ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราภรณ์ แสงทอง 15
2 นคเรศ รังควัต 14
3 ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์ 13
4 ประวิตร พุทธานนท์ 12
5 ประสาทพร กออวยชัย 11
6 แสงทอง พงษ์เจริญกิต 11
7 จิราพร โรจน์ทินกร 11
8 อารีย์ เชื้อเมืองพาน 11
9 ชลดรงค์ ทองสง 9
10 มงคล ถิรบุญยานนท์ 9
11 สมพร มีแสงแก้ว 9
12 ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 9
13 บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร 9
14 วีระพล ทองมา 9
15 ณัฐวุฒิ ดุษฎี 9
16 ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ 9
17 รัฐพร จันทร์เดช 9
18 บัญญัติ มนเทียรอาสน์ 9
19 ปณิดา กันถาด 8
20 ชนิตา พันธุ์มณี 8
21 พหล ศักดิ์คะทัศน์ 8
22 มนตรี สิงหะวาระ 7
23 ยุทธนา สว่างอารมย์ 7
24 เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ 7
25 พัชรี หล้าแหล่ง 7
26 ศิริพร พันธุลี 7
27 เศรษฐา ศิริพินทุ์ 7
28 สมคิด ดีจริง 7
29 วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 7
30 จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ 7
31 อรทัย มิ่งธิพล 7
32 ศุภธิดา อ่ำทอง 7
33 นลินี รุ่งเรืองศรี 7
34 ฉันทนา วิชรัตน์ 6
35 รังสิมา อัมพวัน 6
36 ลักขณา เพ็ชรประดับ 6
37 นำชัย ทนุผล 6
38 ปิยนุช จันทรัมพร 6
39 อานัฐ ตันโช 6
40 ชิต อินปรา 6
41 ศิราภรณ์ ชื่นบาล 6
42 กมลวรรณ ศุภวิญญู 6
43 ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล 6
44 เยาวนิตย์ ธาราฉาย 6
45 จงกล พรมยะ 6
46 บัญชา ทองมี 6
47 เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี 6
48 วรินทร์ สุทนต์ 5
49 วิจิตรา แดงปรก 5
50 มธุรส สว่างบำรุง 5
51 มยุรา ศรีกัลยานุกูล 5
52 วิรันธชา เครือฟู 5
53 จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ 5
54 ชนกันต์ จิตมนัส 5
55 สห ตุลพงศ์ 5
56 มนัส กัมพุกุล 5
57 กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ 5
58 สถิตย์ วิมล 5
59 อุทัย รุ่งเรืองศรี 5
60 นิวุฒิ หวังชัย 5
61 จินดา จันที 5
62 พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ 5
63 เรืองชัย จูวัฒนสำราญ 5
64 อัจฉรี เหมสันต์ 5
65 ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ 5
66 อภินันท์ สุวรรณรักษ์ 5
67 สิทธิสิน บวรสมบัติ 5
68 อดิศักดิ์ จูมวงษ์ 5
69 สุภักตร์ ปัญญา 5
70 ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล 5
71 สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ 5
72 นพดล จรัสสัมฤทธิ์ 5
73 ดารณี ด่านวันดี 5
74 อภิชัย เมฆบังวัน 5
75 นรินทร์ ทองวิทยา 5
76 ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 5
77 พิภัทร เจียมพิริยะกุล 4
78 สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ 4
79 บุญธรรม บุญเลา 4
80 สุรินทร์ ดีสีปาน 4
81 ธวัฒน์ สร้อยทอง 4
82 ธีรนุช เจริญกิจ 4
83 ประเทือง โชคประเสริฐ 4
84 พาวิน มะโนชัย 4
85 กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ 4
86 ขยัน สุวรรณ 4
87 สุธรรม อุมาแสงทองกุล 4
88 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 4
89 ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ 4
90 สุทัศน์ ศิริ 4
91 ดำเกิง ป้องพาล 4
92 ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร 4
93 บรรจง สมบูรณ์ชัย 4
94 อุษารัตน์ รัตนคำนวณ 4
95 ศรีกาญจนา คล้ายเรือง 4
96 สมปอง สรวมศิริ 4
97 ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ 4
98 สายสกุล ฟองมูล 4
99 อนรรฆอร ศรีไสยเพชร 4
100 อุทัยวรรณ ศรีวิชัย 4
101 รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ 4
102 วศิน เจริญตัณธนกุล 4
103 บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ 4
104 ลักษณา สัมมานิธิ 4
105 สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย 4
106 ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น 4
107 น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล 3
108 จักรพงษ์ พิมพ์พิมล 3
109 ชัยวิชิต เพชรศิลา 3
110 ไพศาล กาญจนวงศ์ 3
111 เสมอขวัญ ตันติกุล 3
112 วินัย โยธินศิริกุล 3
113 ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 3
114 สรัญญา โชติรัตน์ 3
115 ปัฐมา สิทธิชัย 3
116 ประสิทธิ์ กาบจันทร์ 3
117 ประสิทธิ์ โนรี 3
118 สุรชัย กังวล 3
119 วัฒนา วณิชชานนท์ 3
120 ทิพย์สุดา ปุกมณี 3
121 สุรชัย สัมภวมาน 3
122 รังสรรค์ จันต๊ะ 3
123 นพมณี โทปุญญานนท์ 3
124 วราภรณ์ ดวงแสง 3
125 วีณา นิลวงศ์ 3
126 อุมาพร อุประ 3
127 ธรรญชนก คำแก้ว 3
128 บัญชา พงศ์พิศาลธรรม 3
129 นพพร บุญปลอด 3
130 นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ 3
131 ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี 3
132 วิวัฒน์ หวังเจริญ 3
133 ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน 3
134 เริงชัย ตันสุชาติ 3
135 นิศาชล ลีรัตนากร 3
136 อายุส หยู่เย็น 3
137 ชุติมา คงจรูญ 3
138 กมลพร ปานง่อม 3
139 ปิยะนุช เนียมทรัพย์ 3
140 จิรนันท์ เสนานาญ 3
141 ลลิดา ภู่ทอง 3
142 ธานินทร์ แตงกวารัมย์ 3
143 ฐิติพรรณ ฉิมสุข 3
144 อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ 3
145 ณัฐพร จันทร์ฉาย 3
146 พัชรินทร์ สุภาพันธ์ 3
147 อำนาจ รักษาพล 3
148 วีรชัย เพชรสุทธิ์ 3
149 แสงเดือน อินชนบท 3
150 ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ 3
151 อรุณี คงดี 3
152 สุดาพร ตงศิริ 3
153 พันธุ์ระวี กองบุญเทียม 3
154 รัฐพงศ์ ปกแก้ว 2
155 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 2
156 เสกสันต์ อุสสหตานนท์ 2
157 เฉลิมชัย ปัญญาดี 2
158 นภัสถ์ จันทร์มี 2
159 สุเมษ เกตุวราภรณ์ 2
160 ศุกรี อยู่สุข 2
161 นิรมิต กิจรุ่งเรือง 2
162 ปราโมช ศีตะโกเศศ 2
163 เธียรชัย สันดุษฎี 2
164 ยงยุทธ ข้ามสี่ 2
165 สุลีรัก อารักษณ์ธรรม 2
166 จำรูญ มณีวรรณ 2
167 ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ 2
168 ศิริชัย หงษ์วิทยากร 2
169 สุกิจ ขันธปราบ 2
170 เรวดี วุฒิจำนงค์ 2
171 วินัย วิริยะอลงกรณ์ 2
172 สมชาย องค์ประเสริฐ 2
173 มธุรส ชัยหาญ 2
174 จอมสุดา ดวงวงษา 2
175 ปรีดา นาเทเวศน์ 2
176 อาคม กาญจนประโชติ 2
177 สิริวัฒน์ สาครวาสี 2
178 โสภณ มงคลวัจน์ 2
179 อุดมลักษณ์ สมพงษ์ 2
180 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 2
181 ประภากร ธาราฉาย 2
182 ประเสริฐ ประสงค์ผล 2
183 อรณา พิทยากรศิลป์ 2
184 วารุณี ศิริจรจารุ 2
185 นิตยา ใจทนง 2
186 ประจวบ ฉายบุ 2
187 วุฒิพล คล้ายทิพย์ 2
188 เกรียงไกร ราชกิจ 2
189 วราภรณ์ งามสมสุข 2
190 เบญจวรรณ สมบูรณ์ 2
191 วุฒิพจน์ ศุภวิริยากร 2
192 จีราภรณ์ อินทสาร 2
193 อุดมวิทย์ นักดนตรี 2
194 พิทยา สุนทราวงศ์ 2
195 กฤษดา ภักดี 2
196 กรผกา อรรคนิตย์ 2
197 เอกวิทย์ ตรีเนตร 2
198 ปรัชมาศ ลัญชานนท์ 2
199 ชูพงษ์ ภาคภูมิ 2
200 รังสิวุฒิ สิงห์คำ 2
201 กมลดารา เหรียญสุวรรณ 2
202 ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ 2
203 ดุจดาว คนยัง 2
204 อุทุมพร กันแก้ว 2
205 วรัญญู รีรมย์ 2
206 สมคิด แก้วทิพย์ 2
207 วาสนา สุขกุล 2
208 สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ 2
209 หนึ่งหทัย ชัยอาภร 2
210 สมชาย อารยพิทยา 2
211 เกษราพร ทิราวงศ์ 2
212 สุภาพร ดาวทอง 2
213 สุรชัย ศาลิรัศ 2
214 อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง 2
215 พัชราภรณ์ สุทนต์ 2
216 พิมพร มนเทียรอาสน์ 2
217 เบญจมาศ ณ ทองแก้ว 2
218 ภูษณิศา เตชเถกิง 2
219 ประกิตต์ โกะสูงเนิน 2
220 กฤษดา พงษ์การัณยภาส 2
221 รังสิต ศิริรังษี 2
222 พัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์ 2
223 เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร 2
224 เรือนแก้ว ประพฤติ 2
225 ศุภวรรณ สัจจากุล 1
226 ฝันจิต แต้มทอง 1
227 สายัณห์ อุ่นนันกาศ 1
228 รุ่งนภา รินคำ 1
229 โสภณ ฟองเพชร 1
230 โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร 1
231 สหัทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 1
232 วราภรณ์ ฟูกุล 1
233 ปรารถนา ยศสุข 1
234 สมศักดิ์ พิภพภิญโญ 1
235 สัณห์ ละอองศรี 1
236 ดวงพร เพิ่มสุวรรณ 1
237 อดิศักดิ์ เจียมพิริยะกุล 1
238 นาตาลี อาร์ ใจเย็น 1
239 เพิ่มศักดิ์ ศิริวรรณ 1
240 อภิชาติ สวนคำกอง 1
241 พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย 1
242 จุฑามาศ มณีวงศ์ 1
243 อัครินทร์ อินทนิเวศน์ 1
244 ไพโรจน์ ศิลมั่น 1
245 บังอร เมฆะ 1
246 อาบทิพย์ กาญจนวงศ์ 1
247 มนสิชา อินทจักร 1
248 เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ 1
249 พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ 1
250 สุจิตรา รตนะมโน 1
251 อัจฉรา แกล้วกล้า 1
252 ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ 1
253 กรรณิการ์ กาญจันดา 1
254 ดลกร ขวัญคำ 1
255 ภัทราพร ผูกคล้าย 1
256 สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร 1
257 ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี 1
258 ปราณี วราสวัสดิ์ 1
259 ธนรักษ์ เมฆขยาย 1
260 สุพจน์ เอี้ยงกุญชร 1
261 พึ่งพร เนียมทรัพย์ 1
262 ตะวัน ฉัตรสูงเนิน 1
263 ศิริพร กิรติการกุล 1
264 อนุวัต เชื้อเย็น 1
265 ณฤพล อัฐวงศ์ 1
266 สถาพร แสงสุโพธิ์ 1
267 นำพร ปัญโญใหญ่ 1
268 โสพิน โตธิรกุล 1
269 รัชนีวรรณ คำตัน 1
270 สุธยา พิมพ์พิไล 1
271 ศุภิสรา สิงหบำรุง 1
272 นิสรา กิจเจริญ 1
273 นัฐพร ไชยญาติ 1
274 ณัชวิชญ์ ติกุล 1
275 หยาดฝน ทนงการกิจ 1
276 ภัทธนาวรรณ์ พรมนิ่ม 1
277 ชิโนรส ศรีศิริ 1
278 ชมชวน บุญระหงษ์ 1
279 อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ 1
280 อุบลวรรณ อยู่สุข 1
281 เสกสรร สงจันทึก 1
282 มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ 1
283 จันทร์จิรา นันตา 1
284 นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ 1
285 วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์ 1
286 จรูญ พุทธจรรยา 1
287 อดิศร คันธรส 1
288 เธียรชัย พัฒนศิริเวทิน 1
289 ณัชพัฒน์ สุขใส 1
290 ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง 1
291 สุคนธ์ทิพย์ บุญวงค์ 1
292 อนุกร ภู่เรืองรัตน์ 1
293 เพชรลดา กันทาดี 1
294 รัชดาภรณ์ ปันทะรส 1
295 ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ 1
296 วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ 1
297 วิไลรัตน์ ศรีนนท์ 1
298 พสุนิต สารมาศ 1
299 สุนิลา ทนุผล 1
300 สมยศ มีสุข 1
301 รุ่งทิพย์ กาวารี 1
302 นิกราน หอมดวง 1
303 ปรานอม ตันสุขานันท์ 1
304 ชวโรจน์ ใจสิน 1
305 แทนวุธธา ไทยสันทัด 1
306 วรวรรณ เพชรอุไร 1
307 อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา 1
308 นทีทิพย์ สรรพตานนท์ 1
309 กาญจนา นาคประสม 1
310 นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ 1
311 ศิวรัตน์ กุศล 1
312 ยุพเยาว์ คบพิมาย 1
313 สมนึก สินธุปวน 1
314 วิชชุดา เอื้ออารี 1
315 รัตนา โพธิสุวรรณ 1
316 คนิติน สมานมิตร 1
317 พุฒิสรรค์ เครือคำ 1
318 แหลมไทย อาษานอก 1
319 ดริญญา มูลชัย 1
320 ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 1
321 จินตนา จูมวงษ์ 1
322 พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ 1
323 สิทธิไวกูล ทิราวงศ์ 1
324 อานุภาพ วรรณคนาพล 1
325 เรณู สุวรรณพรสกุล 1
326 สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม 1
327 ณัฐดนัย ลิขิตตระการ 1
328 จุฑามาส เพ็งโคนา 1
329 วาสนา วิรุญรัตน์ 1
330 อลงกต กองมณี 1
331 บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง 1
332 ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง 1
333 สุชัญญา โกจินอก 1
334 นลิน วงศ์ขัตติยะ 1
335 ดารชาต์ เทียมเมือง 1
336 ดนุวัต เพ็งอ้น 1
337 สถาพร ฉิมทอง 1
338 นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร 1
339 ฉัตรนลิน แก้วสม 1
340 ธวัชชัย ชัยธวัชวิถี 1
341 จิราภรณ์ อุ่นใจ 1
342 จิรดา วุฑฒยากร 1
343 พิชัย สมบูรณ์วงศ์ 1
344 รัชนีวรรณ กุมภคาม 1
345 พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล 1
346 สรรเพชญ เที่ยงเกตุ 1
347 นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า 1
348 กังสดาล กนกหงษ์ 1
349 ชรินทร ศรีวิฑูรย์ 1
350 กิตติกร หาญตระกูล 1
351 บรรพต โตสิตารัตน์ 1
352 อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ 1
353 ภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ 1
354 ก่องกาญจน์ ดุลยไชย 1
355 พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส 1
356 ต่อลาภ คำโย 1
357 มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ 1
358 พัฒน์ โกจินอก 1
359 วินิตรา ลีละพัฒนา 1
360 พัชรี ยางยืน 1
361 ลัดดา จิตตคุตตานนท์ 1
362 ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร 1
363 ภูวนาท ฟักเกตุ 1
364 นฤมล เข็มกลัดเงิน 1
365 ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ 1
366 ยุทธการ ไวยอาภา 1
367 ผานิตย์ นาขยัน 1
368 เมธี เงินคีรี 1
369 เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง 1
370 วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ 1
371 ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ 1
372 วรรณา มังกิตะ 1
373 ธนวัฒน์ รอดขาว 1
374 จักรพงษ์ ไชยวงศ์ 1
375 พีรกานต์ บรรเจิดกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 59
2 2558 91
3 2557 118
4 2556 84
5 2555 48
6 2554 69
7 2553 67
8 2552 79
9 2551 55
10 2550 45
11 2549 11
12 2548 41
13 2547 28
14 2546 8
15 2545 2
16 2544 38
17 2543 70
18 2542 45
19 2541 45
20 2540 43
21 2539 23
22 2538 9
23 2537 1
24 2536 3
25 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การจัดการปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเชื้ออาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในการปลูกพืชอินทรีย์ ปีที่ 2
2 ตัวตรวจจับแก๊สจากวัสดุผสมกราฟีน/ทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยรูติเนียมสำหรับตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
3 เทคนิคการเพิ่มอัตราการย่อยสลายทางชีวภาพของสารพิษตกค้างในดินเพื่อลดระยะเวลาการปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน ปีที่ 2
4 การจัดการดินและธาตุอาหารพืชเพื่อลดระยะเวลาปรับเปลี่ยนสู่ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ปีที่ 2
5 อิทธิพลของปุ๋ยเคมีต่อความหลายหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดินในดินและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อระยะปรับเปลี่ยนในระบบเกษตรอินทรีย์ ปีที่ 2
6 ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
7 การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
8 การจัดการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
9 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย
10 การบำบัดน้ำเสียจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรโดยใช้ข้าวเป็นพืชโผล่พ้นน้ำในระบบบึงประดิษฐ์
11 ประสิทธิภาพการเข้าถึงของโครงข่ายคมนาคมขนส่งกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริบทผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่เพื่อการเติบโตเชิงพื้นที่อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน
12 การเตรียมฟิล์มพอลิไวนิลคลอไรด์ย่อยสลายได้ด้วยเส้นใยนาโนไททาเนียมไดออกไซด์
13 การศึกษาปริมาณและองค์ประกอบของโพลิโคซานอลในฟางข้าวสาลี
14 ผลของอามิเมทต่อการเจริญเติบโตของกิ่งตายางพาราพันธุ์ RRIM 600 ที่ปลูกในพื้นที่ดินทราย
15 การพัฒนาแก้วเชื่อมประสานอุณหภูมิต่ำสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งแบบแผ่น
16 แบบจำลองการพัฒนาประสิทธิภาพการขอจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างสำหรับอาคารการศึกษาและวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยAEC
17 การประยุกต์ใช้เทคนิค genome in situ hybridization (GISH) เพื่อศึกษาโครงสร้างจีโนมและตรวจสอบการเป็นลูกผสม ข้ามชนิดของดอกปทุมมาและดอกกระเจียว
18 อาคารเรียนต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอาคารเขียวและสภาวะน่าสบายของมนุษย์กรณีศึกษา:อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เฉพาะกับยีนแก้ความเป็นหมันของเรณูในข้าวไทยเพื่อใช้ในการผลิตข้าวลูกผสม
20 ผักพื้นบ้าน:มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงและการพึ่งพาตนเอง กรณีศึกษา ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
21 การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โพรแอนโทไซยานิดินในเมล็ดข้าวเพื่อใช้เป็นยีนเครื่องหมายในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ปีที่ 2
22 การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเซรามิกพรุนแบเรียมออธอไทเทเนต
23 การพัฒนาเครื่องกัดผิวชิ้นงานภายใต้ความดันสุญญากาศโดยใช้ไมโครเวฟพลาสมาสำหรับผลิตอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากความร้อนเทอร์โมอิเล็คตริก
24 ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่
25 การศึกษารูปแบบการออกแบบวางผังภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาระบบกักเก็บน้ำด้วยพืชพรรณ
26 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงเบสของยีนSSIIaและสภาพแวดล้อมต่ออุณหภูมิแป้งสุกของข้าวไทย
27 ระบบสถานีอากาศและการแจ้งเตือนฟาร์มเห็ดฟาง
28 การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ต้นแบบไมโครเอนแคปซูเลทน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่นที่ถูกห่อหุ้มโดยใช้เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น
29 การพัฒนาต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
30 การศึกษาการทำแท่งเชื้อเพลิงขยะจากมูลฝอยติดเชื้อ
31 ผลของเปปไทด์ต้านมะเร็งจากรำข้าวอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตต่อประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง
32 การวิเคราะห์ระบบตลาดและการจัดตั้งเครือข่ายการตลาดของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงรายและพะเยา
33 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงรายและพะเยา
34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรและสีผสมอาหารจากฝาง
35 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากฝาง
36 การจัดการองค์ความรู้ในสวนสมุนไพรโดยประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ด
37 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงรายและพะเยา
38 การใช้สื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงรายและพะเยา
39 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของฝาง
40 การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักหญ้าเนเปียร์ร่วมกับของเสียจากฟาร์มสุกรด้วยกระบวนการหมักแบบไร้ออกซิเจน 2 ขั้นตอน
41 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชา และสีผสมอาหารจากฝาง :พืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
42 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพสีเขียวของห่วงโซ่อุปทานลำไยในฤดูและนอกฤดูในภาคเหนือ
43 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตลำไยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยแนวคิดสีเขียว
44 ประสิทธิภาพการผลิตลำไยของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
45 แนวทางการตัดสินใจการผลิตและจำหน่ายลำไยอย่างเหมาะสมภายใต้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมและตลาด
46 การพัฒนาระบบการให้แสงแบบ LED สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว
47 การศึกษาพันธุ์ขั้นต้นและการทดสอบผลผลิตของข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และชัยนาท 80 ที่ได้จากวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก ปีที่ 2
48 การพัฒนาน้ำมันหล่อลื่นชีวภาพจากมะเยาหินสำหรับเครื่องยนต์เกษตร
49 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการจำหน่ายข้าวอินทรีย์และการวิเคราะห์เส้นทางที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
50 การลดการแสดงของสารก่อภูมิแพ้ (Hev b5 และ Hev b6) จากน้ำยางธรรมชาติโดยเทคนิคแอนติเซน
51 การประดิษฐ์วัสดุผสมเชิงโครงสร้างระหว่างจีโอพอลิเมอร์และตัวเสริมแรงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างแบบ Green Building
52 ละอองเรณูพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของวงศ์ขิง-ข่าในประเทศไทย
53 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเกษตรอินทรีย์กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
54 การสร้างลูกผสมปทุมมาทริพลอยด์
55 การเพิ่มประสิทธิภาพเคมิลูมิเนสเซนต์เซนเซอร์ด้วยอนุภาคควอนตัมดอทชนิดปราศจากโลหะแคดเมียมสำหรับการประยุกต์ใช้ตรวจวัดโลหะหนักบางชนิดที่ตกค้างในพื้นที่เกษตรกรรม
56 การศึกษาพิษวิทยาพันธุกรรมของสารกำจัดศัตรูพืชในปลาน้ำจืดบางชนิด
57 ศักยภาพของน้ำมันสบู่ดำเป็นสารช่วยกระบวนการผลิตในยางวัลคาไนซ์
58 โฟมยางรองกันกระแทกจากยางธรรมชาติผสมรำสกัดน้ำมัน
59 ความหลากหลายและปัจจัยจำกัดการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติของไม้ยืนต้นในป่าเขาหินปูนเขตร้อน บริเวณท้องที่ จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2558
60 การใช้กากเหลือไบโอแก๊สเป็นแหล่งทดแทนโปรตีนสำหรับอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) และผลิตปุ๋ยอินทรีย์
61 การพัฒนาการหมักร่วมระหว่างวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรกับสาหร่ายและการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพด้วยสาหร่าย
62 การเร่งระยะเวลาการให้ผลผลิตกล้วยหอมทองส่งออกให้ออกผลเร็วขึ้นในกรณี: การเตรียมต้นกล้าให้สมบูรณ์ในอายุที่แตกต่างกันก่อนการนำลงปลูกทดแทนการให้หน่อโดยตรง
63 ฐานข้อมูลงานวิจัยเกษตรอินทรีย์ของไทย : การวิเคราะห์ปัญหาการเข้าถึงสารสนเทศ และการพัฒนาฐานข้อมูลอ้างอิง
64 การพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของชนเผ่ามปีในชุมชนบ้านดง ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
65 การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน
66 การผสมผสานการให้ปุ๋ยในระบบน้ำและภูมิอากาศเฉพาะแห่ง
67 ความยาววันและกรดจิบเบอเรลลิกต่อการออกดอกของหวายสวีทดอน
68 องค์ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านและภูมิปัญญาของคนพื้นถิ่นตำบลเทพสเด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
69 การพัฒนารูปแบบตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ในท้องถิ่น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
70 การเพิ่มประสิทธิภาพในการฟักไข่ปูม้าจากโรงงานแปรรูป
71 การผลิตวัสดุปรับปรุงดินจากแหนแดงที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากถังย่อยไร้อากาศจากฟาร์มเลี้ยงสุกร
72 การศึกษาคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคที่มาจากอาหารและแอนติออกซิแดน ของสมุนไพรและเครื่องเทศของไทย
73 การสกัด การทำให้บริสุทธิ์ และการวิเคราะห์เอกลักษณ์ของโพลิโคซานอลจากไขผึ้ง
74 การศึกษาหาปริมาณสารแอนโทไซยานินในข้าวก่ำและการจำแนกสายพันธุ์โดยเทคนิควิสิเบิลและเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
75 แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่
76 การศึกษาการตกค้างของซัลเฟอร์ในผลลำไย หลังการรรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ร่วมกับการวิเคราะห์การกระจายตัวและหาตำแหน่งของธาตุด้วยรังสีเอ็กซ์
77 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงอินทรีย์สำหรับผู้ประกอบการตำบลเทพสเด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
78 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของข้าวในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา ผ่านกระบวนการผลิตและวิถีชาวนา การกำหนดเขตเหมาะสมของการใช้พื้นที่ ระบบโลจิสติกส์
79 ความสมดุลของระบบการผลิตข้าวและวิถีชาวนาในพื้นที่เป้าหมายภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา
80 แนวทางการกำหนดเขตเหมาะสมของการใช้พื้นที่ผลิตข้าวโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา
81 ระบบโลจิสติกส์ทางเลือกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวในพื้นที่เป้าหมาย : จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา
82 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
83 ระบบการปลูก การเจริญเติบโต และการผลิตมะกลิ้ง
84 การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพในการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อประยุกต์ใช้ในระบบการปลูกข้าวแบบประณีต
85 ศึกษาการทำข้าวกล้องพองโดยไม่ต้องใช้น้ำมันทอด
86 การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและข้อมูภาคสนามเพื่อประเมินสภาวะการขาดน้ำของลำไย
87 การวางแผนพัฒนาชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
88 การจัดการการเขตกรรมและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะเกี๋ยง
89 การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเส้นใยนาโนแบเรียมออธอไทเทเนต
90 ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์กล้วยไม้สมุนไพรในสภาพปลอดเชื้อ
91 ผลกระทบของระบบการคงรูปยางด้วยกำมะถันที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของวัสดุผสมระหว่างดินและน้ำยางคอมปาวด์
92 การเพาะเลี้ยงปลากระมังเพื่อเป็นอาหารปลอดภัยของชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่
93 แก้วเชื่อมประสานในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งแบบแผ่น
94 การผลิตสาหร่ายสไปรูลินาอินทรีย์จากน้ำทิ้งโรงอาหารอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อผลิตอาหารปลาปลอดภัยสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 1 ( พ.ศ. 2555 – 2559 )
95 กัลยานิวัฒนาเมืองสวรรค์ : เพื่อความมั่นคงด้านอาหารโปรตีนธรรมชาติจากสัตว์น้ำและการอนุรักษ์ปลาไทยพื้นเมือง
96 การวิจัยและพัฒนาระบบชีววิถีเพื่อผลิตทรัพยากรทางน้ำเป็นอาหารปลอดภัยและสอดรับกับการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
97 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Biofloc ในบ่อเลี้ยงปลาเศรษฐกิจแบบรวมและปลาพื้นเมืองภาคเหนือ
98 การใช้ประโยชน์จากเปลือกมังคุดในการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมด้วยระบบน้ำหมุนเวียนโดยผ่านการบำบัดด้วยผักบุ้งไฮโดรโพนิกส์
99 ผลของพลาสติไซเซอร์ที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของฟิล์มเซลลูโลสเอสเทอร์จากฟางข้าวและเปลือกข้าวโพด(ปีที่ 2)
100 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชนิดพันธุ์นกในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
101 การเตรียมและสมบัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของวัสดุผสม Cu-TiO2/MWCNT
102 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการจำหน่ายผลผลิตผักของเกษตรกรที่มีการยอมรับ เทคโนโลยีการเกษตรดีที่เหมาะสม ในจังหวัดเชียงใหม่
103 การเพิ่มความจำเพาะสำหรับตัวตรวจจับทางสิ่งแวดล้อมในการตรวจจับแก๊สพิษโดยใช้ฟิล์มทังสเตนออกไซด์ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยนิเกิลและรูติเนียม
104 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในตำรับยาหมอพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน
105 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่การค้าชายแดนภาคเหนือเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
106 รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานขององค์กรทางการเงินชุมชนในด้านการออมและการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม
107 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์โดยใช้ทองนาโนไวร์ร่วมกับไคโตซาน-คาร์บอนนาโนทิวบ์สแคฟโฟลด์สำหรับตรวจวัดโคเลสเตอรอลในตัวอย่างเลือด
108 อิทธิพลของปุ๋ยเคมีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดิน
109 เทคนิคการเพิ่มอัตราการย่อยสลายทางชีวภาพของสารพิษตกค้างในดินเพื่อลดระยะเวลาการปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยหมักไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน
110 การศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเชื้ออะบัสคูล่า ไมครอไรซา ปรับปรุงดินในระยะปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์
111 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ ในช่วงอายุปีที่ 7 – 8 ปี ในสภาพดินทรายชายฝั่งทะเลและในสภาพดินร่วนปนเหนียว
112 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบางชนิดในการกำจัดหอยเชอร์รี่
113 การจัดการดินและธาตุอาหารพืชเพื่อลดระยะเวลาปรับเปลี่ยนสู่ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
114 การศึกษาสารสำคัญ Shikimic acid ในพืชสมุนไพรไทย
115 แนวทางการพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
116 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและเปปไทด์ต้านมะเร็งที่ได้จากการหมักรำข้าวด้วย Bacillus subtilis MP9 ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งตับและลำไส้(ปีที่ 2)
117 อิทธิพลของการเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปริมาณผลผลิตและสารต่อต้านอนุมูลอิสระของสตรอเบอรีในระบบปลูกเกษตรอินทรีย์
118 การศึกษาลักษณะละอองเรณูของพืชหายากของประเทศไทย
119 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ภาคการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธงอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
120 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการธาตุอาหารเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พริกอินทรีย์
121 เปรียบเทียบการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันลูกผสม Elaeis guineensis X Elaeis oleifera(ปีที่ 2)
122 การประเมินภาวะเสี่ยงด้านอุทกภัยและความแห้งแล้งเพื่อบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
123 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้า และ ความสัมพันธ์ของราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
124 แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่ริมน้ำห้วยโจ้ อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
125 การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โพรแอนโทไซยานิดินในเมล็ดข้าวเพื่อใช้เป็นยีนเครื่องหมายในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
126 การศึกษาการผลิตสารประกอบโพลีฟีนอลในเนื้อเยื่องาขี้ม้อน ที่เพาะเลี้ยงร่วมกับแบคทีเรียเอนโดไฟท์
127 ปัจจัยด้านการตลาดและพฤติกรรมการเลือกชื้อกล้วยไม้ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดภาคเหนือ
128 ประสิทธิภาพการผลิตและระยะเวลาคืนทุนการปลูกลำไยในจังหวัดเชียงใหม่
129 หน้าที่ใช้สอยและสุนทรียภาพของพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
130 การประดิษฐ์อุปกรณ์มีโซฟลูอิดิกส์แบบใช้แล้วทิ้ง สำหรับการวิเคราะห์สารต้านจุลชีพบางชนิดโดยการตรวจวัดการเปล่งแสงเคมิลูมิเนสเซนต์ชนิดเหนี่ยวนำด้วยไฟฟ้า
131 การผลิตโพลิแซคคาไรด์ Nigeran จากซีรัมของน้ำยางพาราสดด้วยเชื้อราปนเปื้อนจากแผ่นยางดิบ
132 การทำข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โคดิ้งของลำไยในประเทศไทย
133 การเก็บกักสารต้านอนุมูลอิสระจากสาหร่ายเตาในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง
134 การศึกษาอิทธิพลของสารแม่เหล็กชนิด M-Hexaferrite ต่อสมบัติของเซรามิกไฮดรอกซีอะพาไทต์
135 เครื่องย่อยมูลฝอยติดเชื้อแนวตั้ง
136 การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
137 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรเพื่อพร้อมรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
138 การศึกษาพันธุ์ขั้นต้นและการทดสอบผลผลิตของข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และชัยนาท 80 ที่ได้จากวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
139 โครงการศึกษาวิธีการใช้ดัชนีทางสรีรวิยาเพื่อประเมินความสามารถในการทนร้อนของพืช(ปีที่ 2)
140 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงของสารสกัดสมุนไพรที่เหมาะสมสำหรับสัตว์น้ำ(ปีที่ 2)
141 การเตรียมเยื่อเลือกผ่านพอลิซัลโฟนและพอลิไอไมด์ที่ปรับปรุงด้วยท่อนาโนคาร์บอนสำหรับการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซมีเทน
142 การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มบางบนผิวชิ้นงานภายใต้ความดันสุญญากาศโดยใช้ไมโครเวฟพลาสมา
143 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
144 การพัฒนาสมบัติเชิงกลของปูนซีเมนต์ปอซโซลานโดยมีน้ำยางธรรมชาติเป็นสารเติมแต่ง
145 ศึกษาจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจนอิสระและจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมบริเวณรากปาล์มน้ำมัน
146 พฤติกรรมสุขภาพและความต้องการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุจังหวัดแพร่
147 การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม: ศักยภาพในการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนบ้านโปง จ.เชียงใหม่
148 การศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบพื้นที่สำหรับการพัฒนาโครงข่ายขนส่งแบบไร้เครื่องยนต์และการขนส่งสีเขียวในมหาวิทยาลัย
149 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการธาตุอาหารเพื่อการผลิตมะม่วงโชคอนันต์อินทรีย์
150 การพัฒนาการให้บริการด้านวิชาการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
ปี พ.ศ. 2557
151 ศึกษาจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจนอิสระและจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมบริเวณรากปาล์มน้ำมัน
152 การเตรียมความพร้อมระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเปลี่ยนไปใช้งาน IPv6
153 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเปลี่ยนแปลงสู่ IPv6.
154 ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายบนระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ IPv6
155 การเตรียมความพร้อมระบบสารสนเทศภายใต้โดเมนเนม .mju.ac.th ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ IPv6
156 การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดพืชสมุนไพรไทยต่อการแบ่งตัวของ highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virus
157 การจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์
158 การพัฒนาการสื่อสารสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของชนเผ่ามปีในชุมชนบ้านดง ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
159 เสถียรภาพและควบคุมของระบบพลวัตแบบผสม(ไฮบริดจ์) และเป็นกลาง
160 การศึกษาการเลี้ยงปลานิลด้วยความหนาแน่นสูงในบ่อคอนกรีตที่มีระบบน้ำไหลเวียนแบบปิด (ปี 2557)
161 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในปลาหมอ (ปี 2557)
162 การประยุกต์ใช้พืชท้องถิ่นพัฒนาสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาหมอเชิงพาณิชย์ (ปี 2557)
163 ศักยภาพการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Nostoc และ Nostochopsis เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมในปลาสวยงาม (ปี 2557)
164 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาหนังลูกผสมเพื่อเพิ่มมูลค่า (ปี 2557)
165 การเพาะเลี้ยงปลากดหลวงในระบบน้ำหมุนเวียนเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่า (ปี 2557)
166 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
167 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (ปี 2557)
168 ระบบการอนุบาลปลาหนังลูกผสมในกระชังเชิงพาณิชย์ (ปี 2557)
169 การเพิ่มมูลค่าปลาหนังลูกผสมด้วยอาหารเสริมสาหร่ายไก (ปี 2557)
170 ผลของการใช้ถุงกรองเพื่อรักษาคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่ปูพื้นพลาสติก
171 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมมะม่วงโดยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุลเอส เอส อาร์
172 การประเมินมูลค่าชีวิตเชิงสถิติ ด้วยวิธีจำลองสถานการณ์ กรณี เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยใช้สารเคมีทางการเกษตร ในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
173 การสังเคราะห์และการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของเข็มขัดนาโนทังสเตนออกไซด์
174 การเสริมโพแทสเซียม แมกนีเซียม ในระบบการอนุบาลกุ้งก้ามกรามที่ลดการปล่อยของเสีย ด้วยน้ำหมุนเวียน
175 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่นในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชุมพร
176 อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ปริมาณความชื้นในดิน ปริมาณธาตุไนโตรเจน และการโน้มต้นต่อการแสดงออกเพศดอกของมะละกอเรดเลดี้ต้นกระเทย
177 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนและประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจของภาคใต้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน
178 การพัฒนาเครือข่ายผลิตภาพสีเขียวในวิสาหกิจลำไยแห้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตและยกระดับความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
179 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนในการสร้างช่องทางการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
180 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย
181 การศึกษาการปลูกกล้วยหอมทองอินทรีย์เพื่อการส่งออกในระบบการปลูกระยะชิดร่วมกับการนับระยะเวลาในการไว้นับหน่อในกอเดียวกัน ณ จังหวัดชุมพร
182 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
183 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
184 การเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดและการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
185 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
186 การศึกษาการทำงานของยีนทนร้อนเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้ทนทานอุณหภูมิสูง (ปี 2557)
187 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
188 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและเปปไทด์ต้านมะเร็งที่ได้จากการหมักรำข้าวด้วย Bacillus subtilis MP9 ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งตับและลำไส้
189 ระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ (geosmin และ MIB) ในน้ำจากบ่อเลี้ยงปลา โดยใช้ปลานิลและถ่านไม้ (ปี 2557)
190 การใช้ระบบชีววิถีเพื่อลดปริมาณสารกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาดุก [Clarias gariepinus (Linnaeus, 1758) เพื่ออาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ปี 2557)
191 ผลของวิธีการทำแห้งต่อความสามารถในการต้านออกซิเดชันของสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) (ปี 2557)
192 การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุนและเป็นอาหารปลอดภัย (ปี 2557)
193 การผลิตปลานิลร่วมกับปลาช่อนในระบบอะควาโปนิคส์ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้มีคุณภาพและปลอดภัย (ปี 2557)
194 ระบบการผลิตสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออาหารปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ (ปี 2557)
195 ผลของการใช้ prebiotic probiotic และ synbiotic ในการอนุบาลและเลี้ยงปลานิลแดง (ทับทิม) เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ปี 2557)
196 การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของ สาหร่ายสไปรูลินาสายพันธุ์ แม่โจ้ กับสายพันธุ์อื่นๆ ในระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ปี 2557)
197 การเลี้ยงกุ้งฝอยในระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเลี้ยงร่วมกับปลาและพรรณไม้น้ำบางชนิด (ปี 2557)
198 สารสกัดสมุนไพรไทยเร่งการเจริญพันธุ์ในปลานิล (ปี 2557)
199 การพัฒนาเทคนิคการประเมินคุณภาพของผลไม้ไทยโดยเทคโนโลยีแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดแบบพกพา
200 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลพันธุ์กล้วยไม้ไทย
201 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค๊ดสองมิติเพื่อบริการข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวกรณีศึกษา วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่
202 รูปแบบรังที่ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรงในเชิงการค้า (ปี 2557)
203 ตัวชี้วัดและการจัดกลุ่มหมู่บ้านชนบท เพื่อความเหมาะสมในการทำเกษตรอินทรีย์
204 ชีพลักษณ์และคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมของพืชสกุลไทร 4 ชนิดในพื้นที่เมืองเชียงใหม่
205 ผลของเอทธิลีนต่อการให้ผลผลิตของยางพาราพันธุ์ RRIM 600 และ BPM 24
206 การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มวิสาหกิจพืชผักอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่
207 เปรียบเทียบการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันลูกผสม Elaeis guineensis X Elaeis oleifera
208 การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟิล์มวานาเดียมออกไซด์ที่เจือด้วยแพตทินัมจากการสังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล
209 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกอินทรีย์ (ปี 2557)
210 ผลของพลาสติไซเซอร์ที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของฟิล์มเซลลูโลสเอสเทอร์จากฟางข้าวและเปลือกข้าวโพด
211 การพัฒนาดัชนีชี้วัดความยั่งยืนในการจัดการป่าชุมชนของชุมชนในภาคเหนือตอนบน
212 การผลิตและทดสอบสมบัติกระดาษจากสาหร่ายน้ำจืดสีเขียว
213 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ ในช่วงอายุปีที่ 5 – 6 ปี ในสภาพดินทรายชายฝั่งทะเลและในสภาพดินร่วนปนเหนียว (ปี 2557)
214 การบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดโดยระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรโดยใช้ไส้เดือนดินร่วมกับบึงประดิษฐ์
215 การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และชัยนาท 80 ด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้ เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก (ปี 2557)
216 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน
217 การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์สำหรับการสลายตัวของสารกำจัดแมลงเมทโธมิลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยผงไททาเนียมไดออกไซด์และผงบิสมัธวานาเดต ที่เตรียมด้วยวิธีโซลโวเทอร์มอลอุณหภูมิต่ำ
218 การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation
219 การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีบ้านหม้อตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
220 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน
221 การใช้สื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน
222 การวิเคราะห์ระบบตลาดและการจัดตั้งเครือข่ายการตลาดของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน
223 การศึกษาศักยภาพในการนำเศษวัสดุจากการตัดแต่งกิ่งลำไยมาผลิตเอทานอล
224 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอดีเซลจากจุลสาหร่าย Chlorella VULGARIS ในถังปฎิกรณ์ ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
225 การเตรียมฟิล์มพอลิพรอพิลีนที่สลายได้ด้วยแสง
226 การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยผงนาโนแบเรียมออธอไทเทเนต
227 การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนภายใต้ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
228 ศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในสภาพไร้อากาศแบบแห้ง
229 การไฮโดรไลซีสวัสดุลิกโนเซลลูโลสิกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับการผลิตเอทานอล
230 การพัฒนาพลังงานจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
231 ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งประเภททอรี่ไฟล์ทดแทนถ่านหินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
232 อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโต ทนแล้งและทนโรคของลำไยพันธุ์ดอ
233 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงของสารสกัดสมุนไพรที่เหมาะสมสำหรับสัตว์น้ำ
234 โครงการศึกษาวิธีการใช้ดัชนีทางสรีรวิยาเพื่อประเมินความสามารถในการทนร้อนของพืช
235 การจัดการแรงงานภาคการเกษตร: กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าว
236 การตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากพืชซึ่งเพาะเลี้ยงในไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว
237 การสังเคราะห์แคลเซียมซิลิเกตจากหอยเชอรี่และแกลบข้าวเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในไบโอดีเซล
238 การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะของแอกทีฟโฟโตแคตาไลติคซีเมนต์
239 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ลำไย
240 การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย
241 การประยุกต์ใช้พืชท้องถิ่นพัฒนาสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาหมอเชิงพาณิชย์
242 ศักยภาพการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Nostoc และ Nostochopsis เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมในปลาสวยงาม
243 การศึกษาการเลี้ยงปลานิลด้วยความหนาแน่นสูงในบ่อคอนกรีตที่มีระบบน้ำไหลเวียนแบบปิด
244 การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเหงือกในปลานิล (Flavobacterium columnarae) เพื่อพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันโรค
245 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
246 ระบบการอนุบาลปลาหนังลูกผสมในกระชังเชิงพาณิชย์
247 การเพิ่มมูลค่าปลาหนังลูกผสมด้วยอาหารเสริมสาหร่ายไก
248 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาหนังลูกผสมเพื่อเพิ่มมูลค่า
249 อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ปริมาณความชื้นในดิน ปริมาณธาตุไนโตรเจน สารควบคุมการเจริญเติบโตเอ็นเอเอ และการจัดการต่อการแสดงออกเพศดอกของมะละกอเรดเลดี้ต้นกระเทย
250 รูปแบบรังที่ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรงในเชิงการค้า
251 สารสกัดสมุนไพรไทยเร่งการเจริญพันธุ์ในปลานิล
252 การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุนและเป็นอาหารปลอดภัย
253 ระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ (geosmin และ MIB) ในน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาโดยใช้ปลานิลและถ่านไม้
254 การใช้ระบบชีววิถีเพื่อลดปริมาณสารกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาดุก [Clarias gariepinus (Linnaeus, 1758)] เพื่ออาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
255 ผลของวิธีการทำแห้งต่อความสามารถในการต้านออกซิเดชันของสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis)
256 การมีเสถียรภาพและค่าเหมาะที่สุดของแบบจำลองระบบประสาท
257 ระบบการผลิตสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออาหารปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ
258 ผลของการใช้ prebiotic probiotic และ synbiotic ในการอนุบาลและเลี้ยงปลานิลแดง (ทับทิม) เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
259 การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายสไปรูลินาสายพันธุ์แม่โจ้ กับสายพันธุ์อื่นๆ ในระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
260 การเลี้ยงกุ้งฝอยในระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเลี้ยงร่วมกับปลาและพรรณไม้น้ำบางชนิด
261 การศึกษาการทำงานของยีนทนร้อนเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้ทนทานอุณหภูมิสูง
262 การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของยีนควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในข้าวเพื่อใช้เป็นยีนเครื่องหมายในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น
263 การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และชัยนาท 80 ด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้ เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
264 อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโต การทนต่อโรค และความแห้งแล้งของลำไยพันธุ์ดอ ปีที่ 2
265 ลำไย : ชื่อและที่มา ปีที่ 2
266 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ลำไย ปีที่ 2
267 การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย ปีที่ 2
268 การถอดรหัสภูมิปัญญาภัยพิบัติธรรมชาติในจังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2556
269 ผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำทางเคมี  กายภาพ  และผลผลิตในบ่อเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์  ตำบลแม่แก็ด  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2555)
270 การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากเลนบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการเลี้ยงกุ้งระบบชีวภาพ
271 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
272 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
273 การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายฟอสเฟตจากรากพืชของข้าวหอมมะลิแดง
274 การลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในหลอดไฟไดโอดเปล่งแสงโดยเทคนิคการจัดการควบคุมทางความร้อน
275 ภูมิสัณฐาน: ประสิทธิภาพการเข้าถึงบนโครงข่ายสัญจรมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
276 แนวทางการพัฒนาอาคารภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อนำไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
277 การผลิตสีผสมอาหารธรรมชาติจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว
278 การควบคุมทางชีวภาพของ แบคทีเรียบริเวณรากพืชในการยับยั้งโรคขอบใบแห้งในข้าวสายพันธุ์เศรษฐกิจของไทย
279 วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรมพืช โดยใช้สภาพอากาศบนดอยอินทนนท์ แทนการควบคุมอุณหภูมิ
280 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการอำนวยสินเชื่อของสถาบันการเงินชุมชน กรณีศึกษา : สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
281 การปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดินที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ
282 ระบบโลจิสติกส์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (Royal Coast) กรณีศึกษาจังหวัดชุมพรและพื้นที่เชื่อมโยง
283 การจัดการและการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มสุกรขนาดเล็กแบบครบวงจร
284 การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากมูลสุกรโดยใช้กระบวนหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน
285 แนวทางการเลี้ยงปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจ้อินทรีย์
286 โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารอินทรีย์ในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
287 การปรับปรุงดินเกษตรอินทรีย์โดยใช้วิธีทางชีวภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าวหอมอินทรีย์
288 การเปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิตของการปลูกผักอินทรีย์ที่ตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์ในสภาพโรงเรือนและนอกโรงเรือน
289 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักสมุนไพรในการ ยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชในพริกและพืชตระกูลกะหล่ำที่สำคัญบางชนิด
290 โครงการนำร่องการผลิตสตรเบอรีเกษตรอินทรีย์
291 ศึกษาเปรียบเทียบผลจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพบางประการของดินในระบบการปลูกพืชผักอินทรีย์
292 การประเมินศักยภาพพืชพลังงาน 7 สายพันธุ์เพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพ
293 การพัฒนานวัตกรรมการจัดระบบบริหารจัดการโฮมสเตย์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
294 การพัฒนานวัตกรรมการจองที่พักและระบบบัญชีของโฮมสเตย์
295 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของโฮมสเตย์
296 การพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนในการสนับสนุนระบบการบริหารจัดการโฮมสเตย์
297 การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยเพื่อตอบสนองต่อการให้บริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
298 การเลี้ยงปลาหมอเพศเดี่ยวเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า
299 การพัฒนาวิธีการสกัดและวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและแกมมาโอรีซานอลในรำข้าวเหนียวสายพันธุ์แม่โจ้ 2 และสายพันธุ์แม่โจ้ 4 และสายพันธุ์แม่โจ้ 6
300 การศึกษาความหลากหลายของนกเพื่อพัฒนากิจกรรมการดูนกในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร
301 รูปแบบการบริโภคสีเขียวของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
302 ผลของเอทธิลีนต่อผลผลิตและคุณภาพของน้ำยางพารา คุณภาพของเนื้อไม้ยางพาราในอำเภอละแม จังหวัดชุมพร
303 การพัฒนาฟิล์มบางทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียมสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน อุตสาหกรรมลำไยอบแห้ง
304 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตภาคเหนือตอนบน
305 โปรแกรมตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
306 การพัฒนาตัวแบบคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่
307 คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
308 คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
309 คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
310 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษาสถาบันการเงินชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
311 คู่มือดูนกออนไลน์
312 การวิเคราะห์ความยั่งยืนของระบบเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่: การปลูกยางพาราเป็นพืชหนึ่งในระบบ
313 การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในระบบน้ำหมุนเวียนที่บำบัดด้วยผักบุ้งไฮโดรโพนิกส์และน้ำหมักชีวภาพโดยมีการเสริมปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟตในน้ำ
314 เทคนิคคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการขนาดจิ๋วชนิดโฟลอินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนต์ เพื่อการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารบางชนิด
315 ผลของการเลี้ยงปลานิลสายพันธุ์ทนเค็มร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมในบ่อปูพื้นพลาสติก
316 การระบุสปีชีส์ของเห็ดพิษแบบรวดเร็วด้วยเทคนิค Real time PCR
317 การพัฒนาวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากผงแบเรียมออธอไทเทเนต
318 การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์ ปีที่ 3
319 วัสดุคอมโพสิตด้วยเส้นใยธรรมชาติสำหรับการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์
320 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
321 วิเคราะห์จุดสมดุลระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่อศักยภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดกลางและย่อมจังหวัดเชียงราย
322 การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยจุลสาหร่ายในระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
323 การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมสองสีคุณภาพดีสำหรับเกษตรกรในเขตภาคเหนือของไทย
324 กระบวนการถ่ายทอดระบบสื่อความหมายสำหรับการท่องเที่ยวที่เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
325 การพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลงานวิจัยและวิเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยสาขาพืชศาสตร์ด้วยระบบดรรชนีหัวเรื่องแบบศัพท์สัมพันธ์ : กรณีฐานข้อมูลงานวิจัยกล้วยไม้และลำไยของประเทศ
326 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์เพื่อการคัดคุณภาพลำไยอบแห้งทั้งผล
327 ทัศนคติ การรับรู้และการตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหาร และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่ออาหารไทยที่จำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่
328 การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดระบบโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร
329 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำทางเคมี กายภาพ และผลผลิตในบ่อเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ ตำบลแม่แก็ด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2
330 การเตรียมและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสมซีเมนต์เถ้าแกลบ-เซรามิกเพียโซอิเล็กทริก
331 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากไมยราบต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงน้ำดอกไม้ในระหว่างการเก็บรักษา
332 การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้แผนที่สีเขียวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
333 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากกลูมาลีน-สารสัมพันธ์โปรตีนในดินและอาบัสคูลาร์ไมโครไรซ่าเพื่อใช้บำบัดดินและปรับปรุงคุณภาพของดิน
334 ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพืชผักเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยหมักไส้เดือน
335 อิทธิพลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากไส้เดือนดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางฟิสิกส์ดินและการปรับปรุงโครงสร้างของดิน ปีที่ 2
336 ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินท้องถิ่นไทย ที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ต่อระบบการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 2
337 การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินด้วยสายพันธุ์ท้องถิ่นไทย ปีที่2
338 กิจกรรมของจุลินทรีย์ดินและชนิดอินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นจากไส้เดือนดินและปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ปีที่ 2
339 การศึกษาคุณภาพปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปีที่ 2
340 เครือข่ายความร่วมมือการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อการจัดการท่องเที่ยวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
341 กายวิภาคศาสตร์และความหลากหลายของพืชสมุนไพรในอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
342 การพัฒนาดาวเรืองสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันโดยการเพาะเลี้ยงโอวุล ปีที่ 2
343 การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ เพื่อใช้ในการสลายตัวของสารกำจัดแมลงเมทโธมิลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
344 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ ในช่วงอายุปีที่ 5 – 6 ปี ในสภาพดินทรายชายฝั่งทะเลและในสภาพดินร่วนปนเหนียว
345 การเตรียมฟิล์มเซลลูโลสดัดแปรที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรภายใต้พลังงานไมโครเวฟ ปีที่ 2
346 ห่วงโซ่คุณค่าของปลานิลในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
347 การสังเคราะห์และการตรวจลักษณะเฉพาะของวอล์ลาสโทไนต์ที่เตรียมจากเพอร์ไลต์และเปลือกไข่เหลือทิ้งด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง
348 สารสกัดสมุนไพรไทยยับยั้งเชื้อราน้ำสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีที่ 2
349 การจัดสรรปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
350 การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียรีดิวส์คลอเรตเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
351 การคุกคามป่าชุมชนจากมนุษย์และแนวทางการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่
352 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิกาอินทรีย์ในภาคเหนือของประเทศไทย: การประยุกต์ใช้แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า
ปี พ.ศ. 2555
353 การหาลำดับและศึกษาประสิทธิภาพของ antisense oligodeoxynucleotide ที่จำเพาะต่อ transforming growth factor beta ของสุกร
354 การประเมินความสามารถการต้านออกซิเดชันในผลไม้พื้นบ้านไทยบางชนิดในจังหวัดเชียงใหม่
355 การศึกษาผลของสภาวะเครียดที่มีต่อการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในข้าวและยาสูบที่มีการแสดงออกของยีนสร้างแอนโทไซยานิน
356 การบริหารจัดการด้วงงวงข้าวใน ข้าวกล้องอินทรีย์บรรจุถุง
357 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนหน่อและการพัฒนาเป็นต้นกล้าผิดปกติของปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกและระยะอนุบาลหลัก
358 การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดชุมพร: สถานะ ความ ต้องการ ปัญหา และแนวโน้มในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื่น
359 การพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น และการตลาดท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่
360 การพัฒนาเครื่องคัดขนาดกุ้งผ่าหลังแบบผีเสื้ออัตโนมัติระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์ (ปี 2555)
361 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลแม่หล่ายอย่างมีส่วนร่วม
362 ศึกษาการใช้กากสลัดปาล์ม และกากเยื่อใยปาล์มเพื่อการเพาะกล้าปาล์มที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในปาล์มน้ำมัน
363 การวิจัยและพัฒนาระบบชีววิถีเพื่อเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิชย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านอาหารปลอดภัย (ปี 2555)
364 การเสริมกุ้งก้ามกรามในระการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในร่องสวนปาล์มน้ำมันด้วยวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น
365 เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระยะที่ 2 : ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในภาคเหนือตอนบน
366 ผลของผลิตภัณฑ์นมหมักด้วยหัวเชื้อแบคทีเรียโปรไบโอติกกรดแลคติกต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งลำไส้ (ปี 2555)
367 เครื่องย่อยมูลฝอยติดเชื้อ
368 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ ในช่วงอายุปีที่ 3 – 4 ปี (ปี 2555)
369 การศึกษาความเต็มใจจ่ายและส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมต่อการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในชุมชน
370 การเพิ่มมูลค่าถั่วเหลืองและถั่วเขียวผิวมันโดยใช้ผลิตเป็นไอศกรีมซินไบโอติก (ปี 2555)
371 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
372 การศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้
373 การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของอนุพันธ์โรทีนอยด์
374 ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมของชุมชนบ้านในไร่และพื้นที่เชื่อมโยง
375 การสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์โดยใช้เทคนิคคลื่นไมโครเวฟ
376 การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลคติกจากแป้งโดยตรงเพื่อลดต้นทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพ
377 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
378 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองโดยการห่อผลต่างขนาดด้วยถุงกระดาษคาร์บอน
379 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือตอนบน
380 การออกแบบสภาวะแวดล้อมภายนอกอาคาร เพื่อลดปริมาณความร้อน ที่เกิดจากอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบ (MRT)
381 อิทธิพลของต้นตอและตอกลางที่มีผลต่อการออกดอกของลำไยอินทรีย์
382 การวิเคราะห์ความรู้ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม
383 แผนที่สีเขียวเพื่อการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน
384 การศึกษาความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางเรือลุ่มน้ำโขง: เส้นทางเชียงของ-หลวงพระบาง
385 การตอบสนองของยีนโปรตีนตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงในพืชพลังงานที่ทนร้อน
386 การศึกษาและการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากกลูมาลีน-สารสัมพันธ์โปรตีนในดินและอา บัสคูลาร์ไมโครไรซ่าเพื่อใช้บำบัดดินและปรับปรุงคุณภาพของดิน (ปี 2555)
387 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการแรงงานภาคเกษตรของชุมชนเกษตรกรชาวสวนลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดจันทบุรี
388 การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดเชียงใหม่
389 การพัฒนาดาวเรืองสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันโดยการเพาะเลี้ยงโอวุล
390 การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพในการสังเคราะห์ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์จากลำไย
391 ปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีโซโวเทอร์มอลร่วมกับวิธีไมโครเวฟ เพื่อใช้ในการสลายตัวของสารประกอบคลอโรฟีนอล ในแหล่งน้ำธรรมชาติจากกิจกรรมทางภาคเกษตรกรรม
392 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่สามารถละลายฟอสเฟตได้ภายใต้การผลิตลำไยอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
393 ผลของภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อกำลังผลิตเบื้องต้นและผลผลิตของปลานิลในบ่อเลี้ยงเชิงพาณิชย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
394 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษา บ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอ แม่ทา จังหวัดลำพูน
395 การแยกและคัดกรองแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากมูลช้าง ม้า แพะ และโคอาลา
396 การเตรียมฟิล์มเซลลูโลสดัดแปรที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรภายใต้พลังงานไมโครเวฟ
397 สารสกัดสมุนไพรไทยยับยั้งเชื้อราน้ำสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปี 2555)
398 รูปแบบการจัดการความขัดแย้งท้องถิ่น: กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำแม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่
399 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
400 ผลสำเร็จของการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ด้วยฝายชะลอน้ำ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศป่าไม้และลำธาร ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยโจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
401 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน 6 สายพันธุ์ในบ่อนากุ้งร้าง ในช่วงอายุปีที่ 3 – 4 ปี (ปี 2555)
402 การศึกษาการใช้ทลายเปล่าปาล์มน้ำมันที่ผ่านการนำไปทำเห็ดฟางแล้วมาเป็นปุ๋ยในสวนมังคุด ปีที่ 2 (ปี 2555)
403 โครงข่ายสีเขียว และความท้าทายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแนวตั้ง ในเมือง เชียงใหม่ (ปี 2555)
404 ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล (ปี 2555)
405 การใช้ยีนสร้างแอนโทไซยานินเป็นยีนเครื่องหมายสำหรับการถ่ายยีนในพืชและเป็นยีนเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ (ปี 2555)
406 การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์ (ปี 2555)
407 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้ เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก (ปี 2555)
408 โครงการศึกษาอุปสรรคและปัญหาการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนพื้นที่บ้านช้าง เพื่อจัดทำแนวคิดและแผนในการแก้ไขเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
409 การศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาปทุมมาสสีน้ำเงินเพื่อร่วมฉลองนโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีอายุครบ 84 พรรษา
410 การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่าย Transcription factor genes ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์รงควัตถุแอนโทไซยานินเข้าสู่กล้วยไม้เอื้องนางลม
411 การใช้กวาวเครือขาวเพื่อการคุมกำเนิดในสุนัขเพศเมีย (ปี 2554)
412 การวิเคราะห์ละอองเรณูและคุณสมบัติทางเคมีเพื่อเพิ่มมูลค่าของน้ำผึ้งลำไยโดยการติดฉลากผลิตภัณฑ์
413 การพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
414 การสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีโคล์พลาสมา
415 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ ในช่วงอายุปีที่ 3 – 4 ปี (ปี 2554)
416 ต้นทุนโลจิสติกส์การผลิตกล้วยไม้เพื่อการส่งออกในเขตภาคเหนือ
417 การขยายพันธุ์ยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแม่ไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในดินลูกรัง เขตพื้นที่จังหวัดแพร่
418 การวิจัยและพัฒนาระบบชีววิถีเพื่อเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิชย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านอาหารปลอดภัย (ปี 2554)
419 การศึกษาวิกฤติแรงงานภาคเกษตร: กรณีศึกษาลำไย
420 พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเลี้ยงฟาแลนอปซิสเพื่อการผลิตเป็นกล้วยไม้กระถางเชิงพาณิชย์
421 การเพิ่มจำนวนลูกแพะเพศเมียโดยการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อที่ผ่านการคัดเพศ
422 การผลิตลำไยอินทรีย์ : การศึกษาวิธีการชักนำการออกดอก
423 การพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลจังหวัดชุมพร
424 การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพในระดับท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนชุมชนแม่ทราย จังหวัดแพร่
425 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโพลีเบต้าไฮดรอกซีบิวทิเรทจากของเหลือทิ้งเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพ
426 การลดมลภาวะทางอากาศของชุมชนบ้านแม่ทรายโดยใช้เตาเผาถ่านไร้ควันชนิดอบเร่งสำหรับกลั่นน้ำส้มควันไม้
427 การศึกษาฤทธิ์ของพืชสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสพีอาร์อาร์เอสในเซลล์เพาะเลี้ยง MARC-145
428 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพการผลิตดอกเบญจมาศใน จังหวัดเชียงใหม่
429 วิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบของการให้บริการวิชาพื้นฐานโดย  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
430 พฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์: ผักเมืองหนาว ในจังหวัดเชียงใหม่
431 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปลาดุกลูกผสมที่ผ่านการบำบัดน้ำด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์
432 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและลักษณะเนื้อหาข่าวสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของสื่อมวลชนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือและภาคอีสาน
433 ศักยภาพด้านการตลาดและความเต็มใจจะจ่ายสินค้าเนื้อสุกรอินทรีย์ ในจังหวัดเชียงใหม่
434 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากของเสียเศษเปลือกมะม่วงสุกจากโรงงานอุตสาหกรรม
435 ความยินดีที่จะจ่ายและความสามารถที่จะจ่ายได้สำหรับผักสดอินทรีย์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
436 ผลของผลิตภัณฑ์นมหมักด้วยหัวเชื้อแบคทีเรียโปรไบโอติกกรดแลคติกต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งลำไส้ (ปี 2554)
437 ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล (ปี 2554)
438 การเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงปลาหมอไทยด้วยการเสริมกวาวเครือขาวในสูตรอาหารเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภค
439 การพัฒนาวิธีการสกัดแยกและวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับ
440 ผลของการตัดแต่งกิ่ง 5 รูปทรงต่อการผลิใบ การออกดอกและผลผลิตของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
441 เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ:การสำรวจองค์ความรู้และการจัดการโดยชุมชนในภาคเหนือตอนบน ระยะที่ 1
442 การศึกษาการใช้ทลายเปล่าปาล์มน้ำมันที่ผ่านการนำไปทำเห็ดฟางแล้วมาเป็นปุ๋ยในสวนมังคุด
443 การประดิษฐ์ไมโครเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดตะกั่วสำหรับงานภาคสนามในน้ำผึ้งในเขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
444 ศึกษาพารามิเตอร์ของน้ำเสียและวิธีการบำบัดน้ำเสียที่ผ่านจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล : กรณีศึกษาโรงผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก ภายในชุมชนของจังหวัดชุมพร
445 การใช้ยีนสร้างแอนโทไซยานินเป็นยีนเครื่องหมายสำหรับการถ่ายยีนในพืชและเป็นยีนเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ (ปี 2554)
446 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของไม้สัก (Tectona grandis L.f) ในธรรมชาติบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่
447 การพัฒนาคุณภาพผลลิ้นจี่โดยการห่อช่อผล
448 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนชาวจีน  ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
449 การสำรวจแหล่งเกษตรกรรมและพื้นที่ธรรมชาติ  เพื่อการอนุรักษ์ให้เป็น ย่านสิ่งแวดล้อมสีเขียวของชุมชนในเมืองเชียงใหม่
450 แนวทางการพัฒนาความเป็นย่านหลากมิติของเมืองเชียงใหม่
451 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
452 วัดร้าง ปัญหาและโอกาสสำหรับเมืองเก่าเชียงใหม่
453 การสังเคราะห์สารกลุ่มเบนซิมิดาโซลเพื่อใช้ในการต้านเชื้อราในมะเขือเทศ
454 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
455 การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเดตที่เตรียมโดยวิธีซอล-เจล เพื่อใช้ในการสลายตัวของฟีนอลและ คลอโรฟีนอล ในแหล่งน้ำธรรมชาติจากกิจกรรมทางภาคเกษตรกรรม
456 การศึกษาขบวนการออร์แกโนเจเนซีสของปาล์มน้ำมันในสภาพปลอดเชื้อ
457 ศึกษาศักยภาพของวัดในเขตเทศบาลตำบลของอำเภอโดยรอบอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อวางแผนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด แม่ริม และยางเนิ้ง (ปี 2554)
458 การวิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมการปลูกยางพาราทดแทนกระเทียมและลำไย กรณีศึกษา: จังหวัดเชียงใหม่
459 โครงข่ายสีเขียว และความท้าทายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแนวตั้ง ในเมือง เชียงใหม่ (ปี 2554)
460 การลดความเข้มสีในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตผ้าหม้อห้อมด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ผสม
461 การสลายคลอเรตโดยแบคทีเรียรีดิวส์คลอเรตที่แยกได้จากดินและกากตะกอนน้ำเสีย
462 การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของเยาวชนในเขตอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
463 ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณในพื้นที่เมืองเชียงใหม่
464 การควบคุมและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิคชีววิทยาโมเลกุล (ปี 2554)
465 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา   จังหวัดเชียงใหม่
466 การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์ (ปี 2554)
467 โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตลำไยอินทรีย์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
468 ศึกษาแนวโน้มความต้องการการบริโภคเนื้อคุณภาพสูงและเนื้อคุณภาพปานกลางภายในจังหวัดเชียงใหม่
469 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
ปี พ.ศ. 2553
470 รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน
471 ความเชื่อทัศนคติและแรงจูงใจเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
472 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงสร้างตลาดข้าวในเขตภาคเหนือตอนบน
473 เผยแพร่งานวิจัยและนัวตกรรมผ่านสื่อสู่เกษตรกร
474 รูปแบบการจัดการพลังงานทดแทนของประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่
475 กระบวนการผลิตพืชพลังงานทดแทน ต้นมะเยาหิน ในระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
476 การเพิ่มผลผลิตกุ้งฝอยในบ่อดินโดยใช้หอยเชอรี่ร่วมกับการใช้วัสดุหลบซ่อน
477 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ Permanganate Oxidizable Carbon เพื่อใช้ในการวัดปริมาณอินทรียวัตถุในการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
478 การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ ภาระหนี้สิน สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้
479 การอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นฉำฉา ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่ - สันกำแพงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน (ปี 2553)
480 การขยายพันธุ์กะเรกะร่อนอินทนนท์และนำคืนสู่ธรรมชาติ
481 การคัดแยกและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ (ปี 2553)
482 ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่มาตรฐานสากล ของ จังหวัดเชียงใหม่
483 คุณสมบัติพรีไบโอติกของโอลิโกเซคคาร์ไรค์จากเมล็ดพืชตระกูลถั่วบางชนิดเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์
484 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถผลิตพอลิเบต้าไฮดรอกซีบิวทิเรทเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ
485 พันธุกรรมของไม้พะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre
486 การศึกษาระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ของเกษตรกรกรณีศึกษาจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย
487 การปรับปรุงพันธุ์ฟาแลนอปซิสโดยการผสมข้ามสกุล
488 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมของสหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งเชียงใหม่
489 การพัฒนาคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับมันฝรั่งตามผลการวิเคราะห์ดินโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
490 การทำลายการพักตัวของเมล็ด ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ 3 พันธุ์
491 การสลายตัวของสารประกอบคลอโรฟีนอลในแหล่งน้ำธรรมชาติจากกิจกรรมทางภาคเกษตรกรรม โดยปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเดต ที่เตรียมผ่านวิธีทางเคมี
492 การเลี้ยงปลาเผาะร่วมกับปลาบึกในบ่อดินเพื่อการค้า
493 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดูเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
494 ศึกษาศักยภาพของวัดในเขตเทศบาลตำบลของอำเภอโดยรอบอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อวางแผนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
495 พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเลี้ยงฟาแลนอปซิสเพื่อการผลิตเป็นกล้วยไม้กระถางเชิงพาณิชย์
496 การเพิ่มศักยภาพพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันเพื่อปลูกกล้วยไม้เชิงพาณิชย์
497 แนวทางการใช้ประโยชน์จากปลิงทะเลร่วมกับสาหร่ายโพรงในการจัดการของเสียภายในระบบหมุนเวียนเพื่อเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชย์
498 วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชนเผ่ามปีโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา บ้านดง ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
499 การพัฒนาดัชนีชี้วัดและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขององค์กรชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
500 การรวบรวมและศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของแตงไทยในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (ปี 2553)
501 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชุมพรและแนวทางในการพัฒนา
502 ผลกระทบการเปิดให้บริการร้านเกมส์ที่ตั้งอยู่รอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
503 การวิจัยเพื่อพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดชุมพร และพื้นที่เชื่อมโยง
504 การศึกษาแนวทางในการใชประโยชน์จากร่องสวนในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อการเลี้ยงปลาหมอไทยด้วยการเสริมกากสลัดปาล์มในสูตรอาหาร
505 กระบวนการการพัฒนาผู้นำและชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนชุมชนเมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
506 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยวรสเค็มน้อยโดยใช้โคจิจากข้าวเหนียว
507 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
508 การพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาชุมชนของผู้นำชุมชน ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
509 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออายุการเก็บเกี่ยวของการเพิ่มปริมาณน้ำมันในเมล็ดสบู่ดำ
510 ผลการใช้บัวบกเสริมในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโตที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกันโรค และองค์ประกอบของเลือด
511 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของไม้มะแข่วน (Zanthozylum Limonella Alston) ในธรรมชาติบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน
512 การผสมเทียมโคนมด้วยน้ำเชื้อโคนมแช่แข็งที่ผ่านกระบวนการคัดเพศเมียด้วยปฏิกิริยาไซโตทอกซิคซิตี้
513 การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์ (ปี 2553)
514 การปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ข้าวมาตรฐานโดยวิธีการก่อกลายพันธุ์ด้วยลำอนุภาค ในสภาพแปลงทดลอง (ปี 2553)
515 กลูโคสออกซิเดส-คาร์บอนนาโนทิวป์คอมโพสิตเซนเซอร์สำหรับวัดกลูโคสในผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง
516 การศึกษาการแยกสารและโครงสร้างของสารจากพืชสมุนไพร Gynura auriculata Cass. ที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน (ปี 25543)
517 พฤติกรรมราคา ความเสี่ยง และการพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้าของประเทศไทย
518 ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเลี้ยงหมูป่าแบบเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน ของชุมชนผีตองเหลือง จ. แพร่
519 การศึกษาการใช้ประโยชน์ได้ของสารโพลีฟีนอลในเมล็ดลำไยและกาก เมล็ดลำไยในอาหารไก่เนื้อ
520 การพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์และการอบรมผ่านเครือข่าย : เทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
521 ทดสอบผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 ต้นเตี้ยไม่ไวแสงที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 โดยวิธี marker-assisted backcrossing
522 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเส้นใยเห็ดหอมที่เลี้ยงในอาหารเหลวต่อเชื้อก่อโรคท้องร่วงและข้ออักเสบในสุกร
523 การคัดเลือกและทดสอบผลผลิตสายพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่มีกลิ่นหอมของไทย (ปี 2553)
524 การประเมินศักยภาพทรัพยากรนันทนาการในการปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรม และ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนบริเวณเขื่อนแม่กวง ถึงหมู่ 1 บ้านป่าสักงาม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
525 ผลของกรดแล็กติกและฟอสเฟตต่อคุณภาพของเนื้อปลาบึกแล่แช่เย็น-แช่แข็ง
526 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้จากการใช้สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับประถม มัธยมและอุดมศึกษา
527 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่
528 การอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นฉำฉา ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่ - สันกำแพงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน (ปี 2554)
529 การบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยพืชน้ำและสาหร่าย (ปี 2554)
530 การคัดแยกและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ (ปี 2554)
531 การผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อราจากน้ำทิ้งโรงงานมันฝรั่งทอดกรอบ (ปี 2554)
532 การรวบรวมและศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของแตงไทยในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (ปี 2554)
533 การปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ข้าวมาตรฐานโดยวิธีการก่อกลายพันธุ์ด้วยลำอนุภาค ในสภาพแปลงทดลอง (ปี 2554)
534 การศึกษาการแยกสารและโครงสร้างของสารจากพืชสมุนไพร Gynura auriculata Cass. ที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน (ปี 2554)
535 การคัดเลือกและทดสอบผลผลิตสายพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่มีกลิ่นหอมของไทย (ปี 2554)
536 การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์ (ปี 2554)
ปี พ.ศ. 2552
537 กระบวนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2552)
538 การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน
539 กระบวนการส่งเสริมจริยธรรมในการประพฤติตนอย่างเหมาะสมของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
540 การศึกษาผลของการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในขั้นตอนการเพาะเลี้ยงปลานิล
541 ความต้องการการจัดบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
542 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ ในพื้นที่ดินทรายชายฝั่งทะเล ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ปี 2552)
543 การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
544 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตต้นกล้าปาล์ม ที่ได้จากการเพาะชำเมล็ดกับต้นกล้าปาล์มที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในปาล์มน้ำมัน
545 การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสกุลคราม (Indigofera L.) ด้วยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุล
546 การใช้กากสลัดปาล์มเป็นวัตถุดิบในอาหารปลาดุกลูกผสม
547 ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตไพลจากต้นที่ได้จากการเลี้ยงเนื้อเยื่อและหัวพันธุ์
548 ผลของการปล่อยสนามไฟฟ้าเป็นจังหวะต่อการเกิดออกซิเดชันในอาหาร (ปี 2552)
549 การพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจขนาดย่อม : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์หม้อห้อม บ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่
550 การจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อพัฒนาการปลูกข้าวโพดอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
551 ความหลากหลายของชนิดปลาในเขตลุ่มน้ำสาละวินในเขตพื้นที่ประเทศไทย (ปี 2552)
552 ความหลากหลายทางชีวภาพและการประมงบริเวณอ่างน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
553 การขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยกะเรกะร่อนอินทนนท์และนำคืนสู่ธรรมชาติ
554 การเก็บรักษาหนอนแดงมีชีวิตเพื่อเป็นอาหารปลาสวยงามเชิงพาณิชย์ (ปี 2552)
555 การพัฒนาวิธี Permanganate Oxidizable Carbon วัดปริมาณอินทรียวัตถุเพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
556 การศึกษาการพยากรณ์ผลผลิตลำไยโดยแบบจำลองผลผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2552)
557 การพัฒนาเทคนิคไมโครโฟลอะนาลิซีสสำหรับการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้นในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดร่วมกับการตรวจวัดแบบเคมิลูนิเนสเซนต์
558 การพัฒนาระบบการลดมลพิษ - กักเก็บน้ำด้วยการใช้พืชพรรณเพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน (ปี 2552)
559 การศึกษาความหลากหลายของละอองเรณูในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปี 2552)
560 การแยกและการศึกษาหน้าที่ของ MYC transcription factor gene ที่ควบคุมการสร้างรงควัตถุสีน้ำเงินในดอกอัญชัน(Clitoria ternatea L.)
561 การสลายตัวของสารประกอบฟีนอลและอนุพันธ์ฟีนอลโดยแสงด้วยตัวเร่งปฎิกิริยาของผงไททาเนียมไดออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลอุณหภูมิต่ำ
562 การพัฒนาดัชนีชี้วัดและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
563 การผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันของเกษตรในพื้นที่ภาคใต้
564 การวิจัยและพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
565 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินระหว่างการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในพื้นที่ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
566 การศึกษาชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา บ้านร่องเย็นอำเภอสอง จังหวัดแพร่
567 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเกตปลาหมักแช่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด
568 การจัดแผนผังทางพันธุกรรมของพริกในเชื้อพันธุกรรมแม่โจ้และการระบุดีเอ็นเอเครื่องหมายที่มีความสัมพันธ์กับยีนที่ควบคุมลักษณะทางการเกษตรโดยวิธี Bulked Segregant Analysis (ปี 2552)
569 การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์การผลิตลำไยด้วยระบบ ABC Costing
570 การศึกษาผลของสารต้านอนุมูลอิสระต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันในไบโอดีเซล (ปี 2552)
571 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
572 การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากพืชท้องถิ่นในจังหวัดแพร่
573 การพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านแม่แรม ตำบลตำปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยการท่องเที่ยวนิเวศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
574 การผลิตปุ๋ยหมักจากของเสียโรงงานอุตสาหกรรมมะม่วงดอง
575 การวิเคราะห์เส้นทางกับปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน
576 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน 6 สายพันธุ์ในบ่อนากุ้งร้าง (ปี 2552)
577 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของโปรไบโอติกแบคทีเรียกรดแลคติกจากมูลทารกที่มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเซลมะเร็งลำไส้ (ปี 2552)
578 การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กในการทำงานจริง โดยใช้ ไบโอดีเชลจากน้ำมันพืชใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิง
579 ผลของระบบการเลี้ยงและคุณภาพน้ำต่อผลผลิตกุ้งฝอย
580 การศึกษาระบบการจัดการสวนและต้นทุนของการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในเขตจังหวัดชุมพร
581 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตม่อฮ้อมด้วยเชื้อ Bacillus sp. (Mk - 8) ร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์
582 การศึกษาระบบการผลิตและความยั่งยืนของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนบน
583 การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตผักอินทรีย์
584 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดของไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลแบบเอสเอสอาร์
585 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
586 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา กลุ่มตีเหล็กบ้านร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
587 การศึกษาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศของชุมชนบ้านแม่จั๊วะโดยการผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อการเกษตรอินทรีย์
588 การศึกษาแบคทีเรียในกระเพาะรูเมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารโค (ปี 2552)
589 เครื่องย่อยเปลือกทุเรียน
590 การประเมินประสิทธิภาพของพลาสมิคที่สร้างอินเตอร์ลิวคิน-10 Small interfering RNA ในการเหนื่ยวนำการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลล์ต่อเชื้อไวรัสporcine reproductive and respiratory syndrome ของสุกร
591 การจัดการฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศกับการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนไทยกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
592 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตของเกษตรกร
593 การจัดการศูนณ์วัฒนธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
594 การปรับปรุงสวนลำไยเก่าโดยวิธีการตัดแต่งกิ่งและเปลี่ยนยอดพันธุ์ (ปี 2552)
595 การพัฒนาคำแนะนำปุ๋ยเคมีสำหรับมันฝรั่งตามผลการวิเคราะห์ดินโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
596 การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นในการจัดการเกษตรยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกร ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
597 การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ปลูกลำไยโดยการใช้ค่าดัชนีพื้นที่ใบ
598 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา
599 การปรับปรุงวิถีการสังเคราะห์แป้งในข้าวเพื่อเพิ่มน้ำหนักเมล็ดและผลผลิต (ปี 2552)
600 แนวทางการฟื้นฟูและการจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน โดยชุมชมท้องถิ่นมีส่วนร่วม บริเวณอ่าวละแม จังหวัดชุมพร
601 การเตรียมอนุภาคนาโนไคโตซาน - สมุนไพรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปี 2552)
602 การทดสอบผลผลิตของพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 ต้นเตี้ยไม่ไวแสงที่ได้จากการปรับปรุงพันข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 โดยวิธี molecular marker-assisted backcrossing
603 การรวบรวมและจำแนกสายพันธุ์เห็ดหอมที่เพาะเพื่อการค้าด้วยเครื่องหมายโมเลกุลอาร์เอพีดี
604 การศึกษาการพยากรณ์ผลผลิตลำไยโดยแบบจำลองผลผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2553)
605 การพัฒนาระบบการลดมลพิษ - กักเก็บน้ำด้วยการใช้พืชพรรณเพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน (ปี 2553)
606 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ ในพื้นที่ดินทรายชายฝั่งทะเล ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ปี 2553)
607 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของโปรไบโอติกแบคทีเรียกรดแลคติกจากมูลทารกที่มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งลำไส้ (ปี 2553)
608 การเก็บรักษาหนอนแดงมีชีวิตเพื่อเป็นอาหารปลาสวยงามเชิงพาณิชย์ (ปี 2553)
609 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน 6 สายพันธุ์ในบ่อนากุ้งร้าง (ปี 2553)
610 การศึกษาแบคทีเรียในกระเพาะรูเมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารโค (ปี 2553)
611 ผลของการปล่อยสนามไฟฟ้าเป็นจังหวะต่อการเกิดออกซิเดชันในอาหาร (ปี 2553)
612 การปรับปรุงสวนลำไยเก่าโดยวิธีการตัดแต่งกิ่งและเปลี่ยนยอดพันธุ์ (ปี 2553)
613 การศึกษาความหลากหลายของละอองเรณูในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปี 2553)
614 การปรับปรุงวิถีการสังเคราะห์แป้งในข้าวเพื่อเพิ่มน้ำหนักเมล็ดและผลผลิต (ปี 2553)
615 การเตรียมอนุภาคนาโนไคโตซาน - สมุนไพรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปี 2553)
ปี พ.ศ. 2551
616 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานต่อการใช้พลังงานในอาคารสำนักงาน โดยใช้มาตรการทางด้านเศรษฐศาสตร์
617 การสำรวจความต้องการของตลาดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาหลักสูตร
618 การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นทางการเกษตรของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
619 การจัดการการออกดอกที่เหมาะสมสำหรับการจัดการทรงต้นลำไย
620 การบูรณาการระบบการเรียนรู้ E- learning โดยวิธีเมตาดาต้า และโมเดลตัวบริการเว็บ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
621 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบของการประกันชีวิตและตัวแบบสำหรับวิเคราะห์รูปแบบของการประกันชีวิต
622 ความหลากหลายของชนิดปลาในเขตลุ่มน้ำสาละวินในเขตพื้นที่ประเทศไทย (ปี 2551)
623 การศึกษาระบบการผลิตของมังคุด ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
624 การศึกษาผลของการเสริมสารเร่งสีจากแหล่งที่ต่างกันในอาหารต่อการเติบโตและสีของปลาทอง (ปี 2551)
625 การใช้พืชสมุนไพรไทยในการเพิ่มสมรรถภาพการเจริญเติบโตและควบคุมโรคบิดในไก่เนื้อ
626 พลังความเข้มแข็งของหมู่บ้านชนบท ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
627 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำทิ้งจากโรงอาหาร เพื่อเป็นอาหารในการอนุบาล และเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์ฟแบบยั่งยืน (ปี 2551)
628 ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเลี้ยงสุกรแบบยั่งยืน
629 การปรับปรุงถั่วดาบเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นถั่วสานส์รัก (ปี 2551)
630 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนลุ่มน้ำแม่ยางหลวง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
631 การวินิจฉัยโรคไวรัสของมันฝรั่งโดยเทคนิควิธีการระดับโมเลกุล (ปี 2551)
632 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกมันฝรั่ง
633 ศึกษากรรมวิธีการผลิตข้าวกล้องเพาะงอกที่เหมาะสม
634 การศึกษาศักยภาพและคัดเลือกผักพื้นบ้านล้านนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนห้วยหม้าย
635 การสร้างความเข้มแข็งทางการเงินส่วนบุคคลของสมาชิกกลุ่มอาชีพชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
636 ผลกระทบโครงการ Contract Farming จังหวัดตาก ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง และการใช้ Multimedia ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการ
637 การขยายพันธุ์ฮ่อม (Strobilanthes cusia (Nees)Kuntze) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
638 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสกุลฮ้อม (Strobilanthes sp.) ด้วยเทคนิคเซลล์พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
639 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดของไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
640 การเกิดโซมาติคเอมบริโอของปาล์มน้ำมันพันธุ์การค้าในสภาพปลอดเชื้อ
641 กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
642 การค้นหายีนและการพัฒนา ดีเอ็นเอ เครื่องหมายที่ควบคุมความต้านทานโรคไหม้ของข้าวไทย
643 การศึกษาสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้นำและสมาชิกชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
644 การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
645 รูปแบบที่เหมาะสมในการทำไซเลจจากเศษข้าวโพดหวาน
646 การศึกษาคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระในพลอพอริส
647 ลักษณะละอองเรณูและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของสายพันธุ์ลำไยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และเพื่อการอนุรักษ์ (ปี 2551)
648 การกำจัดสีในน้ำกากส่าโดยใช้เชื้อผสมระหว่างเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่ม white-rot fungi และเชื้อยีสต์
649 โครงการวิจัยการพัฒนาแผนแม่บทชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการเสริมสร้างความเข้มเข็งของชุมชนห้วยหม้าย
650 สหสัมพันธ์ของลำดับระหว่างสัณฐานวิทยาของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันกับการเจริญเติบโตของกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก
651 การเพิ่มมูลค่าของใบและรากหญ้าแฝก (ปี 2551)
652 การพัฒนามาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท ชุมชนเกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
653 การศึกษาสมรรถนะการจัดการซับพลายเชนของลำไยเพื่อการส่งออกของประเทศไทย
654 วิจัยและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในชุมชนมลาบรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
655 การศึกษาการเจริญเติบโตของหน้าวัวพันธุ์ลูกผสมไทย 11 สายพันธุ์
656 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชาวล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
657 การศึกษายีนที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์แอนโทไซยานินจากดอกปทุมมา (Curcuma spp.)
658 พัฒนาการผลิตหัวพันธุ์บุกเนื้อทรายขนาดจิ๋วเชิงพาณิชย์เพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว
659 การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารด้วยระบบถังปิดเติมอากาศแบบถังหมุน
660 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากน้ำเสียโรงงานผักและผลไม้กระป๋อง (ปี 2551)
661 การเพิ่มมูลค่าของใบและรากหญ้าแฝก (ปี 2552)
662 การศึกษาผลของการเสริมสารเร่งสีจากแหล่งที่ต่างกันในอาหารต่อการเติบโตและสีของปลาทอง (ปี 2552)
663 ลักษณะละอองเรณูและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของสายพันธุ์ลำไยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และเพื่อการอนุรักษ์ (ปี 2552)
664 การปรับปรุงถั่วดาบเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นถั่วสานส์รัก (ปี 2552)
665 การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองไทย (ปี 2552)
666 การวิจัยและพัฒนาการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน (ปี 2552)
667 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากน้ำเสียโรงงานผักและผลไม้กระป๋อง (ปี 2552)
668 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำทิ้งจากโรงอาหาร เพื่อเป็นอาหารในการอนุบาล และเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์ฟแบบยั่งยืน (ปี 2552)
669 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดชุมพร
670 การวิจัยและพัฒนาการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน (ปี 2551)
ปี พ.ศ. 2550
671 การเตรียมอนุภาคนาโนของทองอย่างง่ายโดยใช้ไดไธคาร์บาเมต
672 เอกลักษณ์เรือนพื้นถิ่นจังหวัดแพร่ กรณีศึกษา ต.แม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
673 การถนอมรักษาคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์โครงร่างคราบเปลือกปู เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
674 สารสกัดอย่างหยาบของพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อรา
675 การศึกษาโครโมโซมกล้วยพันธุ์พื้นบ้านของภาคเหนือ
676 การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในการผลิตอาหารปลาดุกลูกผสม
677 สภาพปัญหาจากการจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่
678 ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารจัดการสุขภาพในชุมชน
679 ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของชุมชนปกาเกอะญอบ้านห้วยส้มป่อยภายใต้ข้อจำกัดของเกษตรพื้นที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะตอนบนอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
680 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกรอินทรีย์
681 ผลการใช้ขมิ้นชันในสูตรอาหารที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคของลำไส้สุกร
682 อัตลักษณ์และการสร้างอัตลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
683 SML กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
684 บทบาทและการปรับตัวของกลุ่มเหมืองฝายในการจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่นต่อการแทรกแซงขององค์การการปกครองส่วนท้องถิ่น
685 การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ Caco-2 เพื่อคัดเลือกโปรไบโอติคแบคทีเรียที่สามารถยึดเกาะกับเยื่อบุผิวลำไส้และยับยั้งเชื้อก่อโรค
686 การดูดซับของโลหะหนักจากน้ำเสียโดยไดอะทอไมต์ที่ปรับปรุงแล้ว
687 การสังเคราะห์หาลักษณะของไทเทเนียมไดออกไซด์ขนาดนาโนสำหรับการย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ
688 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้โปรแกรม GFMIS ในการจัดการด้านการเงินการคลังของประเทศไทยผ่านระบบเครือข่าย internet : กรณีศึกษาหน่วยงานราชการในจังหวัดแพร่
689 การพัฒนาและทดสอบเครื่องสกัดน้ำมันสบู่ดำด้วยระบบอัดเกลียว
690 การทดสอบประสิทธิภาพเฉพาะของสารเร่งปฏิกิริยาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ
691 การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนแบบเม็ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรแบบไม่ใช้ออกซิเจน
692 การจำแนกชนิดของปูม้า (Portunus pelagicus) ในน่านน้ำไทยโดยใช้จำนวนและรูปร่างของโครโมโซม
693 การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เอธิลีนจากดอกปทุมมา (Curcuma spp.) ในสภาวะการเสื่อมสภาพของดอก
694 การพัฒนา การออกแบบ และการประเมินผลเครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ
695 เครื่องขุดมันสำปะหลังพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
696 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ให้ต้นเตี้ยโดยวิธีปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายช่วยในการคัดเลือก (ปี 2550)
697 การวิจัยการผลิตไพลแบบบูรณาการ (ปี 2550)
698 การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสบู่ดำพื้นที่ชายฝั่งทะเล ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
699 การใช้โปรไบโอติคเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในแม่สุกรอุ้มท้องและแม่สุกรเลี้ยงลูก (ปี 2550)
700 การปรับปรุงพันธุ์พืชกลุ่มผีเสื้อและคาร์เนชั่น
701 การหาระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสำหรับแม่ไก่หลังบังคับผลัดขน
702 การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลำไยในเชิงประสิทธิภาพใบและการพัฒนาของผลภายใต้ระบบจัดแต่งทรงต้นที่แตกต่างกัน
703 การวิจัยอย่างมีส่วร่วมในการวางแผนระบบสื่อความหมายทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้แนวคิดการอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาพื้นที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ออกแบบ
704 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเกษตรกรรองรับข้อตกลงการค้าเสรี
705 การศึกษาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการส่งออกดอกปทุมมา (ปี 2550)
706 พัฒนาการผลิตหัวพันธุ์บุกเนื้อทรายขนาดจิ๋วเชิงพาณิชย์เพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว (ปี 2550)
707 การผลิตน้ำส้มสายชูจากสาโท
708 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินทรายและการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยการผสมภายในพี่นอง
709 การใช้โปรไบโอติคเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในแม่สุกรอุ้มท้องและแม่สุกรเลี้ยงลูก (ปี 2551)
710 การวิจัยการผลิตไพลแบบบูรณาการ (ปี 2551)
711 การจัดการธาตุอาหารในระบบการปลูกพืชในนาข้าวที่มีมันฝรั่งเป็นพืชหลัก (ปี 2551)
712 การศึกษาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการส่งออกดอกปทุมมา (ปี 2551)
713 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ให้ต้นเตี้ยโดยวิธีปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายช่วยในการคัดเลือก (ปี 2551)
714 การพัฒนาระบบการถ่ายยีนที่ปราศจากยีนเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีโปรตีนคุณภาพสูง (ปี 2551)
715 การพัฒนาเทคนิคการหมักในการผลิตเครื่องปรุงรสมิรินจากข้าวเหนียวไทย
ปี พ.ศ. 2549
716 การดำเนินงานทางธุรกิจของกลุ่ม OTOP ในเขตอำเภอสันกำแพง: กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและประเภทเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง
717 การใช้วารสารภาษาต่างประเทศในกองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
718 การหาลักษณะเฉพาะของผงลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีทางเคมี
719 การสำรวจความหลากหลายของชนิดนกในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
720 ศึกษาความต้องการฝึกอบรมและการจัดหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดแพร่
721 ศึกษาความต้องการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดแพร่
722 การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจกชันอะนาลิซิส สำหรับการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
723 การศึกษา " งาขี้ม้อน" พืชน้ำมันชนิดใหม่ กับการใช้ประโยชน์
724 ศึกษาหมอนวดแผนไทย : ผู้ให้บริการส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
725 การรับรู้จริยธรรมทางเพศของเยาวชนที่เกิดจากความรุนแรงทางวัฒนธรรม
726 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิดในการกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช
ปี พ.ศ. 2548
727 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน
728 การรวบรวมพันธุ์ และการศึกษาลักษณะประจำพันธุ์,การตอบสนองต่อช่วงแสงในการออกดอกและการผสมเกสรของเบญจมาศเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์
729 การศึกษากรรมวิธีการผลิตข้าวหอมมะลิแดงแบบหุงสุกเร็ว
730 การศึกษาเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้านภาคเหนือตอนบน
731 การพัฒนาบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
732 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้กระถางสกุลหวายพันธุ์แท้และลูกผสมจากเอื้องชะนี เอื้องน้ำครั่งสายสั้น เอื้องเก๊ากิ่วแม่เสรียง เอื้องสายหลวงและหวายเดียรีอิเพื่อการผลิตในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (ปี 2548)
733 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลี้ยงควายของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
734 การศึกษาอิทธิพลของความร้อนต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของพืชผักไทยบางชนิด
735 การใช้กากข้าวเป็นอาหารสุกร
736 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ที่มีปริมาณโปรตีน วิตามินอี และธาตุซีลีเนียมสูง เพื่อนำไปใช้ผลิตข้าวกล้องในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยให้มีมูลค่าเพิ่ม (ปี 2548)
737 การวิเคราะห์อุปสงค์และสถานะการแข่งขันของสินค้าและปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมพื้นบ้าน
738 การศึกษาแนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมงบริเวณเขื่อนภูมิพลตอนบน (อ่างเก็บน้ำดอยเต่า) อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ (ปี 2548)
739 การวิเคราะห์สมรรถนะระบบทำความเย็นแบบระเหยน้ำเมื่อใช้ระบบการดึงความเย็นกลับคืนร่วมกับระบบน้ำร้อนและน้ำเย็นในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (ปี 2548)
740 การศึกษาแหล่งที่มาและการใช้แร่ธาตุหลักในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม(Macrobrachium rosenbergii) และกุ้งขาว (Litopenaeus vanamei)ในระบบการเลี้ยงแบบปิด
741 การผลิตต้นพันธุ์หน้าวัวลูกผสมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (ปี 2548)
742 บทบาทการบริหารงานของระบบผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา : กรณีศึกษาจังหวัดแพร่
743 ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมพื้นบ้าน
744 โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรหมักเกลือรมควันโดยวิธีการนวดสุญญากาศ
745 ระบบการเลี้ยงปลานิลเชิงบูรณาการร่วมกับผักตบชวาในบ่อพักน้ำเสียเพื่อการบำบัดน้ำและเพื่อผลผลิตจระเข้น้ำจืด (ปี 2548)
746 กายวิภาคในการก่อโรคข้าวใบหงิกและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ Rice ragged stunt virus (ปี 2548)
747 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดเชียงใหม่ในการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
748 การศึกษาการเพาะเลี้ยงแคลลัสของข้าวเหนียวพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกทาง ภาคเหนือและการถ่ายยีนในแคลลัสของข้าวเหนียวโดยใช้เชื้ออโกรแบคทีเรียม
749 การวิจัยอย่างมีส่วนร่วมต่อการจัดภูมิทัศน์วัดในเขตเวียงโบราณ กรณีศึกษา วัดสองแคว กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
750 โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดเสริมแคลเซียมจากเปลือกไข่ (ปี 2548)
751 การพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ในเขตภาคเหนือตอนบน (ปี 2548)
752 เปรียบเทียบผลการใช้สารสกัดจากขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคของลำไส้ไก่กระทง
753 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร กรณีศึกษาการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกแห้งของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
754 การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานสองสีลูกผสม เพื่ออุตสาหกรรมเกษตรแช่แข็งในเขตภาคเหนือของไทย (ปี 2548)
755 การจำแนกชีวชนิดและการศึกษาความสามารถในการถ่ายทอดไวรัสใบหงิกของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล (ปี 2548)
756 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้กระถางสกุลหวายพันธุ์แท้และลูกผสมจากเอื้องชะนี เอื้องน้ำครั่งสายสั้น เอื้องเก๊ากิ่วแม่เสรียง เอื้องสายหลวงและหวายเดียรีอิเพื่อการผลิตในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (ปี 2549)
757 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ที่มีปริมาณโปรตีน วิตามินอี และธาตุซีลีเนียมสูง เพื่อนำไปใช้ผลิตข้าวกล้องในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยให้มีมูลค่าเพิ่ม (ปี 2549)
758 การศึกษาแนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมงบริเวณเขื่อนภูมิพลตอนบน (อ่างเก็บน้ำดอยเต่า) อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ (ปี 2549)
759 การวิเคราะห์สมรรถนะระบบทำความเย็นแบบระเหยน้ำเมื่อใช้ระบบการดึงความเย็นกลับคืนร่วมกับระบบน้ำร้อนและน้ำเย็นในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (ปี 2549)
760 การผลิตต้นพันธุ์หน้าวัวลูกผสมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (ปี 2549)
761 ระบบการเลี้ยงปลานิลเชิงบูรณาการร่วมกับผักตบชวาในบ่อพักน้ำเสียเพื่อการบำบัดน้ำและเพื่อผลผลิตจระเข้น้ำจืด (ปี 2549)
762 โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดเสริมแคลเซียมจากเปลือกไข่ (ปี 2549)
763 การพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ในเขตภาคเหนือตอนบน (ปี 2549)
764 การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานสองสีลูกผสม เพื่ออุตสาหกรรมเกษตรแช่แข็งในเขตภาคเหนือของไทย (ปี 2549)
765 การจำแนกชีวชนิดและการศึกษาความสามารถในการถ่ายทอดไวรัสใบหงิกของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล (ปี 2549)
766 การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานสองสีลูกผสม เพื่ออุตสาหกรรมเกษตรแช่แข็งในเขตภาคเหนือของไทย (ปี 2550)
767 กายวิภาคในการก่อโรคข้าวใบหงิกและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ Rice ragged stunt virus (ปี 2549)
ปี พ.ศ. 2547
768 การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของชาจีนในพื้นที่สูง (ปี 2547)
769 ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในเขตภาคเหนือตอนบน (ปี 2547)
770 การศึกษาโครงสร้างและประสิทธิภาพการผลิตไวน์และสุราแช่ จังหวัดลำพูน
771 เครื่องกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกถั่วเหลือง
772 การห่อหุ้มมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัตถุมีคมด้วยขยะโฟมเพื่อการขนส่งไปเผาไหม้ที่เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
773 โครงร่าง UML ของเว็บแอพพลิเคชันสำหรับคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่
774 ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อประชาชน ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
775 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามการรับรู้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านใน จังหวัดเชียงใหม่
776 การแช่แข็งไม้ป่าเนื้อแข็งเพื่อการอนุรักษ์ (ปี 2547)
777 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
778 การเพาะเลี้ยงแคลลัสของข้าวเหนียวพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกทางภาคเหนือและการถ่ายยีนในแคลลัสของข้าวเหนียวโดยใช้เชื้ออโกรแบคทีเรีย
779 พฤติกรรมของธาตุฟอสฟอรัสในดินในระบบเกษตรแบบประณีต (ปี 2547)
780 การใช้เทคนิคการประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพเพื่อการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรต่อลำน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
781 การประหยัดพลังงานระบบ Evaporative Cooling ของโรงเรือนกระจกโดยใช้ Chilled Water Night Cooling
782 การใช้กระเจี๊ยบแดงผสมอาหารเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปลานิล (ปี 2547)
783 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 6 สายพันธุ์ใหม่เพื่อการบริโภคและแปรรูป (ปี 2547)
784 สมุนไพรไทยทดแทนยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (ปี 2547)
785 ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในเขตภาคเหนือตอนบน (ปี 2548)
786 พฤติกรรมของธาตุฟอสฟอรัสในดินในระบบเกษตรแบบประณีต (ปี 2548)
787 การแช่แข็งไม้ป่าเนื้อแข็งเพื่อการอนุรักษ์ (ปี 2548)
788 การใช้กระเจี๊ยบแดงผสมอาหารเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปลานิล (ปี 2548)
789 สมุนไพรไทยทดแทนยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (ปี 2548)
790 การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของชาจีนในพื้นที่สูง (ปี 2548)
791 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 6 สายพันธุ์ใหม่เพื่อการบริโภคและแปรรูป (ปี 2548)
792 สมุนไพรไทยทดแทนยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (ปี 2549)
793 การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของชาจีนในพื้นที่สูง (ปี 2549)
794 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 6 สายพันธุ์ใหม่เพื่อการบริโภคและแปรรูป (ปี 2549)
795 การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของชาจีนในพื้นที่สูง (ปี 2550)
ปี พ.ศ. 2546
796 การใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อผลิตมิริน (ปี 2546)
797 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทรัพยากรและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแก่ชาวบ้านในเขตอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ของภูมิภาค (ปี 2546)
798 การใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อผลิตมิริน (ปี 2547)
799 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทรัพยากรและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแก่ชาวบ้านในเขตอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ของภูมิภาค (ปี 2547)
800 การศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับเอนไซม์กลูตาไธโอนเอส-ทรานเฟอเรสในเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ไวต่อสารแมลงและดื้อต่อสารฆ่าแมลง (ปี 2547)
801 การใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อผลิตมิริน (ปี 2548)
802 การอนุรักษ์พันธุกรรมไก่พื้นเมืองของไทย โดยการแช่แข็ง
803 การศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับเอนไซม์กลูตาไธโอนเอส-ทรานเฟอเรสในเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ไวต่อสารแมลงและดื้อต่อสารฆ่าแมลง (ปี 2546)
ปี พ.ศ. 2545
804 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุกรรมระดับโมเลกุลของกล้วยไทย
805 การอนุรักษ์พันธุกรรมไก่พื้นเมืองของไทยโดย การแช่แข็ง blastodermal cells และการสร้าง germline chimera.
ปี พ.ศ. 2544
806 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ยั่งยืนแก่เกษตกรในจังหวัดแพร่
807 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
808 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสุกรแบบครบวงจร (ปี 2544)
809 ศูนย์สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร
810 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในวิถีชีวิตกับการบริโภคสื่อมวลชนของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ๊กซ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
811 ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาของคณะธุรกิจการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2542
812 ความต้องการศึกษาต่อสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคเหนือ
813 การศึกษาอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงเขียดแลว (Rana blythii) ในระยะวัยรุ่น
814 บทบาทของพืชพรรณเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์และสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่ (ปี 2544)
815 การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของเอื้องหมายนาและวิธีปลูกเลี้ยงเพื่อใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับ
816 การใช้แป้งถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารแทนนมเลี้ยงลูกโค
817 การเจริญเติบโตและคุณภาพของซากแกะที่เลี้ยงด้วยเปลือกฝักถั่วเหลือง
818 แนวทางการเพิ่มมูลค่าของลูกโคนมเพศผู้โดยการผลิตเนื้อลูกโควัยอ่อน
819 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะนาว
820 การออกแบบ สร้างและประเมินผลเครื่องเก็บเกี่ยวลำไยต้นแบบ
821 การออกแบบเครื่องขุดมันฝรั่งแบบตะแกรงร่อนบันไดเลื่อนติดรถไถเดินตาม
822 การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันรับประทานเมล็ดลูกผสม
823 แนวโน้มแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในอนาคตระยะ 10 ปี (พ.ศ.2545-2554)
824 การออกแบบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศโดยใช้คอมพิวเตอร์บันทึก
825 ผลของการใช้เทคนิคการดำเนินเรื่องผ่านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CD-ROM) ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
826 ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการขยายการผลิตน้ำนมดิบ
827 ศักยภาพการป้องกันการแตกกระจายของเม็ดดินและการชะล้างพังทลายของป่าเสื่อมโทรม ป่าปลูกและสวนผลไม้เพื่อประเมินมูลค่าการสูญเสียธาตุอาหารและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของพื้นที่โครงการอุทยานเกษตรฟาร์มมหาวิทยาลัย (ปี 2544)
828 สมรรถนะของเทอร์โมไซฟอนแบบวงรอบในการควบคุมระดับอุณหภูมิในถังเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบธรรมชาติ (ปี 2544)
829 การปรับปรุงค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยการเอ็กทรูด(ตอนที่ 2.2) : 2.2 สมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรที่ใช้ข้าวโพดผ่าน
830 การศึกษาผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ของการเลี้ยงปลานิลร่วมกับหอยขม(Vivipara sp.) เพื่อเสริมรายได้
831 การอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศด้วยสูตรอาหารและความหนาแน่นที่ต่างกัน
832 การออกแบบห้องรมควันลำไย และระบบบำบัดก๊าซซัลเฟอร์-ไดออกไซด์
833 ระบบจัดเก็บและสืบค้นสารสนเทศพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
834 การพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านโปงเพื่อเป็นพื้นที่นันทนาการทางธรรมชาติ (ปี 2544)
835 การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีการควบคุมความเร็วของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
836 การศึกษาวิธีการควบคุมการออกดอกของลำไย (ปี 2544)
837 การศึกษาที่ตั้งของยีนควบคุมการถ่ายทอดกลิ่นของเอื้องพร้าว (ปี 2544)
838 การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพืชป่าโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
839 การติดตามสำรวจข้อมูลด้านการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของปลาบึกในแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์
840 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสุกรแบบครบวงจร (ปี 2545)
841 บทบาทของพืชพรรณเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์และสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่ (ปี 2545)
842 การพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านโปงเพื่อเป็นพื้นที่นันทนาการทางธรรมชาติ (ปี 2545)
843 ศักยภาพการป้องกันการแตกกระจายของเม็ดดินและการชะล้างพังทลายของป่าเสื่อมโทรม ป่าปลูกและสวนผลไม้เพื่อประเมินมูลค่าการสูญเสียธาตุอาหารและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของพื้นที่โครงการอุทยานเกษตรฟาร์มมหาวิทยาลัย (ปี 2545)
ปี พ.ศ. 2543
844 ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาและดูแลรักษาพืชสมุนไพรในสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาแบบใหม่ (ปี 2543)
845 การผลิตสื่อการสอนคอมพิวเตอร์ของวิชาสถิติธุรกิจ
846 แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ โรงเรียนประถมศึกษาระดับท้องถิ่นกรณีศึกษา: โรงเรียนในเขตกิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2543)
847 ความต้องการบริการแนะแนวของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
848 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
849 การศึกษาโครงสร้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
850 ความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จากศูนย์พัฒนามูลนิธิโครงการหลวงตามการรับรู้ของเกษตรกรผู้นำในจังหวัดเชียงใหม่
851 การประกันคุณภาพการศึกษา: การศึกษาปัญหาการเรียนและแนวทางแก้ไขในวิชาพื้นฐานตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
852 การใช้สื่อเพื่อพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านโปง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
853 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
854 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
855 บทบาทที่คาดหวังในการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
856 พฤติกรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาวบ้านในเขตพื้นที่จัดการต้นน้ำแม่ซ้าย จ.เชียงราย
857 ปัจจัยและเงื่อนไขที่มีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของกลุ่มสะสมทุนในเขตภาคเหนือตอนบน
858 การเสริมสร้างความสามารถทางการบริหารของสหกรณ์การเกษตรอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ : ศึกษาเฉพาะกิจการโคนม
859 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของถั่วเหลือง
860 ศักยภาพในการดำเนินงานของโครงการแปรรูปผลผลิตเกษตรในโครงการพัฒนาบ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
861 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศโดยวิธีการควบคุมความเร็วของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
862 การผลิตกุนเชียงไขมันต่ำจากแป้งบุก
863 เครื่องพ่นสารเคมีชนิดของของเหลวแบบพ่นหมอกสำหรับพืชไร่
864 การคัดเลือกยีสต์ที่ผลิตสารให้กลิ่นรส
865 การทำขนมจีนแห้งจากข้าวกล้องเปรียบเทียบกับขนมจีนเสริมวิตามิน
866 การพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมีย
867 การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในโรงงานแปรผลิตผลการเกษตรโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมากจากพระราชดำริ (ปี 2543)
868 การออกแบบเครื่องสับพืชอาหารสด
869 การศึกษาสภาพการเก็บรักษา และสารเคมีที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอกประเภทหัวบางชนิด
870 ระดับน้ำใต้ดินที่มีผลต่อการผลิตถั่วลิสง
871 ออกแบบและประเมินผลเครื่องผสมอาหารสัตว์แนวตั้ง
872 การออกแบบและประเมินผลเครื่องให้น้ำระหว่างแปลงพืชไร่
873 ความหลากหลายทางชีววิทยาของไลเคน ในพื้นที่อนุรักษ์ บ้านโปง
874 การศึกษาการแยกสาร และพิสูจน์โครงสร้างของสารออกฤทธิ์จากใบกาสามปีก (Flemingia congesta)
875 การพัฒนาโปรแกรมและสร้างฐานข้อมูลคำดรรชนีสืบค้นข้อมูลแบบศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus)
876 ความหลากหลายของชนิดปลาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว (ปี 2543)
877 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านโปง
878 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่พื้นเมืองในพื้นที่ภาคเหนือ
879 การลดปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือดและเนื้อเยื่อของไก่กระทงโดยการใช้ทองแดงในอาหาร
880 วิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพในการลดมลภาวะในฟาร์มสุกร 2.การใช้เอนไซม์ เพื่อเพิ่มการย่อยได้ของฟอสฟอรัสและคาร์โบไฮเดรท
881 การสำรวจข้อมูลด้านการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของ - ปลาบึกในแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ (ปี 2543)
882 การสำรวจข้อมูลด้านการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของ - ปลาบึกในแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์
883 การศึกษาอิทธิพลของเลนนากุ้งเก่าต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของฝรั่ง (ปี 2543)
884 การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพืชป่าโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (ปี 2543)
885 การสำรวจกล้วยไม้ไทยในพื้นที่บ้านโปง (ปี 2543)
886 การศึกษาการขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพรในสภาพหลอดแก้ว (ปี 2543)
887 ลักษณะการหมุนเวียนธาตุอาหารของป่าบ้านโปง ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยโจ้ (ปี 2543)
888 การผลิตแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบด่างถั่วเหลืองโดยใช้โปรตีนห่อหุ้ม และ/หรือโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดโรค (ปี 2543)
889 การศึกษาที่ตั้งของยีนควบคุมการถ่ายทอดกลิ่นของเอื้องพร้าว (ปี 2543)
890 ผลกระทบของการให้น้ำต่อการออกดอกและติดผลของลำไย (ปี 2543)
891 การศึกษาผลของการตัดแต่งกิ่งต่อการเจริญเติบโต การออกดอกและติดผลของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ในระยะปลูกชิด (ปี 2543)
892 การศึกษาวิธีการควบคุมการออกดอกของลำไย (ปี 2543)
893 การรวบรวมศึกษาการเจริญเติบโต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ผลผลิตพืชตระกูลธัญพืช (ปี 2543)
894 การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงที่ช่วยในการผสมเกสรของพืชที่มีดอกในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
895 การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากน้ำทิ้งของโรงงานนม
896 การศึกษาชีววิทยาบางประการและความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri De Man) แบบมหมวล
897 อิทธิพลของคันหินชลอน้ำต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางอุทกวิทยา และนิเวศวิทยาป่าไม้บางประการ พื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยโจ้
898 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียหอพักนักศึกษา
899 ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาและดูแลรักษาพืชสมุนไพรในสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาแบบใหม่ (ปี 2544)
900 การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในโรงงานแปรผลิตผลการเกษตรโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมากจากพระราชดำริ (ปี 2544)
901 แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ โรงเรียนประถมศึกษาระดับท้องถิ่นกรณีศึกษา: โรงเรียนในเขตกิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2544)
902 ลักษณะการหมุนเวียนธาตุอาหารของป่าบ้านโปง ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยโจ้ (ปี 2544)
903 การรวบรวมศึกษาการเจริญเติบโต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ผลผลิตพืชตระกูลธัญพืช (ปี 2544)
904 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2544)
905 การศึกษาอิทธิพลของเลนนากุ้งเก่าต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของฝรั่ง (ปี 2544)
906 การผลิตแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบด่างถั่วเหลืองโดยใช้โปรตีนห่อหุ้ม และ/หรือโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดโรค (ปี 2544)
907 การสำรวจกล้วยไม้ไทยในพื้นที่บ้านโปง (ปี 2544)
908 การศึกษาการขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพรในสภาพหลอดแก้ว (ปี 2544)
909 ผลกระทบของการให้น้ำต่อการออกดอกและติดผลของลำไย (ปี 2544)
910 ความหลากหลายของชนิดปลาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว (ปี 2544)
911 การศึกษาผลของการตัดแต่งกิ่งต่อการเจริญเติบโต การออกดอกและติดผลของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ในระยะปลูกชิด (ปี 2554)
912 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2543)
913 การสำรวจหอยมือเสือและสภาพแวดล้อมบริเวณแนวปะการังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2542
914 ชุดการทดลองกฏของบิโอต์และซาวาร์ต
915 ค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลนองในพื้นที่ต้นน้ำขนาดเล็ก
916 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา คุณสมบัติทางกายภาพ และองค์ประกอบทางเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงแก้วที่มีระดับความแก่ต่างกัน
917 ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
918 การวิเคราะห์งบประมาณประจำปี 2542 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
919 รูปแบบและกลวิธีการดำเนินเรื่องในการจัดรายการโทรทัศน์ตามทรรศนะผู้รับสาร (ปี 2542)
920 การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์อื่น
921 การประเมินผลโครงการศึกษาทางไกลของวิทยาเขตสารสนเทศในเขตภาคเหนือ
922 การศึกษาสถานภาพของชุมชนบ้านโปง เพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
923 ความต้องการในการพัฒนามาตราฐานวิชาชีพของอาจารย์:มหาวิทยาลัยแม่โจ้
924 ผลของเทคนิคการนำเสนอในรายการวิดีทัศน์ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร
925 การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านรวมมิตรจังหวัดเชียงราย
926 การศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารปลาแรด
927 การศึกษาความต้องการสารอาหารในกบบลูฟรอก (Rana catesbieana) (ปี 2542)
928 วิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพในการลดมลภาวะในฟาร์มสุกร I. การใช้เอนไซม์เพื่อเพิ่มการย่อยได้ของโภชนะ
929 การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยการเอ๊กทรูด (ตอนที่ 2)2. การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารสุกร
930 การศึกษาชีววิทยาบางประการและความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri De Man) แบบมหมวล (ปี 2542)
931 ผลของเสริมยูเรียและกากน้ำตาลในอาหารเป็ดเนื้อ
932 การเสริมเอ็นไซม์และการใช้Gelatinized starch ในอาหารลูกโค
933 การตอบสนองของพันธุ์และเพศในเป็ดเนื้อที่ถูกจำกัดอาหาร ในช่วงปลายของระยะการเจริญเติบโต
934 ผลของการเสริมไลซีนและวาลีนในอาหารแม่สุกรกำลังให้นม
935 การใช้หอยเชอรี่แห้งทดแทนปลาป่นในอาหารปลาดุกบิ๊กอุย
936 การตรวจหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของกล้วยไม้ไทยในสกุลฟ้ามุ่ย
937 การศึกษาจำนวนโครโมโซมของกล้วยไม้ไทย
938 การทดสอบประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยบางชนิดต่อเชื้อแอโรโมแนสไฮโดรฟิลา
939 การเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านหางช้าง (ปี 2542)
940 การผลิตลำไยนอกฤดูกาลโดยการเสียบกิ่ง (ปี 2542)
941 การศึกษาอิทธิพลของช่วงระยะเวลาปลูก, วิธีการให้น้ำ,และการควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเกิดดอกของแคลล่าลิลลี (ปี 2542)
942 อิทธิพลของคันหินชลอน้ำต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางอุทกวิทยาและนิเวศวิทยาป่าไม้บางประการพื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยโจ้
943 การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตหัวคาล์ลา ลิลลี่ เพื่อการค้า (ปี 2542)
944 วิธีการจัดการแปลงหม่อนเลี้ยงไหม และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงต้นหม่อนที่มีผลต่อการเลี้ยงไหม (ปี 2542)
945 การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร (ปี 2542)
946 รูปแบบและกลวิธีการดำเนินเรื่องในการจัดรายการโทรทัศน์ตามทรรศนะผู้รับสาร (ปี 2543)
947 การศึกษาความต้องการสารอาหารในกบบลูฟรอก (Rana catesbieana) (ปี 2543)
948 การผลิตลำไยนอกฤดูกาลโดยการเสียบกิ่ง (ปี 2543)
949 การศึกษาอิทธิพลของช่วงระยะเวลาปลูก, วิธีการให้น้ำ,และการควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเกิดดอกของแคลล่าลิลลี (ปี 2543)
950 การเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านหางช้าง (ปี 2543)
951 การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตหัวคาล์ล่า ลิลลี่ เพื่อการค้า (ปี 2543)
952 วิธีการจัดการแปลงหม่อนเลี้ยงไหม และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงต้นหม่อนที่มีผลต่อการเลี้ยงไหม (ปี 2543)
953 การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร (ปี 2543)
954 การผลิตลำไยนอกฤดูกาลโดยการเสียบกิ่ง (ปี 2544)
955 การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร (ปี 2544)
956 การเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านหางช้าง (ปี 2544)
957 การผลิตลำไยนอกฤดูกาลโดยการเสียบกิ่ง (ปี 2545)
958 การผลิตลำไยนอกฤดูกาลโดยการเสียบกิ่ง (ปี 2546)
ปี พ.ศ. 2541
959 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับการขยายพันธุ์ลำไย (ปี 2540)
960 การศึกษาสถานการณ์และศักยภาพของพื้นที่สงวนหรือพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอน
961 ศักยภาพด้านการจัดการข่าวสารข้อมูลของเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่
962 การใช้วัจนลีลาและธัมมวัจนโวหารล้านนาของพระสงฆ์ภาคเหนือ
963 การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในงานวิจัยของคณาจารย์และข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
964 การส่งเสริมการตลาดสินค้าหัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้าน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
965 ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสาร-สนเทศ (IT) ในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี 2540-2544
966 การศึกษาวิธีการและสารเคมีที่มีอิทธิพลต่ออายุการใช้งานของไม้ตัดดอก
967 รูปแบบการจัดการและงานวิศวกรรมของโครงการชลประทานราษฎร์ในลำน้ำปิง
968 รูปแบบทางเลือกของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
969 การเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในบ่อดินโดยเลี้ยงร่วมกับพืชพรรณไม้น้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยขณะกุ้งลอกคราบ
970 การศึกษาเบื้องต้นด้านเซลล์วิทยาของไม้ป่าไทยบางชนิด
971 การรวบรวมและศึกษาลักษณะของเยอร์บีร่าเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
972 การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์คะน้า (ปี 2541)
973 การศึกษาการลดปริมาณการใช้น้ำและปุ๋ยในการผลิตไม้กระถาง
974 การศึกษาลักษณะทางนิเวศน์วิทยาและสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ ในสกุลซีโลจีเนและสกุลซิมปิเดียมที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย
975 การศึกษาความดีเด่นของลูกผสมและการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมกระเจี๊ยบเขียว (ปี 2541)
976 ผลของความเป็นกรด-ด่าง ของดินที่มีต่อปริมาณธาตุอาหารในใบการเจริญเติบโตและผลผลิตของลำไย
977 ผลของการใช้ยูเรียทดแทนโปรตีนในอาหารเป็ดเนื้อ
978 สูตรอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลและเลี้ยงตะพาบน้ำพันธุ์ไต้หวัน (Trionyx sinensis)
979 ผลของจำนวนอสุจิในการผสมเทียมต่ออัตราการผสมติดและจำนวนลูกแรกคลอดของสุกร
980 การใช้เปลือกฝักถั่วเหลืองเป็นแหล่งเสริมอาหารหยาบในอาหารลูกโค
981 เปรียบเทียบการเจริญเติบโต และน้ำหนักของกล้ามเนื้อ อวัยวะภายใน กระดูก ไขมันในเนื้อเป็ด 3 พันธุ์
982 การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยการเอ็กทรูด 1. การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของถั่วเหลืองเพื่อเป็นอาหารสุกร
983 การสร้างทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์เพื่อรับประทานเมล็ด (ปี 2541)
984 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาปอสาสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ (2541)
985 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกสกุลผีเสื้อ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ดอกของประเทศไทย (ปี 2541)
986 โครงการสร้างสายพันธุ์แท้ถั่วลิสงโดยวิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่ออับละอองเกสรตัวผู้ (ปี 2541)
987 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าวเหนียวในเขตภาค-เหนือของประเทศไทย (ปี 2541)
988 การวิจัยและพัฒนาต้นตอสำหรับการปลูกผักตระกูลแตงและตระกูลมะเขือ (ปี 2541)
989 การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์คะน้า (ปี 2542)
990 การศึกษาความดีเด่นของลูกผสมและการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมกระเจี๊ยบเขียว (ปี 2542)
991 การสร้างทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์เพื่อรับประทานเมล็ด (ปี 2542)
992 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาปอสาสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ (2542)
993 การวิจัยและพัฒนาต้นตอสำหรับการปลูกผักตระกูลแตงและตระกูลมะเขือ (ปี 2542)
994 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกสกุลผีเสื้อ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ดอกของประเทศไทย (ปี 2542)
995 โครงการสร้างสายพันธุ์แท้ถั่วลิสงโดยวิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่ออับละอองเกสรตัวผู้ (ปี 2542)
996 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาปอสาสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ (2543)
997 โครงการสร้างสายพันธุ์แท้ถั่วลิสงโดยวิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่ออับละอองเกสรตัวผู้ (ปี 2543)
998 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกสกุลผีเสื้อ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ดอกของประเทศไทย (ปี 2543)
999 การวิจัยและพัฒนาต้นตอสำหรับการปลูกผักตระกูลแตงและตระกูลมะเขือ (ปี 2543)
1000 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาปอสาสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ (2544)
1001 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกสกุลผีเสื้อ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ดอกของประเทศไทย (ปี 2544)
1002 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาปอสาสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ (ปี 2545)
1003 การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของกล้วยไม้ไทยเอื้องแซะ
ปี พ.ศ. 2540
1004 แนวทางการเลี้ยงเขียดแลว (Rana blythii) โดยใช้อาหารเม็ดสำเร็จ
1005 การยอมรับของเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
1006 การประกันคุณภาพการศึกษา: แนวคิดเพื่อการปรับใช้ใจในสถาบันอุดมศึกษาไทย
1007 ศึกษาการใช้กระป๋องพลาสติกบรรจุผลไม้
1008 การรับรู้ข่าวข้อมูลกับการดูแลและผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของแม่บ้านเกษตรกร
1009 การเพิ่มมูลค่าของข้าวเปลือกโดยการใช้เป็นอาหารเป็ดเนื้อ
1010 การคัดเลือกผลมะม่วงแก้วเพื่อการส่งออกและการแปรรูป (ปี 2540)
1011 การใช้ใบถั่วอาหารสัตว์ในอาหารลูกโคนม
1012 การปรับปรุงพันธุ์แตงโมไม่มีเมล็ดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอด (ปี 2540)
1013 การจำแนกพันธุ์ลำไยโดยใช้เปอร์ออกซิเดสและเอสเทอเรสไโอโซไซม์ (ปี 2540)
1014 การศึกษาความแปรปรวนในชั่วลูกของข้าวโพดสายพันธุ์แท้ Ki21 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงคัพภะอ่อน (ปี 2540)
1015 การตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสโรคพืช
1016 การผลิตแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศโดยใช้เป็นโปรตีนห่อหุ้มและ/หรือโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดโรค (ปี 2540)
1017 โครงการระบบสารสนเทศทางพฤษศาสตร์ของพันธุกรรมพืชที่ป่าอนุรักษ์บ้านโปง (ปี 2540)
1018 ศึกษาและพัฒนาการปลูกลำไยในระบบชิดและการติดผลนอกฤดู (ปี 2540)
1019 การใช้จุลินทรีย์ อี.เอ็ม ในรูปของปุ๋ยหมักชนิดต่างๆ ในพืชผัก (ปี 2540)
1020 การปรับปรุงพันธุ์เบญจมาศโดยวิธีการชักนำ ให้เกิดการกลายพันธุ์
1021 การศึกษาเพื่อประเมินอัตราปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของใบหม่อน และผลต่อการเลี้ยงไหมในดินชุดสันทราย (ปี 2540)
1022 อิทธิพลของสภาพของภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตของและการเกิดของแคลล่าลิลลี่ (ปี 2540)
1023 การศึกษาวิธีการการขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เพศของผักหวานป่า
1024 ผลการใช้วัสดุเพาะและเชื้อจุลินทรีย์ อี.เอ็ม. ต่อผลผลิตและคุณภาพของเห็ดเศรษฐกิจ 7 ชนิด
1025 อิทธิพลของต้นตอพันธุ์เตี้ยและตอกลางพันธุ์เตี้ยที่มีต่อการเจริญเติบโตทางด้านกิ่งใบและการออกดอกติดผลผลของมะม่วงพันธุ์ดีบางพันธุ์
1026 การใช้สารผสมอาหารและยูเรียทำลายอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง
1027 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรึงไนโตรเจน (ปี 2540)
1028 การศึกษาความแปรปรวนในชั่วลูกของข้าวโพดสายพันธุ์แท้ Ki21 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงคัพภะอ่อน (ปี 2541)
1029 การศึกษาเพื่อประเมินอัตราปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของใบหม่อน และผลต่อการเลี้ยงไหมในดินชุดสันทราย (ปี 2541)
1030 การคัดเลือกผลมะม่วงแก้วเพื่อการส่งออกและการแปรรูป (ปี 2541)
1031 อิทธิพลของสภาพของภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตของและการเกิดของแคลล่าลิลลี่ (ปี 2541)
1032 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับการขยายพันธุ์ลำไย (ปี 2541)
1033 การจำแนกพันธุ์ลำไยโดยใช้เปอร์ออกซิเดสและเอสเทอเรสไอโซไซม์ (ปี 2541)
1034 การใช้จุลินทรีย์ อี.เอ็ม ในรูปของปุ๋ยหมักชนิดต่างๆ ในพืชผัก (ปี 2541)
1035 ศึกษาและพัฒนาการปลูกลำไยในระบบชิดและการติดผลนอกฤดู (ปี 2541)
1036 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรึงไนโตรเจน (ปี 2541)
1037 การปรับปรุงพันธุ์แตงโมไม่มีเมล็ดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอด (ปี 2541)
1038 โครงการระบบสารสนเทศทางพฤษศาสตร์ของพันธุกรรมพืชที่ป่าอนุรักษ์บ้านโปง (ปี 2541)
1039 การผลิตแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศโดยใช้เป็นโปรตีนห่อหุ้มและ/หรือโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดโรค (ปี 2541)
1040 ศึกษาและพัฒนาการปลูกลำไยในระบบชิดและการติดผลนอกฤดู (ปี 2542)
1041 การปรับปรุงพันธุ์แตงโมไม่มีเมล็ดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนยอด (ปี 2542)
1042 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรึงไนโตรเจน (ปี 2542)
1043 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรึงไนโตรเจน (ปี 2543)
1044 ศึกษาและพัฒนาการปลูกลำไยในระบบชิดและการติดผลนอกฤดู (ปี 2543)
1045 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรึงไนโตรเจน (ปี 2544)
1046 ศึกษาและพัฒนาการปลูกลำไยในระบบชิดและการติดผลนอกฤดู (ปี 2544)
ปี พ.ศ. 2539
1047 ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำของโครงการชลประทานประเภทต่าง ๆ
1048 การพัฒนาการผลิตแผ่นวุ้นสวรรค์ด้วยน้ำสับปะรด
1049 แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมกรรมวิธีอบแห้งผักผลไม้เมืองหนาวเพื่อการค้า ในระดับการนำไปใช้สำหรับเกษตรกร
1050 ความต้องการของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
1051 เครื่องพ่นสารเคมีชนิดผสมกับอากาศด้วยระบบขับเครื่องด้วยตนเอง
1052 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวจากน้ำนมถั่วเหลือง
1053 ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดลำพูนและลำปาง
1054 การใช้สารอี.เอ็ม ในสวนลำไยของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน
1055 ผลการเรียนรู้ของเกษตรกรจากรายการวิดีทัศน์ที่มี
1056 วิธีการที่เหมาะสมในการผลิตโคนมเพศผู้โคขุน:II การใช้ปฏิชีวนะผสมในอาหารข้นเพื่อเป็นสารเร่งการเจริญเติบโต
1057 ผลของการจำกัดพลังงานในอาหารสุกร
1058 อิทธิพลของระยะปลูกและการเด็ดยอดที่มีต่อผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของแพงพวยฝรั่ง
1059 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบไวรัสโรคพืชด้วยเทคนิคแบบ Elisa dot blotting และ Western blotting
1060 การปรับปรุงพันธุ์เห็ดเข็มทอง (ปี 2539)
1061 การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร (ปี 2539)
1062 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารในใบและยอดและความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ต่าง ๆ (ปี 2539)
1063 อิทธิพลของต้นตอพันธุ์เตี้ยและตอกลางพันธุ์เตี้ยที่มีต่อการเจริญเติบโตทางงด้านกิ่งใบและการออกดอกติดผลของมะม่วงพันธุ์ดีบางพันธุ์
1064 การใช้มวนตัวห้ำ Ecocanthecona (Wolff) (Hemiptera:Pentatomide)ในการควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูพืชผักโดยชีววิธี Biological control of Lepidopterous caterpillar pests of vetgetable crops, using pentatomid predator (ปี 2539)
1065 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารในใบและยอดและความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ต่าง ๆ (ปี 2540)
1066 การปรับปรุงพันธุ์เห็ดเข็มทอง (ปี 2540)
1067 การใช้มวนตัวห้ำ Ecocanthecona (Wolff) (Hemiptera:Pentatomide)ในการควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูพืชผักโดยชีววิธี Biological control of Lepidopterous caterpillar pests of vetgetable crops, using pentatomid predator (ปี 2540)
1068 การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร (ปี 2540)
1069 การปรับปรุงพันธุ์เห็ดเข็มทอง (ปี 2541)
ปี พ.ศ. 2538
1070 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวบาร์เล่ย์โดยการทดสอบเสถียรภาพภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน (ปี 2539)
1071 การปรับปรุงพันธุ์เบญจมาศโดยวิธีการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ (ปี 2539)
1072 การปรับปรุงพันธุ์แคนตาลูป (ปี 2539)
1073 การใช้เชื้อจุลินทรีย์ อี.เอ็มกับพืชผักบางชนิด (ปี 2539)
1074 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (ปี 2539)
1075 การใช้เชื้อจุลินทรีย์ อี.เอ็มกับพืชผักบางชนิด (ปี 2540)
1076 การปรับปรุงพันธุ์แคนตาลูป (ปี 2540)
1077 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวบาร์เลย์โดยการทดสอบเสถียรภาพภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน (ปี 2540)
1078 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (ปี 2540)
ปี พ.ศ. 2537
1079 การศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาการออกดอกเว้นปีของลำไย (ปี 2539)
ปี พ.ศ. 2536
1080 โครงการปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่ง (Potato Improvement Via Somactonal Variation) โดยการชักนำให้เกิดความผันแปรทางพันธุกรรมในประชากรโดยวิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ผ่านสภาพคัดลัส (ปี 2539)
1081 การเปรียบเทียบพันธุ์มะม่วงทะวาย 5 สายพันธุ์บนต้นตอมะม่วงแก้วและตลับนาค (ปี 2539)
1082 การเปรียบเทียบพันธุ์มะม่วงทะวาย 5 สายพันธุ์บนต้นตอมะม่วงแก้วและตลับนาค (ปี 2540)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
1083 การประเมินตัวบ่งชี้โปรตีนสำหรับการระบุกลุ่มอาการความผิดปกติทางสรีรวิทยาของผลลำไย
1084 เปรียบเทียบการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันลูกผสมElaeisguineensis X Elaeisoleifera ในปีที่ 3 และ 4