ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 สุทิสา ถาน้อย 17
3 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
4 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
5 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 15
6 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
7 จรัญ บุญกาญจน์ 15
8 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
9 เสมอ ถาน้อย 14
10 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
11 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 14
12 วารินทร์ พิมพา 14
13 สายัณห์ สดุดี 13
14 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
15 วรี ติยะบุญชัย 13
16 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
17 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
18 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
19 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
20 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
21 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
22 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
23 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 11
24 ชาคริต โพธิ์งาม 11
25 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
26 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
27 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
28 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
29 ศิริพงษ์ เปรมจิต 11
30 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
31 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
32 มงคล ปุษยตานนท์ 10
33 วรัญญู ศรีเดช 10
34 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
35 ดวงพร เปรมจิต 9
36 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
37 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
38 ธีระชัย บงการณ์ 9
39 กณิตา ธนเจริญชณภาส 9
40 จารุภา วิโยชน์ 9
41 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
42 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
43 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
44 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
45 สุขฤดี สุขใจ 8
46 โสเพ็ญ ชูนวล 8
47 ปรีชา บุญจูง 8
48 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
49 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
50 อดิศร รัตนพันธ์ 8
51 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
52 กิจการ พรหมมา 8
53 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
54 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
55 กำพล ประทีปชัยกูร 8
56 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
57 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
58 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
59 ธำรงค์ อมรสกุล 8
60 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
61 เถวียน วิทยา 8
62 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
63 กาญจนา พยุหะ 8
64 จรัสศรี นวลศรี 8
65 วิภา หอมหวล 7
66 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
67 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
68 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
69 สมชาย มณีวรรณ์ 7
70 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
71 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
72 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
73 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
74 ปิ่น จันจุฬา 7
75 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
76 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
77 พนาลี ชีวกิดาการ 7
78 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
79 อนุสรณ์ วรสิงห์ 7
80 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
81 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
82 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
83 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
84 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
85 อุทัย อันพิมพ์ 7
86 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
87 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
88 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
89 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
90 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 7
91 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
92 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
93 อุดม ทิพราช 7
94 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
95 วินิช พรมอารักษ์ 6
96 สุขอังคณา ลี 6
97 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
98 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
99 สัมฤทธิ์ โม้พวง 6
100 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
101 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
102 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
103 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
104 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
105 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
106 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
107 อรัญ งามผ่องใส 6
108 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
109 มุทิตา มีนุ่น 6
110 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
111 สมหมาย ชินนาค 6
112 อรระวี คงสมบัติ 6
113 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
114 อนันต์ อุ่นอรุณ 6
115 สายศิริ มีระเสน 6
116 ชุติมา ตันติกิตติ 6
117 รวี เถียรไพศาล 6
118 รักษิณา พลสีลา 6
119 กิจการ ศุภมาตย์ 6
120 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
121 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
122 ปวีนา น้อยทัพ 6
123 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
124 สุรีพร เกตุงาม 6
125 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
126 สุพล สำราญ 6
127 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
128 อัมพร เวียงมูล 5
129 วสันต์ หล้าสร้อย 5
130 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
131 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
132 สุรัตน์ บุญผ่อง 5
133 นันทกา โกรานา 5
134 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 5
135 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
136 ชริดา ปุกหุต 5
137 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 5
138 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
139 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
140 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
141 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
142 วันดี ทาตระกูล 5
143 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
144 รัตนา สนั่นเมือง 5
145 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
146 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
147 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
148 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
149 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
150 สถาพร โภคา 5
151 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
152 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
153 จรรยา อินทมณี 5
154 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
155 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
156 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
157 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
158 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
159 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
160 ชาคริต ทองอุไร 5
161 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
162 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
163 ดามรัศมน สุรางกูร 5
164 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
165 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
166 มยุรี กระจายกลาง 5
167 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
168 จิราภรณ์ โตจรัส 5
169 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
170 ดวงกมล ขันธเลิศ 5
171 เหมวรรณ เหมะนัค 5
172 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
173 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
174 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
175 ศุภกร ภู่เกิด 5
176 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
177 ธนพล เพ็ญรัตน์ 4
178 นงนุช โอบะ 4
179 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
180 จรูญ สารินทร์ 4
181 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
182 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 4
183 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
184 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
185 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
186 ไกรศักดิ์ เกษร 4
187 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
188 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
189 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
190 อัษฎางค์ พลนอก 4
191 สมยศ พลับเที่ยง 4
192 ประทีป วรรณิสสร 4
193 พีระพล วอง 4
194 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 4
195 วภากร ศิริวงศ์ 4
196 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
197 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
198 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
199 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
200 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
201 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
202 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
203 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
204 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
205 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
206 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
207 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 4
208 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
209 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
210 อนุชา แก้วพูลสุข 4
211 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
212 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
213 รักชาติ ไตรผล 4
214 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
215 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
216 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
217 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
218 นัทที พัชราวนิช 4
219 สมปอง เตชะโต 4
220 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
221 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
222 สันทัด วิเชียรโชติ 4
223 ศรีสุดา กวยาสกุล 4
224 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
225 วิริยะ ทองเรือง 4
226 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
227 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
228 ธวัช สุริวงษ์ 4
229 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
230 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
231 กฤช สมนึก 4
232 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
233 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
234 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
235 นงเยาว์ เมืองดี 4
236 กิตติ เจิดรังษี 4
237 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
238 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
239 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
240 เกริกชัย ทองหนู 4
241 ภูธร แคนยุกต์ 4
242 อนามัย นาอุดม 4
243 ศศิวิมล จิตรากร 4
244 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
245 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
246 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
247 ทิพวรรณ ทองสุข 4
248 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
249 จินตนา นภาพร 4
250 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 4
251 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
252 เจริญ นาคะสรรค์ 4
253 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
254 วาสนา ฉัตรดำรง 4
255 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
256 นารีรัตน์ มูลใจ 3
257 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
258 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 3
259 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 3
260 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
261 ทินกร แก้วอินทร์ 3
262 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
263 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
264 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 3
265 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
266 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
267 นท แสงเทียน 3
268 ธนภร ทวีวุฒิ 3
269 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
270 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
271 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
272 ลลิตกร พรหมมา 3
273 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
274 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
275 ชุติมา ทองแก้ว 3
276 ลักษณา เจริญใจ 3
277 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
278 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
279 อุทัย วิชัย 3
280 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
281 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
282 อภิญญา เอกพงษ์ 3
283 เนติ วระนุช 3
284 ดรอุทัย วิชัย 3
285 วิจิตร อุดอ้าย 3
286 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
287 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
288 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 3
289 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
290 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
291 อิบรอเฮม ยีดำ 3
292 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
293 ชำนาญ แก้วมณี 3
294 กังวาน ธรรมแสง 3
295 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
296 จำเป็น อ่อนทอง 3
297 สุดารัตน์ หอมหวล 3
298 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
299 นิติกร พรหมดวง 3
300 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
301 บรรชา บุดดาดี 3
302 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
303 ขวัญจิตร สันติประชา 3
304 กิติพร โชประการ 3
305 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
306 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
307 อิทธิพล วรพันธ์ 3
308 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
309 อรอินทุ์ ประไชโย 3
310 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
311 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
312 พรทิพย์ ศรีแดง 3
313 นิโลบล นาคพลังกูล 3
314 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
315 ธีระพล ศรีชนะ 3
316 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
317 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
318 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
319 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
320 สมสมร ชิตตระการ 3
321 สมพิศ คินทรักษ์ 3
322 สุธรรม นิยมวาส 3
323 จักรี ทองเรือง 3
324 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
325 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
326 นิวัต เมืองแก้ว 3
327 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
328 มารีนา มะหนิ 3
329 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
330 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
331 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
332 วราพร วรรณนา 3
333 พายัพ มาศนิยม 3
334 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
335 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
336 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
337 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
338 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
339 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
340 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
341 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
342 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
343 ธวัชชัย ปลูกผล 3
344 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
345 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
346 กิจจา สว่างเจริญ 3
347 อินทร์ ศาลางาม 3
348 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
349 นิรัช สุดสังข์ 3
350 วันชัย อินทิแสง 3
351 สุธิรา เลิศตระกูล 3
352 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
353 นันทา เชิงเชาว์ 3
354 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
355 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
356 ดวงพร คันธโชติ 3
357 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
358 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
359 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
360 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
361 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
362 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
363 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
364 พรอุษา จิตพุทธิ 3
365 ระพีพร เรืองช่วย 3
366 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
367 ศศิธร พุมดวง 3
368 วันดี อุดมอักษร 3
369 อาซีซัน แกสมาน 3
370 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
371 ประณีต ส่งวัฒนา 3
372 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
373 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
374 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
375 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
376 ขนิษฐา นาคะ 3
377 วัชรี เที่ยงอยู่ 3
378 วันทนา เหรียญมงคล 3
379 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
380 นิภาภัทร เจริญไทย 3
381 มงคล แซ่หลิม 3
382 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
383 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
384 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
385 พุทธพร แสงเทียน 2
386 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
387 กัญชลี เจติยานนท์ 2
388 ศิริพรรณ สารินทร์ 2
389 วาสนา เหง้าเกษ 2
390 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
391 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
392 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
393 สิริมาส เฮงรัศมี 2
394 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
395 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2
396 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
397 จิตกร ผลโยญ 2
398 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
399 ปฐมศก วิไลพล 2
400 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
401 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
402 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
403 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
404 ใจแก้ว แถมเงิน 2
405 สมภพ สนองราษฎร์ 2
406 นงคราญ สระโสม 2
407 นภาพร หงษ์ภักดี 2
408 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
409 รัชดา โสภาคะยัง 2
410 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
411 สง่า ทับทิมหิน 2
412 ธนิยา เกาศล 2
413 กรรณิการ์ สหกะโร 2
414 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
415 จตุรพร รักษ์งาร 2
416 เมธวี ศรีคำมูล 2
417 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
418 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
419 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
420 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
421 ศักดา สมกุล 2
422 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
423 นเรศ ซ่วนยุก 2
424 กรกช นาคคนอง 2
425 จินตนา กล่ำเทศ 2
426 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
427 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
428 ทินน์ พรหมโชติ 2
429 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
430 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
431 ชาญ อินทร์แต้ม 2
432 นันทยา กระสวยทอง 2
433 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
434 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
435 นริศ ท้าวจันทร์ 2
436 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
437 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
438 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
439 สมาพร ศิริลาภ 2
440 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
441 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
442 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
443 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
444 วัลลภ สันติประชา 2
445 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
446 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
447 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
448 วัลยา วิริยเสนกุล 2
449 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
450 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
451 ธวัช มณีผ่อง 2
452 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
453 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
454 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
455 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
456 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
457 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
458 ภาวนา พนมเขต 2
459 สุพรรณี ศรีอำพร 2
460 โอรส รักชาติ 2
461 อนุชิต สิงห์คำ 2
462 บงกช ประสิทธิ์ 2
463 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
464 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
465 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
466 ประสิทธิ์ นครราช 2
467 บุญส่ง แสงอ่อน 2
468 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 2
469 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
470 จิตรดี ลุประสงค์ 2
471 อรัญญา มโนสร้อย 2
472 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
473 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
474 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
475 วาริณี พละสาร 2
476 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
477 สุกัญญา รอส 2
478 นิภาวรรณ พองพรหม 2
479 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
480 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
481 เล็ก สีคง 2
482 ทองดี สีสันต์ 2
483 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
484 ศจี สุวรรณศรี 2
485 ปรีชา ทุมมุ 2
486 อาคม ปาสีโล 2
487 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
488 อนุชา แยงไธสง 2
489 ศิรินุช จินดารักษ์ 2
490 วัชรี ศรีคำ 2
491 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
492 นลิน เพียรทอง 2
493 อมมี เบญจมะ 2
494 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
495 วิวัฒน์ พิชญากร 2
496 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
497 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
498 ภัทรียา วิสัยจร 2
499 พยอม รัตนมณี 2
500 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
501 สุภาวดี แก้วระหัน 2
502 ณรงค์ สามารถ 2
503 สุรชัย จูมพระบุตร 2
504 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
505 สอาด ริยะจันทร์ 2
506 อลิษา หนักแก้ว 2
507 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
508 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
509 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
510 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
511 กัญจนี พลอินทร์ 2
512 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
513 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
514 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
515 เนตรนภิส วรรณิสสร 2
516 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
517 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
518 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
519 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
520 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
521 จารุวรรณ ขำเพชร 2
522 พิทยา อดุลยธรรม 2
523 อารี วังมณีรัตน์ 2
524 ทรงพร จึงมั่นคง 2
525 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
526 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
527 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
528 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
529 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
530 แสวง วัชระธนกิจ 2
531 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
532 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 2
533 วิภาวี เสาหิน 2
534 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
535 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
536 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
537 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
538 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
539 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
540 ทรงสุดา พรหมทอง 2
541 ปริตา ธนสุกาญจน์ 2
542 ปราณี นางงาม 2
543 สมชาย พละสาร 2
544 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
545 ประจัน มณีนิล 2
546 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
547 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
548 จรีพร เรืองศรี 2
549 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
550 สุชาติ เชิงทอง 2
551 พรพรหม จินตนา 2
552 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
553 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
554 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
555 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
556 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
557 เศวต ไชยมงคล 2
558 นฤมล เถื่อนกูล 2
559 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
560 เอกอมร เทพพรหม 2
561 ประนอม หนูเพชร 2
562 วรรณพร คลังเพชร 2
563 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
564 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
565 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
566 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
567 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
568 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
569 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
570 อุไร หัถกิจ 2
571 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
572 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
573 วฤทธิ์ วิชกูล 2
574 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
575 สุพิชญา จันทะชุม 2
576 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 2
577 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
578 อัจฉรา เพ็งหนู 2
579 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
580 วิรัช ทวีปรีดา 2
581 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
582 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
583 อุดม พานทอง 2
584 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
585 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
586 ชยุต นันทดุสิต 2
587 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
588 อัญชลี ศิริโชติ 2
589 อินทิรา ซาฮีร์ 2
590 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
591 เนตรนภา คู่พันธวี 2
592 สราวุธ จริตงาม 2
593 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
594 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
595 นภิสพร มีมงคล 2
596 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
597 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
598 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
599 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
600 จรัสดาว คงเมือง 2
601 วันดี สุทธรังษี 2
602 สมบัติ โนพิชัย 1
603 รัตนา ทองย้อย 1
604 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
605 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
606 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
607 วิชัย หวังวโรดม 1
608 ศศิกานต์ กาละ 1
609 วรพจน์ ประชาเสรี 1
610 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
611 อังคณา วังทอง 1
612 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
613 สุชาดา สัญญา 1
614 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
615 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
616 ธเนศ รัตนวิไล 1
617 พจน์ ไชยเสนา 1
618 วิภาวดี ประสาททอง 1
619 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
620 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
621 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
622 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
623 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
624 เกศรา เสนงาม 1
625 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 1
626 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
627 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
628 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
629 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
630 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
631 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
632 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
633 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
634 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
635 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
636 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
637 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
638 คำรพ รัตนสุต 1
639 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
640 บัณฑูร เวียงมูล 1
641 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
642 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
643 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
644 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
645 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
646 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
647 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
648 ช่อเพชร พานระลึก 1
649 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
650 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
651 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
652 ธนัช กนกเทศ 1
653 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 1
654 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
655 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
656 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
657 สุกัญญา เจริญพร 1
658 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
659 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
660 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
661 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
662 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
663 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
664 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
665 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
666 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
667 นพมาศ นามแดง 1
668 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
669 วารุณี มะรุมดี 1
670 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
671 ประนอม แซ่จึง 1
672 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
673 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
674 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
675 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
676 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
677 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
678 ปรียา แก้วพิมล 1
679 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
680 เนริสา คุณประทุม 1
681 สริน ศรีปรางค์ 1
682 โสภิตา ขำรอด 1
683 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
684 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
685 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
686 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
687 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
688 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
689 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
690 รตนนท์ โชติมา 1
691 เทวิน ธนะวงษ์ 1
692 จิตรานันท์ สมพร 1
693 ศศิมา เจริญกิจ 1
694 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
695 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
696 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 1
697 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
698 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
699 รัตนา สดุดี 1
700 กนกพร ภาคีฉาย 1
701 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
702 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
703 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
704 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
705 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
706 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
707 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
708 สวัสดี ยอดขยัน 1
709 สหัถยา ทองสาร 1
710 กำแหง วัฒนเสน 1
711 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
712 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
713 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
714 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
715 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 1
716 สนธยา นุ่มท้วม 1
717 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
718 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
719 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
720 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
721 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
722 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
723 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
724 อภิญญา รัตนไชย 1
725 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
726 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
727 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
728 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
729 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
730 HELMUT JOSEF DURRAST 1
731 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
732 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
733 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
734 ปารวี กาญจนประโชติ 1
735 สมยศ มีสุข 1
736 อดิเรก รักคง 1
737 คณิตา กายะสุต 1
738 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
739 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
740 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
741 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
742 บุญเรือง คำศรี 1
743 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
744 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
745 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
746 อารีย์ ชูดำ 1
747 รุ่งแสง นาครำไพ 1
748 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
749 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
750 สิริญาพร สงคง 1
751 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
752 ปรัชญา มุขดา 1
753 ปาณมน วิยะชัย 1
754 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
755 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
756 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
757 จิตใส 1
758 ทองคำ กิริยะ 1
759 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
760 ชนาธิศ ซาเสน 1
761 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
762 อุษา ศรีใส 1
763 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
764 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
765 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
766 เจริญ ชุมมวล 1
767 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
768 ชัช วงศ์สิงห์ 1
769 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
770 วิระพันธ์ สีหานาม 1
771 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
772 วัชรายุทธ ลำดวน 1
773 อัญชลี สำเภา 1
774 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
775 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
776 บงกช บุญเพ็ชร 1
777 กาญจน ชินนาค 1
778 ศุภกร สีสันต์ 1
779 กมลพร นครชัยกุล 1
780 สมพร นิลมณี 1
781 ชวพจน์ ศุภสาร 1
782 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
783 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
784 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
785 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
786 สุชน คชาทอง 1
787 สุรนี แก้วกลม 1
788 วาสนา พิทักษ์พล 1
789 สุมาลี หอศิริธรรม 1
790 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
791 นิรมล รังสยาธร 1
792 ผดุง กิจแสวง 1
793 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
794 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
795 บงกช สุขอนันต์ 1
796 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
797 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
798 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
799 สุรพล อารีย์กุล 1
800 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
801 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
802 อรุณี ทองอ่อน 1
803 วนิดา แซ่จึง 1
804 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
805 อนุชิต พลับรู้การ 1
806 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
807 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
808 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
809 สายสุนี ชัยมงคล 1
810 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
811 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
812 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
813 สุปิยา ทาปทา 1
814 อรุณี ยี่ทอง 1
815 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
816 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
817 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
818 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
819 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
820 วรสิทธิ์ โทจำปา 1
821 จิรายุ สินศิริ 1
822 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
823 นริศรา แสงเทียน 1
824 อโณทัย จันภักดี 1
825 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
826 วันชัย ขันนาม 1
827 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
828 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
829 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
830 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
831 อริสรา อิสสะรีย์ 1
832 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
833 ธิดารัตน์ จุทอง 1
834 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
835 เดโช ทองอร่าม 1
836 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
837 ราเชนทร์ บุญทัน 1
838 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
839 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
840 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
841 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
842 วิมลศิริ อมรชัย 1
843 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
844 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
845 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
846 สุกัญญา ศรีสง่า 1
847 นางสาววิริยา พรมกอง 1
848 วิริยา พรมกอง 1
849 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
850 พัชรดา อมาตยกุล 1
851 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
852 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
853 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
854 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
855 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
856 กาญจนา ชินนาค 1
857 สนม โนนกลาง 1
858 ถาวร สุภาพรม 1
859 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
860 สุรพงศ์ บางพาน 1
861 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
862 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
863 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
864 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
865 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
866 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
867 สุธิดา แจ่มใส 1
868 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
869 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
870 ดวงตะณา วังกุล 1
871 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
872 สุระ วุฒิพรหม 1
873 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
874 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
875 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
876 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
877 กนกพร ช่างทอง 1
878 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
879 นาวี กังวาลย์ 1
880 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
881 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
882 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
883 นพนันท์ ลาธุลี 1
884 โชติ จิตรังษี 1
885 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
886 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
887 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
888 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
889 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
890 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
891 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
892 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
893 กรชนก บุญพอ 1
894 ประชา คำภักดี 1
895 หมิง ฟุก ลี 1
896 ปาจารีย์ ทองงอก 1
897 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
898 A. Maeros 1
899 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
900 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
901 สมเกียรติ นาคกุล 1
902 อธิป สกุลเผือก 1
903 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
904 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
905 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
906 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
907 ปริญญา สุขาวห 1
908 ประยูร ด้วงศิริ 1
909 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
910 สรศักดิ์ มณีขาว 1
911 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
912 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
913 สมพงศ์ โอทอง 1
914 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
915 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
916 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
917 ประทับใจ พวงบุตร 1
918 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
919 นันธชา ไฝทอง 1
920 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
921 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
922 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
923 Khairani Idah Mokhtar 1
924 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
925 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
926 จิราพร เพชรรัตน์ 1
927 อรนิช แสงจันทร์ 1
928 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
929 ยุพา กาฬเนตร 1
930 อุดมพร แพ่งนคร 1
931 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
932 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
933 นิอร จิรพงศธรกุล 1
934 ทวีพร บัวทอง 1
935 ประณีต รอดแสง 1
936 วัสสา คงนคร 1
937 เกศริน มณีนูน 1
938 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
939 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
940 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
941 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
942 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
943 พรชัย สถิรปัญญา 1
944 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
945 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
946 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
947 เริงวิทย์ บุญโยม 1
948 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
949 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
950 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
951 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
952 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
953 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
954 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
955 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
956 ฮาลาล 1
957 อยุทธ์ นิสสภา 1
958 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
959 เจริญ ภคธีรเธียร 1
960 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
961 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
962 แวอาแซ แวหามะ 1
963 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
964 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
965 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
966 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
967 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
968 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
969 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
970 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
971 ศรัญญู ชูศรี 1
972 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
973 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
974 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
975 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
976 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
977 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
978 ศิราณี จุโฑปะมา 1
979 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
980 นุจรินทร์ ภูธา 1
981 ลัคนา จันทร์ลอย 1
982 วิจิตร เกิดผล 1
983 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
984 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
985 นิตยา ศรีใส 1
986 อดิศร เสมแย้ม 1
987 นัยนา บัวเขียว 1
988 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
989 กาญจนา มหาพล 1
990 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
991 ไท แสงเทียน 1
992 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
993 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
994 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
995 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
996 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
997 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
998 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
999 มณฑา จาฏุพจน์ 1
1000 สุนทร วงษ์ศิริ 1
1001 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
1002 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
1003 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
1004 อ้อย พลแสน 1
1005 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
1006 Emad A.M. EL-Dardiry 1
1007 อารยา โพธิสรณ์ 1
1008 วิชิต สมบัติ 1
1009 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
1010 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
1011 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
1012 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
1013 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
1014 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
1015 จรวยพร แสนทวีสุข 1
1016 วรงค์ นัยวินิจ 1
1017 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
1018 ธีรวุฒิ มาประชา 1
1019 จตุพร เงินคำ 1
1020 อุทัย ไทยเจริญ 1
1021 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
1022 อัญชลี ฐานวิสัย 1
1023 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
1024 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
1025 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
1026 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
1027 สัตยา บุญรัตนชู 1
1028 กิตติมา ศิลปษา 1
1029 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
1030 เดโช นิยมพันธ์ 1
1031 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
1032 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
1033 กรชนก แก่นคำ 1
1034 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
1035 ไพรชล อินทนูจิต 1
1036 อรนุช ปวงสุข 1
1037 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
1038 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
1039 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
1040 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
1041 รัตนาพร จันทุมา 1
1042 หัสวิภา หมายมั่น 1
1043 สุภชัย หาทองคำ 1
1044 นิตยา วานิกร 1
1045 โสพล บุตรงาม 1
1046 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
1047 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
1048 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
1049 พรทิวา คงคุณ 1
1050 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
1051 สมบัติ พุทธจักร 1
1052 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
1053 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
1054 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
1055 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
1056 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
1057 วิษณุ ธงไชย 1
1058 สมศรี จินตนสนธิ 1
1059 สมพร ตั๊นสกุล 1
1060 อรพิน เสละคร 1
1061 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
1062 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
1063 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
1064 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
1065 P. Sophanodora 1
1066 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
1067 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
1068 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
1069 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
1070 จามรี เสมา 1
1071 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
1072 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
1073 ชญานุช แสงวิเชียร 1
1074 ปารมี ทองสุกใส 1
1075 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
1076 C. Tantikitti 1
1077 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
1078 S. Mahankij 1
1079 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
1080 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
1081 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
1082 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
1083 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
1084 สมหมาย แม้นมณี 1
1085 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 1
1086 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
1087 วรสันติ์ โสภณ 1
1088 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
1089 กัลยา ปรีชานุกูล 1
1090 เมธินี รัตรสาร 1
1091 นิคม นาคสุพรรณ 1
1092 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
1093 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
1094 สุภิชญา สนทรสุม 1
1095 สมยศ ทุ่งหว้า 1
1096 ติ๊ก แสนบุญ 1
1097 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
1098 มณี วิทยานนท์ 1
1099 ญาณิศา รัตอาภา 1
1100 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
1101 จิตตรา ยี่เสง 1
1102 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
1103 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
1104 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
1105 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
1106 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
1107 ละม้าย ทองบุญ 1
1108 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
1109 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
1110 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
1111 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
1112 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
1113 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
1114 ซุกรี หะยีสาแม 1
1115 วัชรากร ใจตรง 1
1116 พัน ยี่สิ้น 1
1117 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
1118 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
1119 เกตุการ ดาจันทา 1
1120 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
1121 อังคณา เธียรมนตรี 1
1122 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
1123 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
1124 ศุภชัย มหาเสย 1
1125 สุรชัย สุวรรณลี 1
1126 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
1127 กษมา เจนวิจิตร 1
1128 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
1129 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
1130 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
1131 รวมพร นิคม 1
1132 รัญชนา สินธวาลัย 1
1133 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
1134 โครงการวิจัย NRU 1
1135 เดือนแรม เงินทอง 1
1136 พฤกษ์ เถาถวิล 1
1137 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
1138 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
1139 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
1140 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
1141 พจมาลย์ โตเทียม 1
1142 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
1143 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
1144 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
1145 วิมล ตันติไชยากุล 1
1146 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
1147 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
1148 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
1149 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
1150 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
1151 เฉลียว บุญมั่น 1
1152 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
1153 จิตรา วราอัศวปติ 1
1154 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
1155 เกรียงไกร โชประการ 1
1156 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
1157 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
1158 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
1159 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
1160 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
1161 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
1162 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
1163 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
1164 นงนุช บุญยัง 1
1165 พัชรียา ไชยลังกา 1
1166 อรัญญา เชาวลิต 1
1167 วิภาวี คงอินทร์ 1
1168 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
1169 พวงเพชร วารีย์ 1
1170 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
1171 โขมพักตร์ มณีวัต 1
1172 ลักษณา ไชยมงคล 1
1173 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
1174 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
1175 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
1176 สุธรรม สุขมณี 1
1177 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
1178 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
1179 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
1180 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
1181 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
1182 วิภา แซ่เซี้ย 1
1183 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
1184 นัฐ ตัณศิลา 1
1185 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 1
1186 สุธาทิพย์ มากมี 1
1187 แสงชัย นทีวรนารถ 1
1188 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
1189 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
1190 วินัย กิตติดำเกิง 1
1191 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
1192 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
1193 อรุณี เหมะธุลิน 1
1194 อรุณพร อิฐรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 115
3 2558 211
4 2557 80
5 2556 106
6 2555 130
7 2554 133
8 2553 178
9 2552 209
10 2551 273
11 2550 130
12 2549 99
13 2548 105
14 2547 64
15 2546 61
16 2545 26
17 2544 91
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
2 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
4 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
5 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
6 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
7 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
8 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
9 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
10 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
11 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
12 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
13 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
14 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
15 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
16 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
17 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
18 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
19 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
20 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
21 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
22 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
23 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
24 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
25 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
26 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
27 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
28 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
29 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
30 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
31 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
32 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
33 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
34 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
35 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
36 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
38 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
39 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
40 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
41 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
42 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
43 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
44 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
45 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
46 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
47 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
48 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
49 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
50 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
51 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
52 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
53 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
54 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
55 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
56 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
57 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
58 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
59 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
60 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
61 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
62 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
63 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
64 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
65 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
66 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
67 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
68 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
69 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
70 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
71 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
72 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
73 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
74 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
75 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
76 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
77 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
78 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
79 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
80 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
81 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
82 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
83 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
84 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
85 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
86 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
87 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
88 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
89 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
90 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
91 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
92 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
93 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
94 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
95 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
96 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
97 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
98 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
99 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
100 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
101 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
102 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
103 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
104 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
105 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
106 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
107 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
108 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
109 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
110 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
111 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
112 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
113 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
114 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
115 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
116 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
117 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
118 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
119 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
120 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
121 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
122 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
123 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
124 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
125 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
126 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
127 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
128 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
129 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
130 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
131 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
132 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
133 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
134 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
135 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
136 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
137 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
138 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
139 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
140 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
141 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
142 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
143 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
144 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
145 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
146 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
147 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
148 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
149 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
150 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
151 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
152 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
153 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
154 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
155 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
156 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
157 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
158 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
159 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
160 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
161 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
162 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
163 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
164 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
165 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
166 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
167 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
168 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
169 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
170 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
171 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
172 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
173 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
174 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
175 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
176 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
177 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
178 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
179 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
180 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
181 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
182 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
183 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
184 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
185 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
186 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
187 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
188 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
189 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
190 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
191 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
192 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
193 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
194 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
195 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
196 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
197 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
198 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
199 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
200 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
201 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
202 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
203 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
204 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
205 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
206 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
207 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
208 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
209 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
210 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
211 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
212 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
213 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
214 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
215 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
216 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพ ของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของภาคเหนือ
217 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยม
218 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอลิอะคริลิกแอซิด
219 นวัตกรรมการแปรรูปโดแช่เยือกแข็งสำหรับแครกเกอร์ข้าวพร้อมอบชนิดไม่มีกลูเตน
220 นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่โดยใช้ไคโตซาน-อนุภาคนาโนเงินคอมโพไซต์
221 การสังเคราะห์สีเขียวของอนุภาคนาโนเงินบนถ่านกัมมันต์โดยใช้สารสกัดจากเปลือกกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม
222 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระและจุดตรึงคู่พีพีเอฟแบบไม่อิสระในปริภูมิบานาค
223 การศึกษาความสัมพันธ์ของ Actin cytoskeleton ต่อการกระตุ้น และ การดึง signaling molecules บริเวณ T cell receptor
224 การปนเปื้อนของ Escherichia coli ที่ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะในน้ำทิ้งจากฟาร์มและการกระจายสู่สิ่งแวดล้อม
225 ผลของเปปไทด์ออกฤทธิ์ที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ต่อการยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากเซลล์แมคโครฟาจ
226 ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ควบคุมตัวหนอนแมลงวัน
227 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง
228 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก1
229 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรสองชั้น
230 การผลิตกรดไขมันจำเป็นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วย เชื้อจุลินทรีย์ Thraustochytrids
231 การลดอุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก
232 การศึกษาแบคเทอริโอเฟจเพื่อใช้พัฒนาเป็นวิธีตรวจสอบสำหรับเชื้อ A.baumannii ที่ดื้อยา
233 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข่าในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
234 ผลของตำรับน้ำตรีผลาต่อเซลล์เพาะเลี้ยงทีลิมพ์โฟบลาสต์ของมนุษย์
235 คาร์บอนฟุตปริ้นต์เพื่อการวางแผนจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมน้ำตาล
236 การทดสอบสมรรถนะตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผง เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
237 ผลของการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่นต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงหน้าที่ ลักษณะทางเคมีและกายภาพของรำข้าวระหว่างการเก็บรักษา
238 ผลของอ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำต่อเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสในเซลล์ประสาท
239 การศึกษาผลของอายุการเก็บต่อคุณภาพน้ำมัน และผลของการสกัดต่อปริมาณและคุณภาพของไฟโตเคมมิคอลของน้ำมันเมล็ดต้นหูกวาง
240 การพัฒนาน้ำตาลอ้อยผงบรรจุซองและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
241 การพัฒนาโครงสร้างรูพรุนไฟโบรอินสามมิติจากรังไหมเหลืองสำหรับรักษาข้อเข่าเสื่อม
242 การรวบยอดยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามชนิดจากข้าวสายพันธุ์ข้าวผสมกลับ BC4F3-4 ((Rathu Heenati/KDML105) X Chai Nat 1) และ ((Abhaya/KDML105) X Chai Nat 1)
243 การพัฒนาชุดทดสอบโปรตีนที่ละลายน้ำสำหรับยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารา
244 ความเหมาะสมของไม้ไผ่ที่ผ่านการรักษาเนื้อไม้ด้วยน้ำยา CCA ต่อการนำมาใช้สร้างโรงเรือนทางการเกษตร
245 กระบวนการสาหรับการหาเซตคาตอบของแบบจาลองดุลยภาพเชิงผสมโดยการประยุกต์ทฤษฎีบทจุดตรึง
246 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันซึ่งสอดคล้องเงื่อนไขคอนแทรกทีฟแบบอ่อนในปริภูมิ G-เมตริก
247 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านแผ่น
248 การเตรียม สมบัติความร้อนและเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพของเส้นใยใบสับปะรดและพอลิแลคติกแอซิด
249 การมีอยู่จริงของผลเฉลยสำหรับปัญหาอสมการกึ่งการแปรผันซึ่งถูกควบคุมโดยการส่งแบบหลายค่า
250 กิจกรรมการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือจากปลา
251 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทติย์แบบผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
252 ผลของสารเคลือบผสมไคโตซานและสารสกัดสาหร่ายสไปโรไจราในการต้าน จุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
253 การศึกษาคุณสมบัติเชิงสมรรถนะของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
254 ผลของสารสกัดจากเห็ดนางฟ้าในการเป็นสารต้านออกซิเดชั่นและผลของการบรรจุต่อความคงตัวของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในปลาช่อนแดดเดียว
255 การพัฒนาระบบการแกะสลักขึ้นรูปแบบเสมือน JewelSense เพื่อใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ
256 ฮอร์โมนเพศหญิงและการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกันในโรคปริทันต์ และหญิง ตั้งครรภ์
257 จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารัฐควบคุมน้ำบาดาลทั้งหมด
258 การเตรียมและสมบัติทางแสงของสารฟอสฟอร์ซิงค์ออกไซด์ที่ทำการเจือด้วย ยูโรเปียมไอออนด้วยวิธีทางเคมี
259 ผลของการใช้วิธีสุญญากาศต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลไม้กึ่งแห้ง
260 การรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ถูกตรึงในผลไม้แท่งเปลี่ยนรูป
261 ผลของ Rhizopus oligosporus ต่อรูปแบบไอโซฟลาโวนในเต้าหู้ยี้หมัก
262 การศึกษาผลของสารเคมีผสมเพิ่มต่อการหดตัวของคอนกรีต
263 การเกิดของโครงสร้างเฟสและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคเผาไหม้
264 การจำแนกเพศอินทผลัมไทย (แม่โจ้36) โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
265 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3-xBi0.5K0.5TiO3–yBiFeO 3 ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้
266 ความโน้มถ่วงแบบสเกลาร์คู่ควบกับเรขาคณิต
267 การลดอุณหภูมิในการเตรียมผงผลึกสารจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริก
268 ผลของตัวทำละลายและน้ำหนักโมเลกุลต่อพฤติกรรมการเกิดเจลของคอนจูเกตพอลิเมอร์
269 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และสภาพอวกาศแวดล้อมที่วัดได้จากยานอวกาศ สถานีตรวจวัดอนุภาคทั่วโลกและสถานีตรวจวั้ดนิวตรอนสิรินธรในประเทศไทย
270 การพัฒนา affinity column chromatography ในการศึกษา synergistic effect ของสาร shatavarins ในรากสามสิบ
271 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์พืชสกุลไก่แดงในหลอดทดลองเพื่อการค้าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
272 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์เทียนแสลงหลวง (Impatien salaengensis T. Shimuzu; Balsaminaceae) ในสภาพปลอดเชื้อ
273 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก
274 การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณสารไดคลอร์วอสตกค้างในผักและผลไม้แบบเฉพาะเจาะจงและเทียบแถบสีมาตรฐาน
275 การพัฒนายาเม็ดมาทริกซ์ลอยตัวโดยใช้เทคนิคการระเหิด
276 รหัสไซคลิกเหนือบางริงพหุนาม
277 วัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการใช้ยาของบุคคลากรการแพทย์: การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
278 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ ร่วมกับการแยกแบบอิเล็กโทรไคเนทิกจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
279 การสร้างหนังกำพร้าในหลอดทดลอง
280 การเหนี่ยวนำให้เกิดฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้เซลล์ลูกผสมที่เตรียมจาก allogeneic human bile duct epithelial carcinoma cell line, HuCCA-1 กับ dendritic cells ของคนปกติ
281 การประเมินศักยภาพย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตร กลุ่ม Polychlorinated biphenyls (PCB's) โดยเห็ดรา
282 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้แนวคิดการประเมินความจำเป็นทางสุขภาพ
283 ผลของสารสกัดพรมมิซาโปนินสูงต่อระบบประสาทโคลิเนอจิกในสมองสัตว์ตัวแบบโรคอัลไซเมอร์
284 เทคนิคการวิเคราะห์วีดีโอเพื่อตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
285 การศึกษาผลของสารประกอบทางเคมีจากสมุนไพรไทย ที่มีต่อพยาธิใบไม้ในลำไส้ขนาดเล็ก ระยะติดต่อ ในหลอดทดลอง
286 การพัฒนาหน่วยผลิตน้ำสะอาดในการย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
287 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดยีนโพลีเมอร์ฟิซึมในระบบสารสื่อประสาทแกมมาอะมิโนบิวทาริคแอซิคและภาวะติดสารเสพติด
288 ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวรับฮอร์โมน Follicle stimulating hormone และฮอร์โมน Lutinizing hormone ในอัณฑะของหนูแรท
289 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นภาคเหนือ
290 ผลของยาทาภายนอกสารสกัดสมุนไพรพีปลีในรูปอนุภาคไขมันแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ค้ำจุนระบบประสาทในสมองและไขสันหลังของหนูทดลองตัวแบบความเจ็บปวดชนิด neuropathic pain
291 ไฮโดรเจล “ฉลาด” ชนิดคาร์บอกซีเมทิลไคโตซานกร๊าฟด้วยพอลิอะคริลิกแอซิดและพอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด์
292 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ตัวดูดซับประสิทธิภาพสูงจากฟางข้าว สำหรับการบำบัดน้ำทิ้ง
293 การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรร่วมกับการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการหมักร่วมแบบไร้อากาศ
294 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระสำหรับฟังก์ชันในปริภูมิบานาค
295 การสังเคราะห์คอมโพไซต์แป้งเม็ดทุเรียน-อนุภาคนาโนเซลลูโลสและ ประสิทธิผลของการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แอกทีฟ
296 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาหอยนางรม (Crassostrea belcheri) ในสภาวะต่าง ๆ
297 การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้
298 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความต้านทานต่อเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา
299 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบต่อเนื่อง
300 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
301 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
302 การเตรียม และการประเมินคุณสมบัติ ฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดใบฝรั่งที่มีสาร ellagic acid และ quercetin ในปริมาณสูง
303 การเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพาราโดยใช้แก๊สเอทธิลีนภายใต้ความแปรปรวนของภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทย
304 การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
305 ผลของ fungal treatment ต่อการย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก และสมรรถภาพการผลิตของแพะขุน
306 ผลของ fungal treatment ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนโดยวิธี in sacco ของทางใบปาล์มน้ำมัน
307 โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลาหมอไทย (Anabas testudineus) และปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)
308 การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของทางใบปาล์มน้ำมันโดยใช้การหมักย่อยของจุลินทรีย์เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
309 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
310 การคัดแยกแบคทีเรียแลกติกเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตแหนมไก่ฮาลาล
311 เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติด้วยระบบสมองกลฝังตัว
312 การออกแบบและสร้างเครื่องกรีดยางพาราเพื่อรองรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
313 วัสดุสำหรับสร้างมีดกรีดยางเพื่อรองรับเครื่องกรีดยางพาราระบบควบคุมอัตโนมัติ
314 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมบรรยากาศและคัดขนาดผงโลหะสำหรับเครื่องอะตอมไมเซอร์แบบใช้หลักการหมุนเหวี่ยงเพื่อใช้ในการผลิตผงโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมขนาดละเอียดและมีออกซิเจนเจือปนในปริมาณต่ำ
315 การศึกษาเสถียรภาพและการปรับปรุงเสถียรภาพของตลิ่งคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
316 ผลของไคโตซานต่อระดับของโมเลกุลส่งสัญญาณ (SA, JA และ ABA) และการแสดงออกของ marker genes ในระบบป้องกันตนเองของยางพารา
317 การผลิตไบโอเอทานอลจากเปลือกสับปะรดด้วยยีสต์ขนมปังและการผลิตเยื่อกระดาษจากของเสียในกระบวนการ
318 การศึกษาความหลากชนิดของกล้วยไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
319 การเตรียมและสมบัติของยางฟองน้ำย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เตรียมจากยางธรรมชาติและแป้ง
320 การคัดแยกและคัดเลือกเชื้อราไขมันสูงเพื่อประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนวัสดุเศษเหลือลิกโนเซลลูโลสโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มให้เป็นน้ำมันสำหรับผลิตไบโอดีเซล
321 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ปราศจากกลิ่นคาวและกลิ่นรสโคลนจากปลาน้ำจืดและปลาทะเล
322 กลไกการสลาย amyloid beta โดยเซลล์ไลน์ที่ผลิต chimeric TTR และการผลิตเซลล์ต้นกำเนิดที่ผลิต chimeric TTR
323 การวิเคราะห์อิทธิพลของอัตราความเครียดต่อความแข็งแรงของดินเหนียวอ่อนทะเล: กรณีศึกษาดินเหนียวปากพนัง
324 ผลของสารประกอบเชิงซ้อน ethaRAPTA ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมที่มีโปรตีนบีอาร์ซีเอวันบกพร่อง
325 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดต่อกลุ่มอาการเมตาบอลิคในสตรีที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงก่อนเป็นโรคเบาหวาน
326 การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตราย
327 ผลของการดัดแปรสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชันร่วมกับวิธีเชื่อมขวางต่อสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. 2557
328 การพัฒนาต้นแบบระบบเซนเซอร์เว็บเชิงความหมายสำหรับข้อมูลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
329 การสร้างกระดูกในผู้ป่วยเพดานโหว่เพื่อส่งเสริมการงอกของฟันเขี้ยวแท้
330 ต้นแบบระบบรวบรวมและติดตามข้อมูลสภาวะแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบเชิงเวลาจริง
331 ระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
332 ระบบการอนุบาลปลาหนังลูกผสมในกระชังเชิงพาณิชย์
333 ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ของสารสกัดหยาบผลจันทน์ผา (Dracaena loureiri)
334 การประเมินวัฏจักรชีวิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน (ระยะที่ 2)
335 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเตาแก๊สชีวมวลโดยใช้อิฐทนไฟ IF-145 กรุห้อง เผาไหม้