ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งามนิตย์ วงษ์เจริญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การเตรียมฟิล์มบาง SnS ด้วยวิธีซัลเฟอไรเซชันด้วยความร้อนของฟิล์มโลหะ Sn ที่ได้จากการสปัตเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2557
2 การประดิษฐ์และการศึกษาสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางของรอยต่อวิวิธพันธุ์ CdS/CuO
ปี พ.ศ. 2555
3 การประดิษฐ์ฟิล์มบาง CuInSe2 โดยวิธีซีลีไนเซชันเพื่อประยุกต์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2554
4 การประดิษฐ์ขั้วไฟฟ้าด้านหลังชนิดใหม่ที่เหมาะสมกับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง
ปี พ.ศ. 2553
5 การประดิษฐ์ฟิล์มบาง CdO ที่เจือด้วยอะตอม A1 สำหรับเป็นขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงของเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2552
6 การเตรียมฟิล์มบาง Cds โดยวิธีอาบสารละลายเคมีภายใต้คลื่นไมโครเวฟเพื่อประดิษฐ์เป็นชั้นหน้าต่างรับแสงของเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2551
7 การเตรียมฟิล์มบาง CdTe โดยวิธีระเหิดในระยะประชิดเพื่อประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2550
8 การประดิษฐ์ฟิลม์หนา CuAlO2 เพื่อเป็นชั้นดูดกลืนแสงของเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2534
9 การวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเฮทเทอร์โรจังค์ชั่น ของสารกึ่งตัวนำ CuInSe2
ปี พ.ศ. 2531
10 การศึกษารอยต่อแบบโลหะ-ฉนวน-สารกึ่งตัวนำของคอปเปอร์อินเดียมไดซีลีไนด์