ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จงกลนี วงศ์ปิยะบวร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความแตกต่างของผลบวกแอนตินิวคลิโอโซมแอนติบอดีระหว่างผู้ป่วยที่มีการกำเริบกับผู้ป่วยที่ไม่มีการกำเริบของโรคลูปุส
ปี พ.ศ. 2554
2 บทบาทของดีเอ็นเอ methylation กับการเกิดโรคสะเก็ดเงินและกลไกการควบคุมภาวะ methylation ในโรคสะเก็ดเงิน
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของตัววัดทางคลินิกของโรคสะเก็ดเงิน (พาซี่สกอร์) กับการเปลี่ยนแปลงของจำนวนเซลล์ที่ผลิตอินเตอร์ลิวคิน 17 ในผื่นรอยโรคของผู้ป่วยเรื้อรังโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนาและรุนแรงระดับปานกลางถึงมากที่ได้รับการรักษาด้วยยาแอนตี
4 บทบาทของดีเอนเอ methylation กับการเกิดโรคสะเก็ดเงินและกลไกการควบคุมภาวะ methylation ในโรคสะเก็ดเงิน
5 Biomarker discovery in systemic lupus erythematosus :
ปี พ.ศ. 2551
6 ผลของยาเมตโทรเทรกเซตต่อระดับซีรั่มอินเตอร์ลิวคิน 17 และ อินเตอร์ลิวคิน 22 ในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินชนิดพลาคที่มีความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก
ปี พ.ศ. 2548
7 การศึกษาระดับเอ็มอาร์เอ็นเอของอินเตอร์เฟียรอนแอลฟาในผื่นดีแอลอีโดยเปรียบเทียบกับผิวหนังของคนปกติและผิวหนังปกติของผู้ป่วยดีแอลอี
ปี พ.ศ. 2540
8 อัตราการให้ผลบวกของ patch test แบบมาตรฐานในผู้ป่วยผื่นอักเสบบริเวณมือและปัจจัยทางคลินิกที่มีผลต่อการทดสอบ
9 อัตราการให้ผลบวกของ patch test แบบมาตรฐานในผู้ป่วยผื่นอักเสบบริเวณมือและปัจจัยทางคลินิกที่มีผลต่อการทดสอบ