ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบรายได้
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การออกแบบและพัฒนาปฏิบัติการเคมีทั่วไปเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2551
2 การศึกษาศักยภาพในการส่งออกข้าวหอมมะลิของสถาบันเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2550
3 การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดและฤทธิ์ป้องกันการทำงานของหลอดเลือดและไตของสารสกัดเสี้ยวแดงในหนูเบาหวาน(เดิม ว่านหมาว้อ)
4 การศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรพื้นบ้านวงศ์กระเพรา (Lamiaceae) ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี
5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP):กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
6 การศึกษาขนบการใช้โวหารภาพพจน์และสัญลักษณ์ในวรรคดีเขมร
7 การพํฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ. 2549
8 การศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่รอยต่อเทศบาลอุบลราชธานีกับเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
9 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบรรษัทภิบาลกับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
10 การศึกษาทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรยาใบเขียว
11 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากขมิ้นในการยับยั้งกระบวนการออกซิเดชันของแอลดีแอล
ปี พ.ศ. 2548
12 การใช้จ่ายเงินของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้ในระดับอุดมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
13 การศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมโจลมะโม็ด:กรณีศึกษาจากชุมชนเขมร หมู่บ้านปรือเกียน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ปี พ.ศ. 2546
14 การประเมิณความต้องการของผู้มาเยือนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการวางแผนพัฒนางานบริการโรงแรม
15 ชื่อหมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี
16 การตอบรับคำขอโทษของผู้พูดที่มีสถานภาพทางสังคมต่างกัน