ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งามทิพย์ ภู่วโรดม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 5
2 รศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา 3
3 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล 2
4 สุขเกษม สิทธิพจน์ 2
5 นางสาวภัทรี ตั้งมงคลเลิศ 2
6 ขวัญชนก นิธิโชติเดชากร 1
7 วิภาวีร์ ธาระเขตร์ 1
8 จักรพันธ์ เงาทอง 1
9 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ 1
10 จุฬารัตน์ พลนาค 1
11 นิติ ชูเชิด 1
12 นายอำนาจ จันทร์ครุฑ 1
13 Mr.Jo?l Aubin 1
14 Gumersindo Feijoo 1
15 นางสาวณัฏฐิกา สมัยมงคล 1
16 นางสาวนภัสสร เลียบวัน 1
17 M. Teresa Moreira 1
18 Ms.Almudena Hospido 1
19 Mr.Claver Kanyarushoki 1
20 นางสาวสุรันยา จารุภูมิ 1
21 Mr.Hayo van der Werf 1
22 รศ.ดร. สิรินธรเทพ แต้วประยูร 1
23 อภิญญา จุฑางกูร 1
24 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
25 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
26 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
27 นฤชิต ดำปิน 1
28 Assist Prof Dr Shabbir H. Gheewala 1
29 รังสิมา เก่งการพานิช 1
30 นางสาวนงนุช กัณฑานนท์ 1
31 นางสาววิภาวีร์ ธาระเขตร์ 1
32 นางสาววีภาภรณ์ เฉลยจิตต์กุล 1
33 Prof. Roland Clift 1
34 Dr Almudena Hospido 1
35 สายสนม ประดิษฐดวง 1
36 Dr Hayo van der Werf 1
37 นางสาวรัชนี ทวีผล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 3
6 2553 3
7 2552 3
8 2551 3
9 2550 4
10 2549 2
11 2542 1
12 2540 2
13 2537 1
14 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประเมินการได้รับสัมผัสสารเคมีแพร่จากวัสดุสัมผัสอาหารในประเทศไทย (ต่อยอดจากปี 2556)
ปี พ.ศ. 2558
2 การประเมินการได้รับสัมผัสสารเคมีแพร่จากวัสดุสัมผัสอาหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพด้านความปลอดภัยของวัสดุและภาชนะบรรจุสัมผัสอาหารที่ทำจากกระดาษในประเทศไทย
4 การสำรวจเชิงวิเคราะห์วัสดุและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่เย็นและแช่แข็งที่จำหน่ายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 การศึกษาคุณภาพด้านความปลอดภัยกล่องกระดาษลูกฟูกสัมผัสอาหารที่มีไขมัน
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุและวัสดุสัมผัสอาหารที่ทำจากกระดาษในประเทศไทย
7 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
8 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิต ฟิล์มพลาสติกโดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต
ปี พ.ศ. 2553
9 Capacity building of Thai food industries on carbon footprint labelling" to promote the development of low-carbon trade between EU and Thailand for climate change mitigation"
10 การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน
11 การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากรำสกัดน้ำมันเพื่อใช้ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2552
12 การประเมินความปลอดภัยและอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ในประเทศไทย
13 การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากรำสกัดน้ำมันเพื่อใช้ทางการเกษตร
14 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยเกี่ยวกับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้าที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศไทย อันเป็นการส่งเสริมการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ปี พ.ศ. 2551
15 การทดสอบระดับการแตกเป็นส่วนของวัสดุพลาสติกภายใต้การหมักทางชีวภาพที่กำหนดเงื่อนไข
16 การพัฒนาสารเคลือบบริโภคได้ต้านจุลินทรีย์ร่วมกับสารสกัดพืชสมุนไพร
17 การพัฒนาสารเคลือบบริโภคได้ต้านจุลินทรีย์ร่วมกับสารสกัดพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2550
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์
19 การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร
20 การสร้างชุดทดสอบต้นแบบวัดอัตราการซึมผ่านของแก๊สสำหรับพลาสติกทางการบรรจุ
21 การพัฒนาฟิล์มละลายน้ำได้จากสตาร์ชมันสำปะหลังหรือสตาร์ชมันสำปะหลังดัดแปรผสมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เพื่อการบรรจุสารเคมี
ปี พ.ศ. 2549
22 การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง
23 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2542
24 การศึกษาแนวโน้มการถ่ายเทสารจากฟิล์มพลาสติกที่สัมผัสอาหาร
ปี พ.ศ. 2540
25 การศึกษาแนวโน้มการถ่ายเทสารจากฟิล์มพลาสติกที่สัมผัสอาหาร
26 การผลิตใบตองแห้ง เพื่อการบรรจุ
ปี พ.ศ. 2537
27 การผลิตใบตองแห้ง เพื่อการบรรจุ