ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 สุทิสา ถาน้อย 17
3 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
4 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
5 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
6 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 15
7 จรัญ บุญกาญจน์ 15
8 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 14
9 วารินทร์ พิมพา 14
10 เสมอ ถาน้อย 14
11 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
12 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
13 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
14 วรี ติยะบุญชัย 13
15 สายัณห์ สดุดี 13
16 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
17 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
18 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
19 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
20 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
21 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 11
22 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
23 ชาคริต โพธิ์งาม 11
24 ศิริพงษ์ เปรมจิต 11
25 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
26 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
27 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
28 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
29 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
30 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
31 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
32 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
33 มงคล ปุษยตานนท์ 10
34 วรัญญู ศรีเดช 10
35 จารุภา วิโยชน์ 9
36 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
37 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
38 กณิตา ธนเจริญชณภาส 9
39 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
40 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
41 ดวงพร เปรมจิต 9
42 ธีระชัย บงการณ์ 9
43 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
44 อดิศร รัตนพันธ์ 8
45 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
46 กาญจนา พยุหะ 8
47 ปรีชา บุญจูง 8
48 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
49 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
50 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
51 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
52 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
53 สุขฤดี สุขใจ 8
54 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
55 ธำรงค์ อมรสกุล 8
56 จรัสศรี นวลศรี 8
57 กิจการ พรหมมา 8
58 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
59 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
60 เถวียน วิทยา 8
61 กำพล ประทีปชัยกูร 8
62 โสเพ็ญ ชูนวล 8
63 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
64 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
65 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
66 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
67 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
68 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
69 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
70 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 7
71 อนุสรณ์ วรสิงห์ 7
72 วิภา หอมหวล 7
73 อุดม ทิพราช 7
74 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
75 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
76 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
77 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
78 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
79 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
80 อุทัย อันพิมพ์ 7
81 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
82 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
83 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
84 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
85 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
86 สมชาย มณีวรรณ์ 7
87 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
88 ปิ่น จันจุฬา 7
89 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
90 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
91 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
92 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
93 พนาลี ชีวกิดาการ 7
94 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
95 สมหมาย ชินนาค 6
96 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
97 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
98 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
99 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
100 รักษิณา พลสีลา 6
101 สายศิริ มีระเสน 6
102 สุพล สำราญ 6
103 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
104 วินิช พรมอารักษ์ 6
105 สุรีพร เกตุงาม 6
106 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
107 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
108 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
109 สัมฤทธิ์ โม้พวง 6
110 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
111 สุขอังคณา ลี 6
112 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
113 ชุติมา ตันติกิตติ 6
114 อนันต์ อุ่นอรุณ 6
115 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
116 ปวีนา น้อยทัพ 6
117 รวี เถียรไพศาล 6
118 อรระวี คงสมบัติ 6
119 กิจการ ศุภมาตย์ 6
120 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
121 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
122 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
123 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
124 มุทิตา มีนุ่น 6
125 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
126 อรัญ งามผ่องใส 6
127 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
128 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
129 เหมวรรณ เหมะนัค 5
130 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
131 ศุภกร ภู่เกิด 5
132 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
133 สถาพร โภคา 5
134 วันดี ทาตระกูล 5
135 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
136 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
137 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
138 นันทกา โกรานา 5
139 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 5
140 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
141 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
142 ชริดา ปุกหุต 5
143 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 5
144 สุรัตน์ บุญผ่อง 5
145 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
146 ดวงกมล ขันธเลิศ 5
147 จิราภรณ์ โตจรัส 5
148 มยุรี กระจายกลาง 5
149 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
150 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
151 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
152 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
153 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
154 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
155 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
156 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
157 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
158 ชาคริต ทองอุไร 5
159 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
160 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
161 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
162 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
163 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
164 จรรยา อินทมณี 5
165 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
166 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
167 ดามรัศมน สุรางกูร 5
168 วสันต์ หล้าสร้อย 5
169 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
170 อัมพร เวียงมูล 5
171 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
172 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
173 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
174 รัตนา สนั่นเมือง 5
175 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
176 นงเยาว์ เมืองดี 4
177 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
178 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
179 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
180 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
181 เกริกชัย ทองหนู 4
182 ธวัช สุริวงษ์ 4
183 กฤช สมนึก 4
184 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
185 ทิพวรรณ ทองสุข 4
186 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
187 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
188 ศศิวิมล จิตรากร 4
189 วาสนา ฉัตรดำรง 4
190 ภูธร แคนยุกต์ 4
191 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
192 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
193 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
194 กิตติ เจิดรังษี 4
195 นงนุช โอบะ 4
196 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
197 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
198 ธนพล เพ็ญรัตน์ 4
199 จรูญ สารินทร์ 4
200 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
201 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
202 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
203 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
204 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 4
205 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 4
206 ไกรศักดิ์ เกษร 4
207 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
208 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
209 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
210 อัษฎางค์ พลนอก 4
211 สมยศ พลับเที่ยง 4
212 ประทีป วรรณิสสร 4
213 พีระพล วอง 4
214 อนามัย นาอุดม 4
215 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
216 สมปอง เตชะโต 4
217 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
218 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
219 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
220 ศรีสุดา กวยาสกุล 4
221 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
222 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
223 สันทัด วิเชียรโชติ 4
224 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
225 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
226 นัทที พัชราวนิช 4
227 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
228 รักชาติ ไตรผล 4
229 จินตนา นภาพร 4
230 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
231 เจริญ นาคะสรรค์ 4
232 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
233 วิริยะ ทองเรือง 4
234 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
235 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 4
236 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
237 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
238 วภากร ศิริวงศ์ 4
239 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
240 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
241 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
242 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
243 อนุชา แก้วพูลสุข 4
244 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
245 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
246 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
247 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 4
248 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
249 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
250 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
251 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
252 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
253 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
254 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
255 มงคล แซ่หลิม 3
256 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
257 วันทนา เหรียญมงคล 3
258 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
259 ประนอม หนูเพชร 3
260 นิภาภัทร เจริญไทย 3
261 วัชรี เที่ยงอยู่ 3
262 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
263 ดวงพร คันธโชติ 3
264 สุดารัตน์ หอมหวล 3
265 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
266 วันดี สุทธรังษี 3
267 ศศิธร พุมดวง 3
268 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
269 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
270 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 3
271 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 3
272 ลักษณา เจริญใจ 3
273 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
274 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
275 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
276 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
277 อรอินทุ์ ประไชโย 3
278 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
279 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
280 บรรชา บุดดาดี 3
281 นิติกร พรหมดวง 3
282 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
283 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
284 กังวาน ธรรมแสง 3
285 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
286 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
287 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
288 ดรอุทัย วิชัย 3
289 วิจิตร อุดอ้าย 3
290 เนติ วระนุช 3
291 อุทัย วิชัย 3
292 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
293 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
294 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
295 อภิญญา เอกพงษ์ 3
296 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
297 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 3
298 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 3
299 ทินกร แก้วอินทร์ 3
300 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
301 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
302 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
303 ลลิตกร พรหมมา 3
304 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
305 วันดี อุดมอักษร 3
306 พรอุษา จิตพุทธิ 3
307 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
308 ระพีพร เรืองช่วย 3
309 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
310 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
311 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
312 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
313 ชุติมา ทองแก้ว 3
314 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
315 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
316 ชำนาญ แก้วมณี 3
317 นิวัต เมืองแก้ว 3
318 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
319 นันทา เชิงเชาว์ 3
320 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
321 วราพร วรรณนา 3
322 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
323 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
324 วันชัย อินทิแสง 3
325 นิรัช สุดสังข์ 3
326 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
327 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
328 อินทร์ ศาลางาม 3
329 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
330 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
331 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
332 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
333 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
334 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
335 กิจจา สว่างเจริญ 3
336 พายัพ มาศนิยม 3
337 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
338 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
339 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
340 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 3
341 มารีนา มะหนิ 3
342 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
343 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
344 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
345 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
346 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
347 อาซีซัน แกสมาน 3
348 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
349 ขนิษฐา นาคะ 3
350 ธวัชชัย ปลูกผล 3
351 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
352 ประณีต ส่งวัฒนา 3
353 จักรี ทองเรือง 3
354 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
355 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
356 นิโลบล นาคพลังกูล 3
357 พรทิพย์ ศรีแดง 3
358 นารีรัตน์ มูลใจ 3
359 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
360 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
361 ธีระพล ศรีชนะ 3
362 ขวัญจิตร สันติประชา 3
363 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
364 สมสมร ชิตตระการ 3
365 อิบรอเฮม ยีดำ 3
366 ธนภร ทวีวุฒิ 3
367 นท แสงเทียน 3
368 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
369 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
370 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
371 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
372 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
373 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
374 สุธิรา เลิศตระกูล 3
375 สมพิศ คินทรักษ์ 3
376 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
377 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
378 จำเป็น อ่อนทอง 3
379 สุธรรม นิยมวาส 3
380 กิติพร โชประการ 3
381 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
382 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
383 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
384 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
385 อิทธิพล วรพันธ์ 3
386 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
387 อุดม พานทอง 2
388 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
389 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
390 อรัญญา เชาวลิต 2
391 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
392 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
393 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
394 นฤมล เถื่อนกูล 2
395 จรัสดาว คงเมือง 2
396 นภิสพร มีมงคล 2
397 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
398 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
399 เนตรนภา คู่พันธวี 2
400 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
401 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
402 จินตนา กล่ำเทศ 2
403 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
404 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
405 นริศ ท้าวจันทร์ 2
406 กรกช นาคคนอง 2
407 เอกอมร เทพพรหม 2
408 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
409 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
410 จรีพร เรืองศรี 2
411 สุชาติ เชิงทอง 2
412 พรพรหม จินตนา 2
413 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
414 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
415 บุญส่ง แสงอ่อน 2
416 ภาวนา พนมเขต 2
417 นลิน เพียรทอง 2
418 ประสิทธิ์ นครราช 2
419 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
420 อรัญญา มโนสร้อย 2
421 สุพรรณี ศรีอำพร 2
422 อนุชิต สิงห์คำ 2
423 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
424 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
425 สุกัญญา รอส 2
426 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
427 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
428 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 2
429 อัญชลี ศิริโชติ 2
430 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
431 อุไร หัถกิจ 2
432 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2
433 สราวุธ จริตงาม 2
434 สุพิชญา จันทะชุม 2
435 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
436 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
437 จิตรดี ลุประสงค์ 2
438 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
439 นิภาวรรณ พองพรหม 2
440 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
441 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
442 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
443 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
444 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
445 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
446 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
447 ทินน์ พรหมโชติ 2
448 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
449 สง่า ทับทิมหิน 2
450 เมธวี ศรีคำมูล 2
451 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
452 นันทยา กระสวยทอง 2
453 ชาญ อินทร์แต้ม 2
454 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
455 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
456 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
457 วาสนา เหง้าเกษ 2
458 สิริมาส เฮงรัศมี 2
459 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
460 นงคราญ สระโสม 2
461 บงกช ประสิทธิ์ 2
462 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
463 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2
464 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
465 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
466 กัญชลี เจติยานนท์ 2
467 พุทธพร แสงเทียน 2
468 จตุรพร รักษ์งาร 2
469 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
470 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
471 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
472 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
473 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
474 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
475 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
476 วรรณพร คลังเพชร 2
477 วฤทธิ์ วิชกูล 2
478 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
479 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
480 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
481 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
482 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
483 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 2
484 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
485 นเรศ ซ่วนยุก 2
486 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
487 กรรณิการ์ สหกะโร 2
488 ธนิยา เกาศล 2
489 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
490 ศักดา สมกุล 2
491 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
492 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
493 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
494 เศวต ไชยมงคล 2
495 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
496 ศิริพรรณ สารินทร์ 2
497 วิภาวี เสาหิน 2
498 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
499 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
500 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
501 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
502 ทรงพร จึงมั่นคง 2
503 เนตรนภิส วรรณิสสร 2
504 สอาด ริยะจันทร์ 2
505 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
506 จารุวรรณ ขำเพชร 2
507 อลิษา หนักแก้ว 2
508 อารี วังมณีรัตน์ 2
509 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
510 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
511 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
512 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
513 ประจัน มณีนิล 2
514 ปริตา ธนสุกาญจน์ 2
515 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
516 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
517 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
518 ปราณี นางงาม 2
519 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
520 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
521 สมชาย พละสาร 2
522 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
523 พิทยา อดุลยธรรม 2
524 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
525 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
526 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
527 สุรชัย จูมพระบุตร 2
528 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
529 พยอม รัตนมณี 2
530 ชยุต นันทดุสิต 2
531 ณรงค์ สามารถ 2
532 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
533 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
534 สุภาวดี แก้วระหัน 2
535 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
536 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
537 อินทิรา ซาฮีร์ 2
538 ภัทรียา วิสัยจร 2
539 อมมี เบญจมะ 2
540 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 2
541 วิวัฒน์ พิชญากร 2
542 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
543 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
544 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
545 วิรัช ทวีปรีดา 2
546 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
547 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
548 แสวง วัชระธนกิจ 2
549 อัจฉรา เพ็งหนู 2
550 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
551 ทรงสุดา พรหมทอง 2
552 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
553 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
554 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
555 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
556 วัลลภ สันติประชา 2
557 สมาพร ศิริลาภ 2
558 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
559 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
560 วัลยา วิริยเสนกุล 2
561 ใจแก้ว แถมเงิน 2
562 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
563 ปฐมศก วิไลพล 2
564 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
565 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
566 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
567 วาริณี พละสาร 2
568 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
569 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
570 กัญจนี พลอินทร์ 2
571 โอรส รักชาติ 2
572 ธวัช มณีผ่อง 2
573 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
574 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
575 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
576 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
577 ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ 2
578 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
579 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
580 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
581 อนุชา แยงไธสง 2
582 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
583 อาคม ปาสีโล 2
584 ปรีชา ทุมมุ 2
585 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
586 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
587 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
588 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
589 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
590 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
591 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
592 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
593 เล็ก สีคง 2
594 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
595 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
596 นภาพร หงษ์ภักดี 2
597 ทองดี สีสันต์ 2
598 รัชดา โสภาคะยัง 2
599 จิตกร ผลโยญ 2
600 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
601 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
602 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
603 วัชรี ศรีคำ 2
604 สมภพ สนองราษฎร์ 2
605 ศจี สุวรรณศรี 2
606 ศิรินุช จินดารักษ์ 2
607 กัลยา ปรีชานุกูล 1
608 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 1
609 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
610 นิคม นาคสุพรรณ 1
611 วรสันติ์ โสภณ 1
612 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
613 วัชรากร ใจตรง 1
614 เมธินี รัตรสาร 1
615 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
616 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
617 ญาณิศา รัตอาภา 1
618 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
619 มณี วิทยานนท์ 1
620 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
621 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
622 จิตตรา ยี่เสง 1
623 สุภิชญา สนทรสุม 1
624 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
625 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
626 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
627 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
628 สมหมาย แม้นมณี 1
629 ละม้าย ทองบุญ 1
630 อรพิน เสละคร 1
631 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
632 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
633 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
634 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
635 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
636 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
637 เกตุการ ดาจันทา 1
638 ซุกรี หะยีสาแม 1
639 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
640 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
641 พัน ยี่สิ้น 1
642 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
643 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
644 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
645 โสภิตา ขำรอด 1
646 เนริสา คุณประทุม 1
647 ศศิมา เจริญกิจ 1
648 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
649 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
650 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
651 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
652 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
653 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
654 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
655 ปรียา แก้วพิมล 1
656 สมศรี จินตนสนธิ 1
657 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
658 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
659 อารีย์ ชูดำ 1
660 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
661 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
662 สวัสดี ยอดขยัน 1
663 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
664 กนกพร ภาคีฉาย 1
665 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
666 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
667 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
668 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
669 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
670 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
671 รัตนา สดุดี 1
672 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
673 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
674 สหัถยา ทองสาร 1
675 กำแหง วัฒนเสน 1
676 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
677 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
678 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
679 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 1
680 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
681 นงนุช บุญยัง 1
682 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
683 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
684 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
685 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
686 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
687 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
688 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
689 พัชรียา ไชยลังกา 1
690 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
691 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
692 พวงเพชร วารีย์ 1
693 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
694 ลักษณา ไชยมงคล 1
695 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
696 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
697 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
698 วิภาวี คงอินทร์ 1
699 แสงชัย นทีวรนารถ 1
700 สุธรรม สุขมณี 1
701 สมยศ ทุ่งหว้า 1
702 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
703 ติ๊ก แสนบุญ 1
704 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
705 สุธิดา แจ่มใส 1
706 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
707 วนิดา แซ่จึง 1
708 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
709 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
710 สุธาทิพย์ มากมี 1
711 อรุณี เหมะธุลิน 1
712 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
713 วินัย กิตติดำเกิง 1
714 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
715 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
716 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
717 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
718 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
719 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
720 ทัศนีย์ นะแส 1
721 พรทิวา คงคุณ 1
722 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
723 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
724 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
725 A. Maeros 1
726 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
727 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
728 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
729 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
730 สมพร ตั๊นสกุล 1
731 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
732 วิษณุ ธงไชย 1
733 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
734 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
735 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
736 P. Sophanodora 1
737 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
738 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
739 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
740 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
741 อังคณา เธียรมนตรี 1
742 เกษิณี เพชรศรี 1
743 โขมพักตร์ มณีวัต 1
744 ชญานุช แสงวิเชียร 1
745 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
746 จามรี เสมา 1
747 C. Tantikitti 1
748 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
749 S. Mahankij 1
750 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
751 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
752 ปารมี ทองสุกใส 1
753 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
754 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
755 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
756 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
757 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
758 อังคณา วังทอง 1
759 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
760 พจน์ ไชยเสนา 1
761 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
762 วิภาวดี ประสาททอง 1
763 ธเนศ รัตนวิไล 1
764 สุชาดา สัญญา 1
765 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
766 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
767 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
768 ประนอม แซ่จึง 1
769 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
770 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
771 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
772 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
773 รัตนา ทองย้อย 1
774 สมบัติ โนพิชัย 1
775 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
776 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
777 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
778 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
779 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
780 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
781 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
782 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
783 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
784 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
785 วิชัย หวังวโรดม 1
786 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
787 วรพจน์ ประชาเสรี 1
788 ศศิกานต์ กาละ 1
789 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
790 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
791 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
792 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
793 นพมาศ นามแดง 1
794 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
795 พัชรดา อมาตยกุล 1
796 วิริยา พรมกอง 1
797 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
798 สริน ศรีปรางค์ 1
799 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 1
800 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
801 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
802 นางสาววิริยา พรมกอง 1
803 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
804 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
805 ถาวร สุภาพรม 1
806 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
807 วิริยา อ่อนสอาด 1
808 สุกัญญา ศรีสง่า 1
809 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
810 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
811 ธนัช กนกเทศ 1
812 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
813 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
814 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
815 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
816 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
817 สุกัญญา เจริญพร 1
818 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
819 วารุณี มะรุมดี 1
820 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
821 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
822 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
823 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
824 ช่อเพชร พานระลึก 1
825 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
826 คำรพ รัตนสุต 1
827 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
828 บัณฑูร เวียงมูล 1
829 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
830 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
831 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
832 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
833 ปารวี กาญจนประโชติ 1
834 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
835 สมยศ มีสุข 1
836 คณิตา กายะสุต 1
837 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
838 อดิเรก รักคง 1
839 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
840 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
841 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
842 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
843 บุญเรือง คำศรี 1
844 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
845 รุ่งแสง นาครำไพ 1
846 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
847 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
848 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
849 อัญชลี ฐานวิสัย 1
850 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
851 จิตรานันท์ สมพร 1
852 รตนนท์ โชติมา 1
853 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
854 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
855 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
856 HELMUT JOSEF DURRAST 1
857 เทวิน ธนะวงษ์ 1
858 จตุพร เงินคำ 1
859 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
860 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
861 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
862 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
863 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
864 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
865 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
866 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
867 นิอร จิรพงศธรกุล 1
868 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
869 ประยูร ด้วงศิริ 1
870 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
871 อภิญญา รัตนไชย 1
872 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
873 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
874 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
875 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
876 สมเกียรติ นาคกุล 1
877 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
878 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
879 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
880 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
881 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
882 เกศรา เสนงาม 1
883 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
884 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
885 สมพงศ์ โอทอง 1
886 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
887 นาวี กังวาลย์ 1
888 สนธยา นุ่มท้วม 1
889 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
890 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
891 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
892 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
893 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
894 อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล 1
895 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
896 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
897 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
898 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
899 อธิป สกุลเผือก 1
900 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
901 สมบัติ พุทธจักร 1
902 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
903 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 1
904 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
905 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
906 นิตยา วานิกร 1
907 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
908 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
909 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
910 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
911 เดโช นิยมพันธ์ 1
912 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
913 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
914 โสพล บุตรงาม 1
915 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
916 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
917 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
918 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
919 หัสวิภา หมายมั่น 1
920 พรชัย สถิรปัญญา 1
921 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
922 สุภชัย หาทองคำ 1
923 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
924 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
925 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
926 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
927 อดิศร เสมแย้ม 1
928 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
929 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
930 นัยนา บัวเขียว 1
931 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
932 นิตยา ศรีใส 1
933 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
934 ศรัญญู ชูศรี 1
935 กรชนก แก่นคำ 1
936 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
937 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
938 อรนุช ปวงสุข 1
939 ไพรชล อินทนูจิต 1
940 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
941 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
942 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
943 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
944 สัตยา บุญรัตนชู 1
945 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
946 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
947 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
948 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
949 เริงวิทย์ บุญโยม 1
950 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
951 อุทัย ไทยเจริญ 1
952 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
953 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
954 วิมล ตันติไชยากุล 1
955 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
956 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
957 Khairani Idah Mokhtar 1
958 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
959 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
960 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
961 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
962 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
963 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
964 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
965 วรงค์ นัยวินิจ 1
966 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
967 เกศริน มณีนูน 1
968 รัตนาพร จันทุมา 1
969 กิตติมา ศิลปษา 1
970 จรวยพร แสนทวีสุข 1
971 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
972 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
973 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
974 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
975 ฉัตรฤดี ศิริลำดวน 1
976 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
977 ธีรวุฒิ มาประชา 1
978 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
979 กาญจนา มหาพล 1
980 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
981 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
982 มณฑา จาฏุพจน์ 1
983 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
984 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
985 รวมพร นิคม 1
986 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
987 ประณีต รอดแสง 1
988 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
989 พฤกษ์ เถาถวิล 1
990 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
991 รัญชนา สินธวาลัย 1
992 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
993 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
994 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
995 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
996 เดือนแรม เงินทอง 1
997 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
998 สรศักดิ์ มณีขาว 1
999 ศุภชัย มหาเสย 1
1000 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
1001 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
1002 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
1003 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
1004 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
1005 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
1006 เฉลียว บุญมั่น 1
1007 กษมา เจนวิจิตร 1
1008 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
1009 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
1010 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
1011 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
1012 สุรชัย สุวรรณลี 1
1013 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
1014 ปริญญา สุขาวห 1
1015 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
1016 โครงการวิจัย NRU 1
1017 สุนทร วงษ์ศิริ 1
1018 แวอาแซ แวหามะ 1
1019 ศิราณี จุโฑปะมา 1
1020 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
1021 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
1022 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
1023 นุจรินทร์ ภูธา 1
1024 วัสสา คงนคร 1
1025 ลัคนา จันทร์ลอย 1
1026 เจริญ ภคธีรเธียร 1
1027 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
1028 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
1029 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
1030 วิจิตร เกิดผล 1
1031 อยุทธ์ นิสสภา 1
1032 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
1033 ฮาลาล 1
1034 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
1035 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
1036 ไท แสงเทียน 1
1037 อารยา โพธิสรณ์ 1
1038 วิชิต สมบัติ 1
1039 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
1040 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
1041 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
1042 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
1043 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
1044 นัฐ ตัณศิลา 1
1045 Emad A.M. EL-Dardiry 1
1046 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
1047 อ้อย พลแสน 1
1048 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
1049 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
1050 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
1051 วิภา แซ่เซี้ย 1
1052 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
1053 พจมาลย์ โตเทียม 1
1054 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
1055 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
1056 อุษา ศรีใส 1
1057 สุชน คชาทอง 1
1058 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
1059 เดโช ทองอร่าม 1
1060 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
1061 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
1062 ชนาธิศ ซาเสน 1
1063 สุรนี แก้วกลม 1
1064 ราเชนทร์ บุญทัน 1
1065 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
1066 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
1067 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
1068 สุรพงศ์ บางพาน 1
1069 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
1070 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
1071 สุปิยา ทาปทา 1
1072 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
1073 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
1074 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
1075 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
1076 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
1077 อริสรา อิสสะรีย์ 1
1078 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
1079 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
1080 ทองคำ กิริยะ 1
1081 วิมลศิริ อมรชัย 1
1082 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
1083 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
1084 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
1085 ธิดารัตน์ จุทอง 1
1086 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
1087 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
1088 วันชัย ขันนาม 1
1089 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
1090 เจริญ ชุมมวล 1
1091 สายสุนี ชัยมงคล 1
1092 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
1093 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
1094 อนุชิต พลับรู้การ 1
1095 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
1096 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
1097 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
1098 ปาจารีย์ ทองงอก 1
1099 ประชา คำภักดี 1
1100 กรชนก บุญพอ 1
1101 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
1102 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
1103 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
1104 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
1105 สุมาลี หอศิริธรรม 1
1106 วาสนา พิทักษ์พล 1
1107 นิรมล รังสยาธร 1
1108 บงกช สุขอนันต์ 1
1109 ผดุง กิจแสวง 1
1110 หมิง ฟุก ลี 1
1111 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
1112 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
1113 จิรายุ สินศิริ 1
1114 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
1115 โชติ จิตรังษี 1
1116 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
1117 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
1118 อรุณี ยี่ทอง 1
1119 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
1120 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
1121 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
1122 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
1123 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
1124 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
1125 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
1126 วรสิทธิ์ โทจำปา 1
1127 นพนันท์ ลาธุลี 1
1128 ปรัชญา มุขดา 1
1129 สิริญาพร สงคง 1
1130 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
1131 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
1132 สุรพล อารีย์กุล 1
1133 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
1134 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
1135 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
1136 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
1137 อรุณี ทองอ่อน 1
1138 วัชรายุทธ ลำดวน 1
1139 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
1140 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
1141 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
1142 ดวงตะณา วังกุล 1
1143 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
1144 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
1145 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
1146 วิระพันธ์ สีหานาม 1
1147 จิตรา วราอัศวปติ 1
1148 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
1149 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
1150 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
1151 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
1152 อรนิช แสงจันทร์ 1
1153 ทวีพร บัวทอง 1
1154 จิราพร เพชรรัตน์ 1
1155 นันธชา ไฝทอง 1
1156 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
1157 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
1158 ประทับใจ พวงบุตร 1
1159 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
1160 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
1161 เกรียงไกร โชประการ 1
1162 ยุพา กาฬเนตร 1
1163 อุดมพร แพ่งนคร 1
1164 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
1165 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
1166 กาญจน ชินนาค 1
1167 อัญชลี สำเภา 1
1168 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
1169 สนม โนนกลาง 1
1170 บงกช บุญเพ็ชร 1
1171 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
1172 นริศรา แสงเทียน 1
1173 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
1174 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
1175 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
1176 กาญจนา ชินนาค 1
1177 ปาณมน วิยะชัย 1
1178 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
1179 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
1180 จิตใส 1
1181 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
1182 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
1183 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
1184 ชัช วงศ์สิงห์ 1
1185 อโณทัย จันภักดี 1
1186 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
1187 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
1188 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
1189 ศุภกร สีสันต์ 1
1190 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
1191 กนกพร ช่างทอง 1
1192 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
1193 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
1194 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
1195 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
1196 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
1197 สมพร นิลมณี 1
1198 ชวพจน์ ศุภสาร 1
1199 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
1200 กมลพร นครชัยกุล 1
1201 สุระ วุฒิพรหม 1
1202 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 115
3 2558 211
4 2557 80
5 2556 122
6 2555 120
7 2554 138
8 2553 174
9 2552 210
10 2551 270
11 2550 129
12 2549 101
13 2548 107
14 2547 64
15 2546 57
16 2545 27
17 2544 84
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
2 โครงการวิจัยและศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารฮาลาลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
3 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
4 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
6 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
7 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
8 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
9 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
10 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
11 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
12 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
13 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
14 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
15 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
16 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
17 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
18 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
19 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
20 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
21 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
22 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
24 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
25 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
26 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
27 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
28 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
29 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
30 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
31 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
32 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
33 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
34 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
35 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
36 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
38 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
39 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
40 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
41 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
42 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
43 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
44 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
45 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
46 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
47 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
48 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
49 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
50 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
51 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
52 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
53 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
54 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
55 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
56 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
57 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
58 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
59 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
60 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
61 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
62 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
63 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
64 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
65 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
66 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
67 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
68 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
69 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
70 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
71 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
72 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
73 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
74 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
75 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
76 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
77 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
78 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
79 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
80 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
81 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
82 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
83 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
84 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
85 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
86 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
87 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
88 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
89 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
90 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
91 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
92 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
93 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
94 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
95 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
96 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
97 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
98 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
99 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
100 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
101 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
102 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
103 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
104 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
105 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
106 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
107 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
108 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
109 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
110 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
111 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
112 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
113 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
114 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
115 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
116 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
117 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
118 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
119 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
120 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
121 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
122 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
123 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
124 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
125 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
126 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
127 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
128 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
129 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
130 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
131 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
132 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
133 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
134 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
135 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
136 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
137 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
138 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
139 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
140 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
141 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
142 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
143 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
144 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
145 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
146 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
147 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
148 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
149 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
150 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
151 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
152 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
153 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
154 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
155 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
156 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
157 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
158 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
159 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
160 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
161 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
162 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
163 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
164 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
165 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
166 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
167 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
168 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
169 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
170 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
171 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
172 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
173 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
174 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
175 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
176 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
177 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
178 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
179 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
180 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
181 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
182 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
183 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
184 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
185 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
186 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
187 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
188 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
189 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
190 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
191 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
192 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
193 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
194 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
195 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
196 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
197 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
198 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
199 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
200 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
201 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
202 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
203 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
204 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
205 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
206 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
207 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
208 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
209 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
210 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
211 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
212 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
213 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
214 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
215 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
216 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
217 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
218 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพ ของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของภาคเหนือ
219 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยม
220 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอลิอะคริลิกแอซิด
221 นวัตกรรมการแปรรูปโดแช่เยือกแข็งสำหรับแครกเกอร์ข้าวพร้อมอบชนิดไม่มีกลูเตน
222 นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่โดยใช้ไคโตซาน-อนุภาคนาโนเงินคอมโพไซต์
223 การสังเคราะห์สีเขียวของอนุภาคนาโนเงินบนถ่านกัมมันต์โดยใช้สารสกัดจากเปลือกกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม
224 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระและจุดตรึงคู่พีพีเอฟแบบไม่อิสระในปริภูมิบานาค
225 การศึกษาความสัมพันธ์ของ Actin cytoskeleton ต่อการกระตุ้น และ การดึง signaling molecules บริเวณ T cell receptor
226 การปนเปื้อนของ Escherichia coli ที่ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะในน้ำทิ้งจากฟาร์มและการกระจายสู่สิ่งแวดล้อม
227 ผลของเปปไทด์ออกฤทธิ์ที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ต่อการยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากเซลล์แมคโครฟาจ
228 ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ควบคุมตัวหนอนแมลงวัน
229 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง
230 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก1
231 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรสองชั้น
232 การผลิตกรดไขมันจำเป็นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วย เชื้อจุลินทรีย์ Thraustochytrids
233 การลดอุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก
234 การศึกษาแบคเทอริโอเฟจเพื่อใช้พัฒนาเป็นวิธีตรวจสอบสำหรับเชื้อ A.baumannii ที่ดื้อยา
235 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข่าในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
236 ผลของตำรับน้ำตรีผลาต่อเซลล์เพาะเลี้ยงทีลิมพ์โฟบลาสต์ของมนุษย์
237 คาร์บอนฟุตปริ้นต์เพื่อการวางแผนจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมน้ำตาล
238 การทดสอบสมรรถนะตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผง เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
239 ผลของการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่นต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงหน้าที่ ลักษณะทางเคมีและกายภาพของรำข้าวระหว่างการเก็บรักษา
240 ผลของอ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำต่อเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสในเซลล์ประสาท
241 การศึกษาผลของอายุการเก็บต่อคุณภาพน้ำมัน และผลของการสกัดต่อปริมาณและคุณภาพของไฟโตเคมมิคอลของน้ำมันเมล็ดต้นหูกวาง
242 การพัฒนาน้ำตาลอ้อยผงบรรจุซองและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
243 การพัฒนาโครงสร้างรูพรุนไฟโบรอินสามมิติจากรังไหมเหลืองสำหรับรักษาข้อเข่าเสื่อม
244 การรวบยอดยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามชนิดจากข้าวสายพันธุ์ข้าวผสมกลับ BC4F3-4 ((Rathu Heenati/KDML105) X Chai Nat 1) และ ((Abhaya/KDML105) X Chai Nat 1)
245 การพัฒนาชุดทดสอบโปรตีนที่ละลายน้ำสำหรับยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารา
246 ความเหมาะสมของไม้ไผ่ที่ผ่านการรักษาเนื้อไม้ด้วยน้ำยา CCA ต่อการนำมาใช้สร้างโรงเรือนทางการเกษตร
247 กระบวนการสาหรับการหาเซตคาตอบของแบบจาลองดุลยภาพเชิงผสมโดยการประยุกต์ทฤษฎีบทจุดตรึง
248 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันซึ่งสอดคล้องเงื่อนไขคอนแทรกทีฟแบบอ่อนในปริภูมิ G-เมตริก
249 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านแผ่น
250 การเตรียม สมบัติความร้อนและเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพของเส้นใยใบสับปะรดและพอลิแลคติกแอซิด
251 การมีอยู่จริงของผลเฉลยสำหรับปัญหาอสมการกึ่งการแปรผันซึ่งถูกควบคุมโดยการส่งแบบหลายค่า
252 กิจกรรมการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือจากปลา
253 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทติย์แบบผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
254 ผลของสารเคลือบผสมไคโตซานและสารสกัดสาหร่ายสไปโรไจราในการต้าน จุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
255 การศึกษาคุณสมบัติเชิงสมรรถนะของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
256 ผลของสารสกัดจากเห็ดนางฟ้าในการเป็นสารต้านออกซิเดชั่นและผลของการบรรจุต่อความคงตัวของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในปลาช่อนแดดเดียว
257 การพัฒนาระบบการแกะสลักขึ้นรูปแบบเสมือน JewelSense เพื่อใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ
258 ฮอร์โมนเพศหญิงและการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกันในโรคปริทันต์ และหญิง ตั้งครรภ์
259 จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารัฐควบคุมน้ำบาดาลทั้งหมด
260 การเตรียมและสมบัติทางแสงของสารฟอสฟอร์ซิงค์ออกไซด์ที่ทำการเจือด้วย ยูโรเปียมไอออนด้วยวิธีทางเคมี
261 ผลของการใช้วิธีสุญญากาศต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลไม้กึ่งแห้ง
262 การรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ถูกตรึงในผลไม้แท่งเปลี่ยนรูป
263 ผลของ Rhizopus oligosporus ต่อรูปแบบไอโซฟลาโวนในเต้าหู้ยี้หมัก
264 การศึกษาผลของสารเคมีผสมเพิ่มต่อการหดตัวของคอนกรีต
265 การเกิดของโครงสร้างเฟสและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคเผาไหม้
266 การจำแนกเพศอินทผลัมไทย (แม่โจ้36) โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
267 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3-xBi0.5K0.5TiO3–yBiFeO 3 ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้
268 ความโน้มถ่วงแบบสเกลาร์คู่ควบกับเรขาคณิต
269 การลดอุณหภูมิในการเตรียมผงผลึกสารจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริก
270 ผลของตัวทำละลายและน้ำหนักโมเลกุลต่อพฤติกรรมการเกิดเจลของคอนจูเกตพอลิเมอร์
271 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และสภาพอวกาศแวดล้อมที่วัดได้จากยานอวกาศ สถานีตรวจวัดอนุภาคทั่วโลกและสถานีตรวจวั้ดนิวตรอนสิรินธรในประเทศไทย
272 การพัฒนา affinity column chromatography ในการศึกษา synergistic effect ของสาร shatavarins ในรากสามสิบ
273 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์พืชสกุลไก่แดงในหลอดทดลองเพื่อการค้าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
274 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์เทียนแสลงหลวง (Impatien salaengensis T. Shimuzu; Balsaminaceae) ในสภาพปลอดเชื้อ
275 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก
276 การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณสารไดคลอร์วอสตกค้างในผักและผลไม้แบบเฉพาะเจาะจงและเทียบแถบสีมาตรฐาน
277 การพัฒนายาเม็ดมาทริกซ์ลอยตัวโดยใช้เทคนิคการระเหิด
278 รหัสไซคลิกเหนือบางริงพหุนาม
279 วัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการใช้ยาของบุคคลากรการแพทย์: การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
280 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ ร่วมกับการแยกแบบอิเล็กโทรไคเนทิกจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
281 การสร้างหนังกำพร้าในหลอดทดลอง
282 การเหนี่ยวนำให้เกิดฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้เซลล์ลูกผสมที่เตรียมจาก allogeneic human bile duct epithelial carcinoma cell line, HuCCA-1 กับ dendritic cells ของคนปกติ
283 การประเมินศักยภาพย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตร กลุ่ม Polychlorinated biphenyls (PCB's) โดยเห็ดรา
284 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้แนวคิดการประเมินความจำเป็นทางสุขภาพ
285 ผลของสารสกัดพรมมิซาโปนินสูงต่อระบบประสาทโคลิเนอจิกในสมองสัตว์ตัวแบบโรคอัลไซเมอร์
286 เทคนิคการวิเคราะห์วีดีโอเพื่อตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
287 การศึกษาผลของสารประกอบทางเคมีจากสมุนไพรไทย ที่มีต่อพยาธิใบไม้ในลำไส้ขนาดเล็ก ระยะติดต่อ ในหลอดทดลอง
288 การพัฒนาหน่วยผลิตน้ำสะอาดในการย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
289 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดยีนโพลีเมอร์ฟิซึมในระบบสารสื่อประสาทแกมมาอะมิโนบิวทาริคแอซิคและภาวะติดสารเสพติด
290 ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวรับฮอร์โมน Follicle stimulating hormone และฮอร์โมน Lutinizing hormone ในอัณฑะของหนูแรท
291 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นภาคเหนือ
292 ผลของยาทาภายนอกสารสกัดสมุนไพรพีปลีในรูปอนุภาคไขมันแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ค้ำจุนระบบประสาทในสมองและไขสันหลังของหนูทดลองตัวแบบความเจ็บปวดชนิด neuropathic pain
293 ไฮโดรเจล “ฉลาด” ชนิดคาร์บอกซีเมทิลไคโตซานกร๊าฟด้วยพอลิอะคริลิกแอซิดและพอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด์
294 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ตัวดูดซับประสิทธิภาพสูงจากฟางข้าว สำหรับการบำบัดน้ำทิ้ง
295 การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรร่วมกับการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการหมักร่วมแบบไร้อากาศ
296 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระสำหรับฟังก์ชันในปริภูมิบานาค
297 การสังเคราะห์คอมโพไซต์แป้งเม็ดทุเรียน-อนุภาคนาโนเซลลูโลสและ ประสิทธิผลของการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แอกทีฟ
298 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาหอยนางรม (Crassostrea belcheri) ในสภาวะต่าง ๆ
299 การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้
300 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความต้านทานต่อเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา
301 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบต่อเนื่อง
302 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
303 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
304 การเตรียม และการประเมินคุณสมบัติ ฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดใบฝรั่งที่มีสาร ellagic acid และ quercetin ในปริมาณสูง
305 การเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพาราโดยใช้แก๊สเอทธิลีนภายใต้ความแปรปรวนของภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทย
306 การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
307 ผลของ fungal treatment ต่อการย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก และสมรรถภาพการผลิตของแพะขุน
308 ผลของ fungal treatment ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนโดยวิธี in sacco ของทางใบปาล์มน้ำมัน
309 โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลาหมอไทย (Anabas testudineus) และปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)
310 การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของทางใบปาล์มน้ำมันโดยใช้การหมักย่อยของจุลินทรีย์เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
311 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
312 การคัดแยกแบคทีเรียแลกติกเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตแหนมไก่ฮาลาล
313 เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติด้วยระบบสมองกลฝังตัว
314 การออกแบบและสร้างเครื่องกรีดยางพาราเพื่อรองรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
315 วัสดุสำหรับสร้างมีดกรีดยางเพื่อรองรับเครื่องกรีดยางพาราระบบควบคุมอัตโนมัติ
316 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมบรรยากาศและคัดขนาดผงโลหะสำหรับเครื่องอะตอมไมเซอร์แบบใช้หลักการหมุนเหวี่ยงเพื่อใช้ในการผลิตผงโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมขนาดละเอียดและมีออกซิเจนเจือปนในปริมาณต่ำ
317 การศึกษาเสถียรภาพและการปรับปรุงเสถียรภาพของตลิ่งคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
318 ผลของไคโตซานต่อระดับของโมเลกุลส่งสัญญาณ (SA, JA และ ABA) และการแสดงออกของ marker genes ในระบบป้องกันตนเองของยางพารา
319 การผลิตไบโอเอทานอลจากเปลือกสับปะรดด้วยยีสต์ขนมปังและการผลิตเยื่อกระดาษจากของเสียในกระบวนการ
320 การศึกษาความหลากชนิดของกล้วยไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
321 การเตรียมและสมบัติของยางฟองน้ำย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เตรียมจากยางธรรมชาติและแป้ง
322 การคัดแยกและคัดเลือกเชื้อราไขมันสูงเพื่อประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนวัสดุเศษเหลือลิกโนเซลลูโลสโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มให้เป็นน้ำมันสำหรับผลิตไบโอดีเซล
323 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ปราศจากกลิ่นคาวและกลิ่นรสโคลนจากปลาน้ำจืดและปลาทะเล
324 กลไกการสลาย amyloid beta โดยเซลล์ไลน์ที่ผลิต chimeric TTR และการผลิตเซลล์ต้นกำเนิดที่ผลิต chimeric TTR
325 การวิเคราะห์อิทธิพลของอัตราความเครียดต่อความแข็งแรงของดินเหนียวอ่อนทะเล: กรณีศึกษาดินเหนียวปากพนัง
326 ผลของสารประกอบเชิงซ้อน ethaRAPTA ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมที่มีโปรตีนบีอาร์ซีเอวันบกพร่อง
327 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดต่อกลุ่มอาการเมตาบอลิคในสตร