ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรัสศรี นวลศรี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มงคล แซ่หลิม 21
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 9
3 สายัณห์ สดุดี 9
4 งบประมาณแผ่นดิน 8
5 ขวัญจิตร สันติประชา 8
6 จำเป็น อ่อนทอง 7
7 อรัญ งามผ่องใส 7
8 อิบรอเฮม ยีดำ 6
9 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 6
10 วิชัย พันธนะหิรัญ 6
11 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 5
12 สมปอง เตชะโต 5
13 กรกช นาคคนอง 5
14 ปฏิมาพร ปลอดภัย 2
15 ศักดา โชโต 2
16 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
17 ระวี เจียรวิภา 2
18 ขวัญตา ขาวมี 2
19 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 2
20 สุกัญญา จันทะชุม 2
21 โครงการวิจัย NRU 2
22 สายใจ กิ้มสงวน 2
23 มุทิตา มีนุ่น 2
24 โครงการพระราชดำริฯ 2
25 วิจิตต์ วรรณชิต 2
26 สาลี ดนัยสร 1
27 คำนูณ กาญจนภูมิ 1
28 สรพงค์ เบญจศรี 1
29 ศาลักษณ์ พรรณศิริ 1
30 มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม 1
31 ทานตะวัน พูลสวัสดิ์ 1
32 ปัทมา แสงวรสิริกุล 1
33 สุธิดา ฉันทานุรักษ์ 1
34 สุภาณี ชนะวีรวรรณ 1
35 ยุพา มงคลสุข 1
36 จิตรพรรณ พิลึก 1
37 ไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา 1
38 จรรยา อินทมณี 1
39 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 1
40 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 1
41 วันทนา เอ้งย่อง 1
42 ถิรพงษ์ ญาณิสราพันธ์ 1
43 สุจินต์ จินายน 1
44 วิชัย หวังวโรดม 1
45 กำพล ประทีปชัยกูร 1
46 ประภาพร อุทารพันธุ์ 1
47 รัตนา จริยาบูรณ์ 1
48 จรัญ บุญกาญจน์ 1
49 จงดี ธรรมเขต 1
50 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 3
3 2559 2
4 2558 2
5 2557 1
6 2554 1
7 2553 6
8 2552 11
9 2551 4
10 2550 7
11 2549 3
12 2548 2
13 2547 5
14 2546 4
15 2545 3
16 2544 2
17 2536 1
18 2534 3
19 2533 3
20 2530 1
21 2529 1
22 1086 1
23 543 49
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวดอกพยอมและกู้เมืองหลวงไม่ให้ไวแสงด้วยวิธีผสมกลับและคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2560
2 การร่นระยะเวลาในการเจริญเติบโตและการชักนำการออกดอกของต้นศรีตรัง
3 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความต้านทานต่อเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา
4 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านในเขตภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
5 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวดอกพยอมและกู้เมืองหลวงไม่ให้ไวแสงด้วยวิธีผสมกลับและคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ (ระยะที่ 1)
6 การคัดเลือกต้นตอยางพาราที่มีความทนทานต่อโรครากขาว และความสามารถในการเข้ากันได้กับกิ่งพันธุ์ RPIM 600 และ RPIM 251
ปี พ.ศ. 2558
7 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความต้านทานต่อเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา
8 การคัดเลือกต้นตอยางพาราที่มีความทนทานต่อโรครากขาว และความสามารถในการเข้ากันได้กับกิ่งพันธุ์ RRIM600 และ RRIT251
ปี พ.ศ. 2557
9 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวดอกพยอมและกู้เมืองหลวงไม่ให้ไวแสงด้วยวิธีผสมกลับและคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
10 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู (ระยะที่ 3)
ปี พ.ศ. 2553
11 การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสกุล Diospyros บางชนิดในภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
12 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้านภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
13 การประเมินศักยภาพพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงจากแปลงเกษตรกรในภาคใต้ของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบการแสดงออกของยีน REF และ SRPP
14 การประเมินศักยภาพพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงจากแปลงเกษตรกรในภาคใต้
15 การคัดเลือกต้นตอยางพาราโดยใช้เทคนิคมินิไรโซตรอน
16 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2552
17 การวิเคราะห์พันธุกรรมยางพันธุ์พื้นเมืองโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ และการคัดเลือกต้นตอโดยใช้เทคนิคมินิไรโซตรอน
18 การคัดเลือก และการขยายพันธุ์ต้นตอยางพาราที่ต้านทานโรครากขาว และการควบคุมโรคโดยชีววิธี
19 การวิเคราะห์พันธุกรรมและการเข้ากันได้ระหว่างตายางพาราพันธุ์ดีและต้นตอพันธุ์พื้นเมืองโดยใช้ไอโซไซม์และเครื่องหมายดีเอ็นเอ
20 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ดั้งเดิมที่ทนทานต่อการเข้าทำลายของโรครากขาว
21 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ดั้งเดิมที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นต้นตอ และการวิเคราะห์พันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
22 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฟักยาวเพื่อให้ต้านทานต่อการทำลายแมลงศัตรู
23 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ดั้งเดิมที่ทนทานต่อการเข้าทำลายของโรครากขาว
24 การวิเคราะห์พันธุกรรมและการเข้ากันได้ระหว่างตายางพาราพันธุ์ดีและต้นตอพันธุ์พื้นเมืองโดยใช้ไอโซไซม์และเครื่องหมายดีเอ็นเอ
25 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ดั้งเดิมที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นต้นตอ และการวิเคราะห์พันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
26 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวเพื่อให้ต้านทานต่อการทำลายแมลงศัตรู ระยะที่ 3
27 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู [ระยะที่ 2]
ปี พ.ศ. 2551
28 การศึกษาพันธุกรรมของลักษณะต้านทานเพลี้ยอ่อนในถั่วฝกยาว และถั่วพุ่มโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์
29 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมนของไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
30 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู (ระยะที่ 2)
31 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวเพื่อให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2550
32 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงจากสวนเกษตรกรทางภาคใต้ของประเทศไทย
33 การศึกษาพันธุ์สะตอโดยอาศัยเครื่องหมายดีเอ็นเอ
34 การศึกษาพันธุกรรมพืชผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
35 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวเพื่อให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู
36 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบการผลิตลองกองในภาคใต้
37 การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารในลองกอง
38 วิธีมาตรฐานในการเก็บตัวอย่างในลองกอง สำหรับประเมินสถานะธาตุอาหารพืช แผนงาน : การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารของลองกอง
ปี พ.ศ. 2549
39 การศึกษาพันธุกรรมพืชผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
40 การเก็บรวบรวมพันธุ์พืชสกุลลางสาด (Lansium domesticum Correa) และการประเมินความแปรปรวนของแหล่งเชื้อพันธุ์ โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
41 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของการต้านทานเพลี้ยอ่อนถั่ว (Aphis craccivora Koch) และการศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับยีนต์ต้านทานเพลี้ยอ่อนถั่วในถั่วฝักยาวและถั่วพุ่ม
ปี พ.ศ. 2548
42 Detection Methods and Survey of Gm Crops in Thailand.
43 การศึกษาพันธุ์สะตอโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2547
44 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบการผลิตลองกองในภาคใต้
45 การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารในลองกอง
46 วิธีมาตรฐานในการเก็บตัวอย่างในลองกอง สำหรับประเมินสถานะธาตุอาหารพืช แผนงาน : การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารของลองกอง
47 การเก็บรวบรวมพันธุ์พืชสกุลลางสาด (Lansium demesticum Correa) และการประเมินความแปรปรวนของแหล่งเชื้อพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
48 การเก็บรวบรวมพันธุ์พืชสกุลลางสาด (Lansium demesticum Correa) และการประเมินความแปรปรวนของแหล่งเชื้อพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2546
49 การเก็บรวบรวมพันธุ์พืชสกุลลางสาด (Lansium domesticum Correa) และการประเมินความแปรปรวนของแหล่งเชื้อพันธุ์ โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
50 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวเพื่อให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู (ระยะที่ 1)
51 การเก็บรวบรวมพันธุ์พืชสกุลลางสาด (Lansium domesticum Correa) และการประเมินความแปรปรวนของแหล่งเชื้อพันธุ์ โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
52 การศึกษาจำนวนชุดโครโมโซมของพืชสกุลลางสาด (Lansium Domesticum Corr.)
ปี พ.ศ. 2545
53 การศึกษาจำนวนชุดโครโมโซมของพืชสกุลลางสาด (Lansium Domesticum Corr.)
54 การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของแหล่งเชื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq) โดยใช้เทคนิคRAPD.
55 การศึกษาจำนวนชุดโครโมโซมของพืชสกุลลางสาด (Lansium Domesticum Corr.)
ปี พ.ศ. 2544
56 การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารลองกอง
57 การเก็บรวบรวมพันธุ์พืชสกุล Lansium และการประเมินความแปรปรวนของแหล่งเชื้อพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2536
58 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์ยางพาราพันธุ์ที่ใช้เป็นต้นตอและการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์ไว้ในหลอดทดลอง : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2534
59 เรื่องการศึกษาปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการปลูกส้มจุก : การทดลองปรับปรุงดินในแปลงส้มจุก
60 เรื่องการศึกษาปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการปลูกส้มจุก : การวิเคราะห์ดินเบื้องต้น
61 เรื่องการศึกษาปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการปลูกส้มจุก : การศึกษาการตอบเสนอต่อธาตุสังกะสีของส้มจุก
ปี พ.ศ. 2533
62 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน : รายงานการวิจัย
63 เรื่องการศึกษาปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการปลูกส้มจุก : การทดลองปรับปรุงดินในแปลงส้มจุก
64 เรื่องการศึกษาปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการปลูกส้มจุก : การศึกษาการตอบเสนอต่อธาตุสังกะสีของส้มจุก
ปี พ.ศ. 2530
65 เรื่องการศึกษาปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการปลูกส้มจุก : การวิเคราะห์ดินเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2529
66 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีแก่เกษตรกรโดยการเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
67 การคัดเลือกพันธ์ยางพาราสำหรับใช้เป็นต้นตอ
68 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านในเขตภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย