ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรัญญา ปิ่นสุภา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- จรัญญา ปิ่นโสภา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรพิมล อธิปัญญาคม 6
2 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 6
3 สุนัดดา เชาวลิต 6
4 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 6
5 อิทธิพล บรรณาการ 6
6 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 6
7 ชมัยพร บัวมาศ 6
8 อรุณี ใจเถิง 3
9 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
10 ปรัชญา เอกฐิน 3
11 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
12 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
13 อาพร คงอิสโร 3
14 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
15 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
16 รจนา ไวยเจริญ 3
17 เมธาพร พุฒขาว 3
18 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
19 รัศมี สิมมา 3
20 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
21 มัตติกา ทองรส 3
22 ศศิธร ประพรม 3
23 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
24 กาญจนา ทองนะ 3
25 ปิยะรัตน์ จังพล 3
26 พัชราพร หนูวิสัย 3
27 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
28 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
29 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
30 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
31 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
32 ไกรศร ตาวงศ์ 3
33 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
34 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
35 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
36 พวงผกา อ่างมณี 3
37 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
38 ประภาส แยบยน 3
39 สายชล แสงแก้ว 3
40 วัชรี ศรีรักษา 3
41 อรพิน หนูทอง 3
42 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
43 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
44 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
45 วรกร สิทธิพงษ์ 3
46 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
47 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
48 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
49 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
50 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
51 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
52 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
53 เวียง อากรชี 3
54 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
55 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
56 บุญณิศา ฆังคมณี 3
57 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
58 พุฒนา รุ่งระวี 3
59 ณิชา โป้ทอง 3
60 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
61 อนุชา เหลาเคน 3
62 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
63 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
64 ทิพวรรณ กันหาญาติ 3
65 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
66 เยาวภา ตันติวานิช 3
67 สัญญาณี ศรีคชา 3
68 ทัศนาพร ทัศคร 3
69 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
70 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
71 ธัญชนก จงรักไทย 3
72 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
73 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
74 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
75 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
76 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
77 รมิดา ขันตรีกรม 3
78 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
79 กลวัชร ทิมินกุล 3
80 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
81 จันทรา บดีศร 3
82 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
83 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 3
84 เสริมศิริ คงแสงดาว 3
85 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
86 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
87 แสนชัย คำหล้า 3
88 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
89 เบญจมาศ คำสืบ 3
90 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
91 เสาวรี บำรุง 3
92 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
93 สุเทพ สหายา 3
94 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
95 ปรีชา แสงโสดา 3
96 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
97 วลัยพร ศะศิประภา 3
98 สุรกิตติ ศรีกุล 3
99 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
100 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
101 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
102 อัมพร วิโนทัย 3
103 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
104 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
105 ไตรเดช ขำยทอง 3
106 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
107 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
108 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
109 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
110 มานิตา คงชื่นสิน 3
111 ลักขณา บำรุงศรี 3
112 จรรยา มณีโชติ 3
113 ธีราทัย บุญญะประภา 3
114 วิชาญ วรรธนะไกวัล 3
115 สมคิด ดำน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2546 1
3 2545 1
4 543 6