ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จงจิตต์ หลีกภัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2534
1 แนวการตรวจสอบการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนของส่วนราชการ
2 การตรวจสอบการบริหารในสาขาของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
3 ระบบบัญชีสำหรับกิจการผลิตต้นกล้วยไม้ โดยวิธีเพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2529
4 การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายได้ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2528
5 ระบบบัญชีต้นทุนของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
6 กระบวนการดำเนินงานและการควบคุมทางบัญชีสำหรับธุรกิจบัตรสินเชื่อ
ปี พ.ศ. 2527
7 ระบบบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ
ปี พ.ศ. 2525
8 ปัญหาในการจัดเก็บอากรมหรสพสำหรับภาพยนตร์
9 การควบคุมทรัพย์สินของส่วนราชการ