ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จงกลณี แช่มช้าง
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การปรับตัวของประเทศไทยตามความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพื่อป้องกันยับยั้งและขจัดการทำการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม
2 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสากลเพื่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการฉลาม
3 แนวทางการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาการประมงของไทย
ปี พ.ศ. 2531
4 ชนิดและปริมาณความชุกชุมของไข่และลูกปลาวัยอ่อนบริเวณก้นอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2529
5 ชนิดและปริมาณความชุกชุมของไข่และลูกปลาวัยอ่อนบริเวณก้นอ่าวไทย
6 ชนิดและการกระจายของปลาผิวน้ำวัยอ่อนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงจังหวัดนราธิวาส