ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรรยา มณีโชติ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
2 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
3 รัศมี สิมมา 3
4 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
5 ปรัชญา เอกฐิน 3
6 เมธาพร พุฒขาว 3
7 อิทธิพล บรรณาการ 3
8 สุนัดดา เชาวลิต 3
9 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
10 รจนา ไวยเจริญ 3
11 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
12 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
13 สายชล แสงแก้ว 3
14 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
15 พวงผกา อ่างมณี 3
16 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
17 ณิชา โป้ทอง 3
18 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
19 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
20 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
21 ชมัยพร บัวมาศ 3
22 มัตติกา ทองรส 3
23 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
24 เสาวรี บำรุง 3
25 เบญจมาศ คำสืบ 3
26 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
27 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
28 สุเทพ สหายา 3
29 มานิตา คงชื่นสิน 3
30 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
31 อัมพร วิโนทัย 3
32 ปรีชา แสงโสดา 3
33 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
34 ศศิธร ประพรม 3
35 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
36 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
37 ปิยะรัตน์ จังพล 3
38 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
39 อนุชา เหลาเคน 3
40 วลัยพร ศะศิประภา 3
41 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
42 ลักขณา บำรุงศรี 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2543 1
3 543 5