ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จงรักษ์ จารุเนตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 4
2 สุภาพร สุขโต 4
3 เสาวรี บำรุง 4
4 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
5 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
6 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
7 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
8 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
9 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
10 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
11 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
12 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
13 เอมอร เพชรทอง 3
14 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
15 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
16 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
17 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
18 ประพิศ วองเทียม 3
19 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
20 มณี หาชานนท์ 3
21 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
22 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
23 สมพงษ์ ทองช่วย 3
24 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
25 กุลชาติ นำคจันทึก 3
26 จำนง ชัญถาวร 3
27 สุมนำ งามผ่องใส 3
28 โอภำษ บุญเส็ง 3
29 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
30 ศักดา พุทธพาธ 3
31 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
32 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
33 เมธาพร พุฒขำว 3
34 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
35 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
36 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
37 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
38 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
39 สาคร โรจนัย 3
40 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
41 บุญญาภา ศรีหาตา 3
42 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
43 โอภาษ บุญเส็ง 3
44 ศิริกุล โกกิฬา 3
45 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
46 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
47 วินัย ศรวัต 3
48 ประนอม ใจอ้าย 3
49 คณพศ โกสินทร์วิกรม 3
50 จงรัก อิ่มใจ 3
51 สุธาทิพย์ การรักษา 3
52 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
53 ศรีเวียง มีพริ้ง 3
54 สนิทพิมพ์ สิมาทัน 3
55 พนิตา ชัยสิทธิ์ 3
56 ทอม เตียะเพชร 3
57 อิสระ พุทธสิมมา 3
58 บุญเลิศ สอาดสิทธิศักดิ์ 3
59 แฉล้ม มาศวรรณา 3
60 กิติพร เจริญสุข 3
61 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
62 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
63 ฉลอง เกิดศรี 3
64 อนุชา เหลาเคน 3
65 ปรีชา แสงโสดา 3
66 อานนท์ มลิพันธ์ 3
67 สันติ พรหมคำ 3
68 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
69 จารุวรรณ บางแวก 3
70 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
71 สุชาติ คำอ่อน 3
72 สุภาวดี สมภาค 3
73 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
74 วุฒิพล จันสระคู 1
75 เมธาพร พุฒขาว 1
76 วิทูร อมรพล 1
77 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
78 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
79 อนันต์ ทองภู 1
80 วสันต์ วรรณจักร์ 1
81 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
82 มาลัย กล่อมแก้ว 1
83 วารีย์ ทองมี 1
84 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
85 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
86 วนิดา โนบรรเทา 1
87 พัชรินทร์ นามวง์ 1
88 สมควร คล้องช้าง 1
89 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
90 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
91 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
92 นิลุบล ทวีกุล 1
93 สมชาย บุญประดับ 1
94 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
95 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
96 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
97 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
98 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
99 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
100 เหรียญทอง พานสายตา 1
101 สมฤทัย ตันเจริญ 1
102 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
103 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
104 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2537 1
4 543 24