ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 เสมอ ถาน้อย 19
3 สุทิสา ถาน้อย 18
4 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
5 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 16
6 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
7 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 15
8 จรัญ บุญกาญจน์ 15
9 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
10 วารินทร์ พิมพา 14
11 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
12 วรี ติยะบุญชัย 14
13 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
14 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
15 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
16 สายัณห์ สดุดี 13
17 ศิริพงษ์ เปรมจิต 13
18 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
19 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
20 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 12
21 ดวงพร เปรมจิต 12
22 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
23 ชาคริต โพธิ์งาม 11
24 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
25 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
26 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
27 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
28 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
29 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
30 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
31 มงคล ปุษยตานนท์ 10
32 วรัญญู ศรีเดช 10
33 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
34 จารุภา วิโยชน์ 10
35 รัตนา สนั่นเมือง 10
36 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
37 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
38 กณิตา ธนเจริญชณภาส 10
39 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
40 สุขฤดี สุขใจ 9
41 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
42 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
43 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
44 ธีระชัย บงการณ์ 9
45 อนุสรณ์ วรสิงห์ 9
46 สมชาย มณีวรรณ์ 9
47 อดิศร รัตนพันธ์ 8
48 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 8
49 นันทกา โกรานา 8
50 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
51 กำพล ประทีปชัยกูร 8
52 โสเพ็ญ ชูนวล 8
53 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
54 จรัสศรี นวลศรี 8
55 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
56 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
57 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
58 เถวียน วิทยา 8
59 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
60 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
61 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
62 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
63 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
64 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
65 ธำรงค์ อมรสกุล 8
66 อนันต์ อุ่นอรุณ 8
67 กาญจนา พยุหะ 8
68 ปรีชา บุญจูง 8
69 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
70 กิจการ พรหมมา 8
71 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
72 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
73 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
74 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
75 ปิ่น จันจุฬา 7
76 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
77 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
78 อุทัย อันพิมพ์ 7
79 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
80 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
81 พนาลี ชีวกิดาการ 7
82 วิภา หอมหวล 7
83 อุดม ทิพราช 7
84 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
85 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
86 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
87 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
88 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
89 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
90 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
91 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
92 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
93 สัมฤทธิ์ โม้พวง 7
94 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
95 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
96 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
97 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
98 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
99 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
100 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
101 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
102 มุทิตา มีนุ่น 6
103 ชุติมา ตันติกิตติ 6
104 มยุรี กระจายกลาง 6
105 อรัญ งามผ่องใส 6
106 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
107 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
108 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
109 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
110 สมหมาย ชินนาค 6
111 ปวีนา น้อยทัพ 6
112 โอรส รักชาติ 6
113 สุพล สำราญ 6
114 วินิช พรมอารักษ์ 6
115 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
116 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
117 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
118 สุขอังคณา ลี 6
119 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
120 ดวงกมล ขันธเลิศ 6
121 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 6
122 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
123 สายศิริ มีระเสน 6
124 รักษิณา พลสีลา 6
125 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
126 กิจการ ศุภมาตย์ 6
127 อรระวี คงสมบัติ 6
128 วภากร ศิริวงศ์ 6
129 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
130 สุรัตน์ บุญผ่อง 6
131 ธนพล เพ็ญรัตน์ 6
132 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
133 รวี เถียรไพศาล 6
134 จิราภรณ์ โตจรัส 6
135 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 6
136 สุรีพร เกตุงาม 6
137 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
138 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 6
139 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
140 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
141 จรรยา อินทมณี 5
142 กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต 5
143 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
144 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
145 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
146 วสันต์ หล้าสร้อย 5
147 รักชาติ ไตรผล 5
148 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
149 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
150 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
151 ศุภกร ภู่เกิด 5
152 สถาพร โภคา 5
153 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
154 เหมวรรณ เหมะนัค 5
155 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
156 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
157 ศรีสุดา กวยาสกุล 5
158 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
159 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
160 ชาคริต ทองอุไร 5
161 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
162 ชริดา ปุกหุต 5
163 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
164 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
165 อนามัย นาอุดม 5
166 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
167 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
168 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
169 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 5
170 วันดี ทาตระกูล 5
171 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
172 ดามรัศมน สุรางกูร 5
173 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
174 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
175 วาสนา ฉัตรดำรง 5
176 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
177 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
178 จรูญ สารินทร์ 5
179 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
180 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
181 อัมพร เวียงมูล 5
182 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
183 สุธิรา เลิศตระกูล 5
184 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
185 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 5
186 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
187 อุทัย วิชัย 5
188 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 5
189 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 5
190 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 5
191 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
192 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
193 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 4
194 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
195 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
196 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
197 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
198 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
199 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
200 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
201 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
202 พีระพล วอง 4
203 วัชรี เที่ยงอยู่ 4
204 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
205 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
206 ประทีป วรรณิสสร 4
207 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
208 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
209 วิจิตร อุดอ้าย 4
210 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 4
211 อนุชา แก้วพูลสุข 4
212 นัทที พัชราวนิช 4
213 เจริญ นาคะสรรค์ 4
214 จินตนา นภาพร 4
215 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
216 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
217 สมปอง เตชะโต 4
218 ไกรศักดิ์ เกษร 4
219 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
220 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
221 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
222 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
223 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
224 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
225 วิริยะ ทองเรือง 4
226 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
227 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
228 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 4
229 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
230 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
231 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
232 กิตติ เจิดรังษี 4
233 ทิพวรรณ ทองสุข 4
234 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
235 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
236 ศศิวิมล จิตรากร 4
237 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
238 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
239 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
240 ธวัช สุริวงษ์ 4
241 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
242 สันทัด วิเชียรโชติ 4
243 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
244 ศจี สุวรรณศรี 4
245 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
246 ภูธร แคนยุกต์ 4
247 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
248 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
249 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
250 นงเยาว์ เมืองดี 4
251 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
252 สมยศ พลับเที่ยง 4
253 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
254 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 4
255 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
256 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
257 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
258 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
259 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
260 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
261 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 4
262 กฤช สมนึก 4
263 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 4
264 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
265 เกริกชัย ทองหนู 4
266 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
267 อัษฎางค์ พลนอก 4
268 นงนุช โอบะ 4
269 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
270 ศิริพรรณ สารินทร์ 4
271 สมพิศ คินทรักษ์ 3
272 วรสิทธิ์ โทจำปา 3
273 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
274 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
275 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
276 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
277 สุธรรม นิยมวาส 3
278 กังวาน ธรรมแสง 3
279 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
280 อิบรอเฮม ยีดำ 3
281 เนติ วระนุช 3
282 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
283 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
284 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
285 Michael Karl-Heinz Bruckner 3
286 เนตรนภิส วรรณิสสร 3
287 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 3
288 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
289 คงฤทธิ์ แม้นศิริ 3
290 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
291 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
292 จำเป็น อ่อนทอง 3
293 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
294 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
295 ธนภร ทวีวุฒิ 3
296 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
297 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
298 ขวัญจิตร สันติประชา 3
299 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
300 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
301 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
302 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
303 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
304 จักรี ทองเรือง 3
305 สมสมร ชิตตระการ 3
306 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
307 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
308 ชุติมา ทองแก้ว 3
309 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
310 กิจจา สว่างเจริญ 3
311 อาซีซัน แกสมาน 3
312 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
313 วันชัย อินทิแสง 3
314 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
315 นิรัช สุดสังข์ 3
316 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
317 มารีนา มะหนิ 3
318 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
319 อินทร์ ศาลางาม 3
320 พรทิพย์ ศรีแดง 3
321 นท แสงเทียน 3
322 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
323 ธวัชชัย ปลูกผล 3
324 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
325 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
326 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
327 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
328 ทินกร แก้วอินทร์ 3
329 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
330 นิโลบล นาคพลังกูล 3
331 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
332 ธีระพล ศรีชนะ 3
333 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
334 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
335 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
336 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
337 วันทนา เหรียญมงคล 3
338 นิภาภัทร เจริญไทย 3
339 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
340 มงคล แซ่หลิม 3
341 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
342 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
343 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
344 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
345 ศศิธร พุมดวง 3
346 นันทา เชิงเชาว์ 3
347 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
348 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
349 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
350 วันดี สุทธรังษี 3
351 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
352 ประนอม หนูเพชร 3
353 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 3
354 ขนิษฐา นาคะ 3
355 พายัพ มาศนิยม 3
356 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
357 ประณีต ส่งวัฒนา 3
358 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
359 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
360 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
361 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
362 วราพร วรรณนา 3
363 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
364 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
365 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
366 ดวงพร คันธโชติ 3
367 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
368 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
369 ระพีพร เรืองช่วย 3
370 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
371 กิติพร โชประการ 3
372 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
373 บรรชา บุดดาดี 3
374 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
375 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 3
376 ลลิตกร พรหมมา 3
377 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
378 นิติกร พรหมดวง 3
379 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
380 วันดี อุดมอักษร 3
381 ชำนาญ แก้วมณี 3
382 นารีรัตน์ มูลใจ 3
383 ปริตา ธนสุกาญจน์ 3
384 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
385 ดรอุทัย วิชัย 3
386 ศิรินุช จินดารักษ์ 3
387 สุดารัตน์ หอมหวล 3
388 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
389 ลักษณา เจริญใจ 3
390 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
391 พรอุษา จิตพุทธิ 3
392 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
393 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
394 อภิญญา เอกพงษ์ 3
395 นิวัต เมืองแก้ว 3
396 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
397 อรอินทุ์ ประไชโย 3
398 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
399 อิทธิพล วรพันธ์ 3
400 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
401 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
402 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
403 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
404 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
405 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
406 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
407 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
408 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
409 สมาพร ศิริลาภ 2
410 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
411 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
412 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
413 วัลลภ สันติประชา 2
414 นิภาวรรณ พองพรหม 2
415 ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ 2
416 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
417 สุพรรณี ศรีอำพร 2
418 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
419 นลิน เพียรทอง 2
420 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
421 นภาพร หงษ์ภักดี 2
422 จิตรดี ลุประสงค์ 2
423 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
424 อนุชิต สิงห์คำ 2
425 ธวัช มณีผ่อง 2
426 อนุชา แยงไธสง 2
427 ยุทธพงษ์ อุดแน่น 2
428 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
429 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
430 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
431 ทินน์ พรหมโชติ 2
432 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
433 ปรีชา ทุมมุ 2
434 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 2
435 ทองดี สีสันต์ 2
436 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
437 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
438 อาคม ปาสีโล 2
439 นันทยา กระสวยทอง 2
440 สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 2
441 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
442 เพ็ญศิริ นภีรงค์ 2
443 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
444 ปฐมศก วิไลพล 2
445 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
446 ภัคกร ปานโพธิ์ 2
447 นลินี เอี่ยมสะอาด 2
448 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
449 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
450 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
451 ชาญ อินทร์แต้ม 2
452 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
453 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
454 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
455 ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ 2
456 กฤตย์วิพุธ ผอบแก้ว 2
457 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
458 ธนัช กนกเทศ 2
459 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
460 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
461 สุภาวดี แก้วระหัน 2
462 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
463 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
464 ณรงค์ สามารถ 2
465 วิรัช ทวีปรีดา 2
466 สุรชัย จูมพระบุตร 2
467 อินทิรา ซาฮีร์ 2
468 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
469 ประจัน มณีนิล 2
470 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
471 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
472 ทรงสุดา พรหมทอง 2
473 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
474 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
475 ภัทรียา วิสัยจร 2
476 ทรงพร จึงมั่นคง 2
477 อารี วังมณีรัตน์ 2
478 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
479 วิภาวี เสาหิน 2
480 นิทรา เนื่องจำนงค์ 2
481 จารุวรรณ ขำเพชร 2
482 พิทยา อดุลยธรรม 2
483 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
484 วิวัฒน์ พิชญากร 2
485 แสวง วัชระธนกิจ 2
486 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
487 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
488 สมชาย พละสาร 2
489 ปราณี นางงาม 2
490 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
491 กัญชลี เจติยานนท์ 2
492 เล็ก สีคง 2
493 พุทธพร แสงเทียน 2
494 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
495 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
496 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
497 ใจแก้ว แถมเงิน 2
498 จิตกร ผลโยญ 2
499 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
500 พยอม รัตนมณี 2
501 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
502 วาริณี พละสาร 2
503 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
504 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
505 บุญส่ง แสงอ่อน 2
506 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
507 วัลยา วิริยเสนกุล 2
508 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
509 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
510 นงคราญ สระโสม 2
511 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
512 วาสนา เหง้าเกษ 2
513 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
514 สุกัญญา รอส 2
515 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
516 รัชดา โสภาคะยัง 2
517 นเรศ ซ่วนยุก 2
518 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
519 พรพรหม จินตนา 2
520 เอกอมร เทพพรหม 2
521 จินตนา กล่ำเทศ 2
522 อุไร หัถกิจ 2
523 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
524 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
525 สุชาติ เชิงทอง 2
526 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
527 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
528 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
529 จรีพร เรืองศรี 2
530 ชยุต นันทดุสิต 2
531 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
532 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
533 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
534 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
535 อุดม พานทอง 2
536 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 2
537 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
538 เนตรนภา คู่พันธวี 2
539 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
540 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
541 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
542 จรัสดาว คงเมือง 2
543 นภิสพร มีมงคล 2
544 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
545 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
546 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
547 อมมี เบญจมะ 2
548 สราวุธ จริตงาม 2
549 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
550 สอาด ริยะจันทร์ 2
551 อลิษา หนักแก้ว 2
552 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
553 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2
554 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
555 อัจฉรา เพ็งหนู 2
556 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
557 สุพิชญา จันทะชุม 2
558 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
559 อัญชลี ศิริโชติ 2
560 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
561 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
562 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
563 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
564 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
565 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 2
566 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
567 กัญจนี พลอินทร์ 2
568 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
569 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
570 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
571 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
572 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
573 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
574 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
575 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
576 บงกช ประสิทธิ์ 2
577 พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม 2
578 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
579 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
580 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
581 อุดมพร แพ่งนคร 2
582 ประสิทธิ์ นครราช 2
583 อรัญญา มโนสร้อย 2
584 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
585 ธนิยา เกาศล 2
586 กรกช นาคคนอง 2
587 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
588 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
589 นิตยา อายุยืน 2
590 ทินกร ทาตระกูล 2
591 วัชรี ศรีคำ 2
592 สิริมาส เฮงรัศมี 2
593 อรัญญา เชาวลิต 2
594 สมภพ สนองราษฎร์ 2
595 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
596 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
597 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
598 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
599 สนธยา นุ่มท้วม 2
600 ภาวนา พนมเขต 2
601 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
602 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 2
603 กรรณิการ์ สหกะโร 2
604 บุญเรือง คำศรี 2
605 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
606 เมธวี ศรีคำมูล 2
607 นริศ ท้าวจันทร์ 2
608 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
609 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
610 วฤทธิ์ วิชกูล 2
611 จตุรพร รักษ์งาร 2
612 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
613 นฤมล เถื่อนกูล 2
614 เศวต ไชยมงคล 2
615 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
616 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
617 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
618 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
619 สง่า ทับทิมหิน 2
620 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
621 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
622 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
623 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
624 ศักดา สมกุล 2
625 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
626 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
627 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
628 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
629 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
630 วรรณพร คลังเพชร 2
631 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
632 ชนาธิศ ซาเสน 1
633 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
634 วาฤทธิ์ ภมร 1
635 ประนอม แซ่จึง 1
636 นาวี กังวาลย์ 1
637 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
638 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
639 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
640 ทวีศักดิ์ ทิมคล้าย 1
641 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
642 พรพิตรา ทิพราช 1
643 สุปิยา ทาปทา 1
644 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
645 สมยศ เกียรติวนิชวิไล 1
646 สุรนี แก้วกลม 1
647 อุษา ศรีใส 1
648 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
649 สุชน คชาทอง 1
650 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
651 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
652 ธวัชชัย คำศรี 1
653 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
654 สริน ศรีปรางค์ 1
655 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
656 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
657 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
658 ณัฐสินี ศรีประเสริฐ 1
659 นัฐิกา จิตรพินิจ 1
660 พิราม พานทอง 1
661 สิทธิรงณ์ เร่งเงียบ 1
662 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
663 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
664 นพดล สินไพศาลสมบูรณ์ 1
665 รุ่งทิวา ยิ้มบุญเกิด 1
666 ชัยวัฒน์ วรรณโกษิตย์ 1
667 พรวิบูลย์ สุขร้าย 1
668 นเรศ ขำเจริญ 1
669 วุฒิศักดิ์ กาญจนาภา 1
670 รัญทศ ย้ายตั้ง 1
671 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
672 ธัญญา อุดอ้าย 1
673 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
674 อัญชลี สำเภา 1
675 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
676 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
677 สนม โนนกลาง 1
678 ทวีพร บัวทอง 1
679 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
680 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
681 จิราพร เพชรรัตน์ 1
682 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
683 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
684 Michael Brueckner 1
685 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
686 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
687 ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก 1
688 อนุชิต พลับรู้การ 1
689 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
690 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
691 กาญจนา ชินนาค 1
692 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
693 Micharl Karl-Heinz Bruckner 1
694 อโณทัย จันภักดี 1
695 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
696 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
697 สายสุนี ชัยมงคล 1
698 กนกพร ช่างทอง 1
699 อรุณี ยี่ทอง 1
700 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
701 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
702 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
703 ชัญญาภัค ทองจันทน์เทพ 1
704 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
705 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
706 ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู 1
707 ช่อเพชร พานระลึก 1
708 สุระ วุฒิพรหม 1
709 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
710 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
711 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
712 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
713 จิรายุ สินศิริ 1
714 Khairani Idah Mokhtar 1
715 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
716 วาสนา พิทักษ์พล 1
717 ศิรินทิพย์ แก้วลำยวง 1
718 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
719 วไลลักษณ์ เกิดสรรค์ 1
720 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
721 นิรมล รังสยาธร 1
722 บุญรักษา สุนทรธรรม 1
723 ดร.ระเบียน วังคีรี 1
724 บงกช สุขอนันต์ 1
725 ผดุง กิจแสวง 1
726 น้ำทิพย์ ทับทิมทอง 1
727 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
728 อรุณี ทองอ่อน 1
729 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
730 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
731 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
732 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
733 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
734 สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์ 1
735 วิมลศิริ อมรชัย 1
736 วนิดา แซ่จึง 1
737 ภูมิ คำเอม 1
738 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
739 ณิฐิมา เฉลิมแสน 1
740 สรวิศ สอนสารี 1
741 เทวรัตน์ คุ้มจันทึก 1
742 ศรีอุรา เสือทะยาน 1
743 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
744 อมรรัตน์ วันอังคาร 1
745 เอกวิทย์ ใยดี 1
746 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
747 ธนาพล ปธานิน 1
748 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
749 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
750 ดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี 1
751 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
752 ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ 1
753 บงกช บุญเพ็ชร 1
754 สันต์ จันทร์สมศักดิ์ 1
755 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
756 นริศรา แสงเทียน 1
757 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
758 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
759 วันชัย ขันนาม 1
760 ภัทรมนัส พงศ์รังสรรค์ 1
761 ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 1
762 ปราโมทย์ วาดเขียน 1
763 กฤษฏา ยาใจ 1
764 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
765 ชัช วงศ์สิงห์ 1
766 นพมาศ นามแดง 1
767 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
768 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
769 ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 1
770 วารุณี มะรุมดี 1
771 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
772 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
773 ราเชนทร์ บุญทัน 1
774 วัชรี ศรีทอง 1
775 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
776 สุกัญญา เจริญพร 1
777 วสุ พันไพศาล 1
778 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
779 ฐิติพร เจาะจง 1
780 ชวพจน์ ศุภสาร 1
781 คำรพ รัตนสุต 1
782 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
783 สุรสิทธิ์ บุญรักชาติ 1
784 กาญจน ชินนาค 1
785 พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์ 1
786 วิชญา อิ่มกระจ่าง 1
787 วีระศักดิ์ เกิดแสง 1
788 ดร.ปริตา ธนสุกาญจน์ 1
789 วัชรายุทธ ลำดวน 1
790 วิระพันธ์ สีหานาม 1
791 ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 1
792 ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 1
793 ชัยณรงค์ โตจรัส 1
794 กมลพร นครชัยกุล 1
795 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
796 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
797 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
798 ศุภกร สีสันต์ 1
799 สนธยา ทองอรุณศรี 1
800 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
801 วุฒิชัย จริยา 1
802 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
803 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
804 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
805 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
806 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
807 ประทับใจ พวงบุตร 1
808 เดือนแรม เงินทอง 1
809 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
810 พฤกษ์ เถาถวิล 1
811 ยุพา กาฬเนตร 1
812 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
813 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
814 แวอาแซ แวหามะ 1
815 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
816 มณฑา จาฏุพจน์ 1
817 เจริญ ภคธีรเธียร 1
818 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
819 สรศักดิ์ มณีขาว 1
820 นัฐ ตัณศิลา 1
821 ปริญญา สุขาวห 1
822 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
823 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
824 อรนิช แสงจันทร์ 1
825 จิตรา วราอัศวปติ 1
826 เฉลียว บุญมั่น 1
827 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
828 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
829 สัตยา บุญรัตนชู 1
830 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
831 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
832 เกรียงไกร โชประการ 1
833 อุทัย ไทยเจริญ 1
834 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
835 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
836 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
837 ศุภชัย มหาเสย 1
838 นันธชา ไฝทอง 1
839 สุรชัย สุวรรณลี 1
840 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
841 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
842 กษมา เจนวิจิตร 1
843 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
844 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
845 ฮาลาล 1
846 กาญจนา มหาพล 1
847 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
848 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
849 นัยนา บัวเขียว 1
850 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
851 วิจิตร เกิดผล 1
852 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
853 ศุภเดช หิมะมาน 1
854 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
855 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
856 นิตยา ศรีใส 1
857 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
858 กรชนก แก่นคำ 1
859 ชาติ ไชยสิทธิ์ 1
860 อรนุช ปวงสุข 1
861 ไพรชล อินทนูจิต 1
862 อดิศร เสมแย้ม 1
863 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
864 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
865 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
866 ศิราณี จุโฑปะมา 1
867 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
868 อารยา โพธิสรณ์ 1
869 วิชิต สมบัติ 1
870 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
871 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
872 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
873 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
874 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
875 อยุทธ์ นิสสภา 1
876 Emad A.M. EL-Dardiry 1
877 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
878 ไท แสงเทียน 1
879 นุจรินทร์ ภูธา 1
880 ลัคนา จันทร์ลอย 1
881 อ้อย พลแสน 1
882 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
883 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
884 ศรัญญู ชูศรี 1
885 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
886 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
887 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
888 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
889 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
890 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
891 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
892 สุนทร วงษ์ศิริ 1
893 วิพรพรรณ์ โพธิตา 1
894 วีระชัย ตีรอรุณศิริ 1
895 เดโช ทองอร่าม 1
896 สุรพล อารีย์กุล 1
897 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
898 สุรพงศ์ บางพาน 1
899 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
900 ถาวร สุภาพรม 1
901 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
902 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
903 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
904 สุกัญญา ศรีสง่า 1
905 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
906 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
907 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
908 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
909 สิริวัฒน์ บุญชัยศรี 1
910 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
911 ประณีต รอดแสง 1
912 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
913 สุมาลี หอศิริธรรม 1
914 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
915 กนกวรรณ ช้างวิจิตร 1
916 อริสรา อิสสะรีย์ 1
917 อรยา เครื่องทิพย์ 1
918 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
919 ประสุข โฆษวิทิตกุล 1
920 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
921 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
922 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
923 สุภัค มหัทธนพรรค 1
924 กิตติ สัจจาวัฒนา 1
925 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
926 ธิดารัตน์ จุทอง 1
927 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
928 วาสนา ณ ฝั้น 1
929 สมพร นิลมณี 1
930 วิกานต์ วันสูงเนิน 1
931 โสพล บุตรงาม 1
932 สุภชัย หาทองคำ 1
933 หัสวิภา หมายมั่น 1
934 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
935 นิตยา วานิกร 1
936 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
937 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
938 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
939 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
940 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
941 รัตนาพร จันทุมา 1
942 จรวยพร แสนทวีสุข 1
943 ฉัตรฤดี ศิริลำดวน 1
944 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
945 ธีรวุฒิ มาประชา 1
946 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
947 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
948 กิตติมา ศิลปษา 1
949 วรงค์ นัยวินิจ 1
950 เดโช นิยมพันธ์ 1
951 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
952 จิตใส 1
953 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
954 ปาณมน วิยะชัย 1
955 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
956 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
957 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
958 กษิดิ์เดช วรไตรจริยา 1
959 โชติ จิตรังษี 1
960 นพนันท์ ลาธุลี 1
961 สิริญาพร สงคง 1
962 ปรัชญา มุขดา 1
963 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
964 กรชนก บุญพอ 1
965 เจริญ ชุมมวล 1
966 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
967 ปาจารีย์ ทองงอก 1
968 นิวัฒน์ นภีรงค์ 1
969 ทองคำ กิริยะ 1
970 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
971 อภิชาต สุขสำราญ 1
972 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
973 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
974 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
975 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
976 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
977 วิภาวี คงอินทร์ 1
978 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
979 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
980 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
981 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
982 พวงเพชร วารีย์ 1
983 ลักษณา ไชยมงคล 1
984 อังคณา เธียรมนตรี 1
985 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
986 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
987 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
988 ชญานุช แสงวิเชียร 1
989 เกษิณี เพชรศรี 1
990 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
991 โขมพักตร์ มณีวัต 1
992 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
993 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
994 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
995 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
996 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
997 ติ๊ก แสนบุญ 1
998 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
999 สมยศ ทุ่งหว้า 1
1000 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
1001 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
1002 ญาณิศา รัตอาภา 1
1003 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
1004 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
1005 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
1006 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
1007 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
1008 พัชรียา ไชยลังกา 1
1009 แสงชัย นทีวรนารถ 1
1010 อรุณี เหมะธุลิน 1
1011 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
1012 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
1013 สุธาทิพย์ มากมี 1
1014 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
1015 จามรี เสมา 1
1016 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
1017 วิษณุ ธงไชย 1
1018 อภิญญา รัตนไชย 1
1019 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
1020 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
1021 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
1022 พรทิวา คงคุณ 1
1023 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
1024 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
1025 เกศรา เสนงาม 1
1026 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
1027 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
1028 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
1029 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
1030 อรพิน เสละคร 1
1031 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
1032 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
1033 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
1034 สมศรี จินตนสนธิ 1
1035 สมบัติ พุทธจักร 1
1036 ทัศนีย์ นะแส 1
1037 C. Tantikitti 1
1038 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
1039 S. Mahankij 1
1040 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
1041 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
1042 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
1043 ปารมี ทองสุกใส 1
1044 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
1045 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
1046 P. Sophanodora 1
1047 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
1048 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
1049 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
1050 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
1051 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
1052 อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล 1
1053 A. Maeros 1
1054 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
1055 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
1056 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
1057 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
1058 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
1059 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
1060 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
1061 วิลาวัลย์ ภูเด่นแดน 1
1062 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
1063 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
1064 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
1065 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
1066 พรชัย สถิรปัญญา 1
1067 เกศริน มณีนูน 1
1068 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
1069 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
1070 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
1071 ชนิดา ช่วยประสม 1
1072 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
1073 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
1074 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
1075 สมชาย ธนสินชยกุล 1
1076 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
1077 วัชรินทร์ ฉัตรธง 1
1078 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
1079 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
1080 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
1081 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
1082 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
1083 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
1084 วิภา แซ่เซี้ย 1
1085 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
1086 รัญชนา สินธวาลัย 1
1087 โครงการวิจัย NRU 1
1088 มณี วิทยานนท์ 1
1089 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
1090 วัสสา คงนคร 1
1091 นงนุช บุญยัง 1
1092 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
1093 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
1094 สุธรรม สุขมณี 1
1095 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
1096 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
1097 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
1098 วินัย กิตติดำเกิง 1
1099 จุฑารักษ์ ยิ้มสบาย 1
1100 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
1101 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
1102 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
1103 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
1104 รวมพร นิคม 1
1105 ซุกรี หะยีสาแม 1
1106 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
1107 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
1108 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
1109 พัน ยี่สิ้น 1
1110 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
1111 นิคม นาคสุพรรณ 1
1112 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
1113 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
1114 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
1115 จิตตรา ยี่เสง 1
1116 สุภิชญา สนทรสุม 1
1117 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
1118 กัลยา ปรีชานุกูล 1
1119 วรสันติ์ โสภณ 1
1120 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
1121 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
1122 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
1123 วิมล ตันติไชยากุล 1
1124 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
1125 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
1126 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
1127 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
1128 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
1129 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
1130 เริงวิทย์ บุญโยม 1
1131 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
1132 พจมาลย์ โตเทียม 1
1133 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
1134 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
1135 ละม้าย ทองบุญ 1
1136 สมพร ตั๊นสกุล 1
1137 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
1138 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
1139 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
1140 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
1141 สมหมาย แม้นมณี 1
1142 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
1143 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
1144 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
1145 ศศิกานต์ กาละ 1
1146 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
1147 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
1148 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
1149 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
1150 นิอร จิรพงศธรกุล 1
1151 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
1152 อธิป สกุลเผือก 1
1153 วรพจน์ ประชาเสรี 1
1154 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
1155 สมพงศ์ โอทอง 1
1156 ธเนศ รัตนวิไล 1
1157 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
1158 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
1159 รัตนา ทองย้อย 1
1160 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
1161 สมเกียรติ นาคกุล 1
1162 ประยูร ด้วงศิริ 1
1163 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
1164 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
1165 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
1166 อัญชลี ฐานวิสัย 1
1167 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
1168 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
1169 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
1170 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
1171 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
1172 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
1173 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
1174 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
1175 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
1176 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
1177 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
1178 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
1179 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
1180 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
1181 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
1182 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
1183 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
1184 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
1185 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
1186 วิบูลย์ หงสยาภรณ์ 1
1187 ประชา คำภักดี 1
1188 จตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์ 1
1189 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
1190 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
1191 หมิง ฟุก ลี 1
1192 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
1193 วิริยา อ่อนสอาด 1
1194 สุจินต์ เรืองรัมย์ 1
1195 สัณหวัช ไชยวงศ์ 1
1196 ชนิดา หันสวาสดิ์ 1
1197 ดวงตะณา วังกุล 1
1198 สุชัจจ์ ศรีแก้ว 1
1199 สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ 1
1200 ไพฑูรย์ เหล่าดี 1
1201 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
1202 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
1203 วีระ พันอินทร์ 1
1204 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
1205 ยุคนธร หทัยวรรธน์ 1
1206 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
1207 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
1208 สุธิดา แจ่มใส 1
1209 พัชรดา อมาตยกุล 1
1210 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
1211 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
1212 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
1213 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
1214 อังคณา วังทอง 1
1215 สุชาดา สัญญา 1
1216 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
1217 สุรินทรา แม้นพยัคฆ์ 1
1218 นางสาววิริยา พรมกอง 1
1219 จรรจา สันตยากร 1
1220 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
1221 นิกร พันธ์รุณ 1
1222 วิริยา พรมกอง 1
1223 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
1224 เพิ่มพูน เพิ่มพรม 1
1225 บัณฑูร เวียงมูล 1
1226 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
1227 จตุพร เงินคำ 1
1228 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
1229 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
1230 กนกพร ภาคีฉาย 1
1231 รัตนา สดุดี 1
1232 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
1233 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
1234 เมธินี รัตรสาร 1
1235 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
1236 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
1237 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
1238 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
1239 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
1240 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
1241 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
1242 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
1243 สหัถยา ทองสาร 1
1244 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
1245 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
1246 กำแหง วัฒนเสน 1
1247 สวัสดี ยอดขยัน 1
1248 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
1249 พจน์ ไชยเสนา 1
1250 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
1251 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
1252 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
1253 วิชัย หวังวโรดม 1
1254 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
1255 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
1256 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
1257 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
1258 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
1259 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
1260 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
1261 วัชรากร ใจตรง 1
1262 วิภาวดี ประสาททอง 1
1263 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
1264 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
1265 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
1266 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
1267 เกตุการ ดาจันทา 1
1268 สมบัติ โนพิชัย 1
1269 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
1270 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
1271 อารีย์ ชูดำ 1
1272 ปารวี กาญจนประโชติ 1
1273 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
1274 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
1275 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
1276 สมยศ มีสุข 1
1277 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
1278 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
1279 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
1280 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
1281 รุ่งแสง นาครำไพ 1
1282 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
1283 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
1284 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
1285 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
1286 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
1287 HELMUT JOSEF DURRAST 1
1288 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
1289 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
1290 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
1291 อดิเรก รักคง 1
1292 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
1293 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
1294 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
1295 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
1296 ปรียา แก้วพิมล 1
1297 เนริสา คุณประทุม 1
1298 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
1299 ศศิมา เจริญกิจ 1
1300 โสภิตา ขำรอด 1
1301 จิตรานันท์ สมพร 1
1302 เทวิน ธนะวงษ์ 1
1303 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
1304 คณิตา กายะสุต 1
1305 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
1306 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
1307 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
1308 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
1309 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
1310 รตนนท์ โชติมา 1
1311 โสพิศ ยงยุทธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 115
3 2558 215
4 2557 96
5 2556 135
6 2555 115
7 2554 139
8 2553 180
9 2552 199
10 2551 269
11 2550 117
12 2549 94
13 2548 105
14 2547 62
15 2546 57
16 2545 27
17 2544 84
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
2 โครงการวิจัยและศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารฮาลาลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
3 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
4 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
6 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
7 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
8 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
9 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
10 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
11 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
12 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
13 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
14 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
15 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
16 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
17 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
18 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
19 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
20 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
21 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
22 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
24 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
25 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
26 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
27 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
28 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
29 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
30 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
31 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
32 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
33 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
34 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
35 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
36 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
38 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
39 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
40 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
41 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
42 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
43 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
44 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
45 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
46 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
47 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
48 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
49 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
50 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
51 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
52 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
53 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
54 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
55 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
56 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
57 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
58 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
59 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
60 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
61 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
62 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
63 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
64 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
65 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
66 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
67 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
68 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
69 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
70 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
71 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
72 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
73 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
74 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
75 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
76 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
77 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
78 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
79 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
80 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
81 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
82 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
83 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
84 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
85 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
86 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
87 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
88 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
89 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
90 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
91 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
92 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
93 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
94 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
95 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
96 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
97 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
98 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
99 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
100 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
101 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
102 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
103 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
104 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
105 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
106 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
107 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
108 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
109 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
110 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
111 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
112 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
113 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
114 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
115 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
116 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
117 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
118 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
119 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
120 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
121 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
122 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
123 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
124 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
125 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
126 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
127 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
128 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
129 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
130 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
131 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
132 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
133 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
134 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
135 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
136 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
137 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
138 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
139 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
140 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
141 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
142 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
143 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
144 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
145 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
146 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
147 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
148 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
149 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
150 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
151 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
152 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
153 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
154 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
155 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
156 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
157 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
158 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
159 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
160 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
161 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
162 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
163 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
164 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
165 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
166 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
167 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
168 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
169 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
170 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
171 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
172 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
173 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
174 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
175 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
176 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
177 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
178 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
179 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
180 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
181 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
182 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
183 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
184 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
185 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
186 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
187 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
188 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
189 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
190 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
191 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
192 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
193 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
194 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
195 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
196 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
197 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
198 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
199 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
200 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
201 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
202 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
203 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
204 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
205 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
206 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
207 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
208 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
209 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
210 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
211 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
212 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
213 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
214 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
215 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
216 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
217 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
218