ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 เสมอ ถาน้อย 19
3 สุทิสา ถาน้อย 18
4 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
5 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 16
6 จรัญ บุญกาญจน์ 15
7 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
8 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
9 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 15
10 วารินทร์ พิมพา 14
11 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
12 วรี ติยะบุญชัย 14
13 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
14 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
15 ศิริพงษ์ เปรมจิต 13
16 สายัณห์ สดุดี 13
17 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
18 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 12
19 ดวงพร เปรมจิต 12
20 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
21 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
22 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
23 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
24 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
25 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
26 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
27 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
28 ชาคริต โพธิ์งาม 11
29 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
30 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
31 กณิตา ธนเจริญชณภาส 10
32 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
33 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
34 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
35 วรัญญู ศรีเดช 10
36 จารุภา วิโยชน์ 10
37 มงคล ปุษยตานนท์ 10
38 รัตนา สนั่นเมือง 10
39 สมชาย มณีวรรณ์ 9
40 ธีระชัย บงการณ์ 9
41 อนุสรณ์ วรสิงห์ 9
42 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
43 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
44 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
45 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
46 สุขฤดี สุขใจ 9
47 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
48 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
49 จรัสศรี นวลศรี 8
50 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
51 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
52 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
53 กาญจนา พยุหะ 8
54 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
55 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
56 ธำรงค์ อมรสกุล 8
57 กิจการ พรหมมา 8
58 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
59 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
60 ปรีชา บุญจูง 8
61 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
62 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
63 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 8
64 อนันต์ อุ่นอรุณ 8
65 นันทกา โกรานา 8
66 เถวียน วิทยา 8
67 กำพล ประทีปชัยกูร 8
68 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
69 โสเพ็ญ ชูนวล 8
70 อดิศร รัตนพันธ์ 8
71 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
72 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
73 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
74 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
75 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
76 อุทัย อันพิมพ์ 7
77 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
78 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
79 สัมฤทธิ์ โม้พวง 7
80 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
81 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
82 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
83 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
84 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
85 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
86 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
87 วิภา หอมหวล 7
88 อุดม ทิพราช 7
89 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
90 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
91 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
92 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
93 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
94 พนาลี ชีวกิดาการ 7
95 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
96 ปิ่น จันจุฬา 7
97 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
98 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
99 วภากร ศิริวงศ์ 6
100 ธนพล เพ็ญรัตน์ 6
101 ปวีนา น้อยทัพ 6
102 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 6
103 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
104 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
105 สุรีพร เกตุงาม 6
106 สายศิริ มีระเสน 6
107 ดวงกมล ขันธเลิศ 6
108 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 6
109 รักษิณา พลสีลา 6
110 อรระวี คงสมบัติ 6
111 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
112 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
113 กิจการ ศุภมาตย์ 6
114 รวี เถียรไพศาล 6
115 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
116 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
117 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 6
118 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
119 จิราภรณ์ โตจรัส 6
120 สมหมาย ชินนาค 6
121 มยุรี กระจายกลาง 6
122 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
123 สุพล สำราญ 6
124 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
125 โอรส รักชาติ 6
126 สุขอังคณา ลี 6
127 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
128 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
129 วินิช พรมอารักษ์ 6
130 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
131 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
132 สุรัตน์ บุญผ่อง 6
133 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
134 ชุติมา ตันติกิตติ 6
135 มุทิตา มีนุ่น 6
136 อรัญ งามผ่องใส 6
137 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
138 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
139 รักชาติ ไตรผล 5
140 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
141 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
142 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
143 อัมพร เวียงมูล 5
144 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 5
145 สุธิรา เลิศตระกูล 5
146 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
147 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 5
148 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 5
149 อุทัย วิชัย 5
150 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 5
151 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
152 จรูญ สารินทร์ 5
153 ดามรัศมน สุรางกูร 5
154 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
155 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
156 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
157 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
158 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
159 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
160 สถาพร โภคา 5
161 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
162 วาสนา ฉัตรดำรง 5
163 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
164 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
165 วันดี ทาตระกูล 5
166 ศรีสุดา กวยาสกุล 5
167 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
168 ศุภกร ภู่เกิด 5
169 เหมวรรณ เหมะนัค 5
170 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
171 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
172 ชริดา ปุกหุต 5
173 กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต 5
174 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 5
175 อนามัย นาอุดม 5
176 วสันต์ หล้าสร้อย 5
177 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
178 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
179 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
180 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
181 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
182 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
183 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
184 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
185 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
186 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
187 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
188 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
189 จรรยา อินทมณี 5
190 ชาคริต ทองอุไร 5
191 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
192 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
193 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
194 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
195 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
196 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
197 สันทัด วิเชียรโชติ 4
198 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
199 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 4
200 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
201 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
202 สมยศ พลับเที่ยง 4
203 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 4
204 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
205 ภูธร แคนยุกต์ 4
206 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 4
207 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
208 ศจี สุวรรณศรี 4
209 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
210 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
211 ไกรศักดิ์ เกษร 4
212 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
213 เกริกชัย ทองหนู 4
214 กฤช สมนึก 4
215 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
216 ศศิวิมล จิตรากร 4
217 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
218 สมปอง เตชะโต 4
219 ธวัช สุริวงษ์ 4
220 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
221 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
222 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
223 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
224 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
225 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
226 กิตติ เจิดรังษี 4
227 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
228 นงเยาว์ เมืองดี 4
229 ทิพวรรณ ทองสุข 4
230 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
231 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
232 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
233 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
234 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
235 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
236 วิริยะ ทองเรือง 4
237 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
238 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
239 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
240 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
241 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 4
242 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
243 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
244 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
245 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 4
246 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
247 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
248 อนุชา แก้วพูลสุข 4
249 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
250 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
251 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
252 นงนุช โอบะ 4
253 จินตนา นภาพร 4
254 วิจิตร อุดอ้าย 4
255 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
256 นัทที พัชราวนิช 4
257 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
258 ศิริพรรณ สารินทร์ 4
259 อัษฎางค์ พลนอก 4
260 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 4
261 เจริญ นาคะสรรค์ 4
262 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
263 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
264 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
265 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
266 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
267 พีระพล วอง 4
268 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
269 วัชรี เที่ยงอยู่ 4
270 ประทีป วรรณิสสร 4
271 นารีรัตน์ มูลใจ 3
272 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
273 สุดารัตน์ หอมหวล 3
274 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
275 นิติกร พรหมดวง 3
276 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
277 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
278 ธนภร ทวีวุฒิ 3
279 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
280 บรรชา บุดดาดี 3
281 พายัพ มาศนิยม 3
282 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
283 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
284 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
285 คงฤทธิ์ แม้นศิริ 3
286 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
287 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
288 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
289 ลักษณา เจริญใจ 3
290 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
291 ปริตา ธนสุกาญจน์ 3
292 วราพร วรรณนา 3
293 ดรอุทัย วิชัย 3
294 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
295 อิทธิพล วรพันธ์ 3
296 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
297 กิติพร โชประการ 3
298 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 3
299 ศิรินุช จินดารักษ์ 3
300 อรอินทุ์ ประไชโย 3
301 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
302 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
303 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
304 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
305 ศศิธร พุมดวง 3
306 วันดี สุทธรังษี 3
307 นิวัต เมืองแก้ว 3
308 วันชัย อินทิแสง 3
309 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
310 นิภาภัทร เจริญไทย 3
311 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
312 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
313 วันดี อุดมอักษร 3
314 ประนอม หนูเพชร 3
315 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
316 ระพีพร เรืองช่วย 3
317 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
318 นันทา เชิงเชาว์ 3
319 วันทนา เหรียญมงคล 3
320 มงคล แซ่หลิม 3
321 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 3
322 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
323 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
324 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
325 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
326 ดวงพร คันธโชติ 3
327 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
328 ประณีต ส่งวัฒนา 3
329 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
330 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
331 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
332 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
333 ขนิษฐา นาคะ 3
334 พรอุษา จิตพุทธิ 3
335 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
336 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
337 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
338 นิโลบล นาคพลังกูล 3
339 พรทิพย์ ศรีแดง 3
340 ธีระพล ศรีชนะ 3
341 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
342 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
343 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
344 ขวัญจิตร สันติประชา 3
345 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
346 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
347 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
348 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
349 อิบรอเฮม ยีดำ 3
350 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
351 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
352 ธวัชชัย ปลูกผล 3
353 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
354 นท แสงเทียน 3
355 ทินกร แก้วอินทร์ 3
356 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
357 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
358 เนติ วระนุช 3
359 นิรัช สุดสังข์ 3
360 Michael Karl-Heinz Bruckner 3
361 วรสิทธิ์ โทจำปา 3
362 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
363 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
364 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
365 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
366 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
367 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
368 จำเป็น อ่อนทอง 3
369 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
370 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
371 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
372 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
373 อาซีซัน แกสมาน 3
374 อภิญญา เอกพงษ์ 3
375 สมสมร ชิตตระการ 3
376 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
377 จักรี ทองเรือง 3
378 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
379 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
380 สมพิศ คินทรักษ์ 3
381 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
382 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
383 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
384 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
385 มารีนา มะหนิ 3
386 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
387 ลลิตกร พรหมมา 3
388 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
389 ชุติมา ทองแก้ว 3
390 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
391 สุธรรม นิยมวาส 3
392 กังวาน ธรรมแสง 3
393 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
394 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
395 ชำนาญ แก้วมณี 3
396 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 3
397 กิจจา สว่างเจริญ 3
398 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
399 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
400 เนตรนภิส วรรณิสสร 3
401 อินทร์ ศาลางาม 3
402 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
403 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
404 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
405 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
406 กัญจนี พลอินทร์ 2
407 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
408 อลิษา หนักแก้ว 2
409 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
410 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
411 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
412 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
413 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
414 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
415 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
416 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
417 สุชาติ เชิงทอง 2
418 ชยุต นันทดุสิต 2
419 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
420 พรพรหม จินตนา 2
421 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
422 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
423 จรีพร เรืองศรี 2
424 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
425 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
426 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 2
427 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
428 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
429 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
430 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
431 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 2
432 สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 2
433 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
434 ปฐมศก วิไลพล 2
435 อาคม ปาสีโล 2
436 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
437 ปรีชา ทุมมุ 2
438 สมภพ สนองราษฎร์ 2
439 วัชรี ศรีคำ 2
440 สนธยา นุ่มท้วม 2
441 เอกอมร เทพพรหม 2
442 ภาวนา พนมเขต 2
443 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
444 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
445 ทองดี สีสันต์ 2
446 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
447 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2
448 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
449 สราวุธ จริตงาม 2
450 อมมี เบญจมะ 2
451 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
452 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
453 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
454 ภัคกร ปานโพธิ์ 2
455 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
456 ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ 2
457 กฤตย์วิพุธ ผอบแก้ว 2
458 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
459 สอาด ริยะจันทร์ 2
460 อรัญญา เชาวลิต 2
461 เศวต ไชยมงคล 2
462 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
463 กรรณิการ์ สหกะโร 2
464 ธนิยา เกาศล 2
465 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
466 นฤมล เถื่อนกูล 2
467 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
468 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
469 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 2
470 อุดม พานทอง 2
471 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
472 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
473 นเรศ ซ่วนยุก 2
474 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
475 กรกช นาคคนอง 2
476 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
477 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
478 อุไร หัถกิจ 2
479 วฤทธิ์ วิชกูล 2
480 ทินกร ทาตระกูล 2
481 จินตนา กล่ำเทศ 2
482 สง่า ทับทิมหิน 2
483 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
484 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
485 นริศ ท้าวจันทร์ 2
486 จตุรพร รักษ์งาร 2
487 เมธวี ศรีคำมูล 2
488 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
489 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
490 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
491 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
492 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
493 วรรณพร คลังเพชร 2
494 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
495 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
496 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
497 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
498 สุพิชญา จันทะชุม 2
499 อัญชลี ศิริโชติ 2
500 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
501 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
502 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
503 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
504 เนตรนภา คู่พันธวี 2
505 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
506 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
507 ศักดา สมกุล 2
508 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
509 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
510 นภิสพร มีมงคล 2
511 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
512 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
513 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
514 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
515 จรัสดาว คงเมือง 2
516 อัจฉรา เพ็งหนู 2
517 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
518 วัลยา วิริยเสนกุล 2
519 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
520 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
521 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
522 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
523 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
524 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
525 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
526 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
527 พยอม รัตนมณี 2
528 เล็ก สีคง 2
529 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
530 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
531 วัลลภ สันติประชา 2
532 สมาพร ศิริลาภ 2
533 อนุชิต สิงห์คำ 2
534 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
535 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
536 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
537 สุพรรณี ศรีอำพร 2
538 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
539 ธวัช มณีผ่อง 2
540 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
541 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
542 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
543 ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ 2
544 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
545 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
546 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
547 กัญชลี เจติยานนท์ 2
548 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
549 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
550 พุทธพร แสงเทียน 2
551 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
552 วาริณี พละสาร 2
553 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
554 ใจแก้ว แถมเงิน 2
555 นภาพร หงษ์ภักดี 2
556 อุดมพร แพ่งนคร 2
557 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
558 รัชดา โสภาคะยัง 2
559 จิตกร ผลโยญ 2
560 วาสนา เหง้าเกษ 2
561 สุกัญญา รอส 2
562 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
563 นิภาวรรณ พองพรหม 2
564 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
565 อนุชา แยงไธสง 2
566 ยุทธพงษ์ อุดแน่น 2
567 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
568 จิตรดี ลุประสงค์ 2
569 นงคราญ สระโสม 2
570 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
571 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
572 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
573 ชาญ อินทร์แต้ม 2
574 นลิน เพียรทอง 2
575 บุญส่ง แสงอ่อน 2
576 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 2
577 บุญเรือง คำศรี 2
578 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
579 สิริมาส เฮงรัศมี 2
580 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
581 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
582 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
583 แสวง วัชระธนกิจ 2
584 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
585 ภัทรียา วิสัยจร 2
586 นิตยา อายุยืน 2
587 วิวัฒน์ พิชญากร 2
588 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
589 นิทรา เนื่องจำนงค์ 2
590 เพ็ญศิริ นภีรงค์ 2
591 ประสิทธิ์ นครราช 2
592 อรัญญา มโนสร้อย 2
593 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
594 พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม 2
595 บงกช ประสิทธิ์ 2
596 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
597 นลินี เอี่ยมสะอาด 2
598 พิทยา อดุลยธรรม 2
599 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
600 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
601 อารี วังมณีรัตน์ 2
602 นันทยา กระสวยทอง 2
603 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
604 จารุวรรณ ขำเพชร 2
605 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
606 ทินน์ พรหมโชติ 2
607 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
608 ประจัน มณีนิล 2
609 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
610 ธนัช กนกเทศ 2
611 ปราณี นางงาม 2
612 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
613 วิภาวี เสาหิน 2
614 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
615 ทรงพร จึงมั่นคง 2
616 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
617 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
618 ทรงสุดา พรหมทอง 2
619 สมชาย พละสาร 2
620 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
621 สุภาวดี แก้วระหัน 2
622 วิรัช ทวีปรีดา 2
623 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
624 ณรงค์ สามารถ 2
625 สุรชัย จูมพระบุตร 2
626 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
627 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
628 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
629 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
630 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
631 อินทิรา ซาฮีร์ 2
632 วิภา แซ่เซี้ย 1
633 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
634 จิตตรา ยี่เสง 1
635 มณี วิทยานนท์ 1
636 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
637 รัญชนา สินธวาลัย 1
638 โครงการวิจัย NRU 1
639 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
640 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
641 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
642 สุภิชญา สนทรสุม 1
643 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
644 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
645 ปรียา แก้วพิมล 1
646 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
647 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
648 ติ๊ก แสนบุญ 1
649 เนริสา คุณประทุม 1
650 โสภิตา ขำรอด 1
651 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
652 ละม้าย ทองบุญ 1
653 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
654 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
655 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
656 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
657 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
658 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
659 สมพร ตั๊นสกุล 1
660 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
661 พัน ยี่สิ้น 1
662 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
663 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
664 นิคม นาคสุพรรณ 1
665 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
666 กัลยา ปรีชานุกูล 1
667 รวมพร นิคม 1
668 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
669 ซุกรี หะยีสาแม 1
670 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
671 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
672 วรสันติ์ โสภณ 1
673 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
674 วิภาวี คงอินทร์ 1
675 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
676 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
677 สมยศ มีสุข 1
678 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
679 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
680 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
681 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
682 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
683 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
684 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
685 พวงเพชร วารีย์ 1
686 ลักษณา ไชยมงคล 1
687 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
688 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
689 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
690 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
691 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
692 อารีย์ ชูดำ 1
693 ปารวี กาญจนประโชติ 1
694 อดิเรก รักคง 1
695 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
696 แสงชัย นทีวรนารถ 1
697 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
698 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
699 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
700 เทวิน ธนะวงษ์ 1
701 จิตรานันท์ สมพร 1
702 สุธาทิพย์ มากมี 1
703 อรุณี เหมะธุลิน 1
704 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
705 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
706 รตนนท์ โชติมา 1
707 คณิตา กายะสุต 1
708 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
709 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
710 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
711 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
712 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
713 พัชรียา ไชยลังกา 1
714 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
715 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
716 วสุ พันไพศาล 1
717 ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 1
718 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
719 ฐิติพร เจาะจง 1
720 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
721 ปราโมทย์ วาดเขียน 1
722 ภัทรมนัส พงศ์รังสรรค์ 1
723 ชวพจน์ ศุภสาร 1
724 ชัช วงศ์สิงห์ 1
725 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
726 ราเชนทร์ บุญทัน 1
727 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
728 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
729 วัสสา คงนคร 1
730 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
731 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
732 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
733 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
734 ธวัชชัย คำศรี 1
735 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
736 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
737 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
738 กมลพร นครชัยกุล 1
739 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
740 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
741 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
742 วันชัย ขันนาม 1
743 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
744 อรุณี ทองอ่อน 1
745 วนิดา แซ่จึง 1
746 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
747 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
748 วัชรายุทธ ลำดวน 1
749 วิระพันธ์ สีหานาม 1
750 สนธยา ทองอรุณศรี 1
751 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
752 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
753 ศุภกร สีสันต์ 1
754 พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์ 1
755 วีระศักดิ์ เกิดแสง 1
756 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
757 กาญจน ชินนาค 1
758 วินัย กิตติดำเกิง 1
759 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
760 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
761 จุฑารักษ์ ยิ้มสบาย 1
762 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
763 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
764 ชนิดา ช่วยประสม 1
765 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
766 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
767 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
768 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
769 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
770 เริงวิทย์ บุญโยม 1
771 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
772 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
773 พจมาลย์ โตเทียม 1
774 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
775 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
776 วิมล ตันติไชยากุล 1
777 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
778 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
779 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
780 วัชรินทร์ ฉัตรธง 1
781 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
782 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
783 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
784 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
785 พรชัย สถิรปัญญา 1
786 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
787 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
788 สุธรรม สุขมณี 1
789 นงนุช บุญยัง 1
790 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
791 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
792 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
793 เกศริน มณีนูน 1
794 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
795 สมชาย ธนสินชยกุล 1
796 วิลาวัลย์ ภูเด่นแดน 1
797 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
798 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
799 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
800 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
801 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
802 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
803 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
804 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
805 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
806 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
807 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
808 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
809 สุชาดา สัญญา 1
810 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
811 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
812 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
813 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
814 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
815 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
816 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
817 เกตุการ ดาจันทา 1
818 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
819 วิชัย หวังวโรดม 1
820 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
821 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
822 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
823 สมหมาย แม้นมณี 1
824 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
825 สมพงศ์ โอทอง 1
826 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
827 ธเนศ รัตนวิไล 1
828 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
829 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
830 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
831 รัตนา ทองย้อย 1
832 เกศรา เสนงาม 1
833 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
834 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
835 สมศรี จินตนสนธิ 1
836 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
837 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
838 อังคณา วังทอง 1
839 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
840 อรพิน เสละคร 1
841 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
842 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
843 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
844 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
845 สมบัติ โนพิชัย 1
846 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
847 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
848 ญาณิศา รัตอาภา 1
849 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
850 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
851 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
852 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
853 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
854 สหัถยา ทองสาร 1
855 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
856 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
857 ศศิมา เจริญกิจ 1
858 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
859 วิมลศิริ อมรชัย 1
860 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
861 สมยศ ทุ่งหว้า 1
862 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
863 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
864 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
865 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
866 สวัสดี ยอดขยัน 1
867 วิภาวดี ประสาททอง 1
868 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
869 รัตนา สดุดี 1
870 พจน์ ไชยเสนา 1
871 กนกพร ภาคีฉาย 1
872 วัชรากร ใจตรง 1
873 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
874 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
875 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
876 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
877 เมธินี รัตรสาร 1
878 กำแหง วัฒนเสน 1
879 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
880 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
881 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
882 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
883 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
884 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
885 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
886 ประยูร ด้วงศิริ 1
887 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
888 ปารมี ทองสุกใส 1
889 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
890 อัญชลี ฐานวิสัย 1
891 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
892 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
893 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
894 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
895 จามรี เสมา 1
896 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
897 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
898 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
899 S. Mahankij 1
900 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
901 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
902 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
903 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
904 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
905 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
906 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
907 C. Tantikitti 1
908 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
909 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
910 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
911 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
912 เกษิณี เพชรศรี 1
913 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
914 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
915 โขมพักตร์ มณีวัต 1
916 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
917 HELMUT JOSEF DURRAST 1
918 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
919 ชญานุช แสงวิเชียร 1
920 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
921 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
922 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
923 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
924 จตุพร เงินคำ 1
925 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
926 อังคณา เธียรมนตรี 1
927 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
928 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
929 P. Sophanodora 1
930 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
931 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
932 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
933 ศศิกานต์ กาละ 1
934 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
935 พรทิวา คงคุณ 1
936 สมบัติ พุทธจักร 1
937 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
938 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
939 ทัศนีย์ นะแส 1
940 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
941 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
942 วิษณุ ธงไชย 1
943 อภิญญา รัตนไชย 1
944 สมเกียรติ นาคกุล 1
945 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
946 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
947 อธิป สกุลเผือก 1
948 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
949 วรพจน์ ประชาเสรี 1
950 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
951 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
952 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
953 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
954 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
955 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
956 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
957 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
958 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
959 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
960 A. Maeros 1
961 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
962 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
963 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
964 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
965 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
966 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
967 นิอร จิรพงศธรกุล 1
968 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
969 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
970 อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล 1
971 รุ่งแสง นาครำไพ 1
972 สุภัค มหัทธนพรรค 1
973 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
974 สายสุนี ชัยมงคล 1
975 อรุณี ยี่ทอง 1
976 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
977 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
978 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
979 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
980 สุปิยา ทาปทา 1
981 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
982 จิรายุ สินศิริ 1
983 Khairani Idah Mokhtar 1
984 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
985 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
986 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
987 อรนุช ปวงสุข 1
988 ทวีพร บัวทอง 1
989 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
990 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
991 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
992 จิราพร เพชรรัตน์ 1
993 สุรนี แก้วกลม 1
994 สุชน คชาทอง 1
995 จิตใส 1
996 ปาณมน วิยะชัย 1
997 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
998 สิริญาพร สงคง 1
999 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
1000 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
1001 สมพร นิลมณี 1
1002 วิกานต์ วันสูงเนิน 1
1003 กษิดิ์เดช วรไตรจริยา 1
1004 ปรัชญา มุขดา 1
1005 ทองคำ กิริยะ 1
1006 ชนาธิศ ซาเสน 1
1007 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
1008 อุษา ศรีใส 1
1009 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
1010 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
1011 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
1012 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
1013 เจริญ ชุมมวล 1
1014 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
1015 วิชญา อิ่มกระจ่าง 1
1016 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
1017 ธีรวุฒิ มาประชา 1
1018 กฤษฏา ยาใจ 1
1019 จรวยพร แสนทวีสุข 1
1020 ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 1
1021 วรงค์ นัยวินิจ 1
1022 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
1023 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
1024 กิตติมา ศิลปษา 1
1025 วารุณี มะรุมดี 1
1026 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
1027 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
1028 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
1029 เกรียงไกร โชประการ 1
1030 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
1031 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
1032 สุกัญญา เจริญพร 1
1033 ฉัตรฤดี ศิริลำดวน 1
1034 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
1035 รัตนาพร จันทุมา 1
1036 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
1037 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
1038 ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 1
1039 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
1040 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
1041 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
1042 ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 1
1043 กรชนก แก่นคำ 1
1044 สุรสิทธิ์ บุญรักชาติ 1
1045 เดโช นิยมพันธ์ 1
1046 นิตยา วานิกร 1
1047 โสพล บุตรงาม 1
1048 คำรพ รัตนสุต 1
1049 นพมาศ นามแดง 1
1050 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
1051 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
1052 ชัยณรงค์ โตจรัส 1
1053 สุภชัย หาทองคำ 1
1054 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
1055 หัสวิภา หมายมั่น 1
1056 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
1057 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
1058 เดโช ทองอร่าม 1
1059 วิพรพรรณ์ โพธิตา 1
1060 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
1061 สุรพงศ์ บางพาน 1
1062 วีระชัย ตีรอรุณศิริ 1
1063 สิริวัฒน์ บุญชัยศรี 1
1064 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
1065 กิตติ สัจจาวัฒนา 1
1066 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
1067 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
1068 สุกัญญา ศรีสง่า 1
1069 นิวัฒน์ นภีรงค์ 1
1070 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
1071 ปาจารีย์ ทองงอก 1
1072 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
1073 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
1074 นพนันท์ ลาธุลี 1
1075 ถาวร สุภาพรม 1
1076 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
1077 โชติ จิตรังษี 1
1078 วาสนา ณ ฝั้น 1
1079 ธิดารัตน์ จุทอง 1
1080 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
1081 Micharl Karl-Heinz Bruckner 1
1082 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
1083 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
1084 กาญจนา ชินนาค 1
1085 Michael Brueckner 1
1086 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
1087 อัญชลี สำเภา 1
1088 สนม โนนกลาง 1
1089 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
1090 อภิชาต สุขสำราญ 1
1091 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
1092 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
1093 ประสุข โฆษวิทิตกุล 1
1094 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
1095 กนกวรรณ ช้างวิจิตร 1
1096 อริสรา อิสสะรีย์ 1
1097 อรยา เครื่องทิพย์ 1
1098 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
1099 กรชนก บุญพอ 1
1100 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
1101 สุมาลี หอศิริธรรม 1
1102 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
1103 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
1104 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
1105 ประณีต รอดแสง 1
1106 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
1107 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
1108 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
1109 อนุชิต พลับรู้การ 1
1110 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
1111 สุรพล อารีย์กุล 1
1112 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
1113 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
1114 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
1115 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
1116 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
1117 สุนทร วงษ์ศิริ 1
1118 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
1119 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
1120 อโณทัย จันภักดี 1
1121 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
1122 สมยศ เกียรติวนิชวิไล 1
1123 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
1124 พิราม พานทอง 1
1125 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
1126 ทวีศักดิ์ ทิมคล้าย 1
1127 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
1128 ประนอม แซ่จึง 1
1129 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
1130 นาวี กังวาลย์ 1
1131 ชัญญาภัค ทองจันทน์เทพ 1
1132 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
1133 ช่อเพชร พานระลึก 1
1134 สุระ วุฒิพรหม 1
1135 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
1136 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
1137 ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู 1
1138 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
1139 กนกพร ช่างทอง 1
1140 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
1141 อุทัย ไทยเจริญ 1
1142 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
1143 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
1144 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
1145 นัยนา บัวเขียว 1
1146 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
1147 กาญจนา มหาพล 1
1148 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
1149 น้ำทิพย์ ทับทิมทอง 1
1150 สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์ 1
1151 วิจิตร เกิดผล 1
1152 นิตยา ศรีใส 1
1153 อดิศร เสมแย้ม 1
1154 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
1155 วุฒิศักดิ์ กาญจนาภา 1
1156 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
1157 พรวิบูลย์ สุขร้าย 1
1158 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
1159 ไพรชล อินทนูจิต 1
1160 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
1161 ดร.ปริตา ธนสุกาญจน์ 1
1162 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
1163 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
1164 วไลลักษณ์ เกิดสรรค์ 1
1165 สันต์ จันทร์สมศักดิ์ 1
1166 อ้อย พลแสน 1
1167 ไท แสงเทียน 1
1168 ดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี 1
1169 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
1170 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
1171 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
1172 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
1173 ศรัญญู ชูศรี 1
1174 นุจรินทร์ ภูธา 1
1175 ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ 1
1176 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
1177 ศิรินทิพย์ แก้วลำยวง 1
1178 ศุภเดช หิมะมาน 1
1179 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
1180 ดร.ระเบียน วังคีรี 1
1181 ลัคนา จันทร์ลอย 1
1182 ศิราณี จุโฑปะมา 1
1183 ภูมิ คำเอม 1
1184 นพดล สินไพศาลสมบูรณ์ 1
1185 รุ่งทิวา ยิ้มบุญเกิด 1
1186 สรวิศ สอนสารี 1
1187 ศรีอุรา เสือทะยาน 1
1188 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
1189 นริศรา แสงเทียน 1
1190 ณิฐิมา เฉลิมแสน 1
1191 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
1192 สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ 1
1193 ชาติ ไชยสิทธิ์ 1
1194 อมรรัตน์ วันอังคาร 1
1195 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
1196 บงกช บุญเพ็ชร 1
1197 นิรมล รังสยาธร 1
1198 วาสนา พิทักษ์พล 1
1199 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
1200 บุญรักษา สุนทรธรรม 1
1201 ผดุง กิจแสวง 1
1202 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
1203 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
1204 บงกช สุขอนันต์ 1
1205 สุชัจจ์ ศรีแก้ว 1
1206 ดวงตะณา วังกุล 1
1207 เพิ่มพูน เพิ่มพรม 1
1208 นิกร พันธ์รุณ 1
1209 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
1210 หมิง ฟุก ลี 1
1211 สุรินทรา แม้นพยัคฆ์ 1
1212 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
1213 ธัญญา อุดอ้าย 1
1214 พรพิตรา ทิพราช 1
1215 สุธิดา แจ่มใส 1
1216 วิบูลย์ หงสยาภรณ์ 1
1217 ประชา คำภักดี 1
1218 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
1219 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
1220 ไพฑูรย์ เหล่าดี 1
1221 วีระ พันอินทร์ 1
1222 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
1223 จตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์ 1
1224 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
1225 ชนิดา หันสวาสดิ์ 1
1226 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
1227 Emad A.M. EL-Dardiry 1
1228 นันธชา ไฝทอง 1
1229 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
1230 อรนิช แสงจันทร์ 1
1231 ชัยวัฒน์ วรรณโกษิตย์ 1
1232 นเรศ ขำเจริญ 1
1233 ศุภชัย มหาเสย 1
1234 สุรชัย สุวรรณลี 1
1235 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
1236 รัญทศ ย้ายตั้ง 1
1237 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
1238 วาฤทธิ์ ภมร 1
1239 เดือนแรม เงินทอง 1
1240 ประทับใจ พวงบุตร 1
1241 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
1242 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
1243 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
1244 ยุพา กาฬเนตร 1
1245 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
1246 พฤกษ์ เถาถวิล 1
1247 พัชรดา อมาตยกุล 1
1248 สิทธิรงณ์ เร่งเงียบ 1
1249 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
1250 วุฒิชัย จริยา 1
1251 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
1252 ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก 1
1253 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
1254 เฉลียว บุญมั่น 1
1255 วัชรี ศรีทอง 1
1256 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
1257 สัตยา บุญรัตนชู 1
1258 จิตรา วราอัศวปติ 1
1259 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
1260 ณัฐสินี ศรีประเสริฐ 1
1261 สริน ศรีปรางค์ 1
1262 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
1263 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
1264 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
1265 กษมา เจนวิจิตร 1
1266 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
1267 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
1268 นัฐิกา จิตรพินิจ 1
1269 บัณฑูร เวียงมูล 1
1270 วิริยา พรมกอง 1
1271 ธนาพล ปธานิน 1
1272 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
1273 ฮาลาล 1
1274 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
1275 เจริญ ภคธีรเธียร 1
1276 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
1277 เอกวิทย์ ใยดี 1
1278 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
1279 มณฑา จาฏุพจน์ 1
1280 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
1281 อยุทธ์ นิสสภา 1
1282 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
1283 วิชิต สมบัติ 1
1284 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
1285 อารยา โพธิสรณ์ 1
1286 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
1287 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
1288 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
1289 เทวรัตน์ คุ้มจันทึก 1
1290 แวอาแซ แวหามะ 1
1291 โสพิศ ยงยุทธ์ 1
1292 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
1293 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
1294 ยุคนธร หทัยวรรธน์ 1
1295 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
1296 จรรจา สันตยากร 1
1297 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
1298 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
1299 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
1300 นางสาววิริยา พรมกอง 1
1301 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
1302 วิริยา อ่อนสอาด 1
1303 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
1304 สรศักดิ์ มณีขาว 1
1305 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
1306 สัณหวัช ไชยวงศ์ 1
1307 ปริญญา สุขาวห 1
1308 สุจินต์ เรืองรัมย์ 1
1309 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
1310 นัฐ ตัณศิลา 1
1311 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 115
3 2558 215
4 2557 96
5 2556 135
6 2555 115
7 2554 139
8 2553 180
9 2552 199
10 2551 269
11 2550 117
12 2549 94
13 2548 105
14 2547 62
15 2546 57
16 2545 27
17 2544 84
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
2 โครงการวิจัยและศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารฮาลาลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
3 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
4 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
6 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
7 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
8 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
9 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
10 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
11 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
12 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
13 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
14 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
15 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
16 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
17 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
18 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
19 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
20 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
21 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
22 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
24 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
25 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
26 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
27 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
28 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
29 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
30 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
31 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
32 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
33 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
34 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
35 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
36 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
38 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
39 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
40 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
41 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
42 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
43 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
44 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
45 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
46 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
47 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
48 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
49 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
50 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
51 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
52 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
53 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
54 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
55 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
56 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
57 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
58 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
59 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
60 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
61 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
62 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
63 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
64 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
65 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
66 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
67 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
68 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
69 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
70 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
71 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
72 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
73 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
74 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
75 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
76 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
77 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
78 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
79 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
80 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
81 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
82 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
83 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
84 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
85 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
86 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
87 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
88 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
89 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
90 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
91 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
92 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
93 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
94 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
95 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
96 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
97 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
98 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
99 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
100 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
101 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
102 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
103 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
104 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
105 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
106 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
107 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
108 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
109 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
110 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
111 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
112 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
113 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
114 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
115 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
116 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
117 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
118 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
119 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
120 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
121 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
122 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
123 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
124 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
125 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
126 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
127 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
128 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
129 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
130 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
131 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
132 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
133 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
134 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
135 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
136 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
137 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
138 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
139 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
140 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
141 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
142 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
143 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
144 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
145 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
146 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
147 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
148 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
149 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
150 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
151 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
152 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
153 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
154 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
155 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
156 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
157 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
158 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
159 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
160 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
161 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
162 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
163 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
164 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
165 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
166 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
167 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
168 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
169 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
170 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
171 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
172 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
173 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
174 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
175 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
176 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
177 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
178 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
179 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
180 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
181 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
182 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
183 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
184 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
185 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
186 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
187 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
188 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
189 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
190 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
191 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
192 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
193 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
194 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
195 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
196 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
197 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
198 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
199 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
200 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
201 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
202 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
203 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
204 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
205 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
206 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
207 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
208 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
209 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
210 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
211 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
212 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
213 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
214 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
215 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
216 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
217 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
218