ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จงรัก วัชรินทร์รัตน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดอกรัก มารอด 19
2 สราวุธ สังข์แก้ว 11
3 ปิยวัฒน์ ดิลกสัมพันธ์ 8
4 กาญจน์เขจร ชูชีพ 8
5 สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ 6
6 นิคม แหลมสัก 6
7 ประทีป ด้วงแค 5
8 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 4
9 สคาร ทีจันทึก 4
10 อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ 4
11 วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ 3
12 ชมพู่ บุญรอดกลับ 3
13 วีระภาส คุณรัตนสิริ 3
14 เทพา ผุดผ่อง 3
15 ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 3
16 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 3
17 กอบศักดิ์ วันธงไชย 3
18 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 3
19 มณฑล จำเริญพฤกษ์ 2
20 วัฒนชัย ตาเสน 2
21 อุทัยวรรณ แสงวณิช 2
22 สมนิมิตร พุกงาม 2
23 ประสงค์ สงวนธรรม 2
24 สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ 1
25 คณพล จุฑามณี 1
26 กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ 1
27 ดร.บุญญวดี จิระวุฒ 1
28 น.ส.อัมพร วัฒนชัยเสรีกุล 1
29 มณฑาทิพย์ โสมมีชัย 1
30 ลดาวัลย์ พวงจิตร 1
31 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
32 วุฒิพล หัวเมืองแก้ว 1
33 นิศรา จีนสุกแสง 1
34 วิชาญ เอียดทอง 1
35 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
36 รุ่งเรือง พูลศิริ 1
37 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
38 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
39 สุณิส ยอดนาม 1
40 เจษฎา วงค์พรหม 1
41 นายพรชัย จุฑามาศ 1
42 พสุธา สุนทรห้าว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 3
6 2554 2
7 2553 2
8 2552 2
9 2550 3
10 2549 2
11 2548 1
12 2538 1
13 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การจัดการไฟป่าเพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง
ปี พ.ศ. 2558
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นการสร้างเนื้อไม้หอมในต้นกฤษณา
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาอิทธิพลของความเข้มแสงต่อการเจริญทดแทนของพรรณพืชในป่าดิบเขา
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบใบและผล เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช โรคพืช และเพิ่มคุณภาพผลผลิตในพืชเศรษฐกิจ
5 การศึกษาประสิทธิภาพของแนวกันไฟเปียก ในการป้องกันไฟป่าบริเวณพื้นที่แนวกันชนระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่า
ปี พ.ศ. 2555
6 การฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวบางกะเจ้าและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการติดตามตรวจสอบ พื้นที่ตำบลบางกอแก้ว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
7 โครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวบางกะเจ้าและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการติดตามตรวจสอบ พื้นที่ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปีที่ 2 : พ.ศ.2555
8 การทดลองพันธุ์ไม้วงศ์ยาง 8 ชนิด ในสถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2554
9 หมู่บ้านไม้กฤษณา
10 โครงการหมู่บ้านไผ่ หัตถกรรมพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2553
11 บทบาทของการปลูกป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส ต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
12 การประเมินผลการจัดการป่าชุมชนภายใต้โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ที่ดำเนินการโดยกรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)"
ปี พ.ศ. 2552
13 การใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัส 4 สายต้น ที่ปลูกบนคันนา จังหวัดฉะเชิงเทรา
14 การทดสอบไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสรุ่นที่สองบริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2550
15 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม
16 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนไม้โตเร็วเพื่อพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย รูปแบบการบริหารจัดการวัตถุดิบไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและแก๊สหุงต้ม
ปี พ.ศ. 2549
18 การศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ในระบบวนเกษตรเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ที่เสื่มโทรมและเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพืด จังหวัดตราด
19 บทบาทของการปลูกไม้ป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส ต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2548
20 Decomposition of Acacia mangium and Dipterocarpus alatus Leavea under the Missed Plantation Conditions.
ปี พ.ศ. 2538
21 การเจริญเติบโตและเศรษฐกิจของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดู เลนซิส อายุ 13 ปี ในท้องที่ต่างกัน