ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ,
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ต้นทุนโลจิสติกส์การผลิตกล้วยไม้เพื่อการส่งออกในเขตภาคเหนือ
2 ต้นทุนโลจิสติกส์การผลิตกล้วยไม้เพื่อการส่งออกในเขตภาคเหนือ
3 การตัดสินใจในการเลือกใช้การบริการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จังหวัดสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2553
4 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการบ้านพักโฮมสเตย์ ของชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
5 การประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอม่สรวย จังหวัดเชียงราย
6 สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการท่องเที่ยวของสวนสัตว์เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์การผลิตลำไยด้วยระบบ ABC Costing
8 การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์การผลิตลำไยด้วยระบบ ABC Costing
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษาสมรรถนะการจัดการซับพลายเชนของลำไยเพื่อการส่งออกของประเทศไทย
10 การศึกษาสมรรถนะการจัดการซับพลายเชนของลำไยเพื่อการส่งออกของประเทศไทย
11 การดำเนินงานทางธุรกิจของกลุ่ม OTOP ในเขตอำเภอสันกำแพง กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและประเภทเครื่องใช้ และเครื่องประดับตกแต่ง
ปี พ.ศ. 2549
12 การดำเนินงานทางธุรกิจของกลุ่ม OTOP ในเขตอำเภอสันกำแพง: กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและประเภทเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง
13 การดำเนินงานทางธุรกิจของกลุ่ม OTOP ในเขตอำเภอสันกำแพง: กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและประเภทเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง
ปี พ.ศ. 2546
14 การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบการเรียนการสอนแบบ E-learning ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2545
15 การศึกษาออกแบบและพัฒนาโปรแกรมต้นแบบการเรียนการสอนแบบ Electronic Learning ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2544
16 การศึกษารูปแบบการจัดระบบการเรียนการสอนแบบTeleconference ในระดับบัณฑิตศึกษาในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2543
17 การผลิตสื่อการสอนคอมพิวเตอร์ของวิชาสถิติธุรกิจ
18 การผลิตสื่อการสอนคอมพิวเตอร์ของวิชาสถิติธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2542
19 การประเมินผลโครงการศึกษาทางไกลของวิทยาเขตสารสนเทศในเขตภาคเหนือ
20 การประเมินผลโครงการศึกษาทางไกลของวิทยาเขตสารสนเทศในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2541
21 ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสาร-สนเทศ (IT) ในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี 2540-2544
22 ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสาร-สนเทศ (IT) ในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี 2540-2544