ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 สุทิสา ถาน้อย 18
3 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
4 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
5 เสมอ ถาน้อย 15
6 จรัญ บุญกาญจน์ 15
7 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 15
8 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
9 วารินทร์ พิมพา 14
10 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 14
11 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
12 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
13 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
14 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
15 วรี ติยะบุญชัย 13
16 สายัณห์ สดุดี 13
17 ศิริพงษ์ เปรมจิต 12
18 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
19 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
20 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
21 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
22 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
23 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
24 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 11
25 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
26 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
27 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
28 ชาคริต โพธิ์งาม 11
29 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
30 มงคล ปุษยตานนท์ 10
31 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
32 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
33 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
34 วรัญญู ศรีเดช 10
35 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
36 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
37 กณิตา ธนเจริญชณภาส 9
38 จารุภา วิโยชน์ 9
39 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
40 ธีระชัย บงการณ์ 9
41 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
42 สุขฤดี สุขใจ 9
43 ดวงพร เปรมจิต 9
44 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
45 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 8
46 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
47 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
48 นันทกา โกรานา 8
49 ธำรงค์ อมรสกุล 8
50 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
51 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
52 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
53 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
54 จรัสศรี นวลศรี 8
55 กาญจนา พยุหะ 8
56 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
57 อดิศร รัตนพันธ์ 8
58 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
59 กิจการ พรหมมา 8
60 เถวียน วิทยา 8
61 โสเพ็ญ ชูนวล 8
62 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
63 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
64 ปรีชา บุญจูง 8
65 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
66 กำพล ประทีปชัยกูร 8
67 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
68 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
69 สัมฤทธิ์ โม้พวง 7
70 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
71 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
72 อนุสรณ์ วรสิงห์ 7
73 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
74 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
75 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
76 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
77 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
78 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
79 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
80 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
81 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
82 พนาลี ชีวกิดาการ 7
83 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
84 ปิ่น จันจุฬา 7
85 อุทัย อันพิมพ์ 7
86 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
87 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
88 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
89 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
90 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
91 สมชาย มณีวรรณ์ 7
92 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
93 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
94 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
95 อุดม ทิพราช 7
96 วิภา หอมหวล 7
97 สายศิริ มีระเสน 6
98 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
99 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
100 สุรีพร เกตุงาม 6
101 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
102 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
103 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
104 อนันต์ อุ่นอรุณ 6
105 กิจการ ศุภมาตย์ 6
106 วินิช พรมอารักษ์ 6
107 รวี เถียรไพศาล 6
108 อรระวี คงสมบัติ 6
109 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
110 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
111 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
112 สุพล สำราญ 6
113 ปวีนา น้อยทัพ 6
114 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
115 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
116 อรัญ งามผ่องใส 6
117 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
118 มุทิตา มีนุ่น 6
119 ชุติมา ตันติกิตติ 6
120 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
121 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
122 สุขอังคณา ลี 6
123 รักษิณา พลสีลา 6
124 สมหมาย ชินนาค 6
125 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
126 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
127 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
128 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
129 ดวงกมล ขันธเลิศ 5
130 จิราภรณ์ โตจรัส 5
131 ชริดา ปุกหุต 5
132 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
133 รัตนา สนั่นเมือง 5
134 มยุรี กระจายกลาง 5
135 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
136 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
137 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 5
138 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
139 ดามรัศมน สุรางกูร 5
140 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
141 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
142 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
143 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
144 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
145 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
146 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
147 สุรัตน์ บุญผ่อง 5
148 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 5
149 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
150 วาสนา ฉัตรดำรง 5
151 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
152 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
153 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
154 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
155 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
156 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
157 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
158 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
159 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
160 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
161 สถาพร โภคา 5
162 วันดี ทาตระกูล 5
163 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
164 จรรยา อินทมณี 5
165 ชาคริต ทองอุไร 5
166 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
167 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
168 ศุภกร ภู่เกิด 5
169 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
170 เหมวรรณ เหมะนัค 5
171 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
172 ศรีสุดา กวยาสกุล 5
173 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
174 วสันต์ หล้าสร้อย 5
175 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
176 อัมพร เวียงมูล 5
177 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
178 ธนพล เพ็ญรัตน์ 4
179 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
180 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
181 นงนุช โอบะ 4
182 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
183 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
184 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 4
185 จรูญ สารินทร์ 4
186 โอรส รักชาติ 4
187 อัษฎางค์ พลนอก 4
188 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
189 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
190 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
191 ไกรศักดิ์ เกษร 4
192 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
193 ประทีป วรรณิสสร 4
194 สมยศ พลับเที่ยง 4
195 พีระพล วอง 4
196 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 4
197 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
198 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
199 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
200 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
201 ทิพวรรณ ทองสุข 4
202 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
203 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 4
204 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
205 ภูธร แคนยุกต์ 4
206 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
207 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
208 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
209 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
210 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 4
211 เจริญ นาคะสรรค์ 4
212 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
213 สันทัด วิเชียรโชติ 4
214 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
215 สมปอง เตชะโต 4
216 จินตนา นภาพร 4
217 กิตติ เจิดรังษี 4
218 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
219 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
220 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
221 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
222 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
223 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
224 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
225 นัทที พัชราวนิช 4
226 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
227 วิริยะ ทองเรือง 4
228 วภากร ศิริวงศ์ 4
229 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
230 กฤช สมนึก 4
231 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
232 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
233 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
234 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
235 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
236 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
237 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
238 ธวัช สุริวงษ์ 4
239 อนามัย นาอุดม 4
240 ศศิวิมล จิตรากร 4
241 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
242 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
243 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 4
244 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
245 นงเยาว์ เมืองดี 4
246 เกริกชัย ทองหนู 4
247 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
248 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
249 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
250 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
251 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
252 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
253 อนุชา แก้วพูลสุข 4
254 รักชาติ ไตรผล 4
255 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
256 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
257 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 3
258 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
259 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
260 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
261 ชุติมา ทองแก้ว 3
262 อุทัย วิชัย 3
263 ลลิตกร พรหมมา 3
264 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
265 เนติ วระนุช 3
266 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
267 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
268 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
269 อภิญญา เอกพงษ์ 3
270 ดรอุทัย วิชัย 3
271 วิจิตร อุดอ้าย 3
272 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
273 ระพีพร เรืองช่วย 3
274 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
275 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
276 วัชรี เที่ยงอยู่ 3
277 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
278 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
279 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
280 มงคล แซ่หลิม 3
281 วันดี อุดมอักษร 3
282 พรอุษา จิตพุทธิ 3
283 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 3
284 ทินกร แก้วอินทร์ 3
285 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
286 ศิริพรรณ สารินทร์ 3
287 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
288 นิวัต เมืองแก้ว 3
289 ชำนาญ แก้วมณี 3
290 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
291 ประนอม หนูเพชร 3
292 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
293 วันทนา เหรียญมงคล 3
294 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
295 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
296 นันทา เชิงเชาว์ 3
297 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
298 วราพร วรรณนา 3
299 นิภาภัทร เจริญไทย 3
300 ดวงพร คันธโชติ 3
301 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
302 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
303 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
304 ศศิธร พุมดวง 3
305 วันดี สุทธรังษี 3
306 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
307 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
308 พายัพ มาศนิยม 3
309 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
310 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
311 ขนิษฐา นาคะ 3
312 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
313 ประณีต ส่งวัฒนา 3
314 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
315 วันชัย อินทิแสง 3
316 สุธิรา เลิศตระกูล 3
317 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
318 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
319 อินทร์ ศาลางาม 3
320 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
321 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
322 อาซีซัน แกสมาน 3
323 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 3
324 นิติกร พรหมดวง 3
325 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
326 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
327 บรรชา บุดดาดี 3
328 กังวาน ธรรมแสง 3
329 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
330 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
331 สุดารัตน์ หอมหวล 3
332 จำเป็น อ่อนทอง 3
333 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
334 ธวัชชัย ปลูกผล 3
335 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
336 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
337 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
338 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
339 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 3
340 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
341 ธนภร ทวีวุฒิ 3
342 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
343 นิโลบล นาคพลังกูล 3
344 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
345 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
346 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
347 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
348 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
349 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
350 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
351 อรอินทุ์ ประไชโย 3
352 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
353 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
354 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
355 ลักษณา เจริญใจ 3
356 นิรัช สุดสังข์ 3
357 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
358 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
359 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
360 นารีรัตน์ มูลใจ 3
361 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
362 กิติพร โชประการ 3
363 มารีนา มะหนิ 3
364 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
365 นท แสงเทียน 3
366 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
367 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
368 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
369 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 3
370 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
371 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 3
372 อิทธิพล วรพันธ์ 3
373 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
374 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
375 พรทิพย์ ศรีแดง 3
376 ขวัญจิตร สันติประชา 3
377 อิบรอเฮม ยีดำ 3
378 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
379 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
380 ธีระพล ศรีชนะ 3
381 สุธรรม นิยมวาส 3
382 กิจจา สว่างเจริญ 3
383 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
384 สมพิศ คินทรักษ์ 3
385 จักรี ทองเรือง 3
386 สมสมร ชิตตระการ 3
387 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
388 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
389 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
390 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
391 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
392 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
393 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
394 ทินน์ พรหมโชติ 2
395 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
396 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
397 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
398 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
399 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
400 นันทยา กระสวยทอง 2
401 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
402 วาสนา เหง้าเกษ 2
403 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
404 ชยุต นันทดุสิต 2
405 อัจฉรา เพ็งหนู 2
406 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
407 วิรัช ทวีปรีดา 2
408 สิริมาส เฮงรัศมี 2
409 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
410 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
411 อินทิรา ซาฮีร์ 2
412 กัญชลี เจติยานนท์ 2
413 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
414 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
415 พุทธพร แสงเทียน 2
416 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
417 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2
418 เมธวี ศรีคำมูล 2
419 ธนิยา เกาศล 2
420 กรรณิการ์ สหกะโร 2
421 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
422 จตุรพร รักษ์งาร 2
423 สง่า ทับทิมหิน 2
424 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
425 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
426 เศวต ไชยมงคล 2
427 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
428 ศักดา สมกุล 2
429 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
430 นเรศ ซ่วนยุก 2
431 กรกช นาคคนอง 2
432 จินตนา กล่ำเทศ 2
433 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
434 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
435 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
436 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
437 นริศ ท้าวจันทร์ 2
438 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
439 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
440 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
441 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
442 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
443 วฤทธิ์ วิชกูล 2
444 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
445 จรัสดาว คงเมือง 2
446 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
447 นภิสพร มีมงคล 2
448 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
449 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
450 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
451 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
452 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
453 อลิษา หนักแก้ว 2
454 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
455 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
456 เนตรนภิส วรรณิสสร 2
457 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
458 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
459 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
460 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
461 นฤมล เถื่อนกูล 2
462 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
463 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
464 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
465 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
466 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
467 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
468 อุดม พานทอง 2
469 อรัญญา เชาวลิต 2
470 กัญจนี พลอินทร์ 2
471 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
472 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
473 สอาด ริยะจันทร์ 2
474 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
475 จารุวรรณ ขำเพชร 2
476 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 2
477 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
478 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
479 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
480 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
481 อมมี เบญจมะ 2
482 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
483 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
484 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
485 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
486 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
487 จรีพร เรืองศรี 2
488 อัญชลี ศิริโชติ 2
489 อุไร หัถกิจ 2
490 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2
491 สราวุธ จริตงาม 2
492 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
493 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
494 สุพิชญา จันทะชุม 2
495 สุชาติ เชิงทอง 2
496 พรพรหม จินตนา 2
497 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
498 เอกอมร เทพพรหม 2
499 วิวัฒน์ พิชญากร 2
500 วัชรี ศรีคำ 2
501 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
502 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
503 ภัทรียา วิสัยจร 2
504 แสวง วัชระธนกิจ 2
505 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
506 นลิน เพียรทอง 2
507 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
508 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
509 อนุชิต สิงห์คำ 2
510 ภาวนา พนมเขต 2
511 สุพรรณี ศรีอำพร 2
512 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
513 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
514 พิทยา อดุลยธรรม 2
515 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
516 สมชาย พละสาร 2
517 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
518 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
519 ประจัน มณีนิล 2
520 วัลลภ สันติประชา 2
521 ปราณี นางงาม 2
522 ทรงพร จึงมั่นคง 2
523 อารี วังมณีรัตน์ 2
524 วิภาวี เสาหิน 2
525 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
526 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
527 บงกช ประสิทธิ์ 2
528 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
529 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
530 ศจี สุวรรณศรี 2
531 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
532 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
533 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
534 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
535 เล็ก สีคง 2
536 อาคม ปาสีโล 2
537 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
538 ปรีชา ทุมมุ 2
539 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
540 ทองดี สีสันต์ 2
541 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
542 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
543 อรัญญา มโนสร้อย 2
544 ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ 2
545 ประสิทธิ์ นครราช 2
546 ธวัช มณีผ่อง 2
547 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 2
548 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
549 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
550 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
551 วัลยา วิริยเสนกุล 2
552 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
553 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
554 สมาพร ศิริลาภ 2
555 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
556 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
557 อนุชา แยงไธสง 2
558 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
559 อุดมพร แพ่งนคร 2
560 ศิรินุช จินดารักษ์ 2
561 นภาพร หงษ์ภักดี 2
562 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
563 นิภาวรรณ พองพรหม 2
564 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
565 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
566 ชาญ อินทร์แต้ม 2
567 จิตรดี ลุประสงค์ 2
568 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
569 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
570 รัชดา โสภาคะยัง 2
571 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
572 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
573 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
574 ปริตา ธนสุกาญจน์ 2
575 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 2
576 เนตรนภา คู่พันธวี 2
577 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
578 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
579 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
580 วรรณพร คลังเพชร 2
581 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
582 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
583 บุญส่ง แสงอ่อน 2
584 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
585 ณรงค์ สามารถ 2
586 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
587 สุรชัย จูมพระบุตร 2
588 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
589 พยอม รัตนมณี 2
590 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
591 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
592 ทรงสุดา พรหมทอง 2
593 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
594 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
595 นงคราญ สระโสม 2
596 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
597 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
598 สุภาวดี แก้วระหัน 2
599 ปฐมศก วิไลพล 2
600 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
601 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
602 จิตกร ผลโยญ 2
603 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
604 วาริณี พละสาร 2
605 สุกัญญา รอส 2
606 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
607 ใจแก้ว แถมเงิน 2
608 สมภพ สนองราษฎร์ 2
609 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
610 ยุคนธร หทัยวรรธน์ 1
611 วัชรี ศรีทอง 1
612 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
613 ธนัช กนกเทศ 1
614 สมยศ เกียรติวนิชวิไล 1
615 ช่อเพชร พานระลึก 1
616 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
617 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 1
618 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
619 อภิชาต สุขสำราญ 1
620 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
621 นเรศ ขำเจริญ 1
622 กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต 1
623 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
624 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
625 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
626 สริน ศรีปรางค์ 1
627 วุฒิชัย จริยา 1
628 สุกัญญา เจริญพร 1
629 นพมาศ นามแดง 1
630 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
631 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
632 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
633 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
634 น้ำทิพย์ ทับทิมทอง 1
635 ถาวร สุภาพรม 1
636 อรยา เครื่องทิพย์ 1
637 วารุณี มะรุมดี 1
638 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
639 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
640 บัณฑูร เวียงมูล 1
641 คำรพ รัตนสุต 1
642 ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 1
643 ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 1
644 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
645 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
646 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
647 จรรจา สันตยากร 1
648 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
649 เจริญ ภคธีรเธียร 1
650 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
651 ฮาลาล 1
652 วิภา แซ่เซี้ย 1
653 แวอาแซ แวหามะ 1
654 รัญชนา สินธวาลัย 1
655 โครงการวิจัย NRU 1
656 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
657 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
658 วัสสา คงนคร 1
659 ศรัญญู ชูศรี 1
660 สุกัญญา ศรีสง่า 1
661 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
662 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
663 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
664 อยุทธ์ นิสสภา 1
665 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
666 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
667 นัฐ ตัณศิลา 1
668 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
669 วิริยา อ่อนสอาด 1
670 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
671 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
672 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
673 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
674 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
675 วิริยา พรมกอง 1
676 นางสาววิริยา พรมกอง 1
677 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
678 พฤกษ์ เถาถวิล 1
679 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
680 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
681 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
682 รวมพร นิคม 1
683 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
684 เดือนแรม เงินทอง 1
685 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
686 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
687 พัชรดา อมาตยกุล 1
688 สวัสดี ยอดขยัน 1
689 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
690 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
691 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
692 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
693 ไท แสงเทียน 1
694 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
695 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
696 กำแหง วัฒนเสน 1
697 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
698 ปรียา แก้วพิมล 1
699 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
700 คณิตา กายะสุต 1
701 อดิเรก รักคง 1
702 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
703 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
704 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
705 จิตรานันท์ สมพร 1
706 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
707 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
708 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
709 สุชาดา สัญญา 1
710 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
711 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
712 อังคณา วังทอง 1
713 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
714 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
715 พจน์ ไชยเสนา 1
716 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
717 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
718 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
719 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
720 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
721 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
722 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
723 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
724 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
725 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
726 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
727 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
728 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
729 อธิป สกุลเผือก 1
730 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
731 สมเกียรติ นาคกุล 1
732 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
733 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
734 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
735 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
736 นิอร จิรพงศธรกุล 1
737 ประยูร ด้วงศิริ 1
738 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
739 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
740 กนกพร ภาคีฉาย 1
741 รัตนา สดุดี 1
742 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
743 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
744 สมพงศ์ โอทอง 1
745 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
746 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
747 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
748 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
749 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
750 HELMUT JOSEF DURRAST 1
751 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
752 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
753 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
754 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
755 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
756 อารีย์ ชูดำ 1
757 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
758 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
759 อัญชลี ฐานวิสัย 1
760 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
761 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
762 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
763 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
764 จตุพร เงินคำ 1
765 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
766 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
767 จิตรา วราอัศวปติ 1
768 นงนุช บุญยัง 1
769 พัชรียา ไชยลังกา 1
770 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
771 สุธรรม สุขมณี 1
772 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
773 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
774 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
775 วินัย กิตติดำเกิง 1
776 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
777 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
778 ชญานุช แสงวิเชียร 1
779 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
780 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
781 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
782 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
783 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
784 พวงเพชร วารีย์ 1
785 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
786 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
787 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
788 วรสันติ์ โสภณ 1
789 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
790 สุภิชญา สนทรสุม 1
791 กัลยา ปรีชานุกูล 1
792 นิคม นาคสุพรรณ 1
793 วัชรากร ใจตรง 1
794 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
795 เมธินี รัตรสาร 1
796 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
797 จิตตรา ยี่เสง 1
798 สมยศ ทุ่งหว้า 1
799 ติ๊ก แสนบุญ 1
800 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
801 ญาณิศา รัตอาภา 1
802 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
803 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
804 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
805 มณี วิทยานนท์ 1
806 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
807 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
808 วิษณุ ธงไชย 1
809 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
810 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
811 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
812 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
813 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
814 วิมล ตันติไชยากุล 1
815 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
816 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
817 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
818 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
819 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
820 วิภาวดี ประสาททอง 1
821 สมหมาย แม้นมณี 1
822 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
823 สมพร ตั๊นสกุล 1
824 สมศรี จินตนสนธิ 1
825 อรพิน เสละคร 1
826 พรทิวา คงคุณ 1
827 ทัศนีย์ นะแส 1
828 S. Mahankij 1
829 P. Sophanodora 1
830 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
831 C. Tantikitti 1
832 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
833 วิลาวัลย์ ภูเด่นแดน 1
834 ปารมี ทองสุกใส 1
835 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
836 A. Maeros 1
837 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
838 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
839 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
840 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
841 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
842 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
843 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
844 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
845 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
846 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
847 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
848 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
849 เดโช นิยมพันธ์ 1
850 วัชรินทร์ ฉัตรธง 1
851 อรนุช ปวงสุข 1
852 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
853 ไพรชล อินทนูจิต 1
854 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
855 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
856 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
857 หัสวิภา หมายมั่น 1
858 เริงวิทย์ บุญโยม 1
859 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
860 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
861 สุภชัย หาทองคำ 1
862 ชนิดา ช่วยประสม 1
863 โสพล บุตรงาม 1
864 จุฑารักษ์ ยิ้มสบาย 1
865 สมชาย ธนสินชยกุล 1
866 อดิศร เสมแย้ม 1
867 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
868 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
869 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
870 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
871 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
872 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
873 ลัคนา จันทร์ลอย 1
874 ศิราณี จุโฑปะมา 1
875 พรชัย สถิรปัญญา 1
876 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
877 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
878 เกศริน มณีนูน 1
879 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
880 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
881 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
882 วิจิตร เกิดผล 1
883 กาญจนา มหาพล 1
884 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
885 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
886 รัตนาพร จันทุมา 1
887 ศุภชัย มหาเสย 1
888 ละม้าย ทองบุญ 1
889 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
890 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
891 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
892 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
893 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
894 สุรชัย สุวรรณลี 1
895 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
896 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
897 พัน ยี่สิ้น 1
898 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
899 ซุกรี หะยีสาแม 1
900 เกตุการ ดาจันทา 1
901 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
902 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
903 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
904 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
905 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
906 กษมา เจนวิจิตร 1
907 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
908 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
909 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
910 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
911 ธีรวุฒิ มาประชา 1
912 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
913 วรงค์ นัยวินิจ 1
914 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
915 พจมาลย์ โตเทียม 1
916 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
917 เฉลียว บุญมั่น 1
918 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
919 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
920 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
921 เกรียงไกร โชประการ 1
922 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
923 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
924 นุจรินทร์ ภูธา 1
925 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
926 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
927 กรชนก แก่นคำ 1
928 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
929 นิตยา ศรีใส 1
930 สิริญาพร สงคง 1
931 จิตใส 1
932 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
933 นัยนา บัวเขียว 1
934 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
935 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
936 สุชน คชาทอง 1
937 ฉัตรฤดี ศิริลำดวน 1
938 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
939 จรวยพร แสนทวีสุข 1
940 อุษา ศรีใส 1
941 นิตยา วานิกร 1
942 กิตติมา ศิลปษา 1
943 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
944 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
945 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
946 อารยา โพธิสรณ์ 1
947 วิชิต สมบัติ 1
948 Emad A.M. EL-Dardiry 1
949 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
950 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
951 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
952 สุนทร วงษ์ศิริ 1
953 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
954 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
955 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
956 กษิดิ์เดช วรไตรจริยา 1
957 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
958 ศุภเดช หิมะมาน 1
959 วิกานต์ วันสูงเนิน 1
960 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
961 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
962 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
963 อ้อย พลแสน 1
964 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
965 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
966 สรศักดิ์ มณีขาว 1
967 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
968 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
969 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
970 ประณีต รอดแสง 1
971 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
972 ปริญญา สุขาวห 1
973 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
974 ศรีอุรา เสือทะยาน 1
975 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
976 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
977 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
978 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
979 บงกช บุญเพ็ชร 1
980 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
981 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
982 อริสรา อิสสะรีย์ 1
983 นริศรา แสงเทียน 1
984 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
985 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
986 Khairani Idah Mokhtar 1
987 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
988 จิราพร เพชรรัตน์ 1
989 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
990 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
991 อุทัย ไทยเจริญ 1
992 สัตยา บุญรัตนชู 1
993 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
994 ทวีพร บัวทอง 1
995 นันธชา ไฝทอง 1
996 ยุพา กาฬเนตร 1
997 ประทับใจ พวงบุตร 1
998 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
999 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
1000 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
1001 อรนิช แสงจันทร์ 1
1002 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
1003 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
1004 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
1005 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
1006 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
1007 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
1008 ราเชนทร์ บุญทัน 1
1009 ทองคำ กิริยะ 1
1010 ปาณมน วิยะชัย 1
1011 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
1012 ปรัชญา มุขดา 1
1013 เจริญ ชุมมวล 1
1014 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
1015 ธัญญา อุดอ้าย 1
1016 ชนาธิศ ซาเสน 1
1017 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
1018 นพดล สินไพศาลสมบูรณ์ 1
1019 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
1020 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
1021 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
1022 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
1023 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
1024 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
1025 กาญจน ชินนาค 1
1026 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
1027 ศุภกร สีสันต์ 1
1028 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
1029 สุรพล อารีย์กุล 1
1030 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
1031 วัชรายุทธ ลำดวน 1
1032 วิระพันธ์ สีหานาม 1
1033 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
1034 กมลพร นครชัยกุล 1
1035 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
1036 ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 1
1037 ฐิติพร เจาะจง 1
1038 สมพร นิลมณี 1
1039 ชัช วงศ์สิงห์ 1
1040 ชวพจน์ ศุภสาร 1
1041 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
1042 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
1043 สุรนี แก้วกลม 1
1044 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
1045 นิรมล รังสยาธร 1
1046 วาสนา พิทักษ์พล 1
1047 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
1048 ผดุง กิจแสวง 1
1049 บงกช สุขอนันต์ 1
1050 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
1051 อนุชิต พลับรู้การ 1
1052 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
1053 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
1054 วนิดา แซ่จึง 1
1055 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
1056 มณฑา จาฏุพจน์ 1
1057 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
1058 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
1059 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
1060 สุมาลี หอศิริธรรม 1
1061 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
1062 อรุณี ทองอ่อน 1
1063 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
1064 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
1065 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
1066 สายสุนี ชัยมงคล 1
1067 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
1068 ประชา คำภักดี 1
1069 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
1070 สุปิยา ทาปทา 1
1071 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
1072 หมิง ฟุก ลี 1
1073 อรุณี ยี่ทอง 1
1074 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
1075 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
1076 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
1077 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
1078 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
1079 จิรายุ สินศิริ 1
1080 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
1081 วรสิทธิ์ โทจำปา 1
1082 ธิดารัตน์ จุทอง 1
1083 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
1084 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
1085 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
1086 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
1087 รุ่งแสง นาครำไพ 1
1088 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
1089 ปารวี กาญจนประโชติ 1
1090 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
1091 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
1092 บุญเรือง คำศรี 1
1093 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
1094 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
1095 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
1096 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
1097 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
1098 สนธยา นุ่มท้วม 1
1099 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
1100 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
1101 อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล 1
1102 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
1103 สมยศ มีสุข 1
1104 เทวิน ธนะวงษ์ 1
1105 ลักษณา ไชยมงคล 1
1106 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
1107 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
1108 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
1109 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
1110 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
1111 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
1112 รตนนท์ โชติมา 1
1113 โขมพักตร์ มณีวัต 1
1114 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
1115 จามรี เสมา 1
1116 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
1117 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
1118 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
1119 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
1120 เกษิณี เพชรศรี 1
1121 อังคณา เธียรมนตรี 1
1122 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 1
1123 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
1124 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
1125 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
1126 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
1127 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
1128 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
1129 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
1130 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
1131 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
1132 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
1133 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
1134 สมบัติ โนพิชัย 1
1135 รัตนา ทองย้อย 1
1136 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
1137 วรพจน์ ประชาเสรี 1
1138 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
1139 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
1140 ศศิกานต์ กาละ 1
1141 วิชัย หวังวโรดม 1
1142 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
1143 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
1144 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
1145 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
1146 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
1147 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
1148 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
1149 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
1150 สมบัติ พุทธจักร 1
1151 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
1152 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
1153 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
1154 เกศรา เสนงาม 1
1155 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
1156 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
1157 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
1158 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
1159 อภิญญา รัตนไชย 1
1160 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
1161 วิภาวี คงอินทร์ 1
1162 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
1163 ประนอม แซ่จึง 1
1164 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
1165 ธวัชชัย คำศรี 1
1166 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
1167 กรชนก บุญพอ 1
1168 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
1169 ปาจารีย์ ทองงอก 1
1170 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
1171 นาวี กังวาลย์ 1
1172 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
1173 พรพิตรา ทิพราช 1
1174 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
1175 สุธิดา แจ่มใส 1
1176 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
1177 รุ่งทิวา ยิ้มบุญเกิด 1
1178 นลินี เอี่ยมสะอาด 1
1179 วุฒิศักดิ์ กาญจนาภา 1
1180 พรวิบูลย์ สุขร้าย 1
1181 นิวัฒน์ นภีรงค์ 1
1182 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
1183 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
1184 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
1185 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
1186 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
1187 เดโช ทองอร่าม 1
1188 บุญรักษา สุนทรธรรม 1
1189 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
1190 วิมลศิริ อมรชัย 1
1191 วันชัย ขันนาม 1
1192 วีระศักดิ์ เกิดแสง 1
1193 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
1194 โชติ จิตรังษี 1
1195 นพนันท์ ลาธุลี 1
1196 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
1197 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
1198 สุรพงศ์ บางพาน 1
1199 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
1200 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
1201 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
1202 แสงชัย นทีวรนารถ 1
1203 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
1204 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
1205 สหัถยา ทองสาร 1
1206 อรุณี เหมะธุลิน 1
1207 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
1208 สุธาทิพย์ มากมี 1
1209 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
1210 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
1211 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
1212 เนริสา คุณประทุม 1
1213 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
1214 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
1215 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
1216 โสภิตา ขำรอด 1
1217 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
1218 ศศิมา เจริญกิจ 1
1219 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
1220 สรวิศ สอนสารี 1
1221 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
1222 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
1223 สุระ วุฒิพรหม 1
1224 ดวงตะณา วังกุล 1
1225 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
1226 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
1227 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
1228 กนกพร ช่างทอง 1
1229 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
1230 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
1231 สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ 1
1232 สนม โนนกลาง 1
1233 กาญจนา ชินนาค 1
1234 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
1235 อัญชลี สำเภา 1
1236 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
1237 อโณทัย จันภักดี 1
1238 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
1239 ธเนศ รัตนวิไล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 115
3 2558 212
4 2557 80
5 2556 124
6 2555 117
7 2554 138
8 2553 176
9 2552 209
10 2551 270
11 2550 127
12 2549 102
13 2548 107
14 2547 64
15 2546 57
16 2545 27
17 2544 84
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
2 โครงการวิจัยและศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารฮาลาลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
3 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
4 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
6 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
7 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
8 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
9 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
10 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
11 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
12 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
13 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
14 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
15 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
16 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
17 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
18 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
19 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
20 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
21 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
22 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
24 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
25 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
26 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
27 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
28 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
29 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
30 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
31 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
32 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
33 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
34 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
35 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
36 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
38 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
39 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
40 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
41 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
42 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
43 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
44 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
45 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
46 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
47 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
48 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
49 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
50 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
51 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
52 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
53 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
54 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
55 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
56 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
57 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
58 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
59 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
60 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
61 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
62 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
63 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
64 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
65 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
66 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
67 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
68 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
69 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
70 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
71 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
72 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
73 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
74 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
75 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
76 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
77 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
78 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
79 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
80 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
81 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
82 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
83 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
84 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
85 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
86 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
87 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
88 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
89 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
90 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
91 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
92 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
93 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
94 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
95 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
96 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
97 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
98 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
99 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
100 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
101 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
102 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
103 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
104 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
105 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
106 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
107 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
108 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
109 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
110 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
111 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
112 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
113 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
114 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
115 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
116 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
117 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
118 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
119 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
120 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
121 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
122 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
123 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
124 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
125 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
126 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
127 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
128 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
129 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
130 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
131 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
132 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
133 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
134 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
135 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
136 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
137 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
138 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
139 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
140 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
141 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
142 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
143 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
144 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
145 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
146 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
147 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
148 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
149 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
150 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
151 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
152 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
153 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
154 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
155 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
156 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
157 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
158 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
159 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
160 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
161 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
162 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
163 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
164 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
165 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
166 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
167 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
168 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
169 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
170 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
171 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
172 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
173 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
174 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
175 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
176 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
177 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
178 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
179 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
180 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
181 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
182 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
183 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
184 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
185 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
186 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
187 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
188 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
189 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
190 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
191 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
192 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
193 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
194 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
195 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
196 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
197 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
198 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
199 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
200 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
201 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
202 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
203 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
204 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
205 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
206 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
207 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
208 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
209 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
210 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
211 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
212 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
213 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
214 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
215 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
216 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
217 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
218 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพ ของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของภาคเหนือ
219 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยม
220 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอลิอะคริลิกแอซิด
221 นวัตกรรมการแปรรูปโดแช่เยือกแข็งสำหรับแครกเกอร์ข้าวพร้อมอบชนิดไม่มีกลูเตน
222 นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่โดยใช้ไคโตซาน-อนุภาคนาโนเงินคอมโพไซต์
223 การสังเคราะห์สีเขียวของอนุภาคนาโนเงินบนถ่านกัมมันต์โดยใช้สารสกัดจากเปลือกกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม
224 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระและจุดตรึงคู่พีพีเอฟแบบไม่อิสระในปริภูมิบานาค
225 การศึกษาความสัมพันธ์ของ Actin cytoskeleton ต่อการกระตุ้น และ การดึง signaling molecules บริเวณ T cell receptor
226 การปนเปื้อนของ Escherichia coli ที่ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะในน้ำทิ้งจากฟาร์มและการกระจายสู่สิ่งแวดล้อม
227 ผลของเปปไทด์ออกฤทธิ์ที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ต่อการยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากเซลล์แมคโครฟาจ
228 ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ควบคุมตัวหนอนแมลงวัน
229 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง
230 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก1
231 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรสองชั้น
232 การผลิตกรดไขมันจำเป็นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วย เชื้อจุลินทรีย์ Thraustochytrids
233 การลดอุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก
234 การศึกษาแบคเทอริโอเฟจเพื่อใช้พัฒนาเป็นวิธีตรวจสอบสำหรับเชื้อ A.baumannii ที่ดื้อยา
235 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข่าในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
236 ผลของตำรับน้ำตรีผลาต่อเซลล์เพาะเลี้ยงทีลิมพ์โฟบลาสต์ของมนุษย์
237 คาร์บอนฟุตปริ้นต์เพื่อการวางแผนจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมน้ำตาล
238 การทดสอบสมรรถนะตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผง เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
239 ผลของการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่นต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงหน้าที่ ลักษณะทางเคมีและกายภาพของรำข้าวระหว่างการเก็บรักษา
240 ผลของอ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำต่อเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสในเซลล์ประสาท
241 การศึกษาผลของอายุการเก็บต่อคุณภาพน้ำมัน และผลของการสกัดต่อปริมาณและคุณภาพของไฟโตเคมมิคอลของน้ำมันเมล็ดต้นหูกวาง
242 การพัฒนาน้ำตาลอ้อยผงบรรจุซองและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
243 การพัฒนาโครงสร้างรูพรุนไฟโบรอินสามมิติจากรังไหมเหลืองสำหรับรักษาข้อเข่าเสื่อม
244 การรวบยอดยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามชนิดจากข้าวสายพันธุ์ข้าวผสมกลับ BC4F3-4 ((Rathu Heenati/KDML105) X Chai Nat 1) และ ((Abhaya/KDML105) X Chai Nat 1)
245 การพัฒนาชุดทดสอบโปรตีนที่ละลายน้ำสำหรับยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารา
246 ความเหมาะสมของไม้ไผ่ที่ผ่านการรักษาเนื้อไม้ด้วยน้ำยา CCA ต่อการนำมาใช้สร้างโรงเรือนทางการเกษตร
247 กระบวนการสาหรับการหาเซตคาตอบของแบบจาลองดุลยภาพเชิงผสมโดยการประยุกต์ทฤษฎีบทจุดตรึง
248 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันซึ่งสอดคล้องเงื่อนไขคอนแทรกทีฟแบบอ่อนในปริภูมิ G-เมตริก
249 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านแผ่น
250 การเตรียม สมบัติความร้อนและเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพของเส้นใยใบสับปะรดและพอลิแลคติกแอซิด
251 การมีอยู่จริงของผลเฉลยสำหรับปัญหาอสมการกึ่งการแปรผันซึ่งถูกควบคุมโดยการส่งแบบหลายค่า
252 กิจกรรมการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือจากปลา
253 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทติย์แบบผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
254 ผลของสารเคลือบผสมไคโตซานและสารสกัดสาหร่ายสไปโรไจราในการต้าน จุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
255 การศึกษาคุณสมบัติเชิงสมรรถนะของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
256 ผลของสารสกัดจากเห็ดนางฟ้าในการเป็นสารต้านออกซิเดชั่นและผลของการบรรจุต่อความคงตัวของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในปลาช่อนแดดเดียว
257 การพัฒนาระบบการแกะสลักขึ้นรูปแบบเสมือน JewelSense เพื่อใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ
258 ฮอร์โมนเพศหญิงและการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกันในโรคปริทันต์ และหญิง ตั้งครรภ์
259 จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารัฐควบคุมน้ำบาดาลทั้งหมด
260 การเตรียมและสมบัติทางแสงของสารฟอสฟอร์ซิงค์ออกไซด์ที่ทำการเจือด้วย ยูโรเปียมไอออนด้วยวิธีทางเคมี
261 ผลของการใช้วิธีสุญญากาศต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลไม้กึ่งแห้ง
262 การรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ถูกตรึงในผลไม้แท่งเปลี่ยนรูป
263 ผลของ Rhizopus oligosporus ต่อรูปแบบไอโซฟลาโวนในเต้าหู้ยี้หมัก
264 การศึกษาผลของสารเคมีผสมเพิ่มต่อการหดตัวของคอนกรีต
265 การเกิดของโครงสร้างเฟสและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคเผาไหม้
266 การจำแนกเพศอินทผลัมไทย (แม่โจ้36) โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
267 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3-xBi0.5K0.5TiO3–yBiFeO 3 ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้
268 ความโน้มถ่วงแบบสเกลาร์คู่ควบกับเรขาคณิต
269 การลดอุณหภูมิในการเตรียมผงผลึกสารจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริก
270 ผลของตัวทำละลายและน้ำหนักโมเลกุลต่อพฤติกรรมการเกิดเจลของคอนจูเกตพอลิเมอร์
271 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และสภาพอวกาศแวดล้อมที่วัดได้จากยานอวกาศ สถานีตรวจวัดอนุภาคทั่วโลกและสถานีตรวจวั้ดนิวตรอนสิรินธรในประเทศไทย
272 การพัฒนา affinity column chromatography ในการศึกษา synergistic effect ของสาร shatavarins ในรากสามสิบ
273 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์พืชสกุลไก่แดงในหลอดทดลองเพื่อการค้าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
274 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์เทียนแสลงหลวง (Impatien salaengensis T. Shimuzu; Balsaminaceae) ในสภาพปลอดเชื้อ
275 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก
276 การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณสารไดคลอร์วอสตกค้างในผักและผลไม้แบบเฉพาะเจาะจงและเทียบแถบสีมาตรฐาน
277 การพัฒนายาเม็ดมาทริกซ์ลอยตัวโดยใช้เทคนิคการระเหิด
278 รหัสไซคลิกเหนือบางริงพหุนาม
279 วัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการใช้ยาของบุคคลากรการแพทย์: การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
280 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ ร่วมกับการแยกแบบอิเล็กโทรไคเนทิกจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
281 การสร้างหนังกำพร้าในหลอดทดลอง
282 การเหนี่ยวนำให้เกิดฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้เซลล์ลูกผสมที่เตรียมจาก allogeneic human bile duct epithelial carcinoma cell line, HuCCA-1 กับ dendritic cells ของคนปกติ
283 การประเมินศักยภาพย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตร กลุ่ม Polychlorinated biphenyls (PCB's) โดยเห็ดรา
284 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้แนวคิดการประเมินความจำเป็นทางสุขภาพ
285 ผลของสารสกัดพรมมิซาโปนินสูงต่อระบบประสาทโคลิเนอจิกในสมองสัตว์ตัวแบบโรคอัลไซเมอร์
286 เทคนิคการวิเคราะห์วีดีโอเพื่อตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
287 การศึกษาผลของสารประกอบทางเคมีจากสมุนไพรไทย ที่มีต่อพยาธิใบไม้ในลำไส้ขนาดเล็ก ระยะติดต่อ ในหลอดทดลอง
288 การพัฒนาหน่วยผลิตน้ำสะอาดในการย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
289 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดยีนโพลีเมอร์ฟิซึมในระบบสารสื่อประสาทแกมมาอะมิโนบิวทาริคแอซิคและภาวะติดสารเสพติด
290 ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวรับฮอร์โมน Follicle stimulating hormone และฮอร์โมน Lutinizing hormone ในอัณฑะของหนูแรท