ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จริญญา สุวรรณนาคะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- จรัญ แสนราช
- จรัญ สำราญสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่องานบริหารงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
2 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2547
3 การพัฒนาบทเรียน WBI สำหรับเครือข่าย KMITNBONLINE วิชาคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2546
4 ความคิดเห็นของประชาชนตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ ต่อการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ของจังหวัดสมุทรปราการ : ศึกษากรณีประชาชนตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2535
5 การสร้างและหาประสิทธิภาพ ชุดการเรียนทางคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง วิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต