ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรรจา สันตยากร
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- จรรจา สันตยากร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ 3
2 ภัทรพล มากมี 3
3 อาทิตยา วังวนสินธุ์ 3
4 จรัญญา พหลเทพ 3
5 เงินรายได้ ม.นเรศวร 3
6 ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร 3
7 อรวรรณ กีรติสิโรจน์ 3
8 ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี 3
9 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 3
10 ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 3
11 ธนัช กนกเทศ 3
12 วัชรี ศรีทอง 3
13 พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร 3
14 รุ่งศรี แสงแก้วศรี 2
15 ทองใบ คำศรี 2
16 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
17 แหล่งทุนภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล (สวพ.) 2
18 อิสเรศ โลหิตพันธุ 2
19 ไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ 2
20 นงนุช โอบะ 2
21 จิรพันธ์ แดงเดช 2
22 ประวิทย์ เตติวัฒน์ 2
23 เชาวนี ล่องชูผล 2
24 พจน์ เจียรณ์มงคล 2
25 ปิยฉัตร ขันติศิวนนท์ 1
26 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1
27 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพลังอำนาจด้านสุขภาพผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 1
28 ศุภหทัย โตเพชร 1
29 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 1
30 แหล่งทุนภายนอก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 1
31 งบประมาณแผ่นดิน 1
32 ยุคนธร หทัยวรรธน์ 1
33 แหล่งทุนภายนอก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2555 2
3 2553 3
4 2552 6
5 2551 3
6 2550 3
7 2549 1
8 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสำหรับเด็กวัยรุ่นในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
3 ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคและสมถนะปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนารูปแบบทักษะชีวิตในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักศึกษาตอนต้น อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
5 การพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายเพื่อเคลือข่ายการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของกลุ่มเด็กด้อยโอกาศ จังหวัดพิษณุโลก
6 การพัฒนารูปแบบการป้องกันวัยรุ่นตั้งครรภ์ กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
7 การจัดการความรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์สุขภาพเขต 2 กระทรวงสาธารณสุข
8 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
9 การศึกษาศักยภาพและความพร้อมขององค์การปกครองท้องถิ่นในการมีส่นร่วมผลิตพยาบาลชุมชน โดยชุมชน เพื่อุมชน
10 โครงการสร้างเสริมสุขภาพของภิกษุ สามเณร ในวันในเมือง
11 โครงการพัฒนาโปรแกรมการวางแผนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
12 การสร้างพยาบาลของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนและการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ระดับ 6 ระบบหลักเพื่อการสร้างพยาบาลของชุมชน กรณีศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2551
13 การวิเคราะห์ระบบบริการพยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
14 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพลังอำนาจด้านสุขภาพผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
15 การนำเสนอการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวาน : กรณีศึกษาหอผู้ป่วยหญิง โรงพยาบาลสวรรคโลก
ปี พ.ศ. 2550
16 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชนจังหวัดพิษณุโลก*
17 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
18 อิทธิพลการบริหารจัดการของพยาบาลวิชาชีพต่อการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการหลักของศูนย์สุขภาพชุมชน ในเขต 2 กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2549
19 การวิเคราะห์ระบบบริการพยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดพิษณุโลก