ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จตุภูมิ เขตจัตุรัส, 2522-
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- จตุภูมิ เขตจัตุรัส
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2547 3
6 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาวิธีการวัดมูลค่าเพิ่มของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.น้อย ปี 2553
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาโมเดลมูลค่าเพิ่มของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และแบบตรวจสอบรายการประเมินตนเองเพื่อมูลค่ากระบวนการจัดการศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
5 ความริเริ่มของความเป็นหุ้นส่วนในการวิจัยกับการเปลี่ยนแปลงของความรู้และการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนและอาจารย์มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาพหุพื้นที่
6 ความริเริ่มของความเป็นหุ้นส่วนในการวิจัยกับการเปลี่ยนแปลงของความรู้และการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนและอาจารย์มหาวิทยาลัย: กรณีศึกษาพหุพื้นที่
7 ความริเริ่มของความเป็นหุ้นส่วนในการวิจัย กับการเปลี่ยนแปลงของความรู้และการปฏิบัติงาน ของครูโรงเรียนและอาจารย์มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาพหุพื้นที่