ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จตุพร ชินรุ่งเรือง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jatuporn Chinrungrueng 10
2 เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด 8
3 Saowaluck Kaewkamnerd 6
4 รณชัย พงศ์ธรเสรี 4
5 เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต 4
6 Ronachai Pongthornseri 4
7 จารุวลี ฮวดมัย 3
8 ปราโมทย์ ศรีสุขสันต์ 3
9 ธีรพล ศิลาวรรณ์ 3
10 Seksun Sartsatit 3
11 Charuwalee Huadmai 3
12 สมพงษ์ กิตติปิยกุล 3
13 ราชพร เขียนประสิทธิ์ 3
14 Songphon Dumnin 3
15 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 3
16 ทรงพล ดำนิล 3
17 อุดมพร สุนันทชัยกุล 3
18 ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ 2
19 Rachaporn Keinprasit 2
20 อภิชาติ อินทรพานิชย์ 2
21 Pramote Srisuksant 2
22 จุฑาทิพย์ วิศาลมงคล 2
23 ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา 2
24 ละออ โควาวิสารัช 2
25 สุพัฒน์ สัมพันธ์ยุทธ์ 2
26 Witsarawat Chantaweesomboon 1
27 Teerapol Silawan 1
28 วิศรวัส จันทวีสมบูรณ์ 1
29 Chusak Thanawattano 1
30 Rachaporn Kienprasit 1
31 ชูศักดิ์ ธนวัฒโน 1
32 ธนกร สุนันทชัยกุล 1
33 Supachai Vorapojpisut 1
34 Somphong Kittipiyakul 1
35 วุฒิพงษ์ พรสุขจันทรา 1
36 ศิรปัฐช์ บุญครอง 1
37 ดนัย ต.รุ่งเรือง 1
38 เบญจภา ทรงฤกษ์ 1
39 เกสร กาลจิตร์ 1
40 Udomporn Sunantachaikul 1
41 สาโรช เจริญกุล 1
42 เสถียร เตรียมล้ำเลิศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 7
4 2551 2
5 2550 1
6 2546 1
7 2542 1
8 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 iParking: A parking management framework
ปี พ.ศ. 2553
2 Wireless Sensor Network: Application to Vehicular Traffic
ปี พ.ศ. 2552
3 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับงานตรวจนับรถยนต์
4 เซ็นเซอร์แม่เหล็กไร้สาย เฟส 2
5 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบ Conditional Access สำหรับอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์แบบบอกรับเฉพาะสมาชิก
6 Magnetic Wireless Sensor Network for Traffic Data Collection
7 Conditional Access System: Basic Principles and Design Concepts
8 การวิเคราะห์สภาวะเชื่อมต่อของการวางเครื่องถ่ายทอดสัญญาณ สำหรับโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายที่มีทอพอโลยีสม่ำเสมอแบบเส้น
9 การวิเคราะห์สภาวะเชื่อมต่อของการวางเครื่องถ่ายทอดสัญญาน สำหรับโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายที่มีทอพอโลยีสม่ำเสมอแบบเส้น
ปี พ.ศ. 2551
10 การจำแนกประเภทยานพาหนะโดยอาศัยเอกลักษณ์สนามแม่เหล็กโลกของยายพาหนะ
11 Towards digital terrestrial television broadcasting
ปี พ.ศ. 2550
12 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการตรวจนับรถยนต์
ปี พ.ศ. 2546
13 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาวีโอไอพีแพลตฟอร์ม
ปี พ.ศ. 2542
14 เซ็นเซอร์แม่เหล็กไร้สาย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 Robust vehicle detection algorithm with magnetic sensor
16 Clustering of spatiotemporal signals: application to the analysis of FMRI data
17 Analysis of event-related fMRI data using best clustering bases
18 A Vehicular Monitoring System with Power-Efficient Wireless Sensor Networks
19 Hybrid polling/slotted aloha protocol for wireless sensor networks in vehicular monitoring application
20 Vehicle Classification with low computation magnetic sensor
21 Wireless magnetic sensor network for collecting vehicle data
22 Automatic vehicle classification using wireless magnetic sensor
23 Short-distance and near-ground signal measurements in a car park of wireless sensor network system at 433 MHz
24 Smart parking: An application of optical wireless sensor network
25 Selection of best clustering features in a wavelet packet library
26 A compact antenna for server node of wireless sensor network
27 Accuracy improvement method for vehicle detection using optical sensors
28 Unsupervised object of interest discovery in multi-view video sequence
29 Two-rectangular-printed-spiral antenna with U-strip
30 Vehicle classification based on magnetic sensor signal
31 Automatic region of interest detection in multi-view video
32 Connectedness analysis of wireless relay placement with regular string topology by ordinary generating function
33 Wireless sensor network: Application to vehicular traffic
34 My Act: An automatic daily caloric estimation based on physical activity data using smart phones
35 Performance comparison between queueing theoretical optimality and q-learning approach for intersection traffic signal control
36 Tracking daily activity using smart phones
37 IParking: A parking management framework