ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล 2
2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม 2
3 สุรพล ปธานวนิช 2
4 ขัตติยา กรรณสูต 2
5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม 2
6 วรรณวดี พูลพอกสิน 2
7 มนัส โกมลฑา 2
8 พงษ์เทพ สันติกุล 2
9 โชติมา แก้วทอง 2
10 นภาพร อติวานิชยพงศ์ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
12 อาทิชา นราวรวัชร 1
13 ประภาส ปิ่นตบแต่ง 1
14 ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ 1
15 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
16 ระกาวิน สีชนะวานิชพันธุ์ 1
17 พิมพ์ใจ ไมตรีเปรม 1
18 กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ 1
19 ประภาส แสนสิงห์ 1
20 นาถฤดี นาครวาจา 1
21 เบ็ญจมาศ ศิริภัทร 1
22 อมรา พงศาพิชญ์ 1
23 สังคม คุณคณากรสกุล 1
24 อุทัย ดุลยเกษม 1
25 มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา 1
26 บัณฑร อ่อนดำ 1
27 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2555 1
3 2553 2
4 2551 2
5 2544 1
6 2543 1
7 2537 3
8 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสร้างความเข้มแข็งทีมวิจัยขององค์กรคนพิการเพื่อลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม
ปี พ.ศ. 2555
2 นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนชายแดนไทย - พม่า : กรณีผู้อพยพภัยสงคราม
ปี พ.ศ. 2553
3 รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 1 รายงานสถานการณ์ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยในระดับเมืองและชนบท
4 รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 2 คู่มือการพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยในระดับเมืองและชนบท
ปี พ.ศ. 2551
5 กลไกและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพ
6 สวัสดิการพื้นฐาน [Social Safety Net] : รากฐานความเป็นธรรมทางรายได้
ปี พ.ศ. 2544
7 ระบบและกลไกเพื่อการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนา : การสังเคราะห์ภาพรวมองค์กรกองทุนเพื่อการพัฒนา : รายงานฉบับหลัก
ปี พ.ศ. 2543
8 มาตรการและแนวทางการส่งเสริมผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2537
9 การศึกษาเปรียบเทียบเกษตรกรรมทางเลือกกับเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว : ศึกษากรณีเกษตรกรบ้านอุดมพัฒนา อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
10 การศึกษาเปรียบเทียบเกษตรกรรมทางเลือกกับเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว :กรณีศึกษาเกษตรกรหมู่บ้านอุดมพัฒนา อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
11 การศึกษาเปรียบเทียบเกษตรกรรมทางเลือกกับเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว : ศึกษากรณีเกษตรกรบ้านอุดมพัฒนา อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์