ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 สุทิสา ถาน้อย 18
3 เสมอ ถาน้อย 18
4 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
5 จรัญ บุญกาญจน์ 15
6 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
7 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 15
8 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 15
9 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
10 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
11 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
12 วารินทร์ พิมพา 14
13 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
14 สายัณห์ สดุดี 13
15 วรี ติยะบุญชัย 13
16 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
17 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
18 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
19 ศิริพงษ์ เปรมจิต 12
20 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 12
21 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
22 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
23 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
24 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
25 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
26 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
27 ชาคริต โพธิ์งาม 11
28 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
29 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
30 วรัญญู ศรีเดช 10
31 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
32 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
33 กณิตา ธนเจริญชณภาส 10
34 มงคล ปุษยตานนท์ 10
35 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
36 ดวงพร เปรมจิต 10
37 สุขฤดี สุขใจ 9
38 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
39 ธีระชัย บงการณ์ 9
40 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
41 จารุภา วิโยชน์ 9
42 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
43 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
44 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
45 เถวียน วิทยา 8
46 โสเพ็ญ ชูนวล 8
47 กำพล ประทีปชัยกูร 8
48 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
49 ธำรงค์ อมรสกุล 8
50 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
51 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
52 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
53 จรัสศรี นวลศรี 8
54 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
55 อดิศร รัตนพันธ์ 8
56 กาญจนา พยุหะ 8
57 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
58 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
59 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 8
60 กิจการ พรหมมา 8
61 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
62 นันทกา โกรานา 8
63 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
64 อนุสรณ์ วรสิงห์ 8
65 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
66 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
67 ปรีชา บุญจูง 8
68 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
69 ปิ่น จันจุฬา 7
70 พนาลี ชีวกิดาการ 7
71 อนันต์ อุ่นอรุณ 7
72 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
73 อุทัย อันพิมพ์ 7
74 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
75 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
76 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
77 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
78 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
79 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
80 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
81 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
82 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
83 สัมฤทธิ์ โม้พวง 7
84 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
85 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
86 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
87 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
88 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
89 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
90 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
91 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
92 สมชาย มณีวรรณ์ 7
93 อุดม ทิพราช 7
94 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
95 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
96 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
97 วิภา หอมหวล 7
98 ปวีนา น้อยทัพ 6
99 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
100 ชุติมา ตันติกิตติ 6
101 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
102 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
103 สมหมาย ชินนาค 6
104 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
105 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
106 สุพล สำราญ 6
107 กิจการ ศุภมาตย์ 6
108 รักษิณา พลสีลา 6
109 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
110 รวี เถียรไพศาล 6
111 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
112 อรัญ งามผ่องใส 6
113 อรระวี คงสมบัติ 6
114 มุทิตา มีนุ่น 6
115 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
116 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
117 จิราภรณ์ โตจรัส 6
118 สายศิริ มีระเสน 6
119 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
120 สุรีพร เกตุงาม 6
121 วินิช พรมอารักษ์ 6
122 ดวงกมล ขันธเลิศ 6
123 มยุรี กระจายกลาง 6
124 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
125 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
126 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
127 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
128 สุขอังคณา ลี 6
129 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
130 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
131 รัตนา สนั่นเมือง 6
132 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
133 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
134 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
135 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
136 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
137 วันดี ทาตระกูล 5
138 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
139 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
140 สถาพร โภคา 5
141 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
142 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
143 ชาคริต ทองอุไร 5
144 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
145 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
146 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
147 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
148 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
149 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
150 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
151 ดามรัศมน สุรางกูร 5
152 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
153 วาสนา ฉัตรดำรง 5
154 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
155 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
156 จรรยา อินทมณี 5
157 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
158 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
159 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
160 สุรัตน์ บุญผ่อง 5
161 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 5
162 วสันต์ หล้าสร้อย 5
163 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
164 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
165 อัมพร เวียงมูล 5
166 อนามัย นาอุดม 5
167 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 5
168 จรูญ สารินทร์ 5
169 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
170 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 5
171 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
172 วภากร ศิริวงศ์ 5
173 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
174 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
175 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
176 เหมวรรณ เหมะนัค 5
177 รักชาติ ไตรผล 5
178 ศุภกร ภู่เกิด 5
179 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
180 ชริดา ปุกหุต 5
181 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
182 ศรีสุดา กวยาสกุล 5
183 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
184 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
185 วิริยะ ทองเรือง 4
186 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
187 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
188 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
189 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
190 สมปอง เตชะโต 4
191 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
192 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
193 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
194 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
195 สันทัด วิเชียรโชติ 4
196 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
197 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
198 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
199 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
200 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
201 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
202 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
203 กิตติ เจิดรังษี 4
204 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
205 ภูธร แคนยุกต์ 4
206 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
207 ศศิวิมล จิตรากร 4
208 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
209 ธวัช สุริวงษ์ 4
210 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
211 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
212 ทิพวรรณ ทองสุข 4
213 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
214 จินตนา นภาพร 4
215 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
216 เจริญ นาคะสรรค์ 4
217 นัทที พัชราวนิช 4
218 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
219 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
220 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
221 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
222 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 4
223 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
224 สมยศ พลับเที่ยง 4
225 พีระพล วอง 4
226 ประทีป วรรณิสสร 4
227 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
228 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 4
229 วัชรี เที่ยงอยู่ 4
230 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
231 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 4
232 ศิริพรรณ สารินทร์ 4
233 เกริกชัย ทองหนู 4
234 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 4
235 อัษฎางค์ พลนอก 4
236 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
237 กฤช สมนึก 4
238 ไกรศักดิ์ เกษร 4
239 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
240 ธนพล เพ็ญรัตน์ 4
241 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 4
242 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
243 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
244 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
245 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
246 อนุชา แก้วพูลสุข 4
247 นงนุช โอบะ 4
248 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
249 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
250 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
251 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
252 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
253 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
254 โอรส รักชาติ 4
255 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
256 นงเยาว์ เมืองดี 4
257 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
258 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
259 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
260 ธวัชชัย ปลูกผล 3
261 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
262 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
263 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
264 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
265 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
266 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
267 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
268 อินทร์ ศาลางาม 3
269 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
270 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
271 สุธิรา เลิศตระกูล 3
272 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
273 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
274 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
275 วันชัย อินทิแสง 3
276 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
277 ขวัญจิตร สันติประชา 3
278 อิบรอเฮม ยีดำ 3
279 กิจจา สว่างเจริญ 3
280 พรทิพย์ ศรีแดง 3
281 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
282 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
283 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
284 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
285 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
286 สุธรรม นิยมวาส 3
287 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
288 สมพิศ คินทรักษ์ 3
289 สมสมร ชิตตระการ 3
290 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
291 จักรี ทองเรือง 3
292 จำเป็น อ่อนทอง 3
293 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
294 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
295 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
296 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
297 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
298 ขนิษฐา นาคะ 3
299 ประณีต ส่งวัฒนา 3
300 ธีระพล ศรีชนะ 3
301 มงคล แซ่หลิม 3
302 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
303 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
304 ประนอม หนูเพชร 3
305 นันทา เชิงเชาว์ 3
306 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
307 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
308 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
309 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
310 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 3
311 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
312 วันทนา เหรียญมงคล 3
313 พายัพ มาศนิยม 3
314 มารีนา มะหนิ 3
315 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
316 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
317 วราพร วรรณนา 3
318 นิภาภัทร เจริญไทย 3
319 ดวงพร คันธโชติ 3
320 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
321 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
322 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
323 ศศิธร พุมดวง 3
324 วันดี สุทธรังษี 3
325 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
326 อาซีซัน แกสมาน 3
327 อภิญญา เอกพงษ์ 3
328 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
329 กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต 3
330 นิวัต เมืองแก้ว 3
331 วิจิตร อุดอ้าย 3
332 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
333 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 3
334 กิติพร โชประการ 3
335 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
336 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 3
337 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
338 ทินกร แก้วอินทร์ 3
339 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
340 เนติ วระนุช 3
341 นท แสงเทียน 3
342 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
343 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
344 ลลิตกร พรหมมา 3
345 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
346 ระพีพร เรืองช่วย 3
347 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 3
348 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
349 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
350 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
351 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
352 ชุติมา ทองแก้ว 3
353 พรอุษา จิตพุทธิ 3
354 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
355 ดรอุทัย วิชัย 3
356 อุทัย วิชัย 3
357 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
358 วันดี อุดมอักษร 3
359 อิทธิพล วรพันธ์ 3
360 ชำนาญ แก้วมณี 3
361 กังวาน ธรรมแสง 3
362 บรรชา บุดดาดี 3
363 นิติกร พรหมดวง 3
364 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
365 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
366 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
367 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 3
368 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
369 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
370 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
371 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
372 นิรัช สุดสังข์ 3
373 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
374 สุดารัตน์ หอมหวล 3
375 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
376 อรอินทุ์ ประไชโย 3
377 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
378 ธนภร ทวีวุฒิ 3
379 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
380 นารีรัตน์ มูลใจ 3
381 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 3
382 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
383 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
384 นิโลบล นาคพลังกูล 3
385 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
386 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
387 ลักษณา เจริญใจ 3
388 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
389 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
390 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
391 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
392 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
393 ภัทรียา วิสัยจร 2
394 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
395 วิวัฒน์ พิชญากร 2
396 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
397 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
398 วิรัช ทวีปรีดา 2
399 สุรชัย จูมพระบุตร 2
400 ชยุต นันทดุสิต 2
401 อินทิรา ซาฮีร์ 2
402 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
403 ณรงค์ สามารถ 2
404 แสวง วัชระธนกิจ 2
405 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
406 อลิษา หนักแก้ว 2
407 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
408 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
409 จรัสดาว คงเมือง 2
410 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
411 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
412 เนตรนภิส วรรณิสสร 2
413 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
414 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
415 สราวุธ จริตงาม 2
416 สอาด ริยะจันทร์ 2
417 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
418 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
419 อมมี เบญจมะ 2
420 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
421 ทรงสุดา พรหมทอง 2
422 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
423 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
424 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
425 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
426 ปริตา ธนสุกาญจน์ 2
427 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
428 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
429 นภิสพร มีมงคล 2
430 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
431 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
432 ประจัน มณีนิล 2
433 สุภาวดี แก้วระหัน 2
434 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
435 จารุวรรณ ขำเพชร 2
436 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
437 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
438 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 2
439 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
440 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
441 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
442 พยอม รัตนมณี 2
443 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
444 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
445 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
446 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
447 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
448 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
449 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
450 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
451 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 2
452 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
453 ศักดา สมกุล 2
454 เนตรนภา คู่พันธวี 2
455 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
456 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
457 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
458 วรรณพร คลังเพชร 2
459 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
460 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
461 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
462 เศวต ไชยมงคล 2
463 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
464 จินตนา กล่ำเทศ 2
465 อุไร หัถกิจ 2
466 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
467 สมชาย พละสาร 2
468 สง่า ทับทิมหิน 2
469 เมธวี ศรีคำมูล 2
470 นเรศ ซ่วนยุก 2
471 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
472 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
473 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
474 จตุรพร รักษ์งาร 2
475 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
476 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2
477 กัญจนี พลอินทร์ 2
478 อรัญญา เชาวลิต 2
479 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
480 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
481 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
482 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
483 อุดม พานทอง 2
484 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
485 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
486 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
487 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
488 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
489 นฤมล เถื่อนกูล 2
490 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
491 สุพิชญา จันทะชุม 2
492 อัจฉรา เพ็งหนู 2
493 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
494 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
495 อัญชลี ศิริโชติ 2
496 เอกอมร เทพพรหม 2
497 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
498 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
499 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
500 จรีพร เรืองศรี 2
501 สุชาติ เชิงทอง 2
502 พรพรหม จินตนา 2
503 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
504 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
505 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
506 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
507 กัญชลี เจติยานนท์ 2
508 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
509 วาริณี พละสาร 2
510 พุทธพร แสงเทียน 2
511 วัชรี ศรีคำ 2
512 ใจแก้ว แถมเงิน 2
513 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
514 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
515 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
516 วรสิทธิ์ โทจำปา 2
517 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
518 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
519 วาสนา เหง้าเกษ 2
520 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
521 จิตรดี ลุประสงค์ 2
522 นิภาวรรณ พองพรหม 2
523 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
524 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
525 ชาญ อินทร์แต้ม 2
526 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
527 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
528 สุกัญญา รอส 2
529 นงคราญ สระโสม 2
530 บุญส่ง แสงอ่อน 2
531 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
532 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2
533 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
534 สิริมาส เฮงรัศมี 2
535 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
536 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
537 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
538 กรกช นาคคนอง 2
539 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 2
540 บุญเรือง คำศรี 2
541 กรรณิการ์ สหกะโร 2
542 วัลลภ สันติประชา 2
543 ธนิยา เกาศล 2
544 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
545 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
546 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
547 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
548 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
549 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
550 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
551 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
552 ธนัช กนกเทศ 2
553 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
554 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
555 นันทยา กระสวยทอง 2
556 นริศ ท้าวจันทร์ 2
557 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
558 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
559 วฤทธิ์ วิชกูล 2
560 นลินี เอี่ยมสะอาด 2
561 ทินน์ พรหมโชติ 2
562 นลิน เพียรทอง 2
563 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
564 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
565 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
566 สมภพ สนองราษฎร์ 2
567 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
568 สุพรรณี ศรีอำพร 2
569 บงกช ประสิทธิ์ 2
570 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
571 อนุชิต สิงห์คำ 2
572 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
573 ภาวนา พนมเขต 2
574 อาคม ปาสีโล 2
575 ปรีชา ทุมมุ 2
576 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
577 วิภาวี เสาหิน 2
578 อนุชา แยงไธสง 2
579 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
580 ปราณี นางงาม 2
581 ทรงพร จึงมั่นคง 2
582 อารี วังมณีรัตน์ 2
583 ทองดี สีสันต์ 2
584 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
585 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
586 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
587 พิทยา อดุลยธรรม 2
588 ประสิทธิ์ นครราช 2
589 เล็ก สีคง 2
590 ศจี สุวรรณศรี 2
591 ปฐมศก วิไลพล 2
592 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
593 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
594 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
595 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
596 จิตกร ผลโยญ 2
597 รัชดา โสภาคะยัง 2
598 ศิรินุช จินดารักษ์ 2
599 อุดมพร แพ่งนคร 2
600 นภาพร หงษ์ภักดี 2
601 ธวัช มณีผ่อง 2
602 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
603 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
604 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
605 สมาพร ศิริลาภ 2
606 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
607 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
608 ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ 2
609 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
610 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
611 อรัญญา มโนสร้อย 2
612 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
613 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
614 วัลยา วิริยเสนกุล 2
615 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
616 มณฑา จาฏุพจน์ 1
617 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
618 เจริญ ภคธีรเธียร 1
619 สรศักดิ์ มณีขาว 1
620 ฮาลาล 1
621 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
622 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
623 แวอาแซ แวหามะ 1
624 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
625 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
626 นงนุช บุญยัง 1
627 สุธรรม สุขมณี 1
628 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
629 วินัย กิตติดำเกิง 1
630 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
631 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
632 อยุทธ์ นิสสภา 1
633 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
634 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
635 ศุภชัย มหาเสย 1
636 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
637 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
638 สุรชัย สุวรรณลี 1
639 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
640 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
641 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
642 กษมา เจนวิจิตร 1
643 พัชรียา ไชยลังกา 1
644 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
645 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
646 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
647 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
648 นัฐ ตัณศิลา 1
649 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
650 เดือนแรม เงินทอง 1
651 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
652 พฤกษ์ เถาถวิล 1
653 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
654 ปริญญา สุขาวห 1
655 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
656 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
657 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
658 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
659 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
660 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
661 A. Maeros 1
662 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
663 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
664 ทัศนีย์ นะแส 1
665 พรทิวา คงคุณ 1
666 วิษณุ ธงไชย 1
667 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
668 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
669 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
670 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
671 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
672 วิมล ตันติไชยากุล 1
673 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
674 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
675 P. Sophanodora 1
676 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
677 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
678 ชญานุช แสงวิเชียร 1
679 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
680 พวงเพชร วารีย์ 1
681 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
682 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
683 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
684 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
685 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
686 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
687 C. Tantikitti 1
688 S. Mahankij 1
689 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
690 ปารมี ทองสุกใส 1
691 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
692 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
693 วิลาวัลย์ ภูเด่นแดน 1
694 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
695 นุจรินทร์ ภูธา 1
696 ลัคนา จันทร์ลอย 1
697 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
698 ศิราณี จุโฑปะมา 1
699 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
700 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
701 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
702 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
703 อ้อย พลแสน 1
704 ไท แสงเทียน 1
705 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
706 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
707 กาญจนา มหาพล 1
708 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
709 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
710 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
711 วิจิตร เกิดผล 1
712 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
713 พรชัย สถิรปัญญา 1
714 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
715 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
716 ศรัญญู ชูศรี 1
717 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
718 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
719 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
720 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
721 สุมาลี หอศิริธรรม 1
722 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
723 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
724 ประณีต รอดแสง 1
725 สุรพล อารีย์กุล 1
726 สุนทร วงษ์ศิริ 1
727 Emad A.M. EL-Dardiry 1
728 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
729 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
730 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
731 วิชิต สมบัติ 1
732 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
733 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
734 อารยา โพธิสรณ์ 1
735 เกศริน มณีนูน 1
736 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
737 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
738 วรงค์ นัยวินิจ 1
739 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
740 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
741 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
742 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
743 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
744 รัตนาพร จันทุมา 1
745 ธีรวุฒิ มาประชา 1
746 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
747 เกรียงไกร โชประการ 1
748 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
749 จิตรา วราอัศวปติ 1
750 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
751 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
752 พจมาลย์ โตเทียม 1
753 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
754 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
755 หัสวิภา หมายมั่น 1
756 เริงวิทย์ บุญโยม 1
757 ไพรชล อินทนูจิต 1
758 วัชรินทร์ ฉัตรธง 1
759 อรนุช ปวงสุข 1
760 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
761 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
762 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
763 สมชาย ธนสินชยกุล 1
764 อดิศร เสมแย้ม 1
765 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
766 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
767 โสพล บุตรงาม 1
768 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
769 สุภชัย หาทองคำ 1
770 จุฑารักษ์ ยิ้มสบาย 1
771 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
772 เดโช นิยมพันธ์ 1
773 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
774 ชนิดา ช่วยประสม 1
775 เฉลียว บุญมั่น 1
776 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
777 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
778 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
779 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
780 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
781 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
782 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
783 สมบัติ พุทธจักร 1
784 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
785 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
786 อภิญญา รัตนไชย 1
787 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
788 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
789 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
790 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
791 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
792 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
793 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
794 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
795 เกศรา เสนงาม 1
796 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
797 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
798 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
799 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
800 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
801 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
802 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
803 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
804 รุ่งแสง นาครำไพ 1
805 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
806 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
807 สนธยา นุ่มท้วม 1
808 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
809 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
810 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
811 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 1
812 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
813 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
814 อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล 1
815 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
816 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
817 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
818 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
819 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
820 ญาณิศา รัตอาภา 1
821 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
822 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
823 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
824 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
825 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
826 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
827 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
828 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
829 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
830 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
831 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
832 ติ๊ก แสนบุญ 1
833 สมยศ ทุ่งหว้า 1
834 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
835 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
836 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
837 เมธินี รัตรสาร 1
838 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
839 วิชัย หวังวโรดม 1
840 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
841 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
842 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
843 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
844 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
845 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
846 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
847 เกตุการ ดาจันทา 1
848 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
849 พจน์ ไชยเสนา 1
850 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
851 วิภาวดี ประสาททอง 1
852 วัชรากร ใจตรง 1
853 สมบัติ โนพิชัย 1
854 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
855 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
856 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
857 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
858 สุภิชญา สนทรสุม 1
859 รัญชนา สินธวาลัย 1
860 จิตตรา ยี่เสง 1
861 วรสันติ์ โสภณ 1
862 กัลยา ปรีชานุกูล 1
863 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
864 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
865 นิคม นาคสุพรรณ 1
866 โครงการวิจัย NRU 1
867 มณี วิทยานนท์ 1
868 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
869 วัสสา คงนคร 1
870 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
871 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
872 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
873 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
874 วิภา แซ่เซี้ย 1
875 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
876 รวมพร นิคม 1
877 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
878 สมหมาย แม้นมณี 1
879 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
880 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
881 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
882 อรพิน เสละคร 1
883 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
884 สมพร ตั๊นสกุล 1
885 สมศรี จินตนสนธิ 1
886 ละม้าย ทองบุญ 1
887 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
888 พัน ยี่สิ้น 1
889 ซุกรี หะยีสาแม 1
890 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
891 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
892 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
893 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
894 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
895 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
896 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
897 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
898 รตนนท์ โชติมา 1
899 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
900 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
901 ลักษณา ไชยมงคล 1
902 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
903 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
904 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
905 เทวิน ธนะวงษ์ 1
906 โขมพักตร์ มณีวัต 1
907 เกษิณี เพชรศรี 1
908 จามรี เสมา 1
909 สมยศ มีสุข 1
910 ปารวี กาญจนประโชติ 1
911 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
912 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
913 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
914 อังคณา เธียรมนตรี 1
915 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
916 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
917 วิภาวี คงอินทร์ 1
918 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
919 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
920 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
921 แสงชัย นทีวรนารถ 1
922 สหัถยา ทองสาร 1
923 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
924 สุธาทิพย์ มากมี 1
925 อรุณี เหมะธุลิน 1
926 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
927 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
928 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
929 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
930 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
931 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
932 เนริสา คุณประทุม 1
933 ศศิมา เจริญกิจ 1
934 โสภิตา ขำรอด 1
935 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
936 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
937 อรยา เครื่องทิพย์ 1
938 พิราม พานทอง 1
939 ชัญญาภัค ทองจันทน์เทพ 1
940 นเรศ ขำเจริญ 1
941 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
942 อัญชลี ฐานวิสัย 1
943 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
944 สมยศ เกียรติวนิชวิไล 1
945 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
946 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
947 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
948 พัชรดา อมาตยกุล 1
949 วิริยา พรมกอง 1
950 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
951 นางสาววิริยา พรมกอง 1
952 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
953 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
954 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
955 ช่อเพชร พานระลึก 1
956 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
957 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
958 สริน ศรีปรางค์ 1
959 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
960 บัณฑูร เวียงมูล 1
961 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
962 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
963 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
964 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
965 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
966 อารีย์ ชูดำ 1
967 วัชรี ศรีทอง 1
968 HELMUT JOSEF DURRAST 1
969 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
970 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
971 จตุพร เงินคำ 1
972 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
973 ยุคนธร หทัยวรรธน์ 1
974 จรรจา สันตยากร 1
975 วุฒิชัย จริยา 1
976 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
977 นิอร จิรพงศธรกุล 1
978 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
979 โชติ จิตรังษี 1
980 นพนันท์ ลาธุลี 1
981 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
982 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
983 ถาวร สุภาพรม 1
984 สุรพงศ์ บางพาน 1
985 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
986 สุกัญญา ศรีสง่า 1
987 นิวัฒน์ นภีรงค์ 1
988 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
989 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
990 นาวี กังวาลย์ 1
991 ธวัชชัย คำศรี 1
992 ประนอม แซ่จึง 1
993 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
994 ปาจารีย์ ทองงอก 1
995 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
996 กรชนก บุญพอ 1
997 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
998 เดโช ทองอร่าม 1
999 สัณหวัช ไชยวงศ์ 1
1000 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
1001 อริสรา อิสสะรีย์ 1
1002 Micharl Karl-Heinz Bruckner 1
1003 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
1004 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
1005 วิริยา อ่อนสอาด 1
1006 Michael Brueckner 1
1007 นริศรา แสงเทียน 1
1008 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
1009 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
1010 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
1011 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
1012 กนกวรรณ ช้างวิจิตร 1
1013 ธิดารัตน์ จุทอง 1
1014 บงกช บุญเพ็ชร 1
1015 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
1016 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
1017 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
1018 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
1019 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
1020 วไลลักษณ์ เกิดสรรค์ 1
1021 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
1022 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
1023 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
1024 อังคณา วังทอง 1
1025 สุชาดา สัญญา 1
1026 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
1027 น้ำทิพย์ ทับทิมทอง 1
1028 สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์ 1
1029 รัตนา สดุดี 1
1030 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
1031 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
1032 กนกพร ภาคีฉาย 1
1033 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
1034 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
1035 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
1036 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
1037 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
1038 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
1039 วรพจน์ ประชาเสรี 1
1040 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
1041 สมเกียรติ นาคกุล 1
1042 อธิป สกุลเผือก 1
1043 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
1044 ศศิกานต์ กาละ 1
1045 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
1046 Michael Karl-Heinz Bruckner 1
1047 อภิชาต สุขสำราญ 1
1048 เอกวิทย์ ใยดี 1
1049 ธเนศ รัตนวิไล 1
1050 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
1051 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
1052 สมพงศ์ โอทอง 1
1053 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
1054 ประยูร ด้วงศิริ 1
1055 รัตนา ทองย้อย 1
1056 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
1057 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
1058 ดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี 1
1059 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
1060 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
1061 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
1062 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
1063 คำรพ รัตนสุต 1
1064 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
1065 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
1066 ชัยณรงค์ โตจรัส 1
1067 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
1068 คณิตา กายะสุต 1
1069 รัญทศ ย้ายตั้ง 1
1070 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
1071 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
1072 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
1073 กฤษฏา ยาใจ 1
1074 สิทธิรงณ์ เร่งเงียบ 1
1075 ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 1
1076 อดิเรก รักคง 1
1077 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
1078 จิตรานันท์ สมพร 1
1079 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
1080 เพ็ญศิริ นภีรงค์ 1
1081 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
1082 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
1083 สวัสดี ยอดขยัน 1
1084 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
1085 กำแหง วัฒนเสน 1
1086 ภูมิ คำเอม 1
1087 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
1088 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
1089 ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 1
1090 สุกัญญา เจริญพร 1
1091 ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 1
1092 วารุณี มะรุมดี 1
1093 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
1094 นพมาศ นามแดง 1
1095 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
1096 ปรียา แก้วพิมล 1
1097 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
1098 วุฒิศักดิ์ กาญจนาภา 1
1099 บุญรักษา สุนทรธรรม 1
1100 ศุภกร สีสันต์ 1
1101 วิมลศิริ อมรชัย 1
1102 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
1103 กาญจน ชินนาค 1
1104 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
1105 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
1106 วัชรายุทธ ลำดวน 1
1107 วิระพันธ์ สีหานาม 1
1108 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
1109 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
1110 สมพร นิลมณี 1
1111 วิกานต์ วันสูงเนิน 1
1112 กษิดิ์เดช วรไตรจริยา 1
1113 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
1114 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
1115 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
1116 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
1117 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
1118 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
1119 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
1120 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
1121 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
1122 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
1123 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
1124 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
1125 จิรายุ สินศิริ 1
1126 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
1127 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
1128 อนุชิต พลับรู้การ 1
1129 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
1130 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
1131 วนิดา แซ่จึง 1
1132 อรุณี ทองอ่อน 1
1133 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
1134 วาสนา พิทักษ์พล 1
1135 บงกช สุขอนันต์ 1
1136 ผดุง กิจแสวง 1
1137 นิรมล รังสยาธร 1
1138 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
1139 ศุภเดช หิมะมาน 1
1140 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
1141 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
1142 Khairani Idah Mokhtar 1
1143 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
1144 สัตยา บุญรัตนชู 1
1145 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
1146 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
1147 อุทัย ไทยเจริญ 1
1148 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
1149 จิราพร เพชรรัตน์ 1
1150 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
1151 ยุพา กาฬเนตร 1
1152 ประทับใจ พวงบุตร 1
1153 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
1154 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
1155 ทวีพร บัวทอง 1
1156 นันธชา ไฝทอง 1
1157 อรนิช แสงจันทร์ 1
1158 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
1159 ฉัตรฤดี ศิริลำดวน 1
1160 สิริญาพร สงคง 1
1161 นิตยา ศรีใส 1
1162 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
1163 นัยนา บัวเขียว 1
1164 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
1165 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
1166 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
1167 จิตใส 1
1168 กรชนก แก่นคำ 1
1169 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
1170 อุษา ศรีใส 1
1171 จรวยพร แสนทวีสุข 1
1172 สุชน คชาทอง 1
1173 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
1174 กิตติมา ศิลปษา 1
1175 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
1176 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
1177 นิตยา วานิกร 1
1178 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
1179 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
1180 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
1181 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
1182 สรวิศ สอนสารี 1
1183 กาญจนา ชินนาค 1
1184 สนม โนนกลาง 1
1185 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
1186 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
1187 อัญชลี สำเภา 1
1188 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
1189 ศรีอุรา เสือทะยาน 1
1190 กมลพร นครชัยกุล 1
1191 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
1192 ชวพจน์ ศุภสาร 1
1193 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
1194 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
1195 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
1196 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
1197 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
1198 สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ 1
1199 อโณทัย จันภักดี 1
1200 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
1201 สุธิดา แจ่มใส 1
1202 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
1203 พรพิตรา ทิพราช 1
1204 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
1205 พรวิบูลย์ สุขร้าย 1
1206 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
1207 รุ่งทิวา ยิ้มบุญเกิด 1
1208 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
1209 กนกพร ช่างทอง 1
1210 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
1211 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
1212 ดวงตะณา วังกุล 1
1213 สุระ วุฒิพรหม 1
1214 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
1215 นิกร พันธ์รุณ 1
1216 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
1217 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
1218 ชัช วงศ์สิงห์ 1
1219 วันชัย ขันนาม 1
1220 ธัญญา อุดอ้าย 1
1221 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
1222 สุรนี แก้วกลม 1
1223 นพดล สินไพศาลสมบูรณ์ 1
1224 ชนาธิศ ซาเสน 1
1225 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
1226 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
1227 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
1228 สุปิยา ทาปทา 1
1229 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
1230 ประชา คำภักดี 1
1231 อรุณี ยี่ทอง 1
1232 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
1233 สายสุนี ชัยมงคล 1
1234 หมิง ฟุก ลี 1
1235 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
1236 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
1237 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
1238 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
1239 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
1240 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
1241 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
1242 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
1243 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
1244 ฐิติพร เจาะจง 1
1245 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
1246 วีระศักดิ์ เกิดแสง 1
1247 ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 1
1248 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
1249 ปาณมน วิยะชัย 1
1250 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
1251 เจริญ ชุมมวล 1
1252 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
1253 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
1254 ราเชนทร์ บุญทัน 1
1255 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
1256 ปรัชญา มุขดา 1
1257 ทองคำ กิริยะ 1
1258 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 115
3 2558 212
4 2557 83
5 2556 124
6 2555 120
7 2554 138
8 2553 180
9 2552 203
10 2551 270
11 2550 126
12 2549 100
13 2548 107
14 2547 63
15 2546 57
16 2545 27
17 2544 84
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
2 โครงการวิจัยและศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารฮาลาลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
3 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
4 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
6 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
7 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
8 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
9 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
10 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
11 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
12 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
13 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
14 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
15 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
16 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
17 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
18 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
19 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
20 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
21 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
22 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
24 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
25 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
26 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
27 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
28 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
29 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
30 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
31 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
32 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
33 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
34 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
35 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
36 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
38 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
39 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
40 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
41 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
42 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
43 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
44 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
45 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
46 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
47 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
48 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
49 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
50 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
51 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
52 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
53 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
54 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
55 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
56 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
57 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
58 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
59 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
60 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
61 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
62 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
63 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
64 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
65 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
66 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
67 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
68 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
69 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
70 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
71 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
72 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
73 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
74 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
75 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
76 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
77 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
78 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
79 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
80 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
81 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
82 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
83 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
84 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
85 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
86 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
87 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
88 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
89 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
90 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
91 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
92 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
93 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
94 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
95 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
96 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
97 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
98 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
99 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
100 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
101 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
102 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
103 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
104 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
105 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
106 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
107 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
108 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
109 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
110 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
111 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
112 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
113 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
114 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
115 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
116 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
117 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
118 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
119 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
120 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
121 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
122 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
123 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
124 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
125 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
126 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
127 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
128 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
129 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
130 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
131 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
132 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
133 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
134 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
135 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
136 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
137 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
138 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
139 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
140 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
141 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
142 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
143 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
144 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
145 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
146 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
147 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
148 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
149 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
150 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
151 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
152 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
153 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
154 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
155 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
156 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
157 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
158 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
159 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
160 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
161 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
162 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
163 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
164 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
165 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
166 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
167 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
168 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
169 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
170 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
171 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
172 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
173 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
174 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
175 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
176 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
177 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
178 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
179 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
180 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
181 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
182 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
183 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
184 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
185 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
186 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
187 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
188 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
189 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
190 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
191 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
192 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
193 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
194 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
195 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
196 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
197 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
198 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
199 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
200 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
201 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
202 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
203 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
204 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
205 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
206 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
207 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
208 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
209 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
210 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
211 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
212 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
213 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
214 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
215 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
216 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
217 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
218 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพ ของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของภาคเหนือ
219 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยม
220 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอลิอะคริลิกแอซิด
221 นวัตกรรมการแปรรูปโดแช่เยือกแข็งสำหรับแครกเกอร์ข้าวพร้อมอบชนิดไม่มีกลูเตน
222 นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่โดยใช้ไคโตซาน-อนุภาคนาโนเงินคอมโพไซต์
223 การสังเคราะห์สีเขียวของอนุภาคนาโนเงินบนถ่านกัมมันต์โดยใช้สารสกัดจากเปลือกกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม
224 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระและจุดตรึงคู่พีพีเอฟแบบไม่อิสระในปริภูมิบานาค
225 การศึกษาความสัมพันธ์ของ Actin cytoskeleton ต่อการกระตุ้น และ การดึง signaling molecules บริเวณ T cell receptor
226 การปนเปื้อนของ Escherichia coli ที่ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะในน้ำทิ้งจากฟาร์มและการกระจายสู่สิ่งแวดล้อม
227 ผลของเปปไทด์ออกฤทธิ์ที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ต่อการยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากเซลล์แมคโครฟาจ
228 ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ควบคุมตัวหนอนแมลงวัน
229 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง
230 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก1
231 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรสองชั้น
232 การผลิตกรดไขมันจำเป็นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วย เชื้อจุลินทรีย์ Thraustochytrids
233 การลดอุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก
234 การศึกษาแบคเทอริโอเฟจเพื่อใช้พัฒนาเป็นวิธีตรวจสอบสำหรับเชื้อ A.baumannii ที่ดื้อยา
235 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข่าในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
236 ผลของตำรับน้ำตรีผลาต่อเซลล์เพาะเลี้ยงทีลิมพ์โฟบลาสต์ของมนุษย์
237 คาร์บอนฟุตปริ้นต์เพื่อการวางแผนจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมน้ำตาล
238 การทดสอบสมรรถนะตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผง เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
239 ผลของการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่นต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงหน้าที่ ลักษณะทางเคมีและกายภาพของรำข้าวระหว่างการเก็บรักษา
240 ผลของอ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำต่อเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสในเซลล์ประสาท
241 การศึกษาผลของอายุการเก็บต่อคุณภาพน้ำมัน และผลของการสกัดต่อปริมาณและคุณภาพของไฟโตเคมมิคอลของน้ำมันเมล็ดต้นหูกวาง
242 การพัฒนาน้ำตาลอ้อยผงบรรจุซองและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
243 การพัฒนาโครงสร้างรูพรุนไฟโบรอินสามมิติจากรังไหมเหลืองสำหรับรักษาข้อเข่าเสื่อม
244 การรวบยอดยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามชนิดจากข้าวสายพันธุ์ข้าวผสมกลับ BC4F3-4 ((Rathu Heenati/KDML105) X Chai Nat 1) และ ((Abhaya/KDML105) X Chai Nat 1)
245 การพัฒนาชุดทดสอบโปรตีนที่ละลายน้ำสำหรับยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารา
246 ความเหมาะสมของไม้ไผ่ที่ผ่านการรักษาเนื้อไม้ด้วยน้ำยา CCA ต่อการนำมาใช้สร้างโรงเรือนทางการเกษตร
247 กระบวนการสาหรับการหาเซตคาตอบของแบบจาลองดุลยภาพเชิงผสมโดยการประยุกต์ทฤษฎีบทจุดตรึง
248 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันซึ่งสอดคล้องเงื่อนไขคอนแทรกทีฟแบบอ่อนในปริภูมิ G-เมตริก
249 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านแผ่น
250 การเตรียม สมบัติความร้อนและเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพของเส้นใยใบสับปะรดและพอลิแลคติกแอซิด
251 การมีอยู่จริงของผลเฉลยสำหรับปัญหาอสมการกึ่งการแปรผันซึ่งถูกควบคุมโดยการส่งแบบหลายค่า
252 กิจกรรมการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือจากปลา
253 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทติย์แบบผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
254 ผลของสารเคลือบผสมไคโตซานและสารสกัดสาหร่ายสไปโรไจราในการต้าน จุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
255 การศึกษาคุณสมบัติเชิงสมรรถนะของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
256 ผลของสารสกัดจากเห็ดนางฟ้าในการเป็นสารต้านออกซิเดชั่นและผลของการบรรจุต่อความคงตัวของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในปลาช่อนแดดเดียว
257 การพัฒนาระบบการแกะสลักขึ้นรูปแบบเสมือน JewelSense เพื่อใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ
258 ฮอร์โมนเพศหญิงและการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกันในโรคปริทันต์ และหญิง ตั้งครรภ์
259 จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารัฐควบคุมน้ำบาดาลทั้งหมด
260 การเตรียมและสมบัติทางแสงของสารฟอสฟอร์ซิงค์ออกไซด์ที่ทำการเจือด้วย ยูโรเปียมไอออนด้วยวิธีทางเคมี
261 ผลของการใช้วิธีสุญญากาศต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลไม้กึ่งแห้ง
262 การรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ถูกตรึงในผลไม้แท่งเปลี่ยนรูป
263 ผลของ Rhizopus oligosporus ต่อรูปแบบไอโซฟลาโวนในเต้าหู้ยี้หมัก
264 การศึกษาผลของสารเคมีผสมเพิ่มต่อการหดตัวของคอนกรีต
265 การเกิดของโครงสร้างเฟสและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคเผาไหม้
266 การจำแนกเพศอินทผลัมไทย (แม่โจ้36) โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
267 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3-xBi0.5K0.5TiO3–yBiFeO 3 ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้
268 ความโน้มถ่วงแบบสเกลาร์คู่ควบกับเรขาคณิต
269 การลดอุณหภูมิในการเตรียมผงผลึกสารจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริก
270 ผลของตัวทำละลายและน้ำหนักโมเลกุลต่อพฤติกรรมการเกิดเจลของคอนจูเกตพอลิเมอร์
271 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และสภาพอวกาศแวดล้อมที่วัดได้จากยานอวกาศ สถานีตรวจวัดอนุภาคทั่วโลกและสถานีตรวจวั้ดนิวตรอนสิรินธรในประเทศไทย
272 การพัฒนา affinity column chromatography ในการศึกษา synergistic effect ของสาร shatavarins ในรากสามสิ