ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรวย สุวรรณบำรุง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 2
6 2553 1
7 2552 2
8 2551 2
9 2539 1
10 1086 1
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 รูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงสูงและต่ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนารูปแบบการจัดการดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญาหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน: กรณีชุมชนตำบลกำแพงเซา จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดการดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญาหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน: กรณีชุมชนตำบลกำแพงเซา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2556
5 การสร้างสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัญหาไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนสู่ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
6 การกำจัดเงื่อนไขการเกิดยุงลายเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชนตลาดพฤหัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2555
7 ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ที่ตกค้างและการปลดปล่อยของฟอร์มัลดีไฮด์จากผลิตภัณฑ์ไม้อัด
ปี พ.ศ. 2554
8 การสร้างความสามารถของอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนประทีปศาสน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 การกำจัดเงื่อนไขการเกิดยุงลายเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชนตลาดพฤหัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2553
10 การกระตุ้นการขับตัวอ่อนของพยาธิสตรองจิลอยดิสด้วยยาอัลเบนดาโซลขนาดต่ำ 400 มิลลิกรัม เพื่อการวินิจฉัยโรคสตรองจิลอยดิเอสิตอย่างง่าย
ปี พ.ศ. 2552
11 การศึกษาภาวะสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงของปัญหา และปัจจัยสุขภาพดีของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่เน้นชุมชนเป็นฐานอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2551
13 การผลิตผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากเนื้อสุกรเพื่อสุขภาพ สูตร Natural antioxidant
14 การสร้างโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมป้องกันโรคอ้วนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: กรณีศึกษาดัชนีมวลกาย 25-29
ปี พ.ศ. 2539
15 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของผู้ป่วยเด็กวัยเรียน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนของตำบลกำแพงเซา จังหวัดนครศรีธรรมราช