ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรวยพร ศรีศศลักษณ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- จรวยพร ศรีศศลักษณ์์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 32
2 Jaruayporn Srisasalux 19
3 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 8
4 Health Systems Research Institute 6
5 ไม่มีข้อมูล 4
6 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 4
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 3
8 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
9 สายศิริ ด่านวัฒนะ 3
10 อำพล จินดาวัฒนะ 2
11 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
12 สุชาต อุดมโสภกิจ 2
13 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 2
14 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
16 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
17 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
18 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 2
19 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
20 Sutayut Osornprasop 2
21 ฐิติมา นวชินกุล 2
22 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
23 Krit Pongpirul 2
24 World Bank 2
25 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2
26 Auengpha Singtipphun 2
27 อิสระ 2
28 Health Technical Office, Ministry of Public Health 2
29 สุภาวดี นุชรินทร์ 2
30 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
31 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
32 สงครามชัย ทองดี 1
33 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
34 สำนักงานวิจัยสังคมและสุขภาพ 1
35 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 1
36 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
37 อรสา โฆวินทะ 1
38 Health Systems Research Institute (HSRI), Nonthaburi 11000 1
39 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10330 1
40 โอปอล์ ประภาวดี 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
42 มโน มณีฉาย 1
43 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
44 วิจารณ์ พานิช 1
45 ประชาธิป กะทา 1
46 Areeya Jirathananuwat 1
47 Pornchai Sithisarankul 1
48 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
49 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
50 อารียา จิรธนานุวัฒน์ 1
51 สงครามชัย ลีทองดี 1
52 ฉัตรทิพย์ วงษ์ปิ่นแก้ว 1
53 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
54 Orapan Srisookwatana 1
55 Suchat Udomsopagit 1
56 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
57 วลัยพร พัชรนฤมล 1
58 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
59 สุวรรณี วังกานต์ 1
60 มูลนิธินโยบายสาธารณะ 1
61 เดชรัต สุขกำเนิด 1
62 กระทรวงสาธารณสุข 1
63 สุทยุต โอสรประสพ 1
64 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
65 นงพงา มหามิตร 1
66 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
67 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
68 รำไพ แก้ววิเชียร 1
69 จเร วิชาไทย 1
70 Rampai Kaewvichian 1
71 นักวิชาการอิสระ 1
72 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
73 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
74 Chattip Wongpinkaew 1
75 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
76 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
77 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 1
78 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
79 Charay Vichatha 1
80 Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
81 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
82 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
83 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
84 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
85 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
86 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
87 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
88 ศุภฑิต สนธินุช 1
89 นิธิภา อุดมสาลี 1
90 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
91 Loraine Hawkins 1
92 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1
93 เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ 1
94 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
95 สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
96 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 5
3 2557 4
4 2556 7
5 2555 5
6 2554 3
7 2553 4
8 2552 11
9 2551 9
10 2550 1
11 2544 1
12 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเรื่อง แผนงานการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2557 ภายใต้ชุดโครงการการป้องกัน รักษาและการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2558
2 สถานการณ์ แนวทางดำเนินงาน ปัญหา กฎหมาย กฎระเบียบ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
3 ย้อนอดีต มองอนาคต นักวิจัยเขตสุขภาพ
4 กระตุกต่อมคิด กระจายอำนาจแล้ว ใครรับผิดชอบสุขภาวะประชาชน
5 Formative Evaluation Program of Area Health Research Fellowship
6 การบริหารจัดการ เครือข่ายวิจัยระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2557
7 ประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัย
8 บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขจะได้อะไร เมื่อออกนอกระบบ ก.พ.
9 นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ปรับเพื่อเปลี่ยนชีวิตประชาชนไทย
10 ภาพอนาคตระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
11 การประเมินผลและทบทวนแนวคิดการนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสังคมไทย
12 R2R เครื่องมือเสริมสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขในยุคปฏิรูปบทบาทกระทรวง
13 ทิศทางและแนวโน้มของการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ด้านสุขภาพ
14 กลุ่มเปราะบาง (Venerable Groups)คือใคร มีข้อพิจารณาด้านจริยธรรมอย่างไร
15 สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ
16 อิฐก้อนแรก : บทเรียนอนามัยไปท้องถิ่น
17 ภาพอนาคตระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
18 R2R สาธารณสุขท้องถิ่น
19 การเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน
20 ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
21 คำถามการวิจัยเพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในประเทศไทย
22 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
23 ทิศทางและแนวโน้มการปรับบทบาทและโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข
24 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554) : กระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ปฏิรูปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อเราทุกคน
25 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
26 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
27 การสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด
28 Research Utilization in Health System
29 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
ปี พ.ศ. 2552
30 Devolution of Health Centers and Hospital Autonomy in Thailand: A Rapid Assessment
31 ประสบการณ์การสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
32 อปท. กับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน หนทางออกจากวิกฤติ
33 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
34 ผู้จัดการงานวิจัย : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
35 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
36 การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
37 Devolution of Health Centers and Hospital Autonomy in Thailand: A Rapid Assessment
38 แนวทางและบทเรียนจากงานประจำสู่งานวิจัย
39 ประสบการณ์การกระจายอำนาจด้านบริการสาธารณสุขในรูปแบบการถ่ายโอนสถานีอนามัย
40 คุณค่าการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
ปี พ.ศ. 2551
41 สยบงานจำเจ ด้วยการวิจัยสู่โลกใหม่ของงานประจำ
42 วิจัยเชิงคุณภาพ : การเรียนรู้จากงานประจำ
43 การกระจายอำนาจด้านสุขภาพของประเทศฟิลิปปินส์
44 ธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ
45 สร้างความรู้จากงานประจำ เริ่มต้นจากความสำเร็จ
46 ศัพท์สับสน : การบำบัดกับการรักษา
47 สรุปบทเรียนการถ่ายโอนสถานีอนามัย ไปองค์การบริหารส่วนตำบลปางหลวง
48 การจัดการความรู้กับการทำวิจัยในงานประจำ
49 จริยธรรมกับการวิจัยในมนุษย์
ปี พ.ศ. 2550
50 Academic Capacity of the Research Manager
ปี พ.ศ. 2544
51 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลักในรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2543
52 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลักในรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาพยาบาล