ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 สุทิสา ถาน้อย 17
3 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
4 จรัญ บุญกาญจน์ 15
5 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
6 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 15
7 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
8 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
9 เสมอ ถาน้อย 14
10 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
11 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 14
12 วารินทร์ พิมพา 14
13 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
14 สายัณห์ สดุดี 13
15 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
16 วรี ติยะบุญชัย 13
17 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
18 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
19 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
20 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
21 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
22 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
23 ชาคริต โพธิ์งาม 11
24 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
25 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
26 ศิริพงษ์ เปรมจิต 11
27 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
28 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
29 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 11
30 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
31 วรัญญู ศรีเดช 10
32 มงคล ปุษยตานนท์ 10
33 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
34 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
35 ดวงพร เปรมจิต 9
36 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
37 กณิตา ธนเจริญชณภาส 9
38 ธีระชัย บงการณ์ 9
39 จารุภา วิโยชน์ 9
40 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
41 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
42 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
43 กำพล ประทีปชัยกูร 8
44 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
45 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
46 จรัสศรี นวลศรี 8
47 เถวียน วิทยา 8
48 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
49 โสเพ็ญ ชูนวล 8
50 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
51 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
52 ธำรงค์ อมรสกุล 8
53 กิจการ พรหมมา 8
54 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
55 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
56 กาญจนา พยุหะ 8
57 อดิศร รัตนพันธ์ 8
58 สุขฤดี สุขใจ 8
59 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
60 ปรีชา บุญจูง 8
61 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
62 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
63 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
64 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
65 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
66 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
67 ปิ่น จันจุฬา 7
68 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
69 พนาลี ชีวกิดาการ 7
70 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
71 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
72 สมชาย มณีวรรณ์ 7
73 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
74 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
75 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
76 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
77 อุทัย อันพิมพ์ 7
78 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
79 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
80 อุดม ทิพราช 7
81 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
82 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
83 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 7
84 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
85 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
86 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
87 อนุสรณ์ วรสิงห์ 7
88 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
89 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
90 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
91 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
92 วิภา หอมหวล 7
93 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
94 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
95 มุทิตา มีนุ่น 6
96 อรัญ งามผ่องใส 6
97 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
98 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
99 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
100 สุขอังคณา ลี 6
101 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
102 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
103 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
104 รวี เถียรไพศาล 6
105 กิจการ ศุภมาตย์ 6
106 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
107 อรระวี คงสมบัติ 6
108 ปวีนา น้อยทัพ 6
109 อนันต์ อุ่นอรุณ 6
110 ชุติมา ตันติกิตติ 6
111 สัมฤทธิ์ โม้พวง 6
112 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
113 สมหมาย ชินนาค 6
114 สุพล สำราญ 6
115 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
116 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
117 วินิช พรมอารักษ์ 6
118 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
119 สุรีพร เกตุงาม 6
120 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
121 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
122 รักษิณา พลสีลา 6
123 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
124 สายศิริ มีระเสน 6
125 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
126 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
127 วันดี ทาตระกูล 5
128 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
129 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
130 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
131 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
132 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
133 อัมพร เวียงมูล 5
134 วสันต์ หล้าสร้อย 5
135 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
136 สถาพร โภคา 5
137 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
138 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
139 ดามรัศมน สุรางกูร 5
140 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
141 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
142 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
143 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
144 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
145 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
146 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
147 จรรยา อินทมณี 5
148 ชาคริต ทองอุไร 5
149 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
150 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
151 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
152 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
153 เหมวรรณ เหมะนัค 5
154 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
155 ดวงกมล ขันธเลิศ 5
156 จิราภรณ์ โตจรัส 5
157 ศุภกร ภู่เกิด 5
158 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 5
159 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
160 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
161 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
162 ชริดา ปุกหุต 5
163 มยุรี กระจายกลาง 5
164 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
165 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
166 รัตนา สนั่นเมือง 5
167 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
168 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
169 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
170 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
171 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
172 สุรัตน์ บุญผ่อง 5
173 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
174 นันทกา โกรานา 5
175 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 5
176 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
177 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
178 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
179 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
180 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
181 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
182 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
183 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
184 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
185 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
186 รักชาติ ไตรผล 4
187 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
188 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
189 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
190 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
191 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 4
192 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
193 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
194 วภากร ศิริวงศ์ 4
195 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
196 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
197 สมปอง เตชะโต 4
198 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
199 ศรีสุดา กวยาสกุล 4
200 สันทัด วิเชียรโชติ 4
201 อนุชา แก้วพูลสุข 4
202 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
203 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
204 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
205 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 4
206 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
207 วิริยะ ทองเรือง 4
208 นัทที พัชราวนิช 4
209 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
210 ภูธร แคนยุกต์ 4
211 จินตนา นภาพร 4
212 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
213 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
214 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
215 เจริญ นาคะสรรค์ 4
216 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
217 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
218 ธวัช สุริวงษ์ 4
219 นงเยาว์ เมืองดี 4
220 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
221 กฤช สมนึก 4
222 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
223 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
224 อนามัย นาอุดม 4
225 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
226 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
227 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
228 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
229 กิตติ เจิดรังษี 4
230 วาสนา ฉัตรดำรง 4
231 ศศิวิมล จิตรากร 4
232 เกริกชัย ทองหนู 4
233 ทิพวรรณ ทองสุข 4
234 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
235 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
236 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
237 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
238 นงนุช โอบะ 4
239 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
240 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
241 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
242 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
243 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
244 ธนพล เพ็ญรัตน์ 4
245 จรูญ สารินทร์ 4
246 ไกรศักดิ์ เกษร 4
247 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 4
248 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
249 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
250 อัษฎางค์ พลนอก 4
251 สมยศ พลับเที่ยง 4
252 ประทีป วรรณิสสร 4
253 พีระพล วอง 4
254 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 4
255 ธีระพล ศรีชนะ 3
256 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
257 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
258 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
259 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
260 พรทิพย์ ศรีแดง 3
261 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
262 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
263 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
264 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
265 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
266 กิจจา สว่างเจริญ 3
267 อินทร์ ศาลางาม 3
268 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
269 นิโลบล นาคพลังกูล 3
270 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 3
271 อิบรอเฮม ยีดำ 3
272 อรอินทุ์ ประไชโย 3
273 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
274 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
275 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
276 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
277 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
278 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
279 กังวาน ธรรมแสง 3
280 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
281 จำเป็น อ่อนทอง 3
282 นิติกร พรหมดวง 3
283 บรรชา บุดดาดี 3
284 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
285 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
286 สุดารัตน์ หอมหวล 3
287 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
288 ขนิษฐา นาคะ 3
289 อาซีซัน แกสมาน 3
290 ประณีต ส่งวัฒนา 3
291 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
292 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
293 ขวัญจิตร สันติประชา 3
294 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
295 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
296 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
297 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
298 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
299 วราพร วรรณนา 3
300 พายัพ มาศนิยม 3
301 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
302 สุธิรา เลิศตระกูล 3
303 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
304 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
305 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
306 มารีนา มะหนิ 3
307 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
308 สมพิศ คินทรักษ์ 3
309 สุธรรม นิยมวาส 3
310 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
311 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
312 นิรัช สุดสังข์ 3
313 วันชัย อินทิแสง 3
314 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
315 ธวัชชัย ปลูกผล 3
316 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
317 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
318 จักรี ทองเรือง 3
319 สมสมร ชิตตระการ 3
320 วันดี อุดมอักษร 3
321 พรอุษา จิตพุทธิ 3
322 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
323 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
324 ระพีพร เรืองช่วย 3
325 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
326 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
327 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
328 นิวัต เมืองแก้ว 3
329 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 3
330 ชำนาญ แก้วมณี 3
331 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 3
332 ทินกร แก้วอินทร์ 3
333 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
334 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
335 นิภาภัทร เจริญไทย 3
336 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
337 ดวงพร คันธโชติ 3
338 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
339 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
340 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
341 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
342 ศศิธร พุมดวง 3
343 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
344 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
345 มงคล แซ่หลิม 3
346 วันทนา เหรียญมงคล 3
347 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
348 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
349 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
350 วัชรี เที่ยงอยู่ 3
351 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
352 นันทา เชิงเชาว์ 3
353 อิทธิพล วรพันธ์ 3
354 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
355 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
356 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
357 ลักษณา เจริญใจ 3
358 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
359 กิติพร โชประการ 3
360 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
361 ชุติมา ทองแก้ว 3
362 ธนภร ทวีวุฒิ 3
363 นท แสงเทียน 3
364 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
365 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
366 นารีรัตน์ มูลใจ 3
367 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 3
368 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
369 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
370 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
371 ลลิตกร พรหมมา 3
372 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
373 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
374 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
375 อุทัย วิชัย 3
376 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
377 ดรอุทัย วิชัย 3
378 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
379 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
380 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
381 อภิญญา เอกพงษ์ 3
382 เนติ วระนุช 3
383 วิจิตร อุดอ้าย 3
384 ศจี สุวรรณศรี 2
385 เล็ก สีคง 2
386 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
387 ปรีชา ทุมมุ 2
388 ทองดี สีสันต์ 2
389 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
390 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
391 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
392 นลิน เพียรทอง 2
393 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
394 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
395 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
396 อาคม ปาสีโล 2
397 สมชาย พละสาร 2
398 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
399 ปริตา ธนสุกาญจน์ 2
400 ทรงสุดา พรหมทอง 2
401 ภาวนา พนมเขต 2
402 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
403 ประจัน มณีนิล 2
404 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
405 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
406 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
407 วัลยา วิริยเสนกุล 2
408 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
409 ปราณี นางงาม 2
410 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
411 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
412 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
413 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
414 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
415 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
416 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
417 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
418 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
419 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
420 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
421 ปฐมศก วิไลพล 2
422 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
423 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
424 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
425 วัลลภ สันติประชา 2
426 โอรส รักชาติ 2
427 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
428 อนุชิต สิงห์คำ 2
429 บงกช ประสิทธิ์ 2
430 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
431 ธวัช มณีผ่อง 2
432 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
433 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
434 สมาพร ศิริลาภ 2
435 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
436 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
437 สุพรรณี ศรีอำพร 2
438 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 2
439 อมมี เบญจมะ 2
440 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
441 วิวัฒน์ พิชญากร 2
442 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
443 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
444 วิรัช ทวีปรีดา 2
445 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
446 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
447 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
448 อินทิรา ซาฮีร์ 2
449 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
450 อัจฉรา เพ็งหนู 2
451 สอาด ริยะจันทร์ 2
452 อลิษา หนักแก้ว 2
453 ใจแก้ว แถมเงิน 2
454 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
455 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
456 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
457 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
458 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
459 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
460 เนตรนภิส วรรณิสสร 2
461 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
462 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
463 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
464 ชยุต นันทดุสิต 2
465 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
466 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
467 ภัทรียา วิสัยจร 2
468 แสวง วัชระธนกิจ 2
469 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
470 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 2
471 พยอม รัตนมณี 2
472 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
473 สุภาวดี แก้วระหัน 2
474 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
475 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
476 ณรงค์ สามารถ 2
477 สุรชัย จูมพระบุตร 2
478 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
479 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
480 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
481 กัญจนี พลอินทร์ 2
482 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
483 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
484 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
485 วิภาวี เสาหิน 2
486 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
487 พิทยา อดุลยธรรม 2
488 จารุวรรณ ขำเพชร 2
489 อารี วังมณีรัตน์ 2
490 ทรงพร จึงมั่นคง 2
491 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
492 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
493 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
494 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
495 กรรณิการ์ สหกะโร 2
496 ธนิยา เกาศล 2
497 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
498 นเรศ ซ่วนยุก 2
499 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
500 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
501 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
502 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
503 เศวต ไชยมงคล 2
504 ศักดา สมกุล 2
505 จตุรพร รักษ์งาร 2
506 เมธวี ศรีคำมูล 2
507 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
508 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
509 วฤทธิ์ วิชกูล 2
510 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
511 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
512 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
513 นริศ ท้าวจันทร์ 2
514 กรกช นาคคนอง 2
515 สง่า ทับทิมหิน 2
516 จินตนา กล่ำเทศ 2
517 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
518 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
519 เนตรนภา คู่พันธวี 2
520 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
521 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
522 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
523 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
524 จรีพร เรืองศรี 2
525 สุชาติ เชิงทอง 2
526 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
527 นฤมล เถื่อนกูล 2
528 อุดม พานทอง 2
529 จิตกร ผลโยญ 2
530 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
531 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
532 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
533 พรพรหม จินตนา 2
534 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
535 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
536 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
537 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
538 จรัสดาว คงเมือง 2
539 นภิสพร มีมงคล 2
540 วันดี สุทธรังษี 2
541 สราวุธ จริตงาม 2
542 เอกอมร เทพพรหม 2
543 ประนอม หนูเพชร 2
544 อุไร หัถกิจ 2
545 สุพิชญา จันทะชุม 2
546 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
547 อัญชลี ศิริโชติ 2
548 สุกัญญา รอส 2
549 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
550 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
551 อรัญญา มโนสร้อย 2
552 บุญส่ง แสงอ่อน 2
553 วาริณี พละสาร 2
554 พุทธพร แสงเทียน 2
555 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
556 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
557 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2
558 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
559 กัญชลี เจติยานนท์ 2
560 ประสิทธิ์ นครราช 2
561 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 2
562 นภาพร หงษ์ภักดี 2
563 สมภพ สนองราษฎร์ 2
564 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
565 วรรณพร คลังเพชร 2
566 รัชดา โสภาคะยัง 2
567 วัชรี ศรีคำ 2
568 ศิรินุช จินดารักษ์ 2
569 นิภาวรรณ พองพรหม 2
570 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
571 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
572 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
573 อนุชา แยงไธสง 2
574 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
575 จิตรดี ลุประสงค์ 2
576 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
577 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
578 ศิริพรรณ สารินทร์ 2
579 วาสนา เหง้าเกษ 2
580 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
581 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
582 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
583 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
584 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
585 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
586 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
587 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
588 สิริมาส เฮงรัศมี 2
589 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
590 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
591 ทินน์ พรหมโชติ 2
592 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
593 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
594 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
595 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
596 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
597 นันทยา กระสวยทอง 2
598 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
599 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
600 ชาญ อินทร์แต้ม 2
601 นงคราญ สระโสม 2
602 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
603 สุรพล อารีย์กุล 1
604 อรุณี ทองอ่อน 1
605 วนิดา แซ่จึง 1
606 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
607 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
608 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
609 กาญจน ชินนาค 1
610 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
611 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
612 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
613 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
614 ศุภกร สีสันต์ 1
615 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
616 วิระพันธ์ สีหานาม 1
617 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
618 วัชรายุทธ ลำดวน 1
619 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
620 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
621 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
622 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
623 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
624 วรสิทธิ์ โทจำปา 1
625 จิรายุ สินศิริ 1
626 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
627 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
628 อนุชิต พลับรู้การ 1
629 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
630 วาสนา พิทักษ์พล 1
631 สุมาลี หอศิริธรรม 1
632 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
633 นิรมล รังสยาธร 1
634 ผดุง กิจแสวง 1
635 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
636 บงกช สุขอนันต์ 1
637 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
638 วรงค์ นัยวินิจ 1
639 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
640 กิตติมา ศิลปษา 1
641 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
642 รัตนาพร จันทุมา 1
643 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
644 สุภชัย หาทองคำ 1
645 หัสวิภา หมายมั่น 1
646 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
647 ธีรวุฒิ มาประชา 1
648 จรวยพร แสนทวีสุข 1
649 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
650 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
651 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
652 สัตยา บุญรัตนชู 1
653 อุทัย ไทยเจริญ 1
654 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
655 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
656 โสพล บุตรงาม 1
657 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
658 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
659 จิตใส 1
660 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
661 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
662 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
663 สมพร นิลมณี 1
664 ชวพจน์ ศุภสาร 1
665 ชัช วงศ์สิงห์ 1
666 ปาณมน วิยะชัย 1
667 สิริญาพร สงคง 1
668 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
669 เจริญ ชุมมวล 1
670 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
671 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
672 ทองคำ กิริยะ 1
673 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
674 ปรัชญา มุขดา 1
675 กมลพร นครชัยกุล 1
676 ดวงตะณา วังกุล 1
677 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
678 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
679 สุระ วุฒิพรหม 1
680 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
681 กนกพร ช่างทอง 1
682 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
683 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
684 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
685 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
686 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
687 บงกช บุญเพ็ชร 1
688 อัญชลี สำเภา 1
689 สนม โนนกลาง 1
690 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
691 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
692 อโณทัย จันภักดี 1
693 นริศรา แสงเทียน 1
694 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
695 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
696 ประชา คำภักดี 1
697 กรชนก บุญพอ 1
698 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
699 ปาจารีย์ ทองงอก 1
700 หมิง ฟุก ลี 1
701 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
702 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
703 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
704 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
705 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
706 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
707 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
708 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
709 สุธิดา แจ่มใส 1
710 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
711 นาวี กังวาลย์ 1
712 กาญจนา ชินนาค 1
713 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
714 ชนาธิศ ซาเสน 1
715 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
716 อุษา ศรีใส 1
717 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
718 สุรพงศ์ บางพาน 1
719 เดโช ทองอร่าม 1
720 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
721 ราเชนทร์ บุญทัน 1
722 สุชน คชาทอง 1
723 สุรนี แก้วกลม 1
724 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
725 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
726 สายสุนี ชัยมงคล 1
727 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
728 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
729 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
730 สุปิยา ทาปทา 1
731 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
732 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
733 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
734 อริสรา อิสสะรีย์ 1
735 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
736 วิมลศิริ อมรชัย 1
737 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
738 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
739 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
740 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
741 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
742 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
743 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
744 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
745 ธิดารัตน์ จุทอง 1
746 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
747 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
748 วันชัย ขันนาม 1
749 อรุณี ยี่ทอง 1
750 นิตยา ศรีใส 1
751 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
752 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
753 พฤกษ์ เถาถวิล 1
754 รวมพร นิคม 1
755 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
756 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
757 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
758 ศุภชัย มหาเสย 1
759 เดือนแรม เงินทอง 1
760 รัญชนา สินธวาลัย 1
761 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
762 นัฐ ตัณศิลา 1
763 วิภา แซ่เซี้ย 1
764 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
765 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
766 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
767 โครงการวิจัย NRU 1
768 สุรชัย สุวรรณลี 1
769 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
770 เกรียงไกร โชประการ 1
771 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
772 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
773 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
774 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
775 พจมาลย์ โตเทียม 1
776 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
777 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
778 จิตรา วราอัศวปติ 1
779 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
780 กษมา เจนวิจิตร 1
781 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
782 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
783 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
784 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
785 เฉลียว บุญมั่น 1
786 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
787 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
788 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
789 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
790 เกศริน มณีนูน 1
791 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
792 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
793 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
794 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
795 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
796 พรชัย สถิรปัญญา 1
797 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
798 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
799 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
800 เริงวิทย์ บุญโยม 1
801 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
802 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
803 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
804 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
805 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
806 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
807 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
808 เจริญ ภคธีรเธียร 1
809 ฮาลาล 1
810 อยุทธ์ นิสสภา 1
811 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
812 แวอาแซ แวหามะ 1
813 วัสสา คงนคร 1
814 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
815 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
816 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
817 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
818 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
819 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
820 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
821 ศรัญญู ชูศรี 1
822 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
823 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
824 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
825 วิมล ตันติไชยากุล 1
826 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
827 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
828 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
829 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
830 มณฑา จาฏุพจน์ 1
831 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
832 ประณีต รอดแสง 1
833 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
834 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
835 สุนทร วงษ์ศิริ 1
836 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
837 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
838 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
839 Emad A.M. EL-Dardiry 1
840 วิชิต สมบัติ 1
841 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
842 อารยา โพธิสรณ์ 1
843 สรศักดิ์ มณีขาว 1
844 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
845 ทวีพร บัวทอง 1
846 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
847 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
848 อรนิช แสงจันทร์ 1
849 จิราพร เพชรรัตน์ 1
850 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
851 นันธชา ไฝทอง 1
852 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
853 ยุพา กาฬเนตร 1
854 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
855 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
856 ปริญญา สุขาวห 1
857 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
858 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
859 อุดมพร แพ่งนคร 1
860 ประทับใจ พวงบุตร 1
861 อ้อย พลแสน 1
862 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
863 กรชนก แก่นคำ 1
864 เดโช นิยมพันธ์ 1
865 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
866 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
867 อรนุช ปวงสุข 1
868 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
869 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
870 ไพรชล อินทนูจิต 1
871 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
872 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
873 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
874 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
875 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
876 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
877 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
878 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
879 นิตยา วานิกร 1
880 อดิศร เสมแย้ม 1
881 นพนันท์ ลาธุลี 1
882 ศิราณี จุโฑปะมา 1
883 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
884 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
885 ลัคนา จันทร์ลอย 1
886 นุจรินทร์ ภูธา 1
887 ไท แสงเทียน 1
888 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
889 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
890 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
891 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
892 นัยนา บัวเขียว 1
893 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
894 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
895 กาญจนา มหาพล 1
896 วิจิตร เกิดผล 1
897 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
898 Khairani Idah Mokhtar 1
899 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
900 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
901 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
902 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
903 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
904 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
905 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
906 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
907 ปารมี ทองสุกใส 1
908 C. Tantikitti 1
909 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
910 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
911 HELMUT JOSEF DURRAST 1
912 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
913 A. Maeros 1
914 P. Sophanodora 1
915 S. Mahankij 1
916 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
917 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
918 จามรี เสมา 1
919 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
920 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
921 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
922 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
923 วิภาวี คงอินทร์ 1
924 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
925 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
926 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
927 ลักษณา ไชยมงคล 1
928 พวงเพชร วารีย์ 1
929 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
930 ชญานุช แสงวิเชียร 1
931 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
932 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
933 อังคณา เธียรมนตรี 1
934 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
935 โขมพักตร์ มณีวัต 1
936 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
937 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
938 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
939 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
940 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
941 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
942 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
943 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
944 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
945 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
946 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
947 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
948 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
949 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
950 ศศิกานต์ กาละ 1
951 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
952 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
953 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
954 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
955 เกศรา เสนงาม 1
956 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
957 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
958 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
959 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
960 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 1
961 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
962 สนธยา นุ่มท้วม 1
963 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
964 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
965 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
966 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
967 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
968 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 1
969 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
970 อภิญญา รัตนไชย 1
971 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
972 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
973 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
974 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
975 ละม้าย ทองบุญ 1
976 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
977 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
978 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
979 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
980 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
981 สมหมาย แม้นมณี 1
982 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
983 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
984 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
985 พัน ยี่สิ้น 1
986 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
987 ซุกรี หะยีสาแม 1
988 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
989 เกตุการ ดาจันทา 1
990 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
991 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
992 อรพิน เสละคร 1
993 สมพร ตั๊นสกุล 1
994 สมบัติ พุทธจักร 1
995 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
996 พรทิวา คงคุณ 1
997 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
998 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
999 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
1000 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
1001 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
1002 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
1003 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
1004 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
1005 สมศรี จินตนสนธิ 1
1006 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
1007 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
1008 วิษณุ ธงไชย 1
1009 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
1010 วัชรากร ใจตรง 1
1011 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
1012 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
1013 อรุณี เหมะธุลิน 1
1014 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
1015 สุธาทิพย์ มากมี 1
1016 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 1
1017 อรุณพร อิฐรัตน์ 1
1018 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
1019 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
1020 วินัย กิตติดำเกิง 1
1021 แสงชัย นทีวรนารถ 1
1022 นงนุช บุญยัง 1
1023 พัชรียา ไชยลังกา 1
1024 อรัญญา เชาวลิต 1
1025 สุธรรม สุขมณี 1
1026 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
1027 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
1028 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
1029 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
1030 ติ๊ก แสนบุญ 1
1031 กัลยา ปรีชานุกูล 1
1032 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
1033 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 1
1034 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
1035 นิคม นาคสุพรรณ 1
1036 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
1037 เมธินี รัตรสาร 1
1038 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
1039 วรสันติ์ โสภณ 1
1040 ญาณิศา รัตอาภา 1
1041 มณี วิทยานนท์ 1
1042 สมยศ ทุ่งหว้า 1
1043 จิตตรา ยี่เสง 1
1044 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
1045 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
1046 สุภิชญา สนทรสุม 1
1047 วิชัย หวังวโรดม 1
1048 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
1049 ประยูร ด้วงศิริ 1
1050 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
1051 สมพงศ์ โอทอง 1
1052 สมเกียรติ นาคกุล 1
1053 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
1054 นิอร จิรพงศธรกุล 1
1055 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
1056 อธิป สกุลเผือก 1
1057 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
1058 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
1059 นพมาศ นามแดง 1
1060 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
1061 วารุณี มะรุมดี 1
1062 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
1063 ประนอม แซ่จึง 1
1064 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
1065 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
1066 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
1067 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
1068 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
1069 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
1070 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
1071 บุญเรือง คำศรี 1
1072 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
1073 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
1074 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
1075 จตุพร เงินคำ 1
1076 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
1077 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
1078 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
1079 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
1080 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
1081 อัญชลี ฐานวิสัย 1
1082 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
1083 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
1084 สุกัญญา เจริญพร 1
1085 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
1086 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
1087 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
1088 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
1089 นางสาววิริยา พรมกอง 1
1090 วิริยา พรมกอง 1
1091 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
1092 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
1093 พัชรดา อมาตยกุล 1
1094 สุกัญญา ศรีสง่า 1
1095 วิริยา อ่อนสอาด 1
1096 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
1097 โชติ จิตรังษี 1
1098 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
1099 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
1100 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
1101 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
1102 ถาวร สุภาพรม 1
1103 สริน ศรีปรางค์ 1
1104 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
1105 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
1106 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
1107 บัณฑูร เวียงมูล 1
1108 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
1109 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
1110 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
1111 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
1112 คำรพ รัตนสุต 1
1113 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
1114 ธนัช กนกเทศ 1
1115 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 1
1116 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
1117 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
1118 ช่อเพชร พานระลึก 1
1119 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
1120 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
1121 รุ่งแสง นาครำไพ 1
1122 อารีย์ ชูดำ 1
1123 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
1124 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
1125 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
1126 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
1127 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
1128 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
1129 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
1130 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
1131 กนกพร ภาคีฉาย 1
1132 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
1133 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
1134 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
1135 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
1136 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 1
1137 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
1138 รัตนา สดุดี 1
1139 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
1140 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
1141 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
1142 วิภาวดี ประสาททอง 1
1143 ธเนศ รัตนวิไล 1
1144 พจน์ ไชยเสนา 1
1145 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
1146 รัตนา ทองย้อย 1
1147 วรพจน์ ประชาเสรี 1
1148 สมบัติ โนพิชัย 1
1149 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
1150 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
1151 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
1152 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
1153 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
1154 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
1155 สุชาดา สัญญา 1
1156 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
1157 อังคณา วังทอง 1
1158 สหัถยา ทองสาร 1
1159 กำแหง วัฒนเสน 1
1160 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
1161 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
1162 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
1163 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
1164 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
1165 จิตรานันท์ สมพร 1
1166 รตนนท์ โชติมา 1
1167 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
1168 คณิตา กายะสุต 1
1169 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
1170 ปารวี กาญจนประโชติ 1
1171 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
1172 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
1173 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
1174 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
1175 อดิเรก รักคง 1
1176 สมยศ มีสุข 1
1177 เทวิน ธนะวงษ์ 1
1178 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
1179 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
1180 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
1181 ศศิมา เจริญกิจ 1
1182 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
1183 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
1184 สวัสดี ยอดขยัน 1
1185 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
1186 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
1187 โสภิตา ขำรอด 1
1188 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
1189 ปรียา แก้วพิมล 1
1190 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
1191 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
1192 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
1193 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
1194 เนริสา คุณประทุม 1
1195 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 115
3 2558 211
4 2557 80
5 2556 117
6 2555 119
7 2554 136
8 2553 180
9 2552 210
10 2551 270
11 2550 128
12 2549 98
13 2548 105
14 2547 64
15 2546 61
16 2545 26
17 2544 91
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
2 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
4 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
5 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
6 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
7 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
8 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
9 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
10 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
11 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
12 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
13 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
14 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
15 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
16 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
17 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
18 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
19 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
20 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
21 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
22 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
23 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
24 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
25 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
26 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
27 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
28 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
29 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
30 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
31 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
32 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
33 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
34 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
35 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
36 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
38 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
39 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
40 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
41 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
42 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
43 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
44 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
45 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
46 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
47 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
48 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
49 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
50 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
51 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
52 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
53 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
54 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
55 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
56 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
57 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
58 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
59 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
60 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
61 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
62 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
63 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
64 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
65 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
66 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
67 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
68 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
69 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
70 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
71 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
72 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
73 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
74 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
75 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
76 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
77 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
78 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
79 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
80 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
81 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
82 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
83 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
84 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
85 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
86 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
87 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
88 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
89 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
90 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
91 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
92 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
93 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
94 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
95 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
96 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
97 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
98 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
99 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
100 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
101 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
102 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
103 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
104 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
105 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
106 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
107 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
108 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
109 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
110 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
111 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
112 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
113 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
114 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
115 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
116 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
117 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
118 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
119 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
120 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
121 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
122 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
123 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
124 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
125 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
126 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
127 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
128 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
129 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
130 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
131 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
132 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
133 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
134 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
135 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
136 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
137 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
138 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
139 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
140 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
141 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
142 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
143 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
144 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
145 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
146 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
147 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
148 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
149 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
150 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
151 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
152 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
153 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
154 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
155 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
156 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
157 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
158 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
159 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
160 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
161 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
162 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
163 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
164 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
165 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
166 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
167 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
168 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
169 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
170 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
171 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
172 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
173 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
174 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
175 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
176 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
177 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
178 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
179 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
180 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
181 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
182 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
183 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
184 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
185 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
186 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
187 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
188 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
189 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
190 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
191 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
192 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
193 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
194 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
195 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
196 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
197 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
198 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
199 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
200 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
201 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
202 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
203 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
204 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
205 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
206 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
207 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
208 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
209 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
210 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
211 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
212 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
213 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
214 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
215 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
216 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพ ของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของภาคเหนือ
217 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยม
218 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอลิอะคริลิกแอซิด
219 นวัตกรรมการแปรรูปโดแช่เยือกแข็งสำหรับแครกเกอร์ข้าวพร้อมอบชนิดไม่มีกลูเตน
220 นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่โดยใช้ไคโตซาน-อนุภาคนาโนเงินคอมโพไซต์
221 การสังเคราะห์สีเขียวของอนุภาคนาโนเงินบนถ่านกัมมันต์โดยใช้สารสกัดจากเปลือกกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม
222 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระและจุดตรึงคู่พีพีเอฟแบบไม่อิสระในปริภูมิบานาค
223 การศึกษาความสัมพันธ์ของ Actin cytoskeleton ต่อการกระตุ้น และ การดึง signaling molecules บริเวณ T cell receptor
224 การปนเปื้อนของ Escherichia coli ที่ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะในน้ำทิ้งจากฟาร์มและการกระจายสู่สิ่งแวดล้อม
225 ผลของเปปไทด์ออกฤทธิ์ที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ต่อการยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากเซลล์แมคโครฟาจ
226 ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ควบคุมตัวหนอนแมลงวัน
227 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง
228 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก1
229 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรสองชั้น
230 การผลิตกรดไขมันจำเป็นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วย เชื้อจุลินทรีย์ Thraustochytrids
231 การลดอุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก
232 การศึกษาแบคเทอริโอเฟจเพื่อใช้พัฒนาเป็นวิธีตรวจสอบสำหรับเชื้อ A.baumannii ที่ดื้อยา
233 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข่าในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
234 ผลของตำรับน้ำตรีผลาต่อเซลล์เพาะเลี้ยงทีลิมพ์โฟบลาสต์ของมนุษย์
235 คาร์บอนฟุตปริ้นต์เพื่อการวางแผนจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมน้ำตาล
236 การทดสอบสมรรถนะตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผง เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
237 ผลของการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่นต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงหน้าที่ ลักษณะทางเคมีและกายภาพของรำข้าวระหว่างการเก็บรักษา
238 ผลของอ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำต่อเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสในเซลล์ประสาท
239 การศึกษาผลของอายุการเก็บต่อคุณภาพน้ำมัน และผลของการสกัดต่อปริมาณและคุณภาพของไฟโตเคมมิคอลของน้ำมันเมล็ดต้นหูกวาง
240 การพัฒนาน้ำตาลอ้อยผงบรรจุซองและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
241 การพัฒนาโครงสร้างรูพรุนไฟโบรอินสามมิติจากรังไหมเหลืองสำหรับรักษาข้อเข่าเสื่อม
242 การรวบยอดยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามชนิดจากข้าวสายพันธุ์ข้าวผสมกลับ BC4F3-4 ((Rathu Heenati/KDML105) X Chai Nat 1) และ ((Abhaya/KDML105) X Chai Nat 1)
243 การพัฒนาชุดทดสอบโปรตีนที่ละลายน้ำสำหรับยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารา
244 ความเหมาะสมของไม้ไผ่ที่ผ่านการรักษาเนื้อไม้ด้วยน้ำยา CCA ต่อการนำมาใช้สร้างโรงเรือนทางการเกษตร
245 กระบวนการสาหรับการหาเซตคาตอบของแบบจาลองดุลยภาพเชิงผสมโดยการประยุกต์ทฤษฎีบทจุดตรึง
246 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันซึ่งสอดคล้องเงื่อนไขคอนแทรกทีฟแบบอ่อนในปริภูมิ G-เมตริก
247 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านแผ่น
248 การเตรียม สมบัติความร้อนและเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพของเส้นใยใบสับปะรดและพอลิแลคติกแอซิด
249 การมีอยู่จริงของผลเฉลยสำหรับปัญหาอสมการกึ่งการแปรผันซึ่งถูกควบคุมโดยการส่งแบบหลายค่า
250 กิจกรรมการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือจากปลา
251 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทติย์แบบผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
252 ผลของสารเคลือบผสมไคโตซานและสารสกัดสาหร่ายสไปโรไจราในการต้าน จุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
253 การศึกษาคุณสมบัติเชิงสมรรถนะของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
254 ผลของสารสกัดจากเห็ดนางฟ้าในการเป็นสารต้านออกซิเดชั่นและผลของการบรรจุต่อความคงตัวของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในปลาช่อนแดดเดียว
255 การพัฒนาระบบการแกะสลักขึ้นรูปแบบเสมือน JewelSense เพื่อใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ
256 ฮอร์โมนเพศหญิงและการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกันในโรคปริทันต์ และหญิง ตั้งครรภ์
257 จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารัฐควบคุมน้ำบาดาลทั้งหมด
258 การเตรียมและสมบัติทางแสงของสารฟอสฟอร์ซิงค์ออกไซด์ที่ทำการเจือด้วย ยูโรเปียมไอออนด้วยวิธีทางเคมี
259 ผลของการใช้วิธีสุญญากาศต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลไม้กึ่งแห้ง
260 การรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ถูกตรึงในผลไม้แท่งเปลี่ยนรูป
261 ผลของ Rhizopus oligosporus ต่อรูปแบบไอโซฟลาโวนในเต้าหู้ยี้หมัก
262 การศึกษาผลของสารเคมีผสมเพิ่มต่อการหดตัวของคอนกรีต
263 การเกิดของโครงสร้างเฟสและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคเผาไหม้
264 การจำแนกเพศอินทผลัมไทย (แม่โจ้36) โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
265 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3-xBi0.5K0.5TiO3–yBiFeO 3 ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้
266 ความโน้มถ่วงแบบสเกลาร์คู่ควบกับเรขาคณิต
267 การลดอุณหภูมิในการเตรียมผงผลึกสารจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริก
268 ผลของตัวทำละลายและน้ำหนักโมเลกุลต่อพฤติกรรมการเกิดเจลของคอนจูเกตพอลิเมอร์
269 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และสภาพอวกาศแวดล้อมที่วัดได้จากยานอวกาศ สถานีตรวจวัดอนุภาคทั่วโลกและสถานีตรวจวั้ดนิวตรอนสิรินธรในประเทศไทย
270 การพัฒนา affinity column chromatography ในการศึกษา synergistic effect ของสาร shatavarins ในรากสามสิบ
271 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์พืชสกุลไก่แดงในหลอดทดลองเพื่อการค้าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
272 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์เทียนแสลงหลวง (Impatien salaengensis T. Shimuzu; Balsaminaceae) ในสภาพปลอดเชื้อ
273 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก
274 การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณสารไดคลอร์วอสตกค้างในผักและผลไม้แบบเฉพาะเจาะจงและเทียบแถบสีมาตรฐาน
275 การพัฒนายาเม็ดมาทริกซ์ลอยตัวโดยใช้เทคนิคการระเหิด
276 รหัสไซคลิกเหนือบางริงพหุนาม
277 วัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการใช้ยาของบุคคลากรการแพทย์: การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
278 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ ร่วมกับการแยกแบบอิเล็กโทรไคเนทิกจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
279 การสร้างหนังกำพร้าในหลอดทดลอง
280 การเหนี่ยวนำให้เกิดฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้เซลล์ลูกผสมที่เตรียมจาก allogeneic human bile duct epithelial carcinoma cell line, HuCCA-1 กับ dendritic cells ของคนปกติ
281 การประเมินศักยภาพย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตร กลุ่ม Polychlorinated biphenyls (PCB's) โดยเห็ดรา
282 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้แนวคิดการประเมินความจำเป็นทางสุขภาพ
283 ผลของสารสกัดพรมมิซาโปนินสูงต่อระบบประสาทโคลิเนอจิกในสมองสัตว์ตัวแบบโรคอัลไซเมอร์
284 เทคนิคการวิเคราะห์วีดีโอเพื่อตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
285 การศึกษาผลของสารประกอบทางเคมีจากสมุนไพรไทย ที่มีต่อพยาธิใบไม้ในลำไส้ขนาดเล็ก ระยะติดต่อ ในหลอดทดลอง
286 การพัฒนาหน่วยผลิตน้ำสะอาดในการย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
287 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดยีนโพลีเมอร์ฟิซึมในระบบสารสื่อประสาทแกมมาอะมิโนบิวทาริคแอซิคและภาวะติดสารเสพติด
288 ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวรับฮอร์โมน Follicle stimulating hormone และฮอร์โมน Lutinizing hormone ในอัณฑะของหนูแรท
289 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นภาคเหนือ
290 ผลของยาทาภายนอกสารสกัดสมุนไพรพีปลีในรูปอนุภาคไขมันแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ค้ำจุนระบบประสาทในสมองและไขสันหลังของหนูทดลองตัวแบบความเจ็บปวดชนิด neuropathic pain
291 ไฮโดรเจล “ฉลาด” ชนิดคาร์บอกซีเมทิลไคโตซานกร๊าฟด้วยพอลิอะคริลิกแอซิดและพอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด์
292 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ตัวดูดซับประสิทธิภาพสูงจากฟางข้าว สำหรับการบำบัดน้ำทิ้ง
293 การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรร่วมกับการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการหมักร่วมแบบไร้อากาศ
294 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระสำหรับฟังก์ชันในปริภูมิบานาค
295 การสังเคราะห์คอมโพไซต์แป้งเม็ดทุเรียน-อนุภาคนาโนเซลลูโลสและ ประสิทธิผลของการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แอกทีฟ
296 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาหอยนางรม (Crassostrea belcheri) ในสภาวะต่าง ๆ
297 การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้
298 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความต้านทานต่อเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา
299 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบต่อเนื่อง
300 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
301 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
302 การเตรียม และการประเมินคุณสมบัติ ฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดใบฝรั่งที่มีสาร ellagic acid และ quercetin ในปริมาณสูง
303 การเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพาราโดยใช้แก๊สเอทธิลีนภายใต้ความแปรปรวนของภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทย
304 การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
305 ผลของ fungal treatment ต่อการย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก และสมรรถภาพการผลิตของแพะขุน
306 ผลของ fungal treatment ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนโดยวิธี in sacco ของทางใบปาล์มน้ำมัน
307 โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลาหมอไทย (Anabas testudineus) และปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)
308 การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของทางใบปาล์มน้ำมันโดยใช้การหมักย่อยของจุลินทรีย์เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
309 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
310 การคัดแยกแบคทีเรียแลกติกเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตแหนมไก่ฮาลาล
311 เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติด้วยระบบสมองกลฝังตัว
312 การออกแบบและสร้างเครื่องกรีดยางพาราเพื่อรองรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
313 วัสดุสำหรับสร้างมีดกรีดยางเพื่อรองรับเครื่องกรีดยางพาราระบบควบคุมอัตโนมัติ
314 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมบรรยากาศและคัดขนาดผงโลหะสำหรับเครื่องอะตอมไมเซอร์แบบใช้หลักการหมุนเหวี่ยงเพื่อใช้ในการผลิตผงโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมขนาดละเอียดและมีออกซิเจนเจือปนในปริมาณต่ำ
315 การศึกษาเสถียรภาพและการปรับปรุงเสถียรภาพของตลิ่งคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
316 ผลของไคโตซานต่อระดับของโมเลกุลส่งสัญญาณ (SA, JA และ ABA) และการแสดงออกของ marker genes ในระบบป้องกันตนเองของยางพารา
317 การผลิตไบโอเอทานอลจากเปลือกสับปะรดด้วยยีสต์ขนมปังและการผลิตเยื่อกระดาษจากของเสียในกระบวนการ
318 การศึกษาความหลากชนิดของกล้วยไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
319 การเตรียมและสมบัติของยางฟองน้ำย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เตรียมจากยางธรรมชาติและแป้ง
320 การคัดแยกและคัดเลือกเชื้อราไขมันสูงเพื่อประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนวัสดุเศษเหลือลิกโนเซลลูโลสโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มให้เป็นน้ำมันสำหรับผลิตไบโอดีเซล
321 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ปราศจากกลิ่นคาวและกลิ่นรสโคลนจากปลาน้ำจืดและปลาทะเล
322 กลไกการสลาย amyloid beta โดยเซลล์ไลน์ที่ผลิต chimeric TTR และการผลิตเซลล์ต้นกำเนิดที่ผลิต chimeric TTR
323 การวิเคราะห์อิทธิพลของอัตราความเครียดต่อความแข็งแรงของดินเหนียวอ่อนทะเล: กรณีศึกษาดินเหนียวปากพนัง
324 ผลของสารประกอบเชิงซ้อน ethaRAPTA ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมที่มีโปรตีนบีอาร์ซีเอวันบกพร่อง
325 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดต่อกลุ่มอาการเมตาบอลิคในสตรีที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงก่อนเป็นโรคเบาหวาน
326 การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตราย
327 ผลของการดัดแปรสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชันร่วมกับวิธีเชื่อมขวางต่อสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. 2557
328 การพัฒนาต้นแบบระบบเซนเซอร์เว็บเชิงความหมายสำหรับข้อมูลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
329 การสร้างกระดูกในผู้ป่วยเพดานโหว่เพื่อส่งเสริมการงอกของฟันเขี้ยวแท้
330 ต้นแบบระบบรวบรวมและติดตามข้อมูลสภาวะแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบเชิงเวลาจริง
331 ระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
332 ระบบการอนุบาลปลาหนังลูกผสมในกระชังเชิงพาณิชย์
333 ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ของสารสกัดหยาบผลจันทน์ผา (Dracaena loureiri)
334 การประเมินวัฏจักรชีวิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน (ระยะที่ 2)