ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรัส สุวรรณมาลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 3
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 3
3 อมรา พงศาพิชญ์ 2
4 จันทนา สุทธิจารี 2
5 สุริชัย หวันแก้ว 2
6 สรัล ราชซ้าย 1
7 ปิยะพงษ์ บุษบงก์ 1
8 ปะการัง ชื่นจิตร 1
9 อรอร ภู่เจริญ 1
10 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 1
11 ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ 1
12 แลรี่ ชโรเดอร์ 1
13 กุลลดา เกษบุญชู มี้ด 1
14 ประภาส ปิ่นตบแต่ง 1
15 สุนีย์ ช่างเจริญ 1
16 เกษณี สุจริตจันทร์ 1
17 วราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร 1
18 พัชนี ลีลาดี 1
19 ฉลวย ชีวกิดาการ 1
20 ประมวญ พิรัชพันธ์ 1
21 สุนิตย์ เทพไพฑูรย์ 1
22 นุชจรี แก้วมะเริง 1
23 ไม่มีข้อมูล 1
24 เฉลิมเผ่า อจละนันท์ 1
25 อุดมโชค อาษาวิมลกิจ 1
26 แสงสันต์ พานิช 1
27 บุญมา ทวิภักดิ์ 1
28 เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ 1
29 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
30 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
31 วลัยรัตนา เสรีอรุโณ 1
32 สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี 1
33 วรนี ตั้งวัฒนากร 1
34 เพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล 1
35 สำราญ ทองแพง 1
36 อุทัย บุญประเสริฐ 1
37 วันชัย มีชาติ 1
38 ประธาน อารีพล 1
39 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
40 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
41 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
42 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
43 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
44 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
45 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
46 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 1
3 2550 3
4 2549 1
5 2548 1
6 2547 1
7 2546 2
8 2544 1
9 2543 2
10 2542 4
11 2541 2
12 2539 2
13 2538 1
14 2537 1
15 2531 1
16 2529 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการ "วิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย"
2 วัฒนธรรมในระบบภาษีของไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การจัดการความเสี่ยงทางการคลังของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
4 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 110
5 การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัย
6 โครงการวิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
7 การประเมินผลนโยบายการจัดการการผลิตและการตลาดหอมแดงภายใต้ยุคการค้าเสรีในจังหวัดศรีสะเกษ ปีเพาะปลูก 2546/47-2548/49
ปี พ.ศ. 2548
8 โครงการวิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
9 นามานุกรมนวัตกรรมท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2547
ปี พ.ศ. 2546
10 เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการต่อต้านภาษี : ศึกษากรณีการต่อต้านค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม
11 เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการต่อต้านภาษี : ศึกษากรณีการต่อต้านค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม
ปี พ.ศ. 2544
12 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2543
13 โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดแบ่งภารกิจ ระหว่างรัฐบาลระดับชาติ-ภูมิภาคและองค์กรการปกครองท้องถิ่นในการบริหารการคลังในประเทศไทย
14 แนวทางการจัดแบ่งภารกิจระหว่างหน่วยรัฐบาลระดับชาติ ภูมิภาค และองค์กรการปกครองท้องถิ่น ในการบริหารงานคลังในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2542
15 ภารกิจและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี
16 ศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล
17 แนวทางการจัดแบ่งภารกิจระหว่างหน่วยรัฐบาลระดับชาติ ภูมิภาค และองค์กรการปกครองท้องถิ่น ในการบริหารงานคลังในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
18 ศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
ปี พ.ศ. 2541
19 การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ
20 โครงการศึกษารูปแบบของโครงสร้างแผนงานเรื่อง โครงสร้างแผนงาน องค์ประกอบหลัก และหลักเกณฑ์การจำแนกงานและโครงการ : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
21 ศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
22 แนวทางการประกอบการพาณิชย์ของราชการส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2538
23 แนวทางการประกอบการพาณิชย์ของราชการ ส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2537
24 แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี และการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2531
25 โครงการศึกษาแนวทางการจำแนกกิจกรรมสำหรับระบบข้อมูลการงบประมาณ : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2529
26 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณในระบบแผนงาน (ระบบ พี.พี.บี.เอส.) ของสภาผู้แทนราษฎร : กรณีการพิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2528
27 ความสามารถในการพึ่งตัวเองทางการคลังของเทศบาล : รายงานการวิจัย
28 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์