ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรัญญา ปิ่นสุภา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- จรัญญา ปิ่นโสภา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุนัดดา เชาวลิต 6
2 พรพิมล อธิปัญญาคม 6
3 อิทธิพล บรรณาการ 6
4 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 6
5 ชมัยพร บัวมาศ 6
6 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 6
7 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 6
8 กาญจนา ทองนะ 3
9 ปิยะรัตน์ จังพล 3
10 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
11 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
12 ศศิธร ประพรม 3
13 พัชราพร หนูวิสัย 3
14 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
15 มัตติกา ทองรส 3
16 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
17 วลัยพร ศะศิประภา 3
18 ไกรศร ตาวงศ์ 3
19 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
20 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
21 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
22 เบญจมาศ คำสืบ 3
23 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
24 เสาวรี บำรุง 3
25 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
26 สุเทพ สหายา 3
27 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
28 ปรีชา แสงโสดา 3
29 อนุชา เหลาเคน 3
30 สุรกิตติ ศรีกุล 3
31 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
32 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
33 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
34 ปรัชญา เอกฐิน 3
35 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
36 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
37 เวียง อากรชี 3
38 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
39 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
40 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
41 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
42 พุฒนา รุ่งระวี 3
43 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
44 ณิชา โป้ทอง 3
45 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
46 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
47 รจนา ไวยเจริญ 3
48 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
49 อาพร คงอิสโร 3
50 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
51 อัมพร วิโนทัย 3
52 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
53 เมธาพร พุฒขาว 3
54 อรุณี ใจเถิง 3
55 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
56 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
57 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
58 รัศมี สิมมา 3
59 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
60 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
61 จรรยา มณีโชติ 3
62 กลวัชร ทิมินกุล 3
63 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
64 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
65 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
66 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
67 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
68 รมิดา ขันตรีกรม 3
69 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
70 เสริมศิริ คงแสงดาว 3
71 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
72 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
73 จันทรา บดีศร 3
74 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
75 วรกร สิทธิพงษ์ 3
76 สายชล แสงแก้ว 3
77 ประภาส แยบยน 3
78 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
79 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
80 บุญณิศา ฆังคมณี 3
81 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
82 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
83 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
84 อรพิน หนูทอง 3
85 วัชรี ศรีรักษา 3
86 พวงผกา อ่างมณี 3
87 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 3
88 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
89 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
90 ไตรเดช ขำยทอง 3
91 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
92 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
93 แสนชัย คำหล้า 3
94 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
95 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
96 ลักขณา บำรุงศรี 3
97 มานิตา คงชื่นสิน 3
98 วิชาญ วรรธนะไกวัล 3
99 ธีราทัย บุญญะประภา 3
100 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
101 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
102 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
103 ทิพวรรณ กันหาญาติ 3
104 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
105 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
106 เยาวภา ตันติวานิช 3
107 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
108 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
109 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
110 ธัญชนก จงรักไทย 3
111 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
112 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
113 สัญญาณี ศรีคชา 3
114 ทัศนาพร ทัศคร 3
115 สมคิด ดำน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2546 1
3 2545 1
4 543 6