ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรุงกุล บูรพวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- จรุงกุล บูรพวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 19
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
3 โยธิน ศันสนยุทธ 5
4 นริศรา ศรีทองสุข 4
5 สิริภรณ์ ระวังงาน 3
6 สุชาดา ชูสาเหาะ 2
7 รัตติกาล พาฬเสวต 2
8 ยุวดี งามวิทย์โรจน์ 2
9 กมลกานต์ จีนช้าง 2
10 เสน่ห์สุดา แสนประสาน 1
11 คเณศ ศิรินภากุล 1
12 พลกฤต ธนธรรมคุณ 1
13 ฑศพล รัตนภากร 1
14 พัชรินทร์ วงศ์รักมิตร 1
15 รัตนาวลี มั่นทรัพย์ 1
16 วรวิตา ระย้านิล 1
17 ลักขณา มูลศรี 1
18 กมลรัตน์ ทั่งจันทร์ 1
19 พิเชฐพัชร ประทีปะวณิช 1
20 นลินทิพย์ คชพงษ์ 1
21 ศิริณี ลิขิตวนิชกุล 1
22 จิรนันท์ ชุนหกรณ์ 1
23 จุลาภา ศรีละเวช 1
24 รวิตา ระย้านิล 1
25 กรรณิกา เฉลิมกุล 1
26 โยธิน คันสนยุทธ 1
27 พิมพ์ประไพ จิตหาญ 1
28 นัทธมน อินทร 1
29 อารียา การุณกร 1
30 ประภาศรี กระจ่างวุฒิชัย 1
31 ทิวา มั่งน้อย 1
32 นิตย์กุล อรรถนุพรรณ 1
33 สินีรัตน์ โชติญาณนนท์ 1
34 ระวีวรรณ ทิพยานนท์ 1
35 พงศ์มนัส บุศยประทีป 1
36 ประกาศิต ถาวรศิริ 1
37 ธีระพร อุวรรณโณ 1
38 นริศรา ศรีทองสุข 1
39 หยกฟ้า อิศรานนท์ 1
40 สุจิตรา มงคลเจริญโชค 1
41 เนตรชนก พิทักษ์ไตรรงค์ 1
42 สุรีย์ มากบุญประสิทธิ์ 1
43 ภัคนันท์ จิตต์ธรรม 1
44 รัชนู วรรณา 1
45 ภัคศรัณย์ สองจันทร์ 1
46 กุลรวี มโนมัยลาภ 1
47 นวินดา แฉล้มวารี 1
48 นุชนาถ หวันมาแซะ 1
49 ณัฐพงษ์ สว่างจิตร์ 1
50 โสภิดา ปีตินวสกุล 1
51 ชนัญญา ประดิษฐารมณ์ 1
52 นภัสสร ธีรเนตร 1
53 สกุลรัตน์ แสงจันทร์ 1
54 สิรินาถ ชวาลตันติพิพัทธ์ 1
55 ยุวดี เพ็ญวรรณากุล 1
56 เกรียงศักดิ์ ผิวสุข 1
57 กฤษณี เตชะพีระ 1
58 ณัฐธิดา ลวานนท์ 1
59 เนตรวีณ์ ทวีสุทธิเวชย์ 1
60 วรรณิศา แสงแย้ม 1
61 สุทธดา จีระพันธุ 1
62 ณัฐพงศ์ วรเกียรติดำรง 1
63 นุชา มนต์ภาณีวงศ์ 1
64 วิศเวศ เจนจินดา 1
65 อิทธิศักดิ์ อินทรประสิทธิ์ 1
66 วาณิชญา มานิสสรณ์ 1
67 นิเซ็ง นิเงาะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 14
5 2552 1
6 2551 8
7 2550 5
8 2549 2
9 2548 1
10 2546 3
11 2545 1
12 2544 1
13 2536 2
14 2535 3
15 2534 1
16 2530 1
17 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบแสดงอำนาจเหนือผู้อื่น และบุคลิกภาพแบบใช้อำนาจฝ่ายขวาต่อการเหยียดเพศโดยมีการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่น และความรู้สึกแปลกแยกจากสังคมเป็นตัวแปรส่งผ่าน
2 ผลของการได้รับการกระตุ้นจากภาพตัวละครในวิดีโอเกมต่อการลงความเห็นเกี่ยวกับการยอมรับความก้าวร้าวรุนแรงระหว่างบุคคล
ปี พ.ศ. 2555
3 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความผูกพันกับเจตคติในการทำศัลยกรรมเสริมความงามโดยมีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางร่างกายเป็นตัวแปรส่งผ่าน
4 อิทธิพลของการสื่อสารแบบบอกต่อทางลบต่อความไม่พึงพอใจในประสบการณ์หลังการบริโภคและในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยมีความโน้มเอียงในการเปรียบเทียบทางสังคมเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2554
5 อิทธิพลของรูปแบบความผูกพันต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ โดยมีรูปแบบการอนุมานสาเหตุและรูปแบบการอนุมานความรับผิดชอบเป็นตัวแปรส่งผ่าน
6 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแมคคิเวลเลียน บุคลิกภาพหลงตนเอง และการเลือกที่รักมักที่ชัง
ปี พ.ศ. 2553
7 บทบาทของการรับรู้ความสามารถในตน การรับรู้ความสามารถในการกำกับตนเองด้านการเรียนและบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ในการทำนายการผัดวันประกันพรุ่ง
8 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนทางสังคม กับความเครียดในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
9 อิทธิพลของมิติพื้นฐานในการตัดสินทางสังคมต่อการประเมินกลุ่มบุคคล
10 อิทธิพลของความนิยมความสมบูรณ์แบบต่อเจตคติในการทำศัลยกรรมเสริมความงาม โดยมีการนำเสนอตนเองด้วยความสมบูรณ์แบบและการซึมซับจากวัฒนธรรมสังคมเป็นตัวแปรส่งผ่าน
11 อิทธิพลของการกระตุ้นภาพในความคิดของความเป็นหญิงเป็นชาย และปฎิกิริยาทางจิตต่อการเกิดปฎิกิริยาต่อภาพในความคิดในการเจรจาต่อรอง
12 อิทธิพลของการถูกกีดกันทางสังคม และความอ่อนไหวต่อการถูกปฏิเสธต่อพฤติกรรมก้าวร้าวโดยตรง และพฤติกรรมก้าวร้าวแทนที่
13 อิทธิพลของรูปแบบความผูกพันต่อลักษณะนิสัยการให้อภัย : ทวิโมเดลแข่งขันโดยมีตัวแปรการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่นและการหมกมุ่นครุ่นคิดเป็นตัวแปรส่งผ่าน
14 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของคู่รัก โดยมีองค์ประกอบของความรักทั้งสามเป็นตัวแปรส่งผ่าน
15 ปัจจัยคัดสรรทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและเจตคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์
16 อิทธิพลของการถูกกีดกันทางสังคม และความอ่อนไหวต่อการถูกปฏิเสธต่อพฤติกรรมก้าวร้าวโดยตรง และพฤติกรรมก้าวร้าวแทนที่
17 อิทธิพลของความนิยมความสมบูรณ์แบบต่อเจตคติในการทำศัลยกรรมเสริมความงามโดยมีการนำเสนอตนเองด้วยความสมบุรณ์แบบและการซึมซับจากวัฒนธรรมสังคมเป็นตัวแปรส่งผ่าน
18 อิทธิพลของรูปแบบความผูกพันต่อลักษณะนิสัยการให้อภัย : ทวิโมเดลแข่งขันโดยมีตัวแปรการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่นและการหมกมุ่นครุ่นคิดเป็นตัวแปรส่งผ่าน
19 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของคู่รัก โดยมีองค์ประกอบของความรักทั้งสามเป็นตัวแปรส่งผ่าน
20 อิทธิพลของการกระตุ้นภาพในความคิดของความเป็นหญิงเป็นชาย และปฏิกิริยาทางจิตต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อภาพในความคิดในการเจรจาต่อรอง
ปี พ.ศ. 2552
21 บทบาทของบุคลิกภาพแบบใช้อำนาจ ประสบการณ์ถูกลงโทษในวัยเด็ก และสถานภาพของครูในการทำนายเจตคติต่อ และพฤติกรรมการลงโทษทางร่างกายและจิตใจในโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2551
22 อิทธิพลของลักษณะนิสัยครุ่นคิดและสิ่งที่มากระตุ้นต่อการเกิดการก้าวร้าวแทนที่
23 ผลของการเห็นคุณค่าแห่งตน การรับรู้โอกาสเลือก และการชี้นำต่อการเกิดความไม่คล้องจองของปัญญา
24 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยยาเสพติดในสถาบันธัญญารักษ์
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายการขายและพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีในบริษัทเอกชน
26 การตอบสนองต่องานโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ ของผู้ที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันตามการแบ่งประเภทบุคลิกภาพของ ไมเยอร์-บริกกส์
27 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับการแสดงออกของตนเองกับความเครียดในพนักงานบริการ
28 อิทธิพลของลักษณะนิสัยครุ่นคิดและสิ่งที่มากระตุ้นต่อการเกิดการก้าวร้าวแทนที่
29 ความสัมพันธ์ระหว่างความลำเอียงทางเพศ ในการอนุมานสาเหตุและเจตคติต่อผู้หญิง
ปี พ.ศ. 2550
30 ผลของการเกิดความเด่นชัดในความตาย เพศ และความดึงดูดใจทางกายภาพของผู้หญิงต่อการประเมินความดึงดูดใจต่อผู้หญิงและการเหยียดเพศแบบแยกขั้ว
31 บทบาทของเพศ บทบาททางเพศ และความเป็นปัจเจกนิยม-คติรวมหมู่ต่อการเสียใจภายหลัง และเป้าหมายการควบคุม
32 อิทธิพลของเพศและรูปแบบการจูงใจผ่านโฆษณาที่มีต่อความชอบโฆษณาสิ่งพิมพ์
33 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ และอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นตอนกลาง
34 ผลของแนวโน้มการทำให้ตนเองเสียเปรียบ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับความสำเร็จและการยืนยันคุณค่าในตนเอง ต่อพฤติกรรมการทำให้ตนเองเสียเปรียบ
ปี พ.ศ. 2549
35 อิทธิพลของทิศทางของสารต่อการเปิดรับสื่อทางเพศผ่านอินเตอร์เน็ตในผู้ที่มีปฏิกิริยาทางจิตสูงและต่ำ
36 ผลของความใกล้ชิดระหว่างบุคคลและผลงานต่อการยืนยันคุณค่าในความสัมพันธ์แบบคู่รัก
ปี พ.ศ. 2548
37 ผลของการยืนยันคุณค่าต่ออารมณ์และเจตคติของผู้ที่มีความแตกต่างกันในความเป็นปัจเจกบุคคลนิยมและคติรวมหมู่
ปี พ.ศ. 2546
38 ความดึงดูดใจทางกายภาพและปรากฏการณ์ความคาดหวังสร้างความจริงในคู่สนทนาต่างเพศผ่านอินเทอร์เน็ต
39 การกำกับการแสดงออกของตนและผลของการเชื่อว่าตนเป็นเป้าสายตาเกินจริงในการรับรู้เหตุการณ์ที่น่าอับอาย
40 ผลของการอภิปรายกลุ่มและการกระจายข้อมูลต่อภาพในความคิด
ปี พ.ศ. 2545
41 ผลของทฤษฎีความเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับสติปัญญาต่อการอนุมานสาเหตุและการเลือกแก้ไขผลงาน
ปี พ.ศ. 2544
42 อิทธิพลของอารมณ์ชั่วขณะและสถานการณ์ต่อความสุภาพของภาษาที่ใช้ในการขอร้องระหว่างผู้ที่มีการกำกับการแสดงออกของตนสูงและต่ำ
ปี พ.ศ. 2536
43 การเปรียบเทียบการตัดสินความดึงดูดใจจากรูปลักษณะภายนอก และคุณลักษณะภายในของบุคคลระหว่างผู้ที่มีการกำกับการแสดงออก ของคนสูงและต่ำ
44 การศึกษาพฤติกรรมการร่วมมือโดยการใช้โครงสร้างรางวัลในการเล่นเกม ของนักศึกษาบริหารงานธุรกิจระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2535
45 การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะบทบาททางเพศต่างกัน
46 การเปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวกับเพื่อนของนักเรียน ที่มีรูปแบบของการอธิบายต่างกัน
47 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิตสมรส ของผู้ที่มีเอกลักษณ์บทบาททางเพศแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2534
48 ภาพพจน์ต่อเพศชายและเพศหญิงและการตัดสินใจ เกี่ยวกับลักษณะกล้าแสดงออกของเอกัตบุคคล
ปี พ.ศ. 2530
49 ลักษณะของชายและหญิงในปัจจุบันและลักษณะที่พึงปรารถนาของชายและหญิง ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร