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
63 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
64 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
65 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
66 Pantharee Boonsatorn 1
67 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
68 Acom Sornsute 1
69 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
70 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
71 Chariya Uiyyasathian 1
72 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
73 ศุกันยา ห้วยผัด 1
74 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
75 สุวดี ยาป่าคาย 1
76 Suchin Arunsawatwong 1
77 Thanathon Sesuk 1
78 กระมล ทองธรรมชาติ 1
79 สมชัย วัฒนการุณ 1
80 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
81 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
82 Kitpramuk Tantayaporn 1
83 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
85 วิไล ชินธเนศ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
87 คัคนางค์ มณีศรี 1
88 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
89 ศุภณัฏฐ์ วุ้นประเสริฐ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
92 อุทัย บุญประเสริฐ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
94 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
95 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
96 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
99 Somying Tumwasorn 1
100 ทศพร ประเสริฐศรี 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
102 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
103 สายฝน ควรผดุง 1
104 สิริพร สิวราวุฒิ 1
105 วาสนา เสียงดัง 1
106 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
107 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
108 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
109 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
110 สมพร พรมดี 1
111 สุวิชา ทองสิมา 1
112 ธวัชชัย สันติสุข 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
115 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
116 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
117 วัลลภ แย้มเหมือน 1
118 สำเริง แย้มโสภี 1
119 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
120 Boonchai Sangpetngam 1
121 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
122 Vimolmas Lipipun 1
123 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
124 Garnpimol C. Ritthidej 1
125 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
126 Kittisak Likhitwitayawuid 1
127 Supa Chantharasakul 1
128 Sumphan Wongseripipatana 1
129 มยุรี ตันติสิระ 1
130 บรรจง คณะวรรณ 1
131 Sompol Sanguanrungsirikul 1
132 Puttipongse Varavudhi 1
133 ละอองทิพย์ เหมะ 1
134 Naiyana Chaiyabutr 1
135 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
136 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
137 Ampa Luiengpirom 1
138 Panee Boonthavi 1
139 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
140 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
141 ศิริชัย ศิริกายะ 1
142 Vanida Chantarateptawan 1
143 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
144 Srilert Chotpantarat 1
145 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
146 Chalermpol Leevailoj 1
147 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
148 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
149 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
150 Wilai Anomasiri 1
151 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
152 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
153 Jaitip Paiboon 1
154 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
155 กาญจนา แก้วเทพ 1
156 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
157 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 1
5 543 5