ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จตุรพร รักษ์งาร
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
2 โครงการ “ผลกระทบของการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไร่เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราบนพื้นที่ลาดชันในพื้นที่ลุ่มน้้าน่าน”
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อโวคาโดสเปรด
ปี พ.ศ. 2550
4 การวิจัยการผลิตผลไม้หลากชนิด เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปในเขตภาคเหนือตอนล่าง
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อโวคาโดสเปรด
6 การวิจัยการผลิตผลไม้หลากชนิด เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปในเขตภาคเหนือตอนล่าง
7 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเครื่องปรุงอาหารไทยเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2548
8 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเครื่องปรุงอาหารไทยเพื่อการส่งออก