ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรูญ รุ่งอมรรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประจักษ์ ด่านมงคลทิพย์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 วัฒนชัย สมิทธากร 2
4 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
5 อัครวัชร เล่นวารี 2
6 Yeshey Penjor 1
7 สุมิตรา พูลทอง 1
8 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
9 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
10 ๋Janes, Gavin W. 1
11 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
12 กำจัด มงคลกุล 1
13 ชอุ่ม มลิลา 1
14 รุ่งราวี ทองกันยา 1
15 วินัย งามแสง 1
16 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
17 Chonticha Srisawang 1
18 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
19 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
20 Phanphen Wattanaarsakit 1
21 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
22 ประคอง ชอบเสียง 1
23 นภสร โกวรรธนะกุล 1
24 พรรณี กาญจนพลู 1
25 Kitpramuk Tantayaporn 1
26 ละอองทิพย์ เหมะ 1
27 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
28 Puttipongse Varavudhi 1
29 Sompol Sanguanrungsirikul 1
30 Ampa Luiengpirom 1
31 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
32 Naiyana Chaiyabutr 1
33 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
34 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
35 Jittima Chatchawansaisin 1
36 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
37 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
38 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
39 สุมา เมืองใย 1
40 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
41 วิมล เหมะจันทร 1
42 Chakkaphan Sutthirat 1
43 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
44 สุวดี ยาป่าคาย 1
45 Suchin Arunsawatwong 1
46 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
47 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
48 Thanathon Sesuk 1
49 สมชัย วัฒนการุณ 1
50 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
51 กระมล ทองธรรมชาติ 1
52 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
53 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
54 Rajalida Lipikorn 1
55 เอกชัย อดุลยธรรม 1
56 Walaisiri Muangsiri 1
57 Thada Jirajaras 1
58 ประธาน ดาบเพชร 1
59 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
60 กมลชนก ยวดยง 1
61 อวย เกตุสิงห์ 1
62 ศุกันยา ห้วยผัด 1
63 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
64 Kasidit Nootong 1
65 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
66 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
67 Waraporn Siriterm 1
68 สิทธิพร แอกทอง 1
69 Chayaporn Supachartwong 1
70 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
71 Anawatch Mitpratan 1
72 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
73 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
74 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
75 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
76 Pantharee Boonsatorn 1
77 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
78 Acom Sornsute 1
79 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
80 Chariya Uiyyasathian 1
81 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
82 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
86 ธวัชชัย สันติสุข 1
87 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
88 วัลลภ แย้มเหมือน 1
89 สำเริง แย้มโสภี 1
90 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
91 ทศพร ประเสริฐศรี 1
92 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
93 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
95 วิไล ชินธเนศ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
97 คัคนางค์ มณีศรี 1
98 ศุภณัฏฐ์ วุ้นประเสริฐ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
100 สุวิชา ทองสิมา 1
101 สมพร พรมดี 1
102 ไววิทย์ พุทธารี 1
103 Teerapong Senjuntichai 1
104 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
105 ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย 1
106 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
107 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
108 Varunee Padmasankh 1
109 Pornpimol Muanjai 1
110 Jaroon Rungamornrat 1
111 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
112 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
113 สายฝน ควรผดุง 1
114 สิริพร สิวราวุฒิ 1
115 วาสนา เสียงดัง 1
116 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
117 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
118 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
120 อุทัย บุญประเสริฐ 1
121 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
122 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
123 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
124 Wilai Anomasiri 1
125 Jaitip Paiboon 1
126 กาญจนา แก้วเทพ 1
127 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
128 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
129 Panee Boonthavi 1
130 Kittisak Likhitwitayawuid 1
131 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
132 Vimolmas Lipipun 1
133 มยุรี ตันติสิระ 1
134 Garnpimol C. Ritthidej 1
135 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
136 Supa Chantharasakul 1
137 Sumphan Wongseripipatana 1
138 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
139 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
140 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
141 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
142 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
144 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
146 Somying Tumwasorn 1
147 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
148 Boonchai Sangpetngam 1
149 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
150 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
151 ศิริชัย ศิริกายะ 1
152 Vanida Chantarateptawan 1
153 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
154 Srilert Chotpantarat 1
155 Chalermpol Leevailoj 1
156 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
157 บรรจง คณะวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 1
5 543 5