ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จงกล แก่นเพิ่ม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- จงกล แก่นเพิ่ม,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาในการประกอบวิชาชีพครูของนิสิตครู
2 การพัฒนาเลิร์นนิ่งออบเจ็กต์บนแท็บเล็ตวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปสามเหลี่ยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทย
4 การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง Howdy English สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการใช้ กรอบคำพูดเป็นตัวชี้นำ เรื่อง ชนะกิเลสอย่างสิ้นเชิง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
6 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียรูปแบบการ์ตูนเคลื่อนไหว รายวิชาพระพุทธศาสนาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาใบงานฝึกวาดการ์ตูน สำหรับนิสิต ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาสาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 การศึกษาความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตและผู้ใช้บริการ ที่มีต่อภาควิชาเทคโนโลยีก่ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553-2554
9 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียรูปแบบการ์ตูน วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
10 การพัฒนาเลิร์นนิงออปเจ็กต์ เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2553
11 การศึกษาความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ดุษฎืบัณฑิตและผู้ใช้บริการ ที่มีต่อภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2552-53
ปี พ.ศ. 2552
12 การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและงานบริการของภาควิชาเทคโนดลยีการศึกษา ของนิสิตที่จบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2549-2551
13 ความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์มี่ปรึกษาและงานบริการของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ของนิสิตที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2551
14 บูรณาการสื่อสุขภาพเพิ่มองค์ความรู้แลทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนและทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้
15 สภาพ ปัญหาและความต้องการความรู้ความสามารถด้านกราฟิกในการผลิตสื่อการสอนของครู ในเขตกรุงเทพมหานคร
16 สภาพการใช้และความต้องการความรู้ความสามารถด้านกราฟิก เพื่อการผลิตสื่อ ของครูในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
17 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการสอนบนเว็บเรื่องกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
18 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
19 การสร้างหนังสือการ์ตูน เรื่อง ดินสอพอง สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
20 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือการ์ตูนภาพยกระดับซึ่งชี้นำด้วยข้อความที่มีสีแตกต่างกันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4