ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรายุทธ มงคลวงษ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 1
4 2553 1
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศึกษาความเพียงพอและความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของหมู่บ้านจัดสรรในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
2 ความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2558
3 ความหลากหลายของชาติพันธุ์และวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี (กรณีศึกษา ชาติพันธุ์ลาวเวียงจันทร์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี)
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาศาสนประยุกต์และวัฒนธรรมอาเซียน เรื่อง วัฒนธรรมอาเซียน สำหรับนักศึกษา สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร ชั้นปีที่ 2 หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4