ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 เสมอ ถาน้อย 19
3 สุทิสา ถาน้อย 18
4 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
5 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 16
6 จรัญ บุญกาญจน์ 15
7 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
8 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
9 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 15
10 วารินทร์ พิมพา 14
11 วรี ติยะบุญชัย 14
12 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
13 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
14 สายัณห์ สดุดี 13
15 ศิริพงษ์ เปรมจิต 13
16 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
17 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
18 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
19 ดวงพร เปรมจิต 12
20 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
21 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 12
22 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
23 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
24 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
25 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
26 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
27 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
28 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
29 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
30 ชาคริต โพธิ์งาม 11
31 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
32 วรัญญู ศรีเดช 10
33 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
34 กณิตา ธนเจริญชณภาส 10
35 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
36 รัตนา สนั่นเมือง 10
37 จารุภา วิโยชน์ 10
38 มงคล ปุษยตานนท์ 10
39 อนุสรณ์ วรสิงห์ 9
40 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
41 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
42 สมชาย มณีวรรณ์ 9
43 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
44 ธีระชัย บงการณ์ 9
45 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
46 สุขฤดี สุขใจ 9
47 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
48 กาญจนา พยุหะ 8
49 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
50 เถวียน วิทยา 8
51 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
52 อดิศร รัตนพันธ์ 8
53 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
54 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
55 โสเพ็ญ ชูนวล 8
56 กำพล ประทีปชัยกูร 8
57 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
58 กิจการ พรหมมา 8
59 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
60 ปรีชา บุญจูง 8
61 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
62 ธำรงค์ อมรสกุล 8
63 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
64 อนันต์ อุ่นอรุณ 8
65 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
66 จรัสศรี นวลศรี 8
67 นันทกา โกรานา 8
68 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
69 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
70 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 8
71 สัมฤทธิ์ โม้พวง 7
72 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
73 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
74 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
75 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
76 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
77 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
78 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
79 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
80 พนาลี ชีวกิดาการ 7
81 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
82 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
83 ปิ่น จันจุฬา 7
84 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
85 อุดม ทิพราช 7
86 วิภา หอมหวล 7
87 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
88 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
89 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
90 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
91 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
92 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
93 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
94 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
95 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
96 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
97 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
98 อุทัย อันพิมพ์ 7
99 โอรส รักชาติ 6
100 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
101 สายศิริ มีระเสน 6
102 ดวงกมล ขันธเลิศ 6
103 สุรัตน์ บุญผ่อง 6
104 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
105 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 6
106 สุรีพร เกตุงาม 6
107 จิราภรณ์ โตจรัส 6
108 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
109 อรัญ งามผ่องใส 6
110 มุทิตา มีนุ่น 6
111 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
112 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 6
113 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
114 ชุติมา ตันติกิตติ 6
115 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
116 วภากร ศิริวงศ์ 6
117 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
118 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
119 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
120 มยุรี กระจายกลาง 6
121 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
122 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
123 สมหมาย ชินนาค 6
124 วินิช พรมอารักษ์ 6
125 ธนพล เพ็ญรัตน์ 6
126 กิจการ ศุภมาตย์ 6
127 อรระวี คงสมบัติ 6
128 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
129 สุพล สำราญ 6
130 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
131 รักษิณา พลสีลา 6
132 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 6
133 รวี เถียรไพศาล 6
134 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
135 สุขอังคณา ลี 6
136 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
137 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
138 ปวีนา น้อยทัพ 6
139 อุทัย วิชัย 5
140 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
141 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
142 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 5
143 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
144 วันดี ทาตระกูล 5
145 รักชาติ ไตรผล 5
146 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
147 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
148 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
149 อัมพร เวียงมูล 5
150 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
151 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
152 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
153 จรรยา อินทมณี 5
154 ชาคริต ทองอุไร 5
155 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
156 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
157 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
158 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
159 สุธิรา เลิศตระกูล 5
160 จรูญ สารินทร์ 5
161 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 5
162 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 5
163 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
164 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 5
165 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 5
166 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
167 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
168 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
169 ชริดา ปุกหุต 5
170 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
171 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
172 ดามรัศมน สุรางกูร 5
173 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
174 สถาพร โภคา 5
175 วาสนา ฉัตรดำรง 5
176 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
177 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
178 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
179 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
180 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
181 วสันต์ หล้าสร้อย 5
182 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
183 ศรีสุดา กวยาสกุล 5
184 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
185 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
186 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
187 อนามัย นาอุดม 5
188 เหมวรรณ เหมะนัค 5
189 ศุภกร ภู่เกิด 5
190 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
191 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
192 กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต 5
193 วัชรี เที่ยงอยู่ 4
194 กฤช สมนึก 4
195 เกริกชัย ทองหนู 4
196 พีระพล วอง 4
197 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
198 วิจิตร อุดอ้าย 4
199 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
200 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 4
201 ประทีป วรรณิสสร 4
202 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
203 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
204 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 4
205 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
206 ศจี สุวรรณศรี 4
207 ไกรศักดิ์ เกษร 4
208 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
209 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
210 นงเยาว์ เมืองดี 4
211 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
212 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
213 วิริยะ ทองเรือง 4
214 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
215 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
216 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
217 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
218 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
219 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
220 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
221 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
222 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
223 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
224 อัษฎางค์ พลนอก 4
225 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
226 ศิริพรรณ สารินทร์ 4
227 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 4
228 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
229 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
230 นงนุช โอบะ 4
231 สมยศ พลับเที่ยง 4
232 สันทัด วิเชียรโชติ 4
233 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
234 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 4
235 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
236 ทิพวรรณ ทองสุข 4
237 อนุชา แก้วพูลสุข 4
238 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
239 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
240 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
241 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
242 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
243 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
244 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
245 ภูธร แคนยุกต์ 4
246 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
247 กิตติ เจิดรังษี 4
248 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
249 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
250 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
251 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
252 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
253 นัทที พัชราวนิช 4
254 เจริญ นาคะสรรค์ 4
255 สมปอง เตชะโต 4
256 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 4
257 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
258 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
259 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
260 จินตนา นภาพร 4
261 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
262 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
263 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
264 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 4
265 ศศิวิมล จิตรากร 4
266 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
267 ธวัช สุริวงษ์ 4
268 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
269 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
270 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
271 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
272 เนตรนภิส วรรณิสสร 3
273 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 3
274 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
275 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
276 ชุติมา ทองแก้ว 3
277 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
278 ระพีพร เรืองช่วย 3
279 พรอุษา จิตพุทธิ 3
280 ชำนาญ แก้วมณี 3
281 วันดี อุดมอักษร 3
282 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
283 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
284 อภิญญา เอกพงษ์ 3
285 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
286 นิติกร พรหมดวง 3
287 กิติพร โชประการ 3
288 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
289 บรรชา บุดดาดี 3
290 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
291 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 3
292 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
293 ศิรินุช จินดารักษ์ 3
294 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
295 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
296 ดรอุทัย วิชัย 3
297 นิวัต เมืองแก้ว 3
298 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
299 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
300 สุดารัตน์ หอมหวล 3
301 นารีรัตน์ มูลใจ 3
302 ปริตา ธนสุกาญจน์ 3
303 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
304 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
305 ธวัชชัย ปลูกผล 3
306 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
307 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
308 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
309 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
310 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
311 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
312 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
313 ขวัญจิตร สันติประชา 3
314 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
315 พรทิพย์ ศรีแดง 3
316 นิโลบล นาคพลังกูล 3
317 ธีระพล ศรีชนะ 3
318 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
319 จำเป็น อ่อนทอง 3
320 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
321 อิบรอเฮม ยีดำ 3
322 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
323 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
324 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
325 ลลิตกร พรหมมา 3
326 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
327 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
328 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
329 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
330 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
331 กังวาน ธรรมแสง 3
332 สุธรรม นิยมวาส 3
333 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
334 สมพิศ คินทรักษ์ 3
335 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
336 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
337 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
338 ศศิธร พุมดวง 3
339 วันดี สุทธรังษี 3
340 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
341 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
342 ทินกร แก้วอินทร์ 3
343 นิภาภัทร เจริญไทย 3
344 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
345 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
346 เนติ วระนุช 3
347 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
348 นันทา เชิงเชาว์ 3
349 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
350 วรสิทธิ์ โทจำปา 3
351 Michael Karl-Heinz Bruckner 3
352 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
353 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
354 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
355 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
356 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
357 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
358 วราพร วรรณนา 3
359 อรอินทุ์ ประไชโย 3
360 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
361 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
362 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 3
363 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
364 พายัพ มาศนิยม 3
365 ขนิษฐา นาคะ 3
366 ประณีต ส่งวัฒนา 3
367 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
368 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
369 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
370 ดวงพร คันธโชติ 3
371 มารีนา มะหนิ 3
372 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
373 คงฤทธิ์ แม้นศิริ 3
374 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
375 อาซีซัน แกสมาน 3
376 สมสมร ชิตตระการ 3
377 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
378 ธนภร ทวีวุฒิ 3
379 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
380 ประนอม หนูเพชร 3
381 อิทธิพล วรพันธ์ 3
382 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
383 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
384 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
385 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
386 จักรี ทองเรือง 3
387 ลักษณา เจริญใจ 3
388 มงคล แซ่หลิม 3
389 วันทนา เหรียญมงคล 3
390 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
391 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
392 นท แสงเทียน 3
393 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
394 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
395 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
396 นิรัช สุดสังข์ 3
397 กิจจา สว่างเจริญ 3
398 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
399 อินทร์ ศาลางาม 3
400 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
401 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
402 วันชัย อินทิแสง 3
403 ภัคกร ปานโพธิ์ 2
404 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
405 ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ 2
406 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
407 นิทรา เนื่องจำนงค์ 2
408 ปฐมศก วิไลพล 2
409 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
410 ปรีชา ทุมมุ 2
411 อาคม ปาสีโล 2
412 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
413 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 2
414 ทองดี สีสันต์ 2
415 เพ็ญศิริ นภีรงค์ 2
416 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
417 ทินน์ พรหมโชติ 2
418 กรรณิการ์ สหกะโร 2
419 ธนิยา เกาศล 2
420 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
421 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
422 สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 2
423 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
424 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
425 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
426 ศักดา สมกุล 2
427 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
428 นันทยา กระสวยทอง 2
429 นเรศ ซ่วนยุก 2
430 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
431 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
432 แสวง วัชระธนกิจ 2
433 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
434 กฤตย์วิพุธ ผอบแก้ว 2
435 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
436 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
437 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
438 วิวัฒน์ พิชญากร 2
439 ภัทรียา วิสัยจร 2
440 ณรงค์ สามารถ 2
441 ธนัช กนกเทศ 2
442 สุรชัย จูมพระบุตร 2
443 วิรัช ทวีปรีดา 2
444 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
445 นลินี เอี่ยมสะอาด 2
446 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
447 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
448 ภาวนา พนมเขต 2
449 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
450 วัชรี ศรีคำ 2
451 สมภพ สนองราษฎร์ 2
452 สนธยา นุ่มท้วม 2
453 ทินกร ทาตระกูล 2
454 ประสิทธิ์ นครราช 2
455 อรัญญา มโนสร้อย 2
456 พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม 2
457 บงกช ประสิทธิ์ 2
458 อุดมพร แพ่งนคร 2
459 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
460 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
461 นลิน เพียรทอง 2
462 สุพรรณี ศรีอำพร 2
463 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
464 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
465 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
466 พยอม รัตนมณี 2
467 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
468 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
469 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
470 ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ 2
471 ธวัช มณีผ่อง 2
472 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
473 อนุชิต สิงห์คำ 2
474 เล็ก สีคง 2
475 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
476 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
477 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
478 วัลลภ สันติประชา 2
479 สมาพร ศิริลาภ 2
480 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
481 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
482 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
483 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
484 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
485 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
486 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
487 วัลยา วิริยเสนกุล 2
488 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
489 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
490 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
491 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
492 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
493 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
494 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
495 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
496 วฤทธิ์ วิชกูล 2
497 นริศ ท้าวจันทร์ 2
498 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
499 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
500 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
501 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
502 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
503 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
504 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
505 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
506 สิริมาส เฮงรัศมี 2
507 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
508 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
509 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 2
510 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
511 นิตยา อายุยืน 2
512 วรรณพร คลังเพชร 2
513 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
514 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
515 บุญเรือง คำศรี 2
516 กรกช นาคคนอง 2
517 เมธวี ศรีคำมูล 2
518 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
519 อมมี เบญจมะ 2
520 สอาด ริยะจันทร์ 2
521 วาริณี พละสาร 2
522 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
523 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
524 สราวุธ จริตงาม 2
525 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2
526 สุพิชญา จันทะชุม 2
527 อัจฉรา เพ็งหนู 2
528 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
529 อัญชลี ศิริโชติ 2
530 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
531 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
532 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
533 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
534 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
535 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
536 เนตรนภา คู่พันธวี 2
537 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
538 นภิสพร มีมงคล 2
539 บุญส่ง แสงอ่อน 2
540 สุกัญญา รอส 2
541 วาสนา เหง้าเกษ 2
542 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
543 จรัสดาว คงเมือง 2
544 นงคราญ สระโสม 2
545 เอกอมร เทพพรหม 2
546 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
547 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
548 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
549 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
550 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
551 กัญจนี พลอินทร์ 2
552 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
553 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
554 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
555 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
556 สุภาวดี แก้วระหัน 2
557 อลิษา หนักแก้ว 2
558 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
559 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
560 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
561 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
562 ชยุต นันทดุสิต 2
563 จรีพร เรืองศรี 2
564 สุชาติ เชิงทอง 2
565 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
566 พรพรหม จินตนา 2
567 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
568 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
569 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 2
570 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
571 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
572 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
573 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
574 ชาญ อินทร์แต้ม 2
575 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
576 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
577 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
578 พิทยา อดุลยธรรม 2
579 จารุวรรณ ขำเพชร 2
580 ทรงพร จึงมั่นคง 2
581 อารี วังมณีรัตน์ 2
582 พุทธพร แสงเทียน 2
583 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
584 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
585 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
586 อุไร หัถกิจ 2
587 กัญชลี เจติยานนท์ 2
588 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
589 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
590 วิภาวี เสาหิน 2
591 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
592 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
593 จิตรดี ลุประสงค์ 2
594 อินทิรา ซาฮีร์ 2
595 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
596 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
597 ทรงสุดา พรหมทอง 2
598 ปราณี นางงาม 2
599 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
600 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
601 ประจัน มณีนิล 2
602 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
603 จินตนา กล่ำเทศ 2
604 สมชาย พละสาร 2
605 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
606 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 2
607 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
608 อรัญญา เชาวลิต 2
609 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
610 อนุชา แยงไธสง 2
611 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
612 อุดม พานทอง 2
613 นิภาวรรณ พองพรหม 2
614 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
615 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
616 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
617 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
618 เศวต ไชยมงคล 2
619 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
620 จตุรพร รักษ์งาร 2
621 รัชดา โสภาคะยัง 2
622 สง่า ทับทิมหิน 2
623 ยุทธพงษ์ อุดแน่น 2
624 จิตกร ผลโยญ 2
625 ใจแก้ว แถมเงิน 2
626 นภาพร หงษ์ภักดี 2
627 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
628 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
629 นฤมล เถื่อนกูล 2
630 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
631 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
632 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
633 ภูมิ คำเอม 1
634 ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ 1
635 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
636 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
637 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
638 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
639 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
640 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
641 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
642 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
643 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
644 วไลลักษณ์ เกิดสรรค์ 1
645 ศิรินทิพย์ แก้วลำยวง 1
646 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
647 จตุพร เงินคำ 1
648 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
649 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
650 ดร.ระเบียน วังคีรี 1
651 สนธยา ทองอรุณศรี 1
652 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
653 กาญจน ชินนาค 1
654 พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์ 1
655 ศุภกร สีสันต์ 1
656 วีระศักดิ์ เกิดแสง 1
657 วิระพันธ์ สีหานาม 1
658 วันชัย ขันนาม 1
659 วัชรายุทธ ลำดวน 1
660 อัญชลี ฐานวิสัย 1
661 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
662 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
663 ภัทรมนัส พงศ์รังสรรค์ 1
664 ปราโมทย์ วาดเขียน 1
665 ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 1
666 วสุ พันไพศาล 1
667 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
668 ชัช วงศ์สิงห์ 1
669 กมลพร นครชัยกุล 1
670 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
671 ชวพจน์ ศุภสาร 1
672 ฐิติพร เจาะจง 1
673 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
674 ศศิกานต์ กาละ 1
675 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
676 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
677 ชัยณรงค์ โตจรัส 1
678 ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 1
679 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
680 สุรสิทธิ์ บุญรักชาติ 1
681 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
682 ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 1
683 คำรพ รัตนสุต 1
684 อธิป สกุลเผือก 1
685 สมเกียรติ นาคกุล 1
686 ประยูร ด้วงศิริ 1
687 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
688 รัตนา ทองย้อย 1
689 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
690 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
691 นพมาศ นามแดง 1
692 วรพจน์ ประชาเสรี 1
693 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
694 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
695 วิชญา อิ่มกระจ่าง 1
696 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
697 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
698 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
699 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
700 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
701 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
702 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
703 สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์ 1
704 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
705 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
706 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
707 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
708 นิอร จิรพงศธรกุล 1
709 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
710 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
711 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
712 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
713 ดร.ปริตา ธนสุกาญจน์ 1
714 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
715 น้ำทิพย์ ทับทิมทอง 1
716 ธวัชชัย คำศรี 1
717 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
718 ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 1
719 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
720 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
721 ราเชนทร์ บุญทัน 1
722 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
723 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
724 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
725 อารยา โพธิสรณ์ 1
726 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
727 วุฒิศักดิ์ กาญจนาภา 1
728 พรพิตรา ทิพราช 1
729 สุธิดา แจ่มใส 1
730 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
731 สุรินทรา แม้นพยัคฆ์ 1
732 ธัญญา อุดอ้าย 1
733 รุ่งทิวา ยิ้มบุญเกิด 1
734 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
735 พรวิบูลย์ สุขร้าย 1
736 นพดล สินไพศาลสมบูรณ์ 1
737 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
738 อยุทธ์ นิสสภา 1
739 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
740 นัฐ ตัณศิลา 1
741 ปริญญา สุขาวห 1
742 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
743 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
744 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
745 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
746 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
747 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
748 สรศักดิ์ มณีขาว 1
749 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
750 ฮาลาล 1
751 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
752 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
753 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
754 เจริญ ภคธีรเธียร 1
755 แวอาแซ แวหามะ 1
756 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
757 มณฑา จาฏุพจน์ 1
758 เพิ่มพูน เพิ่มพรม 1
759 นิกร พันธ์รุณ 1
760 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
761 บงกช สุขอนันต์ 1
762 ผดุง กิจแสวง 1
763 บุญรักษา สุนทรธรรม 1
764 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
765 บงกช บุญเพ็ชร 1
766 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
767 นริศรา แสงเทียน 1
768 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
769 นิรมล รังสยาธร 1
770 วาสนา พิทักษ์พล 1
771 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
772 อรุณี ทองอ่อน 1
773 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
774 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
775 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
776 วนิดา แซ่จึง 1
777 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
778 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
779 วิมลศิริ อมรชัย 1
780 ศรีอุรา เสือทะยาน 1
781 สรวิศ สอนสารี 1
782 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
783 ชนิดา หันสวาสดิ์ 1
784 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
785 วีระ พันอินทร์ 1
786 จตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์ 1
787 ประชา คำภักดี 1
788 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
789 หมิง ฟุก ลี 1
790 วิบูลย์ หงสยาภรณ์ 1
791 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
792 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
793 อมรรัตน์ วันอังคาร 1
794 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
795 ณิฐิมา เฉลิมแสน 1
796 ชาติ ไชยสิทธิ์ 1
797 สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ 1
798 ไพฑูรย์ เหล่าดี 1
799 ดวงตะณา วังกุล 1
800 สุชัจจ์ ศรีแก้ว 1
801 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
802 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
803 สุรนี แก้วกลม 1
804 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
805 สุปิยา ทาปทา 1
806 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
807 สุชน คชาทอง 1
808 อุษา ศรีใส 1
809 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
810 ชนาธิศ ซาเสน 1
811 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
812 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
813 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
814 Khairani Idah Mokhtar 1
815 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
816 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
817 จิราพร เพชรรัตน์ 1
818 จิรายุ สินศิริ 1
819 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
820 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
821 สายสุนี ชัยมงคล 1
822 อรุณี ยี่ทอง 1
823 HELMUT JOSEF DURRAST 1
824 ดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี 1
825 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
826 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
827 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
828 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
829 เทวรัตน์ คุ้มจันทึก 1
830 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
831 คณิตา กายะสุต 1
832 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
833 อดิเรก รักคง 1
834 สมยศ มีสุข 1
835 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
836 สันต์ จันทร์สมศักดิ์ 1
837 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
838 รุ่งแสง นาครำไพ 1
839 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
840 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
841 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
842 อารีย์ ชูดำ 1
843 ปารวี กาญจนประโชติ 1
844 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
845 ทวีพร บัวทอง 1
846 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
847 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
848 จิตใส 1
849 ปาณมน วิยะชัย 1
850 กษิดิ์เดช วรไตรจริยา 1
851 วิกานต์ วันสูงเนิน 1
852 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
853 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
854 สมพร นิลมณี 1
855 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
856 สิริญาพร สงคง 1
857 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
858 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
859 ประทับใจ พวงบุตร 1
860 เจริญ ชุมมวล 1
861 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
862 ปรัชญา มุขดา 1
863 ทองคำ กิริยะ 1
864 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
865 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
866 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
867 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
868 ประณีต รอดแสง 1
869 สุมาลี หอศิริธรรม 1
870 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
871 อนุชิต พลับรู้การ 1
872 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
873 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
874 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
875 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
876 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
877 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
878 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
879 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
880 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
881 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
882 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
883 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
884 สุรพล อารีย์กุล 1
885 สุนทร วงษ์ศิริ 1
886 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
887 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
888 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
889 สริน ศรีปรางค์ 1
890 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
891 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
892 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
893 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
894 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
895 ณัฐสินี ศรีประเสริฐ 1
896 นัฐิกา จิตรพินิจ 1
897 สิทธิรงณ์ เร่งเงียบ 1
898 กนกพร ภาคีฉาย 1
899 ชัยวัฒน์ วรรณโกษิตย์ 1
900 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
901 วาฤทธิ์ ภมร 1
902 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
903 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
904 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
905 รัตนา สดุดี 1
906 รัญทศ ย้ายตั้ง 1
907 นเรศ ขำเจริญ 1
908 ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก 1
909 วุฒิชัย จริยา 1
910 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
911 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
912 สุกัญญา เจริญพร 1
913 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
914 ธเนศ รัตนวิไล 1
915 วารุณี มะรุมดี 1
916 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
917 กฤษฏา ยาใจ 1
918 สมพงศ์ โอทอง 1
919 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
920 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
921 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
922 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
923 วัชรี ศรีทอง 1
924 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
925 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
926 อังคณา วังทอง 1
927 สุชาดา สัญญา 1
928 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
929 พัชรดา อมาตยกุล 1
930 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
931 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
932 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
933 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
934 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
935 ปรียา แก้วพิมล 1
936 เนริสา คุณประทุม 1
937 ศศิมา เจริญกิจ 1
938 โสภิตา ขำรอด 1
939 สัณหวัช ไชยวงศ์ 1
940 โสพิศ ยงยุทธ์ 1
941 จิตรานันท์ สมพร 1
942 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
943 รตนนท์ โชติมา 1
944 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
945 ธนาพล ปธานิน 1
946 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
947 เอกวิทย์ ใยดี 1
948 เทวิน ธนะวงษ์ 1
949 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
950 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
951 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
952 วิริยา พรมกอง 1
953 สหัถยา ทองสาร 1
954 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
955 นางสาววิริยา พรมกอง 1
956 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
957 บัณฑูร เวียงมูล 1
958 กำแหง วัฒนเสน 1
959 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
960 สวัสดี ยอดขยัน 1
961 จรรจา สันตยากร 1
962 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
963 วิริยา อ่อนสอาด 1
964 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
965 สุจินต์ เรืองรัมย์ 1
966 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
967 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
968 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
969 ยุคนธร หทัยวรรธน์ 1
970 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
971 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
972 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
973 กรชนก บุญพอ 1
974 ปารมี ทองสุกใส 1
975 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
976 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
977 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
978 ปาจารีย์ ทองงอก 1
979 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
980 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
981 จามรี เสมา 1
982 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
983 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
984 P. Sophanodora 1
985 ประนอม แซ่จึง 1
986 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
987 A. Maeros 1
988 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
989 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
990 C. Tantikitti 1
991 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
992 S. Mahankij 1
993 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
994 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
995 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
996 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
997 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
998 พวงเพชร วารีย์ 1
999 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
1000 นพนันท์ ลาธุลี 1
1001 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
1002 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
1003 วิภาวี คงอินทร์ 1
1004 ลักษณา ไชยมงคล 1
1005 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
1006 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
1007 ชญานุช แสงวิเชียร 1
1008 อังคณา เธียรมนตรี 1
1009 เกษิณี เพชรศรี 1
1010 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
1011 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
1012 โขมพักตร์ มณีวัต 1
1013 นิวัฒน์ นภีรงค์ 1
1014 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
1015 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
1016 อภิญญา รัตนไชย 1
1017 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
1018 ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู 1
1019 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
1020 กนกพร ช่างทอง 1
1021 วิษณุ ธงไชย 1
1022 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
1023 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
1024 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
1025 เกศรา เสนงาม 1
1026 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
1027 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
1028 อรพิน เสละคร 1
1029 สุระ วุฒิพรหม 1
1030 ช่อเพชร พานระลึก 1
1031 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
1032 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
1033 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
1034 สมศรี จินตนสนธิ 1
1035 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
1036 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
1037 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
1038 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
1039 ทวีศักดิ์ ทิมคล้าย 1
1040 สมยศ เกียรติวนิชวิไล 1
1041 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
1042 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
1043 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
1044 นาวี กังวาลย์ 1
1045 อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล 1
1046 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
1047 ทัศนีย์ นะแส 1
1048 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
1049 ชัญญาภัค ทองจันทน์เทพ 1
1050 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
1051 พิราม พานทอง 1
1052 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
1053 สมบัติ พุทธจักร 1
1054 พรทิวา คงคุณ 1
1055 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
1056 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
1057 โชติ จิตรังษี 1
1058 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
1059 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
1060 เริงวิทย์ บุญโยม 1
1061 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
1062 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
1063 จุฑารักษ์ ยิ้มสบาย 1
1064 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
1065 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
1066 ชนิดา ช่วยประสม 1
1067 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
1068 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
1069 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
1070 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
1071 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
1072 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
1073 พจมาลย์ โตเทียม 1
1074 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
1075 วิมล ตันติไชยากุล 1
1076 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
1077 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
1078 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
1079 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
1080 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
1081 พรชัย สถิรปัญญา 1
1082 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
1083 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
1084 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
1085 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
1086 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
1087 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
1088 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
1089 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
1090 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
1091 สมชาย ธนสินชยกุล 1
1092 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
1093 วัชรินทร์ ฉัตรธง 1
1094 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
1095 เกศริน มณีนูน 1
1096 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
1097 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
1098 วิลาวัลย์ ภูเด่นแดน 1
1099 สมพร ตั๊นสกุล 1
1100 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
1101 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
1102 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
1103 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
1104 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
1105 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
1106 วิภา แซ่เซี้ย 1
1107 โครงการวิจัย NRU 1
1108 มณี วิทยานนท์ 1
1109 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
1110 วัสสา คงนคร 1
1111 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
1112 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
1113 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
1114 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
1115 นงนุช บุญยัง 1
1116 สุธรรม สุขมณี 1
1117 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
1118 วินัย กิตติดำเกิง 1
1119 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
1120 รัญชนา สินธวาลัย 1
1121 จิตตรา ยี่เสง 1
1122 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
1123 พัน ยี่สิ้น 1
1124 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
1125 ซุกรี หะยีสาแม 1
1126 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
1127 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
1128 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
1129 ละม้าย ทองบุญ 1
1130 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
1131 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
1132 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
1133 กัลยา ปรีชานุกูล 1
1134 วรสันติ์ โสภณ 1
1135 สุภิชญา สนทรสุม 1
1136 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
1137 นิคม นาคสุพรรณ 1
1138 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
1139 รวมพร นิคม 1
1140 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
1141 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
1142 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
1143 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
1144 นัยนา บัวเขียว 1
1145 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
1146 นิตยา ศรีใส 1
1147 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
1148 กาญจนา มหาพล 1
1149 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
1150 วิจิตร เกิดผล 1
1151 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
1152 อดิศร เสมแย้ม 1
1153 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
1154 เดโช นิยมพันธ์ 1
1155 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
1156 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
1157 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
1158 กรชนก แก่นคำ 1
1159 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
1160 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
1161 ไพรชล อินทนูจิต 1
1162 อรนุช ปวงสุข 1
1163 ศุภเดช หิมะมาน 1
1164 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
1165 วิชิต สมบัติ 1
1166 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
1167 Emad A.M. EL-Dardiry 1
1168 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
1169 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
1170 ถาวร สุภาพรม 1
1171 สุกัญญา ศรีสง่า 1
1172 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
1173 พัชรียา ไชยลังกา 1
1174 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
1175 ศรัญญู ชูศรี 1
1176 ลัคนา จันทร์ลอย 1
1177 ศิราณี จุโฑปะมา 1
1178 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
1179 นุจรินทร์ ภูธา 1
1180 ไท แสงเทียน 1
1181 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
1182 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
1183 อ้อย พลแสน 1
1184 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
1185 นิตยา วานิกร 1
1186 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
1187 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
1188 กษมา เจนวิจิตร 1
1189 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
1190 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
1191 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
1192 จิตรา วราอัศวปติ 1
1193 เฉลียว บุญมั่น 1
1194 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
1195 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
1196 สุรชัย สุวรรณลี 1
1197 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
1198 พฤกษ์ เถาถวิล 1
1199 ยุพา กาฬเนตร 1
1200 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
1201 อรนิช แสงจันทร์ 1
1202 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
1203 ศุภชัย มหาเสย 1
1204 นันธชา ไฝทอง 1
1205 สัตยา บุญรัตนชู 1
1206 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
1207 รัตนาพร จันทุมา 1
1208 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
1209 กิตติมา ศิลปษา 1
1210 วรงค์ นัยวินิจ 1
1211 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
1212 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
1213 โสพล บุตรงาม 1
1214 สุภชัย หาทองคำ 1
1215 หัสวิภา หมายมั่น 1
1216 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
1217 ธีรวุฒิ มาประชา 1
1218 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
1219 เกรียงไกร โชประการ 1
1220 อุทัย ไทยเจริญ 1
1221 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
1222 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
1223 จรวยพร แสนทวีสุข 1
1224 ฉัตรฤดี ศิริลำดวน 1
1225 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
1226 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
1227 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
1228 เกตุการ ดาจันทา 1
1229 สมบัติ โนพิชัย 1
1230 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
1231 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
1232 Micharl Karl-Heinz Bruckner 1
1233 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
1234 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
1235 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
1236 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
1237 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
1238 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
1239 พจน์ ไชยเสนา 1
1240 อริสรา อิสสะรีย์ 1
1241 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
1242 เมธินี รัตรสาร 1
1243 อภิชาต สุขสำราญ 1
1244 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
1245 วัชรากร ใจตรง 1
1246 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
1247 วิภาวดี ประสาททอง 1
1248 วิชัย หวังวโรดม 1
1249 กาญจนา ชินนาค 1
1250 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
1251 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
1252 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
1253 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
1254 อโณทัย จันภักดี 1
1255 สมหมาย แม้นมณี 1
1256 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
1257 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
1258 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
1259 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
1260 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
1261 สนม โนนกลาง 1
1262 Michael Brueckner 1
1263 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
1264 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
1265 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
1266 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
1267 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
1268 อัญชลี สำเภา 1
1269 อรยา เครื่องทิพย์ 1
1270 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
1271 เดโช ทองอร่าม 1
1272 วิพรพรรณ์ โพธิตา 1
1273 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
1274 ติ๊ก แสนบุญ 1
1275 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
1276 วีระชัย ตีรอรุณศิริ 1
1277 สิริวัฒน์ บุญชัยศรี 1
1278 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
1279 สมยศ ทุ่งหว้า 1
1280 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
1281 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
1282 อรุณี เหมะธุลิน 1
1283 แสงชัย นทีวรนารถ 1
1284 สุรพงศ์ บางพาน 1
1285 สุธาทิพย์ มากมี 1
1286 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
1287 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
1288 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
1289 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
1290 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
1291 สุภัค มหัทธนพรรค 1
1292 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
1293 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
1294 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
1295 ประสุข โฆษวิทิตกุล 1
1296 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
1297 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
1298 กนกวรรณ ช้างวิจิตร 1
1299 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
1300 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
1301 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
1302 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
1303 กิตติ สัจจาวัฒนา 1
1304 ญาณิศา รัตอาภา 1
1305 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
1306 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
1307 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
1308 ธิดารัตน์ จุทอง 1
1309 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
1310 วาสนา ณ ฝั้น 1
1311 เดือนแรม เงินทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 115
3 2558 215
4 2557 96
5 2556 135
6 2555 115
7 2554 139
8 2553 180
9 2552 199
10 2551 269
11 2550 117
12 2549 94
13 2548 105
14 2547 62
15 2546 57
16 2545 27
17 2544 84
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
2 โครงการวิจัยและศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารฮาลาลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
3 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
4 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
6 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
7 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
8 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
9 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
10 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
11 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
12 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
13 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
14 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
15 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
16 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
17 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
18 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
19 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
20 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
21 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
22 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
24 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
25 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
26 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
27 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
28 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
29 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
30 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
31 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
32 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
33 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
34 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
35 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
36 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
38 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
39 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
40 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
41 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
42 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
43 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
44 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
45 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
46 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
47 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
48 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
49 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
50 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
51 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
52 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
53 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
54 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
55 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
56 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
57 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
58 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
59 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
60 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
61 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
62 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
63 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
64 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
65 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
66 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
67 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
68 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
69 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
70 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
71 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
72 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
73 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
74 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
75 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
76 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
77 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
78 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
79 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
80 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
81 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
82 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
83 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
84 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
85 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
86 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
87 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
88 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
89 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
90 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
91 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
92 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
93 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
94 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
95 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
96 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
97 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
98 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
99 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
100 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
101 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
102 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
103 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
104 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
105 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
106 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
107 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
108 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
109 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
110 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
111 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
112 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
113 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
114 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
115 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
116 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
117 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
118 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
119 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
120 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
121 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
122 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
123 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
124 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
125 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
126 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
127 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
128 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
129 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
130 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
131 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
132 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
133 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
134 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
135 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
136 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
137 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
138 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
139 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
140 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
141 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
142 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
143 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
144 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
145 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
146 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
147 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
148 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
149 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
150 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
151 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
152 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
153 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
154 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
155 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
156 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
157 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
158 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
159 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
160 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
161 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
162 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
163 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
164 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
165 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
166 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
167 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
168 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
169 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
170 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
171 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
172 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
173 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
174 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
175 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
176 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
177 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
178 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
179 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
180 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
181 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
182 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
183 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
184 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
185 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
186 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
187 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
188 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
189 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
190 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
191 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
192 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
193 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
194 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
195 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
196 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
197 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
198 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
199 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
200 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
201 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
202 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
203 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
204 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
205 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
206 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
207 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
208 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
209 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
210 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
211 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
212 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
213 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
214 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
215 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
216 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
217 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
218