ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรัญญา ณรงคะชวนะ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล 12
2 อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ 11
3 Jarunya Narangajavana 10
4 สุพัชรี เนตรพันธุ์ 4
5 ศาลักษณ์ พรรณศิริ 3
6 Supatcharee Netrphan 3
7 มาลินี สุขแสงพนมรุ้ง 3
8 กนกพร ไตรวิทยากร 2
9 Salak Phansiri 2
10 ลัดดาวัลย์ แซ่ลิ้ม 2
11 Malinee Suksangpanomrung 2
12 Laddawan Saelim 2
13 กมนทรรศน์ พึ่งถนอม 1
14 Punchapat Sojikul 1
15 มนทการติ วัชราภัย 1
16 ปัญจภัทร โสจิกุล 1
17 Montoro, Pascal 1
18 Chrestin, Herve 1
19 Lacrotte, Regis 1
20 Pujade-Renand, Valerie 1
21 Kallaya Sritunyalucksana 1
22 Sithichoke Tangphatsornruang 1
23 พะเยาว์ ศรีสะอ้าน 1
24 สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 1
25 Chinae Thammarongtham 1
26 Maliwan Naconsie 1
27 ชิเน ธำมรงค์ธรรม 1
28 จิราพร ศรีศาลา 1
29 Chonprakun Thagun 1
30 Jiraporn Srisala 1
31 ชลประคัลภ์ ทากัน 1
32 กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา 1
33 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1
34 ประภาพรรณ ธีระวณิชพันธ์ 1
35 มนัสวี เลิศปัญญาสัมปทา 1
36 ไสยวิชช์ วรวินิต 1
37 Saiyavit Varavinit 1
38 Manassawe Lertpanyasampatha 1
39 มลิวัลย์ นครศรี 1
40 Opas Boonseng 1
41 Prapapan Teerawanichpan 1
42 โอภาษ บุญเส็ง 1
43 Sittiruk Roytrakul 1
44 Bancha Mahong 1
45 กิตติศักด์ หยกทองวัฒนา 1
46 จินดา นัยเนตร 1
47 นฤมล เผ่านักรบ 1
48 Narumon Phaonakrop 1
49 Chotika Yokthongwattana 1
50 Kittisak Yokthongwattana 1
51 โชติกา หยกทองวัฒนา 1
52 กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 3
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 1
6 2549 3
7 2548 1
8 2546 1
9 2542 2
10 2541 2
11 2537 2
12 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาการแสดงออกของยีนทั้งระบบเพื่อค้นหายีนที่มีความเกี่ยวข้องกับผลผลิตน้ำยางสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตสูง
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาจีโนมเปรียบเทียบระหว่างมันสำปะหลังและยางพาราเพื่อระบุเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ที่ตอบสนองความต้องการภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
3 Arabidopsis-derived shrimp viral-binding protein, PmRab7 can protect white spot syndrome virus infection in shrimp.
4 Proteomic analysis of salinity-stressed Chlamydomonas reinhardtii revealed differential suppression and induction of a large number of important housekeeping proteins
ปี พ.ศ. 2552
5 Evaluation of a morphological marker selection and excision system to generate marker-free transgenic cassava plants
ปี พ.ศ. 2551
6 Influence of cassava storage root development and environmental conditions on starch granule size distribution.
ปี พ.ศ. 2550
7 โปรตีโอมิคเชิงเปรียบเทียบเพื่อศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและเก็บสะสมแป้งในมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2549
8 การพัฒนาระบบการถ่ายยีนในมันสำปะหลังสำหรับการศึกษาหน้าที่ของยีน และการพัฒนาระบบการสร้างมันสำปะหลังดัดแปลงพันธุ์ที่ปลอดจากโมเลกุลเครื่อง หมาย
9 Optimization of in vitro cyclic somatic embryogenesis and regeneration of the asian cultivars of cassava (Manihot esculenta Crantz) for genetic manipulation system.
10 ชุดโครงการวิจัยร่วมเพื่อศึกษากลไกชีวสังเคราะห์แป้งในมันสำปะหลัง โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบการถ่ายยีนในมันสำปะหลังสำหรับการศึกษาหน้าที่ของยีนและการพัฒนาระบบการสร้างมันสำปะหลังดัดแปรพันธุ์ที่ปลอดจากโมเลกุลเครื่องหมาย
ปี พ.ศ. 2548
11 Isolation and characterization of an ?-amylase gene in cassava (Manihot esculenta)
ปี พ.ศ. 2546
12 การโคลนและการศึกษาการแสดงออกของยีน
ปี พ.ศ. 2542
13 การศึกษาเอนไซม์และยินดีเอ็นเอเมทิลทรานสเฟอเรสในกระบวนการเกิดดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นในข้าวไทย
14 การวิจัยและพัฒนาโมเลกุลบ่งชี้จำเพาะสำหรับการตรวจสอบโรคเปลือกแห้งในต้นยางพารา
ปี พ.ศ. 2541
15 การวิจัยและพัฒนาโมเลกุลบ่งชี้จำเพาะสำหรับการตรวจสอบโรคเปลือกแห้งในต้นยางพารา
16 การศึกษาเอนไซม์ และยีนดีเอ็นเอ เมทิลทรานสเฟอเรส ในกระบวนการเกิดดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นในข้าวไทย
ปี พ.ศ. 2537
17 บทบาทและการควบคุมดีเอนเอเมทิลเลชั่นในพืช
18 บทบาทและการควบคุมดีเอนเอเมทิลเลชั่นในพืช