ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 เสมอ ถาน้อย 19
3 สุทิสา ถาน้อย 18
4 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
5 จรัญ บุญกาญจน์ 15
6 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
7 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
8 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 15
9 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 15
10 วารินทร์ พิมพา 14
11 วรี ติยะบุญชัย 14
12 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
13 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
14 ศิริพงษ์ เปรมจิต 13
15 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
16 สายัณห์ สดุดี 13
17 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
18 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 12
19 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
20 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
21 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
22 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
23 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
24 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
25 ดวงพร เปรมจิต 11
26 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
27 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
28 ชาคริต โพธิ์งาม 11
29 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
30 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
31 กณิตา ธนเจริญชณภาส 10
32 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
33 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
34 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
35 วรัญญู ศรีเดช 10
36 รัตนา สนั่นเมือง 10
37 มงคล ปุษยตานนท์ 10
38 อนุสรณ์ วรสิงห์ 9
39 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
40 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
41 สมชาย มณีวรรณ์ 9
42 ธีระชัย บงการณ์ 9
43 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
44 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
45 สุขฤดี สุขใจ 9
46 จารุภา วิโยชน์ 9
47 จรัสศรี นวลศรี 8
48 เถวียน วิทยา 8
49 โสเพ็ญ ชูนวล 8
50 ธำรงค์ อมรสกุล 8
51 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
52 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
53 อดิศร รัตนพันธ์ 8
54 กาญจนา พยุหะ 8
55 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
56 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
57 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
58 กำพล ประทีปชัยกูร 8
59 อนันต์ อุ่นอรุณ 8
60 นันทกา โกรานา 8
61 ปรีชา บุญจูง 8
62 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
63 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
64 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 8
65 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
66 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
67 กิจการ พรหมมา 8
68 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
69 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
70 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
71 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
72 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
73 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
74 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
75 อุทัย อันพิมพ์ 7
76 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
77 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
78 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
79 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
80 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
81 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
82 สัมฤทธิ์ โม้พวง 7
83 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
84 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
85 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
86 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
87 วิภา หอมหวล 7
88 อุดม ทิพราช 7
89 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
90 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
91 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
92 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
93 พนาลี ชีวกิดาการ 7
94 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
95 ปิ่น จันจุฬา 7
96 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
97 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
98 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
99 จิราภรณ์ โตจรัส 6
100 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
101 สุรัตน์ บุญผ่อง 6
102 โอรส รักชาติ 6
103 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
104 รวี เถียรไพศาล 6
105 สายศิริ มีระเสน 6
106 รักษิณา พลสีลา 6
107 กิจการ ศุภมาตย์ 6
108 อรระวี คงสมบัติ 6
109 สุรีพร เกตุงาม 6
110 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 6
111 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
112 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
113 ธนพล เพ็ญรัตน์ 6
114 วภากร ศิริวงศ์ 6
115 ดวงกมล ขันธเลิศ 6
116 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 6
117 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
118 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
119 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
120 มยุรี กระจายกลาง 6
121 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
122 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
123 สมหมาย ชินนาค 6
124 วินิช พรมอารักษ์ 6
125 ชุติมา ตันติกิตติ 6
126 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
127 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
128 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
129 สุพล สำราญ 6
130 ปวีนา น้อยทัพ 6
131 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 6
132 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
133 สุขอังคณา ลี 6
134 อรัญ งามผ่องใส 6
135 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
136 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
137 มุทิตา มีนุ่น 6
138 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
139 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
140 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
141 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
142 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
143 ดามรัศมน สุรางกูร 5
144 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
145 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
146 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
147 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
148 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
149 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
150 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
151 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 5
152 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
153 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 5
154 อุทัย วิชัย 5
155 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 5
156 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
157 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 5
158 สุธิรา เลิศตระกูล 5
159 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
160 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
161 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
162 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 5
163 จรูญ สารินทร์ 5
164 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
165 วาสนา ฉัตรดำรง 5
166 เหมวรรณ เหมะนัค 5
167 ศุภกร ภู่เกิด 5
168 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
169 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
170 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
171 ศรีสุดา กวยาสกุล 5
172 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
173 วสันต์ หล้าสร้อย 5
174 ชาคริต ทองอุไร 5
175 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
176 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
177 ชริดา ปุกหุต 5
178 กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต 5
179 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
180 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
181 วันดี ทาตระกูล 5
182 จรรยา อินทมณี 5
183 อนามัย นาอุดม 5
184 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
185 รักชาติ ไตรผล 5
186 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
187 อัมพร เวียงมูล 5
188 สถาพร โภคา 5
189 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
190 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
191 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
192 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
193 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
194 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
195 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
196 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
197 นงเยาว์ เมืองดี 4
198 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
199 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
200 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
201 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
202 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
203 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
204 ธวัช สุริวงษ์ 4
205 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
206 สันทัด วิเชียรโชติ 4
207 ทิพวรรณ ทองสุข 4
208 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
209 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
210 ภูธร แคนยุกต์ 4
211 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
212 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 4
213 สมยศ พลับเที่ยง 4
214 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 4
215 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
216 ไกรศักดิ์ เกษร 4
217 กิตติ เจิดรังษี 4
218 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
219 ศจี สุวรรณศรี 4
220 ศิริพรรณ สารินทร์ 4
221 อัษฎางค์ พลนอก 4
222 พีระพล วอง 4
223 วัชรี เที่ยงอยู่ 4
224 เกริกชัย ทองหนู 4
225 ประทีป วรรณิสสร 4
226 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
227 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
228 วิจิตร อุดอ้าย 4
229 กฤช สมนึก 4
230 นงนุช โอบะ 4
231 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
232 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
233 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
234 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
235 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
236 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
237 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
238 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
239 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
240 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
241 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 4
242 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
243 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
244 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
245 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
246 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 4
247 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
248 อนุชา แก้วพูลสุข 4
249 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
250 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
251 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
252 นัทที พัชราวนิช 4
253 เจริญ นาคะสรรค์ 4
254 สมปอง เตชะโต 4
255 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
256 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
257 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
258 ศศิวิมล จิตรากร 4
259 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
260 จินตนา นภาพร 4
261 วิริยะ ทองเรือง 4
262 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
263 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
264 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
265 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
266 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
267 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
268 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
269 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
270 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
271 ขนิษฐา นาคะ 3
272 พายัพ มาศนิยม 3
273 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
274 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
275 ประณีต ส่งวัฒนา 3
276 ประนอม หนูเพชร 3
277 วราพร วรรณนา 3
278 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
279 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
280 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
281 นิภาภัทร เจริญไทย 3
282 วันทนา เหรียญมงคล 3
283 มงคล แซ่หลิม 3
284 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
285 กิจจา สว่างเจริญ 3
286 วันชัย อินทิแสง 3
287 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
288 อินทร์ ศาลางาม 3
289 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
290 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
291 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
292 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
293 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
294 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
295 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
296 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 3
297 นันทา เชิงเชาว์ 3
298 สมสมร ชิตตระการ 3
299 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
300 จักรี ทองเรือง 3
301 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
302 เนตรนภิส วรรณิสสร 3
303 อภิญญา เอกพงษ์ 3
304 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
305 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
306 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
307 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
308 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
309 มารีนา มะหนิ 3
310 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
311 ลลิตกร พรหมมา 3
312 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
313 ชุติมา ทองแก้ว 3
314 ชำนาญ แก้วมณี 3
315 ปริตา ธนสุกาญจน์ 3
316 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
317 ดรอุทัย วิชัย 3
318 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 3
319 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
320 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
321 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
322 ดวงพร คันธโชติ 3
323 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
324 ศศิธร พุมดวง 3
325 วันดี สุทธรังษี 3
326 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
327 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
328 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
329 นิวัต เมืองแก้ว 3
330 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
331 พรอุษา จิตพุทธิ 3
332 ระพีพร เรืองช่วย 3
333 วันดี อุดมอักษร 3
334 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
335 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
336 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
337 อิทธิพล วรพันธ์ 3
338 อรอินทุ์ ประไชโย 3
339 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
340 ลักษณา เจริญใจ 3
341 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
342 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
343 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
344 ศิรินุช จินดารักษ์ 3
345 กิติพร โชประการ 3
346 บรรชา บุดดาดี 3
347 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
348 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 3
349 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 3
350 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
351 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
352 ธนภร ทวีวุฒิ 3
353 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
354 วรสิทธิ์ โทจำปา 3
355 เนติ วระนุช 3
356 ทินกร แก้วอินทร์ 3
357 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
358 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
359 นท แสงเทียน 3
360 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
361 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
362 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
363 คงฤทธิ์ แม้นศิริ 3
364 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
365 นารีรัตน์ มูลใจ 3
366 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
367 สุดารัตน์ หอมหวล 3
368 นิติกร พรหมดวง 3
369 Michael Karl-Heinz Bruckner 3
370 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
371 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
372 อิบรอเฮม ยีดำ 3
373 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
374 ขวัญจิตร สันติประชา 3
375 นิโลบล นาคพลังกูล 3
376 พรทิพย์ ศรีแดง 3
377 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
378 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
379 กังวาน ธรรมแสง 3
380 อาซีซัน แกสมาน 3
381 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
382 สุธรรม นิยมวาส 3
383 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
384 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
385 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
386 สมพิศ คินทรักษ์ 3
387 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
388 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
389 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
390 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
391 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
392 ธีระพล ศรีชนะ 3
393 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
394 จำเป็น อ่อนทอง 3
395 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
396 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
397 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
398 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
399 นิรัช สุดสังข์ 3
400 ธวัชชัย ปลูกผล 3
401 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
402 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
403 นภิสพร มีมงคล 2
404 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
405 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
406 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
407 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
408 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
409 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
410 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
411 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
412 จรัสดาว คงเมือง 2
413 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
414 เนตรนภา คู่พันธวี 2
415 กัญจนี พลอินทร์ 2
416 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
417 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
418 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
419 เศวต ไชยมงคล 2
420 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
421 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
422 อรัญญา เชาวลิต 2
423 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
424 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
425 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
426 อุดม พานทอง 2
427 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 2
428 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
429 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
430 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
431 เมธวี ศรีคำมูล 2
432 เอกอมร เทพพรหม 2
433 สง่า ทับทิมหิน 2
434 อัจฉรา เพ็งหนู 2
435 จินตนา กล่ำเทศ 2
436 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
437 จตุรพร รักษ์งาร 2
438 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
439 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 2
440 อินทิรา ซาฮีร์ 2
441 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
442 พรพรหม จินตนา 2
443 สุพิชญา จันทะชุม 2
444 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
445 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
446 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
447 สอาด ริยะจันทร์ 2
448 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
449 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
450 อมมี เบญจมะ 2
451 สราวุธ จริตงาม 2
452 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
453 อัญชลี ศิริโชติ 2
454 อุไร หัถกิจ 2
455 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2
456 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
457 อลิษา หนักแก้ว 2
458 กรรณิการ์ สหกะโร 2
459 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
460 ทินน์ พรหมโชติ 2
461 ธนัช กนกเทศ 2
462 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
463 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
464 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
465 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
466 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
467 นเรศ ซ่วนยุก 2
468 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
469 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
470 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
471 ธนิยา เกาศล 2
472 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
473 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
474 เพ็ญศิริ นภีรงค์ 2
475 นิทรา เนื่องจำนงค์ 2
476 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
477 นันทยา กระสวยทอง 2
478 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
479 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
480 สิริมาส เฮงรัศมี 2
481 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
482 นิตยา อายุยืน 2
483 บุญเรือง คำศรี 2
484 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 2
485 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
486 ศักดา สมกุล 2
487 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
488 ชยุต นันทดุสิต 2
489 จรีพร เรืองศรี 2
490 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
491 สุชาติ เชิงทอง 2
492 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
493 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
494 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
495 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
496 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
497 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
498 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
499 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
500 กรกช นาคคนอง 2
501 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
502 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
503 วรรณพร คลังเพชร 2
504 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
505 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
506 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
507 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
508 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
509 วฤทธิ์ วิชกูล 2
510 นริศ ท้าวจันทร์ 2
511 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
512 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
513 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
514 นฤมล เถื่อนกูล 2
515 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
516 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
517 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 2
518 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
519 กฤตย์วิพุธ ผอบแก้ว 2
520 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
521 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
522 ทองดี สีสันต์ 2
523 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
524 สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 2
525 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
526 อาคม ปาสีโล 2
527 ปฐมศก วิไลพล 2
528 ปรีชา ทุมมุ 2
529 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
530 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
531 ทินกร ทาตระกูล 2
532 อุดมพร แพ่งนคร 2
533 สนธยา นุ่มท้วม 2
534 ภาวนา พนมเขต 2
535 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
536 บงกช ประสิทธิ์ 2
537 พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม 2
538 นลินี เอี่ยมสะอาด 2
539 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
540 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
541 อรัญญา มโนสร้อย 2
542 ประสิทธิ์ นครราช 2
543 สมภพ สนองราษฎร์ 2
544 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
545 สุกัญญา รอส 2
546 วาสนา เหง้าเกษ 2
547 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
548 นงคราญ สระโสม 2
549 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
550 บุญส่ง แสงอ่อน 2
551 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
552 วาริณี พละสาร 2
553 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
554 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
555 กัญชลี เจติยานนท์ 2
556 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
557 พุทธพร แสงเทียน 2
558 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
559 ชาญ อินทร์แต้ม 2
560 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
561 นภาพร หงษ์ภักดี 2
562 รัชดา โสภาคะยัง 2
563 จิตกร ผลโยญ 2
564 ใจแก้ว แถมเงิน 2
565 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
566 ยุทธพงษ์ อุดแน่น 2
567 นิภาวรรณ พองพรหม 2
568 จิตรดี ลุประสงค์ 2
569 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
570 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
571 อนุชา แยงไธสง 2
572 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
573 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
574 วิวัฒน์ พิชญากร 2
575 ภัทรียา วิสัยจร 2
576 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
577 แสวง วัชระธนกิจ 2
578 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
579 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
580 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
581 วิรัช ทวีปรีดา 2
582 สุภาวดี แก้วระหัน 2
583 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
584 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
585 ณรงค์ สามารถ 2
586 สุรชัย จูมพระบุตร 2
587 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
588 พิทยา อดุลยธรรม 2
589 ประจัน มณีนิล 2
590 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
591 วัชรี ศรีคำ 2
592 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
593 ทรงสุดา พรหมทอง 2
594 สมชาย พละสาร 2
595 ปราณี นางงาม 2
596 อารี วังมณีรัตน์ 2
597 จารุวรรณ ขำเพชร 2
598 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
599 วิภาวี เสาหิน 2
600 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
601 นลิน เพียรทอง 2
602 ทรงพร จึงมั่นคง 2
603 วัลยา วิริยเสนกุล 2
604 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
605 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
606 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
607 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
608 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
609 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
610 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
611 พยอม รัตนมณี 2
612 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
613 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
614 สุพรรณี ศรีอำพร 2
615 เล็ก สีคง 2
616 วัลลภ สันติประชา 2
617 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
618 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
619 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
620 สมาพร ศิริลาภ 2
621 อนุชิต สิงห์คำ 2
622 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
623 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
624 ธวัช มณีผ่อง 2
625 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
626 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
627 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
628 ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ 2
629 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
630 พรทิวา คงคุณ 1
631 สมบัติ พุทธจักร 1
632 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
633 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
634 ทัศนีย์ นะแส 1
635 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
636 วิมล ตันติไชยากุล 1
637 พจมาลย์ โตเทียม 1
638 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
639 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
640 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
641 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
642 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
643 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
644 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
645 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
646 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
647 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
648 ชนิดา ช่วยประสม 1
649 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
650 A. Maeros 1
651 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
652 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
653 P. Sophanodora 1
654 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
655 S. Mahankij 1
656 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
657 วิษณุ ธงไชย 1
658 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
659 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
660 เริงวิทย์ บุญโยม 1
661 อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล 1
662 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
663 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
664 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
665 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
666 จุฑารักษ์ ยิ้มสบาย 1
667 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
668 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
669 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
670 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
671 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
672 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
673 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
674 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
675 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
676 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
677 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
678 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
679 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
680 วิชัย หวังวโรดม 1
681 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
682 ซุกรี หะยีสาแม 1
683 สมบัติ โนพิชัย 1
684 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
685 สมพงศ์ โอทอง 1
686 เกตุการ ดาจันทา 1
687 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
688 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
689 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
690 พัน ยี่สิ้น 1
691 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
692 ละม้าย ทองบุญ 1
693 สมพร ตั๊นสกุล 1
694 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
695 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
696 สมศรี จินตนสนธิ 1
697 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
698 เกศรา เสนงาม 1
699 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
700 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
701 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
702 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
703 อรพิน เสละคร 1
704 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
705 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
706 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
707 สมหมาย แม้นมณี 1
708 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
709 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
710 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
711 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
712 อภิญญา รัตนไชย 1
713 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
714 อรุณี เหมะธุลิน 1
715 สหัถยา ทองสาร 1
716 ธเนศ รัตนวิไล 1
717 แสงชัย นทีวรนารถ 1
718 วินัย กิตติดำเกิง 1
719 สุธาทิพย์ มากมี 1
720 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
721 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
722 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
723 สุธรรม สุขมณี 1
724 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
725 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
726 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
727 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
728 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
729 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
730 พัชรียา ไชยลังกา 1
731 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
732 นงนุช บุญยัง 1
733 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
734 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
735 วัสสา คงนคร 1
736 วิภา แซ่เซี้ย 1
737 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
738 สมยศ ทุ่งหว้า 1
739 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
740 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
741 ญาณิศา รัตอาภา 1
742 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
743 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
744 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
745 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
746 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
747 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
748 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
749 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
750 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
751 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
752 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
753 ติ๊ก แสนบุญ 1
754 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
755 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
756 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
757 วิลาวัลย์ ภูเด่นแดน 1
758 เกศริน มณีนูน 1
759 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
760 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
761 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
762 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
763 อังคณา เธียรมนตรี 1
764 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
765 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
766 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
767 จามรี เสมา 1
768 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
769 วัชรินทร์ ฉัตรธง 1
770 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
771 C. Tantikitti 1
772 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
773 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
774 สมชาย ธนสินชยกุล 1
775 ปารมี ทองสุกใส 1
776 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
777 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
778 ชญานุช แสงวิเชียร 1
779 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
780 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
781 พวงเพชร วารีย์ 1
782 ลักษณา ไชยมงคล 1
783 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
784 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
785 วิภาวี คงอินทร์ 1
786 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
787 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
788 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
789 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
790 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
791 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
792 เกษิณี เพชรศรี 1
793 โขมพักตร์ มณีวัต 1
794 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
795 พรชัย สถิรปัญญา 1
796 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
797 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
798 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
799 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
800 วารุณี มะรุมดี 1
801 กฤษฏา ยาใจ 1
802 สุกัญญา เจริญพร 1
803 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
804 ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 1
805 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
806 นพมาศ นามแดง 1
807 คำรพ รัตนสุต 1
808 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
809 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
810 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
811 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
812 สริน ศรีปรางค์ 1
813 สิทธิรงณ์ เร่งเงียบ 1
814 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
815 นัฐิกา จิตรพินิจ 1
816 วุฒิชัย จริยา 1
817 ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก 1
818 วัชรี ศรีทอง 1
819 ณัฐสินี ศรีประเสริฐ 1
820 ชัยณรงค์ โตจรัส 1
821 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
822 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
823 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
824 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
825 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
826 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
827 นิอร จิรพงศธรกุล 1
828 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
829 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
830 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
831 ศศิกานต์ กาละ 1
832 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
833 รัตนา ทองย้อย 1
834 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
835 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
836 ประยูร ด้วงศิริ 1
837 สมเกียรติ นาคกุล 1
838 อธิป สกุลเผือก 1
839 วรพจน์ ประชาเสรี 1
840 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
841 รัญทศ ย้ายตั้ง 1
842 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
843 ดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี 1
844 ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ 1
845 ภูมิ คำเอม 1
846 ดร.ระเบียน วังคีรี 1
847 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
848 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
849 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
850 ธนาพล ปธานิน 1
851 เทวรัตน์ คุ้มจันทึก 1
852 ศิรินทิพย์ แก้วลำยวง 1
853 วไลลักษณ์ เกิดสรรค์ 1
854 ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 1
855 ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 1
856 มณี วิทยานนท์ 1
857 สุรสิทธิ์ บุญรักชาติ 1
858 วิชญา อิ่มกระจ่าง 1
859 น้ำทิพย์ ทับทิมทอง 1
860 สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์ 1
861 ดร.ปริตา ธนสุกาญจน์ 1
862 เอกวิทย์ ใยดี 1
863 โสพิศ ยงยุทธ์ 1
864 พัชรดา อมาตยกุล 1
865 บัณฑูร เวียงมูล 1
866 จรรจา สันตยากร 1
867 วิริยา พรมกอง 1
868 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
869 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
870 ชัยวัฒน์ วรรณโกษิตย์ 1
871 นเรศ ขำเจริญ 1
872 วาฤทธิ์ ภมร 1
873 ยุคนธร หทัยวรรธน์ 1
874 นางสาววิริยา พรมกอง 1
875 สมยศ เกียรติวนิชวิไล 1
876 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
877 สัณหวัช ไชยวงศ์ 1
878 วิริยา อ่อนสอาด 1
879 ทวีศักดิ์ ทิมคล้าย 1
880 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
881 สุจินต์ เรืองรัมย์ 1
882 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
883 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
884 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
885 ศศิมา เจริญกิจ 1
886 โสภิตา ขำรอด 1
887 เนริสา คุณประทุม 1
888 ปรียา แก้วพิมล 1
889 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
890 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
891 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
892 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
893 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
894 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
895 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
896 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
897 รตนนท์ โชติมา 1
898 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
899 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
900 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
901 เทวิน ธนะวงษ์ 1
902 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
903 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
904 จิตรานันท์ สมพร 1
905 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
906 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
907 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
908 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
909 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
910 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
911 สุชาดา สัญญา 1
912 อังคณา วังทอง 1
913 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
914 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
915 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
916 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
917 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
918 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
919 กำแหง วัฒนเสน 1
920 สวัสดี ยอดขยัน 1
921 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
922 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
923 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
924 กนกพร ภาคีฉาย 1
925 รัตนา สดุดี 1
926 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
927 คณิตา กายะสุต 1
928 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
929 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
930 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
931 อัญชลี ฐานวิสัย 1
932 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
933 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
934 จตุพร เงินคำ 1
935 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
936 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
937 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
938 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
939 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
940 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
941 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
942 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
943 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
944 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
945 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
946 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
947 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
948 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
949 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
950 สมยศ มีสุข 1
951 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
952 อารีย์ ชูดำ 1
953 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
954 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
955 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
956 อดิเรก รักคง 1
957 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
958 ปารวี กาญจนประโชติ 1
959 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
960 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
961 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
962 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
963 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
964 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
965 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
966 รุ่งแสง นาครำไพ 1
967 HELMUT JOSEF DURRAST 1
968 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
969 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
970 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
971 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
972 นพดล สินไพศาลสมบูรณ์ 1
973 วุฒิศักดิ์ กาญจนาภา 1
974 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
975 ธวัชชัย คำศรี 1
976 ปาณมน วิยะชัย 1
977 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
978 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
979 ธัญญา อุดอ้าย 1
980 พรวิบูลย์ สุขร้าย 1
981 เพิ่มพูน เพิ่มพรม 1
982 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
983 นิกร พันธ์รุณ 1
984 หมิง ฟุก ลี 1
985 สุรินทรา แม้นพยัคฆ์ 1
986 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
987 รุ่งทิวา ยิ้มบุญเกิด 1
988 พรพิตรา ทิพราช 1
989 สุธิดา แจ่มใส 1
990 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
991 ราเชนทร์ บุญทัน 1
992 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
993 สนธยา ทองอรุณศรี 1
994 กมลพร นครชัยกุล 1
995 ชวพจน์ ศุภสาร 1
996 ศุภกร สีสันต์ 1
997 พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์ 1
998 วีระศักดิ์ เกิดแสง 1
999 กาญจน ชินนาค 1
1000 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
1001 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
1002 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
1003 ภัทรมนัส พงศ์รังสรรค์ 1
1004 ฐิติพร เจาะจง 1
1005 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
1006 ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 1
1007 ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ 1
1008 ชัช วงศ์สิงห์ 1
1009 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
1010 ภัคกร ปานโพธิ์ 1
1011 ประชา คำภักดี 1
1012 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
1013 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
1014 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
1015 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
1016 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
1017 สุมาลี หอศิริธรรม 1
1018 ประณีต รอดแสง 1
1019 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
1020 อนุชิต พลับรู้การ 1
1021 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
1022 สุรพล อารีย์กุล 1
1023 สุนทร วงษ์ศิริ 1
1024 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
1025 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
1026 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
1027 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
1028 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
1029 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
1030 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
1031 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
1032 บงกช บุญเพ็ชร 1
1033 นริศรา แสงเทียน 1
1034 ไพฑูรย์ เหล่าดี 1
1035 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
1036 สุชัจจ์ ศรีแก้ว 1
1037 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
1038 วีระ พันอินทร์ 1
1039 ชนิดา หันสวาสดิ์ 1
1040 วิบูลย์ หงสยาภรณ์ 1
1041 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
1042 จตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์ 1
1043 ชาติ ไชยสิทธิ์ 1
1044 ดวงตะณา วังกุล 1
1045 ศรีอุรา เสือทะยาน 1
1046 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
1047 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
1048 สรวิศ สอนสารี 1
1049 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
1050 สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ 1
1051 อมรรัตน์ วันอังคาร 1
1052 ณิฐิมา เฉลิมแสน 1
1053 วันชัย ขันนาม 1
1054 วิระพันธ์ สีหานาม 1
1055 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
1056 พิราม พานทอง 1
1057 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
1058 ชัญญาภัค ทองจันทน์เทพ 1
1059 นาวี กังวาลย์ 1
1060 ประนอม แซ่จึง 1
1061 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
1062 กรชนก บุญพอ 1
1063 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
1064 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
1065 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
1066 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
1067 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
1068 สุระ วุฒิพรหม 1
1069 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
1070 ช่อเพชร พานระลึก 1
1071 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
1072 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
1073 กนกพร ช่างทอง 1
1074 ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู 1
1075 ปาจารีย์ ทองงอก 1
1076 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
1077 สิริวัฒน์ บุญชัยศรี 1
1078 วีระชัย ตีรอรุณศิริ 1
1079 เดโช ทองอร่าม 1
1080 วิพรพรรณ์ โพธิตา 1
1081 สุภัค มหัทธนพรรค 1
1082 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
1083 วาสนา ณ ฝั้น 1
1084 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
1085 กิตติ สัจจาวัฒนา 1
1086 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
1087 สุรพงศ์ บางพาน 1
1088 นพนันท์ ลาธุลี 1
1089 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
1090 นิวัฒน์ นภีรงค์ 1
1091 โชติ จิตรังษี 1
1092 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
1093 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
1094 สุกัญญา ศรีสง่า 1
1095 ถาวร สุภาพรม 1
1096 อโณทัย จันภักดี 1
1097 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
1098 วาสนา พิทักษ์พล 1
1099 บุญรักษา สุนทรธรรม 1
1100 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
1101 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
1102 นิรมล รังสยาธร 1
1103 ผดุง กิจแสวง 1
1104 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
1105 บงกช สุขอนันต์ 1
1106 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
1107 วนิดา แซ่จึง 1
1108 วิมลศิริ อมรชัย 1
1109 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
1110 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
1111 วัชรายุทธ ลำดวน 1
1112 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
1113 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
1114 อรุณี ทองอ่อน 1
1115 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
1116 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
1117 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 1
1118 ธิดารัตน์ จุทอง 1
1119 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
1120 Micharl Karl-Heinz Bruckner 1
1121 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
1122 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
1123 กาญจนา ชินนาค 1
1124 สนม โนนกลาง 1
1125 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
1126 อัญชลี สำเภา 1
1127 Michael Brueckner 1
1128 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
1129 อภิชาต สุขสำราญ 1
1130 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
1131 ประสุข โฆษวิทิตกุล 1
1132 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
1133 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
1134 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
1135 อริสรา อิสสะรีย์ 1
1136 อรยา เครื่องทิพย์ 1
1137 กนกวรรณ ช้างวิจิตร 1
1138 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
1139 สมพร นิลมณี 1
1140 วรงค์ นัยวินิจ 1
1141 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
1142 ธีรวุฒิ มาประชา 1
1143 จรวยพร แสนทวีสุข 1
1144 กิตติมา ศิลปษา 1
1145 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
1146 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
1147 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
1148 รัตนาพร จันทุมา 1
1149 ฉัตรฤดี ศิริลำดวน 1
1150 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
1151 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
1152 สัตยา บุญรัตนชู 1
1153 จิตรา วราอัศวปติ 1
1154 เฉลียว บุญมั่น 1
1155 อุทัย ไทยเจริญ 1
1156 เกรียงไกร โชประการ 1
1157 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
1158 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
1159 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
1160 หัสวิภา หมายมั่น 1
1161 สุภชัย หาทองคำ 1
1162 อดิศร เสมแย้ม 1
1163 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
1164 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
1165 ไพรชล อินทนูจิต 1
1166 นิตยา ศรีใส 1
1167 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
1168 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
1169 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
1170 นัยนา บัวเขียว 1
1171 อรนุช ปวงสุข 1
1172 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
1173 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
1174 นิตยา วานิกร 1
1175 โสพล บุตรงาม 1
1176 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
1177 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
1178 กรชนก แก่นคำ 1
1179 เดโช นิยมพันธ์ 1
1180 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
1181 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
1182 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
1183 เมธินี รัตรสาร 1
1184 นิคม นาคสุพรรณ 1
1185 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
1186 กัลยา ปรีชานุกูล 1
1187 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
1188 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
1189 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
1190 รวมพร นิคม 1
1191 พจน์ ไชยเสนา 1
1192 วรสันติ์ โสภณ 1
1193 สุภิชญา สนทรสุม 1
1194 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
1195 โครงการวิจัย NRU 1
1196 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
1197 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
1198 รัญชนา สินธวาลัย 1
1199 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
1200 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
1201 จิตตรา ยี่เสง 1
1202 วิภาวดี ประสาททอง 1
1203 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
1204 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
1205 สุรชัย สุวรรณลี 1
1206 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
1207 ศุภชัย มหาเสย 1
1208 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
1209 กษมา เจนวิจิตร 1
1210 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
1211 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
1212 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
1213 นันธชา ไฝทอง 1
1214 อรนิช แสงจันทร์ 1
1215 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
1216 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
1217 วัชรากร ใจตรง 1
1218 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
1219 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
1220 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
1221 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
1222 พฤกษ์ เถาถวิล 1
1223 กาญจนา มหาพล 1
1224 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
1225 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
1226 จิรายุ สินศิริ 1
1227 Khairani Idah Mokhtar 1
1228 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
1229 อรุณี ยี่ทอง 1
1230 สายสุนี ชัยมงคล 1
1231 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
1232 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
1233 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
1234 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
1235 จิราพร เพชรรัตน์ 1
1236 ยุพา กาฬเนตร 1
1237 เดือนแรม เงินทอง 1
1238 ประทับใจ พวงบุตร 1
1239 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
1240 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
1241 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
1242 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
1243 ทวีพร บัวทอง 1
1244 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
1245 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
1246 สุปิยา ทาปทา 1
1247 สิริญาพร สงคง 1
1248 ปรัชญา มุขดา 1
1249 ทองคำ กิริยะ 1
1250 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
1251 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
1252 จิตใส 1
1253 วิกานต์ วันสูงเนิน 1
1254 กษิดิ์เดช วรไตรจริยา 1
1255 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
1256 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
1257 เจริญ ชุมมวล 1
1258 สุชน คชาทอง 1
1259 สุรนี แก้วกลม 1
1260 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
1261 อุษา ศรีใส 1
1262 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
1263 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
1264 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
1265 ชนาธิศ ซาเสน 1
1266 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
1267 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
1268 ศรัญญู ชูศรี 1
1269 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
1270 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
1271 อ้อย พลแสน 1
1272 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
1273 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
1274 วิชิต สมบัติ 1
1275 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
1276 Emad A.M. EL-Dardiry 1
1277 ไท แสงเทียน 1
1278 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
1279 ศุภเดช หิมะมาน 1
1280 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
1281 วิจิตร เกิดผล 1
1282 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
1283 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
1284 นุจรินทร์ ภูธา 1
1285 ลัคนา จันทร์ลอย 1
1286 ศิราณี จุโฑปะมา 1
1287 อารยา โพธิสรณ์ 1
1288 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
1289 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
1290 สรศักดิ์ มณีขาว 1
1291 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
1292 แวอาแซ แวหามะ 1
1293 ปริญญา สุขาวห 1
1294 นัฐ ตัณศิลา 1
1295 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
1296 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
1297 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
1298 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
1299 มณฑา จาฏุพจน์ 1
1300 อยุทธ์ นิสสภา 1
1301 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
1302 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
1303 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
1304 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
1305 เจริญ ภคธีรเธียร 1
1306 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
1307 ฮาลาล 1
1308 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 115
3 2558 214
4 2557 95
5 2556 136
6 2555 110
7 2554 138
8 2553 182
9 2552 201
10 2551 271
11 2550 118
12 2549 94
13 2548 105
14 2547 62
15 2546 57
16 2545 27
17 2544 84
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
2 โครงการวิจัยและศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารฮาลาลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
3 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
4 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
6 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
7 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
8 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
9 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
10 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
11 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
12 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
13 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
14 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
15 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
16 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
17 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
18 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
19 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
20 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
21 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
22 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
24 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
25 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
26 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
27 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
28 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
29 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
30 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
31 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
32 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
33 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
34 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
35 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
36 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
38 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
39 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
40 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
41 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
42 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
43 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
44 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
45 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
46 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
47 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
48 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
49 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
50 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
51 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
52 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
53 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
54 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
55 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
56 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
57 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
58 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
59 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
60 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
61 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
62 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
63 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
64 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
65 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
66 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
67 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
68 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
69 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
70 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
71 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
72 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
73 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
74 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
75 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
76 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
77 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
78 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
79 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
80 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
81 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
82 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
83 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
84 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
85 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
86 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
87 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
88 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
89 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
90 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
91 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
92 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
93 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
94 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
95 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
96 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
97 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
98 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
99 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
100 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
101 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
102 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
103 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
104 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
105 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
106 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
107 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
108 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
109 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
110 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
111 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
112 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
113 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
114 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
115 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
116 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
117 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
118 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
119 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
120 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
121 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
122 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
123 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
124 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
125 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
126 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
127 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
128 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
129 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
130 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
131 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
132 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
133 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
134 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
135 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
136 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
137 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
138 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
139 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
140 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
141 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
142 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
143 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
144 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
145 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
146 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
147 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
148 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
149 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
150 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
151 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
152 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
153 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
154 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
155 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
156 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
157 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
158 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
159 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
160 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
161 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
162 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
163 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
164 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
165 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
166 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
167 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
168 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
169 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
170 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
171 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
172 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
173 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
174 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
175 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
176 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
177 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
178 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
179 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
180 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
181 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
182 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
183 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
184 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
185 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
186 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
187 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
188 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
189 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
190 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
191 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
192 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
193 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
194 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
195 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
196 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
197 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
198 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
199 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
200 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
201 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
202 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
203 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
204 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
205 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
206 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
207 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
208 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
209 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
210 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
211 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
212 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
213 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
214 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
215 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
216 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
217 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
218 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพ ของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของภาคเหนือ
219 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยม
220 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอลิ