ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรวยพร ศรีศศลักษณ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- จรวยพร ศรีศศลักษณ์์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 46
2 Jaruayporn Srisasalux 25
3 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 12
4 Health Systems Research Institute 9
5 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 7
6 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 6
7 สายศิริ ด่านวัฒนะ 5
8 ไม่มีข้อมูล 5
9 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
10 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
11 สุชาต อุดมโสภกิจ 4
12 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
14 วินัย ลีสมิทธิ์ 4
15 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 3
16 อำพล จินดาวัฒนะ 3
17 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 3
18 ทิพิชา โปษยานนท์ 3
19 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 3
20 Krit Pongpirul 3
21 Sutayut Osornprasop 3
22 ฐิติมา นวชินกุล 3
23 Auengpha Singtipphun 3
24 World Bank 3
25 สุภาวดี นุชรินทร์ 3
26 Health Technical Office, Ministry of Public Health 3
27 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
28 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
29 สงครามชัย ทองดี 2
30 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
31 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 2
32 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2
33 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
34 มูลนิธินโยบายสาธารณะ 2
35 Orapan Srisookwatana 2
36 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
37 Suchat Udomsopagit 2
38 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 2
39 สุวรรณี วังกานต์ 2
40 อิสระ 2
41 วลัยพร พัชรนฤมล 2
42 เดชรัต สุขกำเนิด 2
43 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
44 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
45 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
46 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
47 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
48 สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 2
49 สงครามชัย ลีทองดี 2
50 นักวิชาการอิสระ 2
51 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
52 สมพันธ์ เตชะอธิก 2
53 เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ 2
54 สุทยุต โอสรประสพ 2
55 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2
56 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
57 นงพงา มหามิตร 2
58 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2
59 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
60 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
61 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10330 1
62 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
63 Health Systems Research Institute (HSRI), Nonthaburi 11000 1
64 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
65 อรสา โฆวินทะ 1
66 ศุภฑิต สนธินุช 1
67 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
68 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
69 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
70 กระทรวงสาธารณสุข 1
71 นิธิภา อุดมสาลี 1
72 โอปอล์ ประภาวดี 1
73 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
74 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
75 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
76 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
77 สำนักงานวิจัยสังคมและสุขภาพ 1
78 มโน มณีฉาย 1
79 วิจารณ์ พานิช 1
80 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
81 ประชาธิป กะทา 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
83 รำไพ แก้ววิเชียร 1
84 Weerasak putthasri 1
85 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
86 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
87 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 1
88 Walaiporn Patcharanarumol 1
89 Chattip Wongpinkaew 1
90 Pornchai Sithisarankul 1
91 อารียา จิรธนานุวัฒน์ 1
92 Areeya Jirathananuwat 1
93 ฉัตรทิพย์ วงษ์ปิ่นแก้ว 1
94 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
95 Anond Kulthanmanusorn 1
96 Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
97 Loraine Hawkins 1
98 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
99 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1
100 Charay Vichatha 1
101 จเร วิชาไทย 1
102 Yaowaluk Wanwong 1
103 Hathairat Kosiyaporn 1
104 Woranan Witthayapipopsakul 1
105 Rampai Kaewvichian 1
106 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2557 1
3 2556 4
4 2555 2
5 2554 1
6 2553 3
7 2552 4
8 2551 2
9 2550 1
10 543 52
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย
2 R2R กับนโยบายวิจัยสาธารณสุขเพื่อ Thailand 4.0
ปี พ.ศ. 2557
3 ภาพอนาคตระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
4 การประเมินผลและทบทวนแนวคิดการนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสังคมไทย
5 กลุ่มเปราะบาง (Venerable Groups)คือใคร มีข้อพิจารณาด้านจริยธรรมอย่างไร
6 ทิศทางและแนวโน้มของการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ด้านสุขภาพ
7 ภาพอนาคตระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
8 การเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน
9 ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
ปี พ.ศ. 2554
10 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
11 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
12 การสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด
13 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
ปี พ.ศ. 2552
14 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
15 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
16 การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
17 Devolution of Health Centers and Hospital Autonomy in Thailand: A Rapid Assessment
ปี พ.ศ. 2551
18 ธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ
19 สรุปบทเรียนการถ่ายโอนสถานีอนามัย ไปองค์การบริหารส่วนตำบลปางหลวง
ปี พ.ศ. 2550
20 คุณสมบัติทางวิชาการของผู้จัดการงานวิจัย