ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งามจิตร โล่วิทูร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราภรณ์ ประเสริฐ 10
2 เพลินใจ ตังคณะกุล 6
3 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 6
4 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 6
5 บุญมา นิยมวิทย์ 5
6 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 4
7 วารุณี วารัญญานนท์ 4
8 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 3
9 ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ 3
10 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 3
11 พัชรี ตั้งตระกูล 3
12 ชมดาว สิกขะมณฑล 3
13 กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร 2
14 วราภรณ์ สกลไชย 2
15 วนิดา เทวารุทธิ์ 2
16 อุไร เผ่าสังข์ทอง 2
17 สุภัคชนม์ คล่องดี 2
18 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 2
19 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 2
20 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 2
21 รัศมี ศุภศรี 2
22 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 2
23 ชิดชม ฮิรางะ 1
24 นายอรรณพ ทัศนอุดม 1
25 วราภา มหากาญจนกุล 1
26 วรางคณา พันธุมโพธิ 1
27 Dr. Hiroshi Okadome 1
28 ประมวล ทรายทอง 1
29 เขมพัษ อ้นท้วม 1
30 น.ส.วราภรณ์ สกลไชย 1
31 สุมิตรา บุญบำรุง 1
32 อภิญญา จุฑางกูร 1
33 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
34 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
35 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
36 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
37 วริศรา มุสิกชาติ 1
38 กุลวดี ตรองพาณิชย์ 1
39 ประจงเวท สาตมาลี 1
40 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
41 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
42 วินัศ ภูมินาถ 1
43 พัทธินันท์ วาริชนันท์ 1
44 วรพล เพ็งพินิจ 1
45 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 1
46 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
47 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
48 นายสุเวทย์ นิงสานนท์ 1
49 เย็นใจ ฐิตะฐาน 1
50 ศิริพร ตันจอ 1
51 ญาธิปวีร์ ปักแก้ว 1
52 วาสนา นาราศรี 1
53 วิชชา ตรีสุวรรณ 1
54 สงวนศรี เจริญเหรียญ 1
55 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
56 อรไท สวัสดิชัยกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 5
4 2555 5
5 2553 3
6 2552 2
7 2551 1
8 2550 1
9 2549 1
10 2548 3
11 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
3 Application of Grinding Method and Heating Process in Preparation of Thai Rice for Making Bread
4 การพัฒนากระบวนการผลิตผักผงโดยกระบวนการทำแห้งแบบโฟมแมท
5 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพของพริกชี้ฟ้าแห้งเพื่อการส่งออก
6 การปรับเปลี่ยนลักษณะโครงสร้างของเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เอกซ์ทรูชัน
7 การศึกษาผลของวิธีการแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์โปรตีนเนื้อเทียมความชื้นสูง
ปี พ.ศ. 2555
8 Improvement of Noa Powder Processing for Community Group in Sakhon Nakhon Province
9 การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงเข้มข้น
10 การเพิ่มสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าวโดยกระบวนการทางชีวเคมี
11 ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูป : ไข่ดองปรุงรส และ พุดดิ้งไข่ครบรสพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouch
12 โครงการผลิตอาหารไทยเพื่อสุขภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ปี พ.ศ. 2553
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากผักพื้นบ้าน
14 การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวผสมน้ำสับปะรดและขิง
15 การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองใส่โปรตีนเกษตร
ปี พ.ศ. 2552
16 การพัฒนากลิ่นรสของชาเขียว
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จมูกข้าวกล้อง น้ำข้าวกล้อง และไส้กรอกสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2551
18 การปรับปรุงคุณภาพของเงาะแช่เยือกแข็งโดยวิธีออสโมดีไฮเดรชันด้วยน้ำตาลบางชนิด
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก
ปี พ.ศ. 2549
20 โครงการวิจัยย่อยที่ 1,พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและ เครื่องปรุงรส เพื่อสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2548
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก,
22 การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก
ปี พ.ศ. 2547
24 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 7 ; การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง