ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรวย บุญยุบล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 แผนการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่คำนึงถึงระดับความเชื่อถือได้ และค่าใช้จ่ายในการผลิต
ปี พ.ศ. 2535
2 การประเมินความเชื่อถือได้ในระบบจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล
3 การสตาร์ตมอเตอร์เหนี่ยวนำขนาดใหญ่ในระบบโคเยนเนอเรชั่น
ปี พ.ศ. 2534
4 การหาค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าส่วนย่อย ในระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่โดยวิธีแอดดิเควซีอิควิวาเล็นตส์
ปี พ.ศ. 2532
5 การกำหนดกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองโดยอาศัยค่าชี้ความเชื่อถือได้
6 เสถียรภาพชั่วครู่ของระบบโคเยนเนอเรชัน ที่ต่อเข้ากับระบบจ่ายไฟฟ้าของรัฐ
7 การลดค่ากำลังงานสูญเสียในระบบไฟฟ้ากำลังให้น้อยที่สุด ด้วยการควบคุมกำลังรีแอกทีฟของระบบให้เหมาะสม
8 การออปติไมซ์ระบบผลิตพลังงานร่วมของโรงงานอุตสาหกรรม เชื่อมโยงกับข่ายการไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2530
9 เทคนิคสำหรับลดภาระโหลดเกินในสายส่งแบบโมดิไฟด์ดีคัปเบิล
10 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์วิเคราะห์การลัดวงจรของระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2528
11 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบโฟโตโวลตาอิคสำหรับหมู่บ้านชนบทไทย
ปี พ.ศ. 2526
12 การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังโดยวิธีไดกอบติค : รายงานผลการวิจัย
13 เทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบโฟโตโวลตาอิค สำหรับพื้นที่ห่างไกล
ปี พ.ศ. 2525
14 การวิเคราะห์พฤติกรรมของระบบสูบน้ำโดยใช้กำลังงานจากเซลแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2524
15 เทคนิคเชิงเลขในการวัดพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2523
16 การวิเคราะห์โหลดโฟลของระบบกำลังไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยวิธีแยกเป็นส่วนย่อย
ปี พ.ศ. 2508
17 การศึกษาคุณสมบัติและการออกแบบสายส่งแรงสูง