ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จงรักษ์ จารุเนตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 4
2 สุภาพร สุขโต 4
3 เสาวรี บำรุง 4
4 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
5 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
6 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
7 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
8 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
9 มณี หาชานนท์ 3
10 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
11 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
12 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
13 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
14 สาคร โรจนัย 3
15 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
16 บุญญาภา ศรีหาตา 3
17 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
18 เอมอร เพชรทอง 3
19 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
20 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
21 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
22 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
23 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
24 กุลชาติ นำคจันทึก 3
25 ศรีเวียง มีพริ้ง 3
26 สุธาทิพย์ การรักษา 3
27 บุญเลิศ สอาดสิทธิศักดิ์ 3
28 สนิทพิมพ์ สิมาทัน 3
29 ทอม เตียะเพชร 3
30 จงรัก อิ่มใจ 3
31 พนิตา ชัยสิทธิ์ 3
32 ศักดา พุทธพาธ 3
33 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
34 สุมนำ งามผ่องใส 3
35 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
36 จำนง ชัญถาวร 3
37 สมพงษ์ ทองช่วย 3
38 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
39 โอภำษ บุญเส็ง 3
40 เมธาพร พุฒขำว 3
41 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
42 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
43 ฉลอง เกิดศรี 3
44 อิสระ พุทธสิมมา 3
45 สันติ พรหมคำ 3
46 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
47 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
48 สุชาติ คำอ่อน 3
49 วินัย ศรวัต 3
50 ประนอม ใจอ้าย 3
51 ศิริกุล โกกิฬา 3
52 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
53 โอภาษ บุญเส็ง 3
54 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
55 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
56 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
57 สุภาวดี สมภาค 3
58 คณพศ โกสินทร์วิกรม 3
59 ประพิศ วองเทียม 3
60 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
61 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
62 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
63 จารุวรรณ บางแวก 3
64 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
65 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
66 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
67 กิติพร เจริญสุข 3
68 ปรีชา แสงโสดา 3
69 อานนท์ มลิพันธ์ 3
70 แฉล้ม มาศวรรณา 3
71 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
72 อนุชา เหลาเคน 3
73 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
74 วุฒิพล จันสระคู 1
75 เมธาพร พุฒขาว 1
76 วิทูร อมรพล 1
77 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
78 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
79 อนันต์ ทองภู 1
80 วสันต์ วรรณจักร์ 1
81 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
82 มาลัย กล่อมแก้ว 1
83 วารีย์ ทองมี 1
84 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
85 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
86 วนิดา โนบรรเทา 1
87 พัชรินทร์ นามวง์ 1
88 สมควร คล้องช้าง 1
89 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
90 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
91 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
92 นิลุบล ทวีกุล 1
93 สมชาย บุญประดับ 1
94 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
95 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
96 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
97 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
98 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
99 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
100 เหรียญทอง พานสายตา 1
101 สมฤทัย ตันเจริญ 1
102 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
103 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
104 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2537 1
4 543 24