ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรัญ บุญกาญจน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จันทิมา ชั่งสิริพร 54
2 จรรยา อินทมณี 32
3 งบประมาณแผ่นดิน 15
4 จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ 10
5 รัตนา จริยาบูรณ์ 7
6 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 5
7 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 5
8 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 5
9 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 4
10 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 4
11 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 4
12 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
13 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 4
14 พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า 3
15 โครงการวิจัย Matching Fund 3
16 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 3
17 ชาคริต ทองอุไร 3
18 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 2
19 กำพล ประทีปชัยกูร 2
20 สาตรา เลิศกิจสมบูรณ์ 2
21 โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ 2
22 บุญฤทธิ์ เกียรติไพบูลย์ 2
23 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 2
24 ธีรภัทร์ ตันกุลโรจน์ 2
25 จรัญ พุ่มนก 1
26 ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ 1
27 จันทิรา ชั่งสิริพร 1
28 รัชดา ธาตรีมนตรีชัย 1
29 นวรัตน์ ประกายเลิศลักษณ์ 1
30 ธนากร เกียรติขวัญบุตร 1
31 Janya Inthamanee 1
32 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 1
33 ดนุพล ตันนโยภาส 1
34 สุธรรม สุขมณี 1
35 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 1
36 สุนิสา สุชาติ 1
37 จรัสศรี นวลศรี 1
38 สุรจิตร ทีฆสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 1
5 2555 1
6 2554 3
7 2553 2
8 2552 5
9 2551 5
10 2550 5
11 2549 2
12 2548 4
13 2547 3
14 2546 2
15 2545 4
16 2544 3
17 2543 1
18 543 88
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ชุดกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์สำหรับทำความสะอาดแก๊สชีวภาพเพื่อใช้งาน ในครัวเรือนโดยการดูดซึมทางเคมีด้วยสารละลายไอรอนคีเลท
2 การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ขี้ตะกรันที่ได้จากกระบวนการผลิตเหล็ก
ปี พ.ศ. 2558
3 ชุดกำจัดแอมโมเนียในอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยคอลัมน์สเปรย์และปฏิกรณ์แก๊สบับเบิล
ปี พ.ศ. 2557
4 ชุดกำจัดแอมโมเนียในอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยคอลัมน์สเปรย์และปฏิกรณ์แก๊สบับเบิล
ปี พ.ศ. 2556
5 ชุดกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์สำหรับทำความสะอาดแก๊สชีวภาพเพื่อใช้งาน ในครัวเรือนโดยการดูดซึมทางเคมีด้วยสารละลายไอรอนคีเลท
ปี พ.ศ. 2555
6 การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ขี้ตะกรันที่ได้จากกระบวนการผลิตเหล็ก
ปี พ.ศ. 2554
7 ระบบทำความสะอาดก๊าซชีวภาพสำหรับประยุกต์ใช้กับฟาร์มสุกรและครัวเรือน
8 การบำบัดกลิ่นในก๊าซเสียจากปล่องควันของเตาอบยางในอุตสาหกรรมยางแท่ง
9 การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพด้วยกระบวนการดูดซึมทางเคมี
ปี พ.ศ. 2553
10 การกำจัดโทลูอีนในอากาศเสียโดยใช้ปฏิกิริยา Phot-Fenton ร่วมกับ Packed-bed Reactor
11 การกำจัดสีในน้ำเสียจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษ โดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับการตกจม
ปี พ.ศ. 2552
12 การบำบัดกลิ่นในก๊าซเสียจากปล่องควันของเตาอบยางในอุตสาหกรรมยางแท่ง
13 การกำจัดกลิ่นจากก๊าซที่เกิดขึ้นในระหว่างการอบยางในอุตสาหกรรมยางแท่ง
14 ระบบกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน
15 จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาออกซิเดชันและการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
16 การกำจัดแอมโมเนียจากอากาศเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยสารเคมี
ปี พ.ศ. 2551
17 จลนพลศาสตร์ปฎิกิริยาออกซิเดชันและการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
18 การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สู่บรรยากาศโดยการดูดซึมด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaoH) ในหอดูดซึมแบบแพค
19 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยปฏิกิริยาออกวิเดชั่นของไอรอนคีเรทในคอลัมน์บรรจุ
20 การกำจัดแอมโมเนียจากอากาศเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยสารเคมี
21 การกำจัดสีในน้ำเสียจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษโดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับการตกจม
ปี พ.ศ. 2550
22 การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศเสียด้วยฟองแอฟรอน(CGA)ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน
23 การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันร่วมกับสารลดแรงตึงผิว
24 การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติด
25 สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติ กับอะคริโลไนไตรท์เพื่อใช้ในงานทนน้ำมันในปฏิกรณ์ต้นแบบ
26 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและกลั่นแยกน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2549
27 การออกแบบระบบปฎิกรณ์สำหรับการกำจัดแอมโมเนียในอากาศเสียโดยใช้น้ำซีรัมจากโรงงานผลิตน้ำยางข้น
28 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2548
29 โครงการศึกษาวิจัยการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์รับจ้างสองแถวในจังหวัดเชียงใหม่
30 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้ Wet-scrubber ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน
31 ระบบกำจัดแอมโมเนียจากหางน้ำยางสำหรับการผลิตยางสกิมบล็อก
32 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2547
33 สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับอะคริโลไนไตรท์เพื่อใช้ในงานทนน้ำมันในปฏิกรณ์ต้นแบบ
34 การระเหยของสารอินทรีย์ระเหยจากน้ำเสีย
35 การบำบัดสารอินทรีย์ระเหยในอากาศเสียจากกระบวนการการเคลือบผิวโดยใช้ wet-scrubber ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ปี พ.ศ. 2546
36 การบำบัดสารอินทรีย์ระเหยในอากาศเสียจากกระบวนการการเคลือบผิวโดยใช้ Wet-scrubber ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน
37 การกรองทางชีวภาพของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
ปี พ.ศ. 2545
38 การระเหยของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจากน้ำเสีย
39 กลีเซอโรไลซิสของกลีเซอรอลที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซล
40 สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสำหรับกระบวนการสารระเหย ของสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากบ่อเติมอากาศ
41 ผลของ 1-Hexadecanol ต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสำหรับการระเหยของน้ำและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งน้ำที่อุณหภูมิคงที่
ปี พ.ศ. 2544
42 สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลในการระเหยของสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากบ่อเติมอากาศ
43 การศึกษาผลของสารลดแรงตึงผิวต่ออัตราการระเหยของน้ำและสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งน้ำ
44 ปัจจัยที่มีผลต่อการระเหยของแอมโมเนียจากน้ำเสียของโรงงานน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2543
45 การศึกษาสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสาร เพื่อใช้ทำนายอัตราการระเหยของสารอินทรีย์จากแหล่งน้ำขนาดใหญ่