ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จงรักษ์ จารุเนตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
2 วัลลีย์ อมรพล 4
3 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
4 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
5 สุภาพร สุขโต 4
6 เสาวรี บำรุง 4
7 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
8 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
9 อานนท์ มลิพันธ์ 3
10 ประพิศ วองเทียม 3
11 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
12 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
13 อนุชา เหลาเคน 3
14 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
15 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
16 กิติพร เจริญสุข 3
17 จารุวรรณ บางแวก 3
18 สุภาวดี สมภาค 3
19 ปรีชา แสงโสดา 3
20 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
21 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
22 แฉล้ม มาศวรรณา 3
23 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
24 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
25 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
26 มณี หาชานนท์ 3
27 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
28 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
29 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
30 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
31 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
32 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
33 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
34 เอมอร เพชรทอง 3
35 สมพงษ์ ทองช่วย 3
36 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
37 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
38 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
39 บุญญาภา ศรีหาตา 3
40 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
41 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
42 ศักดา พุทธพาธ 3
43 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
44 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
45 บุญเลิศ สอาดสิทธิศักดิ์ 3
46 สุธาทิพย์ การรักษา 3
47 สนิทพิมพ์ สิมาทัน 3
48 ศรีเวียง มีพริ้ง 3
49 โอภำษ บุญเส็ง 3
50 กุลชาติ นำคจันทึก 3
51 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
52 สุชาติ คำอ่อน 3
53 เมธาพร พุฒขำว 3
54 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
55 จำนง ชัญถาวร 3
56 สุมนำ งามผ่องใส 3
57 ทอม เตียะเพชร 3
58 สาคร โรจนัย 3
59 อิสระ พุทธสิมมา 3
60 วินัย ศรวัต 3
61 ฉลอง เกิดศรี 3
62 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
63 พนิตา ชัยสิทธิ์ 3
64 สันติ พรหมคำ 3
65 ประนอม ใจอ้าย 3
66 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
67 คณพศ โกสินทร์วิกรม 3
68 จงรัก อิ่มใจ 3
69 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
70 ศิริกุล โกกิฬา 3
71 โอภาษ บุญเส็ง 3
72 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
73 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
74 วุฒิพล จันสระคู 1
75 เมธาพร พุฒขาว 1
76 วิทูร อมรพล 1
77 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
78 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
79 อนันต์ ทองภู 1
80 วสันต์ วรรณจักร์ 1
81 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
82 มาลัย กล่อมแก้ว 1
83 วารีย์ ทองมี 1
84 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
85 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
86 วนิดา โนบรรเทา 1
87 พัชรินทร์ นามวง์ 1
88 สมควร คล้องช้าง 1
89 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
90 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
91 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
92 นิลุบล ทวีกุล 1
93 สมชาย บุญประดับ 1
94 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
95 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
96 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
97 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
98 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
99 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
100 เหรียญทอง พานสายตา 1
101 สมฤทัย ตันเจริญ 1
102 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
103 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
104 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2537 1
4 543 24