ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรัส สุวรรณมาลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 3
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 3
3 สุริชัย หวันแก้ว 2
4 อมรา พงศาพิชญ์ 2
5 จันทนา สุทธิจารี 2
6 สำราญ ทองแพง 1
7 สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี 1
8 วลัยรัตนา เสรีอรุโณ 1
9 เพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล 1
10 พัชนี ลีลาดี 1
11 วราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร 1
12 บุญมา ทวิภักดิ์ 1
13 ฉลวย ชีวกิดาการ 1
14 วรนี ตั้งวัฒนากร 1
15 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
16 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
17 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
18 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
19 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
20 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
21 วันชัย มีชาติ 1
22 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
23 เกษณี สุจริตจันทร์ 1
24 อุทัย บุญประเสริฐ 1
25 เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ 1
26 สุนีย์ ช่างเจริญ 1
27 ไม่มีข้อมูล 1
28 ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ 1
29 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 1
30 กุลลดา เกษบุญชู มี้ด 1
31 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 1
32 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
33 ประธาน อารีพล 1
34 แสงสันต์ พานิช 1
35 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
36 ประภาส ปิ่นตบแต่ง 1
37 อรอร ภู่เจริญ 1
38 นุชจรี แก้วมะเริง 1
39 เฉลิมเผ่า อจละนันท์ 1
40 สุนิตย์ เทพไพฑูรย์ 1
41 อุดมโชค อาษาวิมลกิจ 1
42 แลรี่ ชโรเดอร์ 1
43 สรัล ราชซ้าย 1
44 ปิยะพงษ์ บุษบงก์ 1
45 ปะการัง ชื่นจิตร 1
46 ประมวญ พิรัชพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 1
3 2550 2
4 2549 1
5 2547 1
6 2546 2
7 2544 1
8 2543 1
9 2542 2
10 2541 2
11 2537 1
12 2531 1
13 2529 3
14 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการ "วิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย"
2 วัฒนธรรมในระบบภาษีของไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การจัดการความเสี่ยงทางการคลังของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
4 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 110
5 การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2549
6 การประเมินผลนโยบายการจัดการการผลิตและการตลาดหอมแดงภายใต้ยุคการค้าเสรีในจังหวัดศรีสะเกษ ปีเพาะปลูก 2546/47-2548/49
ปี พ.ศ. 2547
7 นามานุกรมนวัตกรรมท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2547
ปี พ.ศ. 2546
8 เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการต่อต้านภาษี : ศึกษากรณีการต่อต้านค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม
9 เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการต่อต้านภาษี : ศึกษากรณีการต่อต้านค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม
ปี พ.ศ. 2544
10 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2543
11 โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดแบ่งภารกิจ ระหว่างรัฐบาลระดับชาติ-ภูมิภาคและองค์กรการปกครองท้องถิ่นในการบริหารการคลังในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
12 ภารกิจและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี
13 ศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2541
14 การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ
15 โครงการศึกษารูปแบบของโครงสร้างแผนงานเรื่อง โครงสร้างแผนงาน องค์ประกอบหลัก และหลักเกณฑ์การจำแนกงานและโครงการ : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2537
16 แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี และการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2531
17 โครงการศึกษาแนวทางการจำแนกกิจกรรมสำหรับระบบข้อมูลการงบประมาณ : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2529
18 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณในระบบแผนงาน (ระบบ พี.พี.บี.เอส.) ของสภาผู้แทนราษฎร : กรณีการพิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2528
19 ความสามารถในการพึ่งตัวเองทางการคลังของเทศบาล : รายงานการวิจัย
20 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์