ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จริงแท้ ศิริพานิช
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 6
2 เจริญ ขุนพรม 6
3 เสริมสุข สลักเพ็ชร์ 3
4 ทรงกลด จีระพัฒน์ 3
5 สายชล เกตุษา 3
6 อุดม ฟ้ารุ่งสาง 2
7 นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง 2
8 สมศิริ แสงโชติ 2
9 กนิษฐา สังคะหะ 2
10 อิทธิสุนทร นันทกิจ 2
11 กมล เลิศรัตน์ 2
12 สุรพงษ์ ภูมิชัย 2
13 ดนัย บุณยเกียรติ 2
14 จริยา วิสิทธิ์พานิช 2
15 Jingtair Siriphanich 2
16 Bundit Jarimopas 2
17 ธีรพัฒน์ แจ่มจรรยา 2
18 รัชฎา เศรษฐวงศ์สิน 2
19 บัณฑิต จริโมภาส 2
20 สิริพันธ์ ศรียุกต์ 2
21 ฑิฆัมพร นาทวรทัต 2
22 สมบูรณ์ ศิริอธิวัฒน์ 2
23 อัชรี ประดิษฐกุล 2
24 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
25 วชิรญา อิ่มสบาย 1
26 ปรียาภรณ์ ลี้ธิติ 1
27 เกียรติสุดา เหลืองวิลัย 1
28 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
29 Saichol Ketsa 1
30 ศศิธร ตรงจิตภักดี 1
31 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
32 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
33 กิรนันท์ เหมาะประมาณ 1
34 กรกช ชั้นจิรกุล 1
35 พรชัย จุฑามาศ 1
36 ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 1
37 กนกวรรณ ขับนบ 1
38 จุฑามาศ กูลนฤมิตร 1
39 คุณนพดล เกิดดอนแฝก 1
40 Supachat Sukharomana 1
41 ศุภชาติ สุขารมณ์ 1
42 น.ส.นิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 5
4 2555 1
5 2554 5
6 2553 8
7 2552 3
8 2551 4
9 2550 2
10 2549 4
11 2548 1
12 2537 2
13 1086 1
14 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อการส่งออกลองกองไปประเทศจีนโดยทางเรือ
ปี พ.ศ. 2557
2 โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตพืชสวนในพื้นที่ภาคตะวันตก
ปี พ.ศ. 2556
3 การขนส่งลองกองเพื่อการส่งออกในระดับการค้าไปประเทศจีนโดยทางเรือ
4 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซม์บริเวณการหลุดร่วงของผลลองกอง
5 ความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระและกิจกรรมของไมโตคอนเครียระหว่างการเกิดอาการใส้สีน้ำตาลในสับปะรดสองสายพันธุ์
6 อิทธิพลของพันธุ์ และแหล่งปลูก ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ในมะละกอสายพันธุ์ที่มีความสำคัญทางการค้า
7 การขนส่งลองกองเพื่อการส่งออกในระดับการค้าไปประเทศจีนโดยทางเรือ
ปี พ.ศ. 2555
8 ทดสอบระบบการส่งออกสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง
ปี พ.ศ. 2554
9 การรม ethyl formate ในมังคุดเพื่อการส่งออก
10 ผลของการทำ blanching ปริมาณออกซิเจน และการผสมเกษร ผลต่อกลิ่นและคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอมหลังการเก็บเกี่ยว
11 สรีรวิทยาและกายวิภาคของเซลล์บริเวณการหลุดร่วงและการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มคุณภาพของลองกองสำหรับการส่งออก
12 คุณภาพของผลลำไยที่ผ่านการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับในแนวตั้ง
13 ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวอ่อน
ปี พ.ศ. 2553
14 กรด Jasmonic กับอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรด
15 กระบวนการหลุดร่วงของลองกองหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุม
16 การยืดอายุผลไม้ (สับปะรด)ฉายรังสีเพื่อการส่งออกทางเรือไปสหรัฐอเมริกา
17 สาเหตุการเกิดอาการสะท้านหนาวในสับปะรด
18 ปริมาณกรดไขมัน แอนดี้ออกซิแดนท์และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรด(Ananas comosus (L) Merr.)
19 ปัจจัยที่มีผลต่อการตกค้างของสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ ในผลมะพร้าวอ่อน
20 น้ำตาล แป้ง และคุณภาพของข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ต่าง ๆ
21 องค์ประกอบของผนังเซลล์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และสารต้านอนุมูลอิสระในเนื้อมังคุด
ปี พ.ศ. 2552
22 การรม ethyl formate ในมังคุดเพื่อการส่งออก
23 สาเหตุการเกิดอาการสะท้านหนาวในสับปะรด
24 สถานภาพงานวิจัยไม้ผลไทยในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2551
25 การลดการใช้สาร SMS ในมะพร้าวน้ำหอม
26 การเก็บรักษามะพร้าวอ่อน
27 ความสัมพันธ์ของปริมาณแคลเซียมกับอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรด
28 โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2550
29 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและปริมาณของน้ำตาลและแป้งต่อความหวานของประชากร Recombinant inbred ข้าวโพดหวานเพื่อใช้เป็นพื้นฐานการวางตำแหน่งยีนที่ควบคุมลักษณะคุณภาพ
30 ผลของน้ำต่อมาตรฐานน้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
ปี พ.ศ. 2549
31 Antioxidant เอ็นไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรด (Ananas Comosus (L.) Merr.)
32 antioxidant ในมังคุด
33 การเก็บรักษาข่าอ่อน
34 โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร กิจกรรมหลักที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้สารเคมีซัลเฟอร์ในมะพร้าวน้ำหอมหลังการเก็บเกี่ยวและยืดอายุการเก็บรักษา"
ปี พ.ศ. 2548
35 อาการสุกไม่สม่ำเสมอในทุเรียน
ปี พ.ศ. 2537
36 การพัฒนาเครื่องผ่าผลมังคุดเพื่ออุตสาหกรรมมังคุดส่งออก
37 การพัฒนาอุปกรณ์เรือนบรรจุผลิตผลเกษตรเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
38 การปอกและเก็บรักษา ข้าวโพดฝักอ่อน