ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งามนิตย์ ธาตุทอง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- งามนิตย์ ธาตุทอง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การสร้างแบบทดลองวัดการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2
ปี พ.ศ. 2552
2 การสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3 การสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2551
4 การสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5 การพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สำหรับเยาวชน
6 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน ตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1
ปี พ.ศ. 2550
7 การใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาความสามารถของครูในการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
8 การใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาความสามารถของครูในการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
9 การใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาความสามารถของครูในการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
10 การใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาความสามารถของครูในการประเมินตามสภาพจริง
ปี พ.ศ. 2546
11 การประเมินผลการเรียนรู้ในวิชาสถิติเพื่อการวิจัย