ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 สุทิสา ถาน้อย 17
3 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
4 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 15
5 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
6 จรัญ บุญกาญจน์ 15
7 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
8 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
9 เสมอ ถาน้อย 14
10 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
11 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 14
12 วารินทร์ พิมพา 14
13 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
14 วรี ติยะบุญชัย 13
15 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
16 สายัณห์ สดุดี 13
17 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
18 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
19 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 11
20 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
21 ชาคริต โพธิ์งาม 11
22 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
23 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
24 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
25 ศิริพงษ์ เปรมจิต 11
26 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
27 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
28 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
29 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
30 มงคล ปุษยตานนท์ 10
31 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
32 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
33 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
34 วรัญญู ศรีเดช 10
35 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
36 ธีระชัย บงการณ์ 9
37 กณิตา ธนเจริญชณภาส 9
38 ดวงพร เปรมจิต 9
39 จารุภา วิโยชน์ 9
40 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
41 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
42 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
43 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
44 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
45 กาญจนา พยุหะ 8
46 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
47 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
48 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
49 จรัสศรี นวลศรี 8
50 สุขฤดี สุขใจ 8
51 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
52 ปรีชา บุญจูง 8
53 ธำรงค์ อมรสกุล 8
54 อดิศร รัตนพันธ์ 8
55 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
56 กิจการ พรหมมา 8
57 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
58 เถวียน วิทยา 8
59 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
60 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
61 โสเพ็ญ ชูนวล 8
62 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
63 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
64 กำพล ประทีปชัยกูร 8
65 อนุสรณ์ วรสิงห์ 7
66 อุดม ทิพราช 7
67 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
68 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
69 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
70 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
71 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
72 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
73 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
74 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
75 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
76 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
77 สมชาย มณีวรรณ์ 7
78 วิภา หอมหวล 7
79 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
80 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
81 อุทัย อันพิมพ์ 7
82 ปิ่น จันจุฬา 7
83 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
84 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
85 พนาลี ชีวกิดาการ 7
86 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
87 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
88 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
89 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 7
90 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
91 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
92 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
93 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
94 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
95 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
96 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
97 วินิช พรมอารักษ์ 6
98 สัมฤทธิ์ โม้พวง 6
99 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
100 สายศิริ มีระเสน 6
101 สุรีพร เกตุงาม 6
102 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
103 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
104 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
105 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
106 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
107 สุขอังคณา ลี 6
108 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
109 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
110 สุพล สำราญ 6
111 รักษิณา พลสีลา 6
112 ปวีนา น้อยทัพ 6
113 ชุติมา ตันติกิตติ 6
114 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
115 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
116 อรัญ งามผ่องใส 6
117 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
118 รวี เถียรไพศาล 6
119 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
120 สมหมาย ชินนาค 6
121 กิจการ ศุภมาตย์ 6
122 มุทิตา มีนุ่น 6
123 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
124 อนันต์ อุ่นอรุณ 6
125 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
126 อรระวี คงสมบัติ 6
127 ศุภกร ภู่เกิด 5
128 เหมวรรณ เหมะนัค 5
129 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
130 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 5
131 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
132 นันทกา โกรานา 5
133 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
134 สุรัตน์ บุญผ่อง 5
135 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 5
136 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
137 ชริดา ปุกหุต 5
138 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
139 วสันต์ หล้าสร้อย 5
140 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
141 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
142 สถาพร โภคา 5
143 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
144 อัมพร เวียงมูล 5
145 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
146 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
147 รัตนา สนั่นเมือง 5
148 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
149 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
150 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
151 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
152 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
153 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
154 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
155 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
156 จรรยา อินทมณี 5
157 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
158 ชาคริต ทองอุไร 5
159 จิราภรณ์ โตจรัส 5
160 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
161 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
162 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
163 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
164 วันดี ทาตระกูล 5
165 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
166 ดวงกมล ขันธเลิศ 5
167 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
168 มยุรี กระจายกลาง 5
169 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
170 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
171 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
172 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
173 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
174 ดามรัศมน สุรางกูร 5
175 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
176 พีระพล วอง 4
177 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
178 อัษฎางค์ พลนอก 4
179 ประทีป วรรณิสสร 4
180 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 4
181 ธนพล เพ็ญรัตน์ 4
182 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
183 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 4
184 สมยศ พลับเที่ยง 4
185 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
186 อนามัย นาอุดม 4
187 ศศิวิมล จิตรากร 4
188 นงนุช โอบะ 4
189 ธวัช สุริวงษ์ 4
190 นงเยาว์ เมืองดี 4
191 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
192 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
193 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
194 กฤช สมนึก 4
195 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
196 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
197 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
198 รักชาติ ไตรผล 4
199 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
200 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
201 เกริกชัย ทองหนู 4
202 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
203 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 4
204 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
205 ไกรศักดิ์ เกษร 4
206 จรูญ สารินทร์ 4
207 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
208 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
209 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
210 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
211 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
212 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
213 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
214 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
215 อนุชา แก้วพูลสุข 4
216 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
217 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
218 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
219 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
220 นัทที พัชราวนิช 4
221 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
222 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
223 วิริยะ ทองเรือง 4
224 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
225 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
226 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
227 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
228 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
229 วภากร ศิริวงศ์ 4
230 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
231 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
232 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
233 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
234 สมปอง เตชะโต 4
235 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
236 วาสนา ฉัตรดำรง 4
237 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
238 เจริญ นาคะสรรค์ 4
239 ทิพวรรณ ทองสุข 4
240 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
241 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
242 กิตติ เจิดรังษี 4
243 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
244 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
245 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
246 สันทัด วิเชียรโชติ 4
247 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 4
248 ศรีสุดา กวยาสกุล 4
249 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
250 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
251 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
252 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
253 ภูธร แคนยุกต์ 4
254 จินตนา นภาพร 4
255 ระพีพร เรืองช่วย 3
256 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
257 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
258 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
259 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
260 นิวัต เมืองแก้ว 3
261 พรอุษา จิตพุทธิ 3
262 ลลิตกร พรหมมา 3
263 วันดี อุดมอักษร 3
264 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
265 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
266 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
267 ชุติมา ทองแก้ว 3
268 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
269 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
270 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
271 นิภาภัทร เจริญไทย 3
272 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
273 ศศิธร พุมดวง 3
274 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
275 วันทนา เหรียญมงคล 3
276 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
277 มงคล แซ่หลิม 3
278 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
279 ดวงพร คันธโชติ 3
280 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
281 วัชรี เที่ยงอยู่ 3
282 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
283 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
284 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
285 นันทา เชิงเชาว์ 3
286 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
287 กิติพร โชประการ 3
288 นารีรัตน์ มูลใจ 3
289 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
290 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
291 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
292 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
293 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
294 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
295 นท แสงเทียน 3
296 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 3
297 ลักษณา เจริญใจ 3
298 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
299 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
300 ธนภร ทวีวุฒิ 3
301 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
302 อิทธิพล วรพันธ์ 3
303 อรอินทุ์ ประไชโย 3
304 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
305 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
306 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
307 อภิญญา เอกพงษ์ 3
308 วิจิตร อุดอ้าย 3
309 เนติ วระนุช 3
310 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
311 ทินกร แก้วอินทร์ 3
312 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
313 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
314 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
315 ชำนาญ แก้วมณี 3
316 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 3
317 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 3
318 อุทัย วิชัย 3
319 ดรอุทัย วิชัย 3
320 นิติกร พรหมดวง 3
321 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
322 จำเป็น อ่อนทอง 3
323 บรรชา บุดดาดี 3
324 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
325 กังวาน ธรรมแสง 3
326 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
327 สุดารัตน์ หอมหวล 3
328 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
329 นิรัช สุดสังข์ 3
330 วันชัย อินทิแสง 3
331 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
332 ธวัชชัย ปลูกผล 3
333 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
334 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
335 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
336 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 3
337 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
338 ธีระพล ศรีชนะ 3
339 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
340 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
341 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
342 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
343 พรทิพย์ ศรีแดง 3
344 นิโลบล นาคพลังกูล 3
345 อิบรอเฮม ยีดำ 3
346 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
347 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
348 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
349 ขวัญจิตร สันติประชา 3
350 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
351 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
352 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
353 สุธิรา เลิศตระกูล 3
354 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
355 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
356 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
357 วราพร วรรณนา 3
358 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
359 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
360 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
361 อินทร์ ศาลางาม 3
362 พายัพ มาศนิยม 3
363 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
364 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
365 ประณีต ส่งวัฒนา 3
366 ขนิษฐา นาคะ 3
367 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
368 อาซีซัน แกสมาน 3
369 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
370 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
371 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
372 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
373 กิจจา สว่างเจริญ 3
374 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
375 จักรี ทองเรือง 3
376 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
377 สมสมร ชิตตระการ 3
378 มารีนา มะหนิ 3
379 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
380 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
381 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
382 สุธรรม นิยมวาส 3
383 สมพิศ คินทรักษ์ 3
384 ธนิยา เกาศล 2
385 นเรศ ซ่วนยุก 2
386 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
387 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
388 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
389 กรรณิการ์ สหกะโร 2
390 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
391 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
392 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
393 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
394 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
395 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
396 ศักดา สมกุล 2
397 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
398 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
399 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
400 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
401 วรรณพร คลังเพชร 2
402 ชาญ อินทร์แต้ม 2
403 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
404 นริศ ท้าวจันทร์ 2
405 สง่า ทับทิมหิน 2
406 เมธวี ศรีคำมูล 2
407 กรกช นาคคนอง 2
408 จินตนา กล่ำเทศ 2
409 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
410 จตุรพร รักษ์งาร 2
411 สุชาติ เชิงทอง 2
412 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
413 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
414 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
415 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
416 จรีพร เรืองศรี 2
417 นฤมล เถื่อนกูล 2
418 เศวต ไชยมงคล 2
419 อุดม พานทอง 2
420 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
421 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
422 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
423 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
424 พรพรหม จินตนา 2
425 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
426 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
427 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
428 วฤทธิ์ วิชกูล 2
429 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
430 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
431 สราวุธ จริตงาม 2
432 อัญชลี ศิริโชติ 2
433 เอกอมร เทพพรหม 2
434 ประนอม หนูเพชร 2
435 อุไร หัถกิจ 2
436 สุพิชญา จันทะชุม 2
437 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
438 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
439 นภาพร หงษ์ภักดี 2
440 สมภพ สนองราษฎร์ 2
441 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
442 รัชดา โสภาคะยัง 2
443 จิตกร ผลโยญ 2
444 วัชรี ศรีคำ 2
445 ศิรินุช จินดารักษ์ 2
446 จิตรดี ลุประสงค์ 2
447 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
448 นิภาวรรณ พองพรหม 2
449 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
450 อนุชา แยงไธสง 2
451 ใจแก้ว แถมเงิน 2
452 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
453 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
454 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
455 วาริณี พละสาร 2
456 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
457 สุกัญญา รอส 2
458 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
459 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
460 ปฐมศก วิไลพล 2
461 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
462 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
463 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
464 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 2
465 ประสิทธิ์ นครราช 2
466 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2
467 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
468 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
469 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
470 กัญชลี เจติยานนท์ 2
471 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
472 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
473 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
474 ทินน์ พรหมโชติ 2
475 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
476 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
477 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
478 พุทธพร แสงเทียน 2
479 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
480 นันทยา กระสวยทอง 2
481 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
482 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
483 อรัญญา มโนสร้อย 2
484 บุญส่ง แสงอ่อน 2
485 นงคราญ สระโสม 2
486 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
487 ศิริพรรณ สารินทร์ 2
488 วาสนา เหง้าเกษ 2
489 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
490 สิริมาส เฮงรัศมี 2
491 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
492 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
493 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
494 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
495 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 2
496 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
497 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
498 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
499 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
500 สุพรรณี ศรีอำพร 2
501 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
502 ภาวนา พนมเขต 2
503 นลิน เพียรทอง 2
504 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
505 พิทยา อดุลยธรรม 2
506 จารุวรรณ ขำเพชร 2
507 ประจัน มณีนิล 2
508 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
509 ปริตา ธนสุกาญจน์ 2
510 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
511 ทรงสุดา พรหมทอง 2
512 สมชาย พละสาร 2
513 ปราณี นางงาม 2
514 ทรงพร จึงมั่นคง 2
515 อารี วังมณีรัตน์ 2
516 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
517 วิภาวี เสาหิน 2
518 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
519 บงกช ประสิทธิ์ 2
520 อนุชิต สิงห์คำ 2
521 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
522 ศจี สุวรรณศรี 2
523 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
524 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
525 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
526 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
527 ทองดี สีสันต์ 2
528 อาคม ปาสีโล 2
529 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
530 ปรีชา ทุมมุ 2
531 เล็ก สีคง 2
532 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
533 วัลยา วิริยเสนกุล 2
534 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
535 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
536 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
537 ธวัช มณีผ่อง 2
538 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
539 โอรส รักชาติ 2
540 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
541 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
542 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
543 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
544 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
545 วัลลภ สันติประชา 2
546 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
547 สมาพร ศิริลาภ 2
548 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 2
549 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
550 อัจฉรา เพ็งหนู 2
551 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
552 วิรัช ทวีปรีดา 2
553 อินทิรา ซาฮีร์ 2
554 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
555 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
556 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
557 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
558 ชยุต นันทดุสิต 2
559 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
560 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
561 อมมี เบญจมะ 2
562 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
563 นภิสพร มีมงคล 2
564 เนตรนภา คู่พันธวี 2
565 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
566 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
567 จรัสดาว คงเมือง 2
568 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
569 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
570 วิวัฒน์ พิชญากร 2
571 วันดี สุทธรังษี 2
572 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
573 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
574 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
575 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
576 ภัทรียา วิสัยจร 2
577 พยอม รัตนมณี 2
578 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
579 แสวง วัชระธนกิจ 2
580 สอาด ริยะจันทร์ 2
581 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
582 สุรชัย จูมพระบุตร 2
583 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
584 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
585 สุภาวดี แก้วระหัน 2
586 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
587 ณรงค์ สามารถ 2
588 อลิษา หนักแก้ว 2
589 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
590 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
591 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
592 เนตรนภิส วรรณิสสร 2
593 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
594 กัญจนี พลอินทร์ 2
595 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
596 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
597 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
598 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
599 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
600 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
601 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
602 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
603 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 1
604 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
605 สนธยา นุ่มท้วม 1
606 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
607 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
608 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
609 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
610 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
611 อภิญญา รัตนไชย 1
612 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
613 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
614 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
615 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
616 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
617 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
618 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
619 ปารวี กาญจนประโชติ 1
620 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
621 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
622 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
623 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
624 สมยศ มีสุข 1
625 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
626 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
627 อดิเรก รักคง 1
628 อารีย์ ชูดำ 1
629 รุ่งแสง นาครำไพ 1
630 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
631 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
632 HELMUT JOSEF DURRAST 1
633 บุญเรือง คำศรี 1
634 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
635 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
636 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
637 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
638 วิภาวดี ประสาททอง 1
639 รัตนา ทองย้อย 1
640 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
641 ธเนศ รัตนวิไล 1
642 สมบัติ โนพิชัย 1
643 วรพจน์ ประชาเสรี 1
644 ศศิกานต์ กาละ 1
645 วิชัย หวังวโรดม 1
646 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
647 พจน์ ไชยเสนา 1
648 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
649 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
650 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
651 คณิตา กายะสุต 1
652 สุชาดา สัญญา 1
653 อังคณา วังทอง 1
654 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
655 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
656 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
657 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
658 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
659 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
660 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
661 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
662 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
663 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
664 เกศรา เสนงาม 1
665 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
666 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
667 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
668 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
669 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
670 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
671 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
672 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
673 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
674 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 1
675 เมธินี รัตรสาร 1
676 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 1
677 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
678 วรสันติ์ โสภณ 1
679 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
680 กัลยา ปรีชานุกูล 1
681 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
682 นิคม นาคสุพรรณ 1
683 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
684 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
685 สุภิชญา สนทรสุม 1
686 สมยศ ทุ่งหว้า 1
687 ติ๊ก แสนบุญ 1
688 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
689 มณี วิทยานนท์ 1
690 ญาณิศา รัตอาภา 1
691 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
692 จิตตรา ยี่เสง 1
693 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
694 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
695 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
696 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
697 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
698 ละม้าย ทองบุญ 1
699 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
700 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
701 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
702 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
703 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
704 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
705 ซุกรี หะยีสาแม 1
706 วัชรากร ใจตรง 1
707 พัน ยี่สิ้น 1
708 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
709 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
710 เกตุการ ดาจันทา 1
711 อรุณพร อิฐรัตน์ 1
712 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
713 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
714 ปรียา แก้วพิมล 1
715 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
716 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
717 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
718 โสภิตา ขำรอด 1
719 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
720 เนริสา คุณประทุม 1
721 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
722 เทวิน ธนะวงษ์ 1
723 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
724 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
725 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
726 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
727 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
728 จิตรานันท์ สมพร 1
729 รตนนท์ โชติมา 1
730 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
731 ศศิมา เจริญกิจ 1
732 อรุณี เหมะธุลิน 1
733 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
734 วินัย กิตติดำเกิง 1
735 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
736 สุธาทิพย์ มากมี 1
737 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
738 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 1
739 แสงชัย นทีวรนารถ 1
740 สหัถยา ทองสาร 1
741 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
742 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
743 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
744 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
745 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
746 กำแหง วัฒนเสน 1
747 สวัสดี ยอดขยัน 1
748 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
749 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
750 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
751 ดวงตะณา วังกุล 1
752 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
753 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
754 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
755 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
756 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
757 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
758 กนกพร ช่างทอง 1
759 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
760 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
761 อโณทัย จันภักดี 1
762 นริศรา แสงเทียน 1
763 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
764 สุระ วุฒิพรหม 1
765 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
766 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
767 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
768 สุธิดา แจ่มใส 1
769 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
770 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
771 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
772 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
773 ถาวร สุภาพรม 1
774 สุกัญญา ศรีสง่า 1
775 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
776 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
777 หมิง ฟุก ลี 1
778 ปาจารีย์ ทองงอก 1
779 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
780 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
781 นาวี กังวาลย์ 1
782 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
783 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
784 ประชา คำภักดี 1
785 กรชนก บุญพอ 1
786 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
787 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
788 เดโช ทองอร่าม 1
789 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
790 ราเชนทร์ บุญทัน 1
791 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
792 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
793 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
794 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
795 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
796 สุรพงศ์ บางพาน 1
797 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
798 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
799 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
800 นพนันท์ ลาธุลี 1
801 โชติ จิตรังษี 1
802 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
803 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
804 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
805 ธิดารัตน์ จุทอง 1
806 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
807 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
808 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
809 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
810 กาญจนา ชินนาค 1
811 สนม โนนกลาง 1
812 บงกช บุญเพ็ชร 1
813 อัญชลี สำเภา 1
814 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
815 วิมลศิริ อมรชัย 1
816 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
817 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
818 วันชัย ขันนาม 1
819 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
820 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
821 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
822 อริสรา อิสสะรีย์ 1
823 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
824 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
825 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
826 อัญชลี ฐานวิสัย 1
827 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
828 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
829 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
830 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
831 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
832 จตุพร เงินคำ 1
833 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
834 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
835 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
836 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
837 อธิป สกุลเผือก 1
838 นิอร จิรพงศธรกุล 1
839 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
840 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
841 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
842 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
843 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
844 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
845 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
846 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
847 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
848 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
849 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
850 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
851 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
852 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
853 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
854 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
855 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 1
856 รัตนา สดุดี 1
857 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
858 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
859 กนกพร ภาคีฉาย 1
860 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
861 สมเกียรติ นาคกุล 1
862 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
863 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
864 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 1
865 ช่อเพชร พานระลึก 1
866 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
867 บัณฑูร เวียงมูล 1
868 คำรพ รัตนสุต 1
869 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
870 ธนัช กนกเทศ 1
871 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
872 พัชรดา อมาตยกุล 1
873 วิริยา พรมกอง 1
874 นางสาววิริยา พรมกอง 1
875 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
876 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
877 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
878 สริน ศรีปรางค์ 1
879 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
880 สมหมาย แม้นมณี 1
881 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
882 ประนอม แซ่จึง 1
883 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
884 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
885 สมพงศ์ โอทอง 1
886 ประยูร ด้วงศิริ 1
887 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
888 นพมาศ นามแดง 1
889 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
890 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
891 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
892 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
893 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
894 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
895 วารุณี มะรุมดี 1
896 สุกัญญา เจริญพร 1
897 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
898 นงนุช บุญยัง 1
899 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
900 ไพรชล อินทนูจิต 1
901 อรนุช ปวงสุข 1
902 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
903 อดิศร เสมแย้ม 1
904 นัยนา บัวเขียว 1
905 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
906 นิตยา ศรีใส 1
907 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
908 กรชนก แก่นคำ 1
909 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
910 นิตยา วานิกร 1
911 โสพล บุตรงาม 1
912 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
913 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
914 เดโช นิยมพันธ์ 1
915 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
916 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
917 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
918 ไท แสงเทียน 1
919 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
920 นุจรินทร์ ภูธา 1
921 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
922 อ้อย พลแสน 1
923 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
924 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
925 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
926 ลัคนา จันทร์ลอย 1
927 ศิราณี จุโฑปะมา 1
928 วิจิตร เกิดผล 1
929 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
930 กาญจนา มหาพล 1
931 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
932 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
933 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
934 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
935 สุภชัย หาทองคำ 1
936 หัสวิภา หมายมั่น 1
937 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
938 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
939 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
940 ทวีพร บัวทอง 1
941 อรนิช แสงจันทร์ 1
942 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
943 นันธชา ไฝทอง 1
944 จิราพร เพชรรัตน์ 1
945 ยุพา กาฬเนตร 1
946 อุดมพร แพ่งนคร 1
947 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
948 ปริญญา สุขาวห 1
949 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
950 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
951 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
952 ประทับใจ พวงบุตร 1
953 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
954 Khairani Idah Mokhtar 1
955 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
956 กิตติมา ศิลปษา 1
957 วรงค์ นัยวินิจ 1
958 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
959 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
960 รัตนาพร จันทุมา 1
961 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
962 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
963 ธีรวุฒิ มาประชา 1
964 จรวยพร แสนทวีสุข 1
965 สัตยา บุญรัตนชู 1
966 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
967 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
968 อุทัย ไทยเจริญ 1
969 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
970 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
971 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
972 Emad A.M. EL-Dardiry 1
973 วิชิต สมบัติ 1
974 เจริญ ชุมมวล 1
975 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
976 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
977 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
978 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
979 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
980 ปรัชญา มุขดา 1
981 ทองคำ กิริยะ 1
982 ชนาธิศ ซาเสน 1
983 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
984 สุปิยา ทาปทา 1
985 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
986 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
987 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
988 สุรนี แก้วกลม 1
989 อุษา ศรีใส 1
990 สุชน คชาทอง 1
991 สิริญาพร สงคง 1
992 ปาณมน วิยะชัย 1
993 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
994 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
995 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
996 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
997 ศุภกร สีสันต์ 1
998 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
999 กาญจน ชินนาค 1
1000 กมลพร นครชัยกุล 1
1001 สมพร นิลมณี 1
1002 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
1003 จิตใส 1
1004 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
1005 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
1006 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
1007 ชวพจน์ ศุภสาร 1
1008 ชัช วงศ์สิงห์ 1
1009 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
1010 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
1011 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
1012 อรุณี ทองอ่อน 1
1013 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
1014 วนิดา แซ่จึง 1
1015 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
1016 สุมาลี หอศิริธรรม 1
1017 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
1018 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
1019 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
1020 สุรพล อารีย์กุล 1
1021 สุนทร วงษ์ศิริ 1
1022 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
1023 อารยา โพธิสรณ์ 1
1024 วิระพันธ์ สีหานาม 1
1025 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
1026 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
1027 วัชรายุทธ ลำดวน 1
1028 วาสนา พิทักษ์พล 1
1029 นิรมล รังสยาธร 1
1030 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
1031 วรสิทธิ์ โทจำปา 1
1032 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
1033 จิรายุ สินศิริ 1
1034 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
1035 สายสุนี ชัยมงคล 1
1036 อรุณี ยี่ทอง 1
1037 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
1038 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
1039 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
1040 บงกช สุขอนันต์ 1
1041 ผดุง กิจแสวง 1
1042 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
1043 อนุชิต พลับรู้การ 1
1044 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
1045 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
1046 สรศักดิ์ มณีขาว 1
1047 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
1048 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
1049 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
1050 วิภาวี คงอินทร์ 1
1051 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
1052 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
1053 พัชรียา ไชยลังกา 1
1054 อรัญญา เชาวลิต 1
1055 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
1056 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
1057 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
1058 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
1059 โขมพักตร์ มณีวัต 1
1060 อังคณา เธียรมนตรี 1
1061 พวงเพชร วารีย์ 1
1062 ลักษณา ไชยมงคล 1
1063 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
1064 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
1065 สุธรรม สุขมณี 1
1066 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
1067 นัฐ ตัณศิลา 1
1068 วิภา แซ่เซี้ย 1
1069 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
1070 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
1071 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
1072 โครงการวิจัย NRU 1
1073 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
1074 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
1075 วัสสา คงนคร 1
1076 ฮาลาล 1
1077 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
1078 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
1079 เจริญ ภคธีรเธียร 1
1080 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
1081 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
1082 แวอาแซ แวหามะ 1
1083 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
1084 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
1085 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
1086 พรทิวา คงคุณ 1
1087 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
1088 สมบัติ พุทธจักร 1
1089 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
1090 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
1091 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
1092 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
1093 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
1094 วิษณุ ธงไชย 1
1095 สมศรี จินตนสนธิ 1
1096 สมพร ตั๊นสกุล 1
1097 อรพิน เสละคร 1
1098 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
1099 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
1100 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
1101 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
1102 A. Maeros 1
1103 P. Sophanodora 1
1104 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
1105 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
1106 ปารมี ทองสุกใส 1
1107 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
1108 จามรี เสมา 1
1109 ชญานุช แสงวิเชียร 1
1110 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
1111 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
1112 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
1113 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
1114 S. Mahankij 1
1115 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
1116 C. Tantikitti 1
1117 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
1118 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
1119 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
1120 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
1121 รัญชนา สินธวาลัย 1
1122 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
1123 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
1124 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
1125 พรชัย สถิรปัญญา 1
1126 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
1127 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
1128 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
1129 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
1130 เกศริน มณีนูน 1
1131 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
1132 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
1133 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
1134 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
1135 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
1136 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
1137 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
1138 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
1139 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
1140 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
1141 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
1142 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
1143 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
1144 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
1145 มณฑา จาฏุพจน์ 1
1146 ประณีต รอดแสง 1
1147 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
1148 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
1149 อยุทธ์ นิสสภา 1
1150 ศรัญญู ชูศรี 1
1151 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
1152 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
1153 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
1154 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
1155 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
1156 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
1157 เริงวิทย์ บุญโยม 1
1158 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
1159 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
1160 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
1161 สุรชัย สุวรรณลี 1
1162 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
1163 กษมา เจนวิจิตร 1
1164 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
1165 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
1166 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
1167 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
1168 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
1169 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
1170 พฤกษ์ เถาถวิล 1
1171 เดือนแรม เงินทอง 1
1172 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
1173 รวมพร นิคม 1
1174 ศุภชัย มหาเสย 1
1175 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
1176 เฉลียว บุญมั่น 1
1177 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
1178 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
1179 วิมล ตันติไชยากุล 1
1180 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
1181 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
1182 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
1183 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
1184 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
1185 พจมาลย์ โตเทียม 1
1186 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
1187 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
1188 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
1189 จิตรา วราอัศวปติ 1
1190 เกรียงไกร โชประการ 1
1191 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
1192 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
1193 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
1194 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 115
3 2558 211
4 2557 80
5 2556 117
6 2555 119
7 2554 136
8 2553 180
9 2552 210
10 2551 270
11 2550 128
12 2549 98
13 2548 105
14 2547 64
15 2546 61
16 2545 26
17 2544 91
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
2 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
4 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
5 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
6 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
7 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
8 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
9 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
10 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
11 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
12 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
13 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
14 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
15 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
16 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
17 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
18 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
19 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
20 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
21 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
22 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
23 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
24 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
25 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
26 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
27 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
28 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
29 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
30 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
31 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
32 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
33 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
34 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
35 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
36 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
38 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
39 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
40 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
41 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
42 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
43 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
44 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
45 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
46 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
47 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
48 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
49 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
50 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
51 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
52 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
53 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
54 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
55 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
56 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
57 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
58 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
59 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
60 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
61 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
62 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
63 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
64 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
65 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
66 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
67 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
68 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
69 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
70 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
71 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
72 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
73 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
74 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
75 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
76 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
77 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
78 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
79 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
80 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
81 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
82 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
83 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
84 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
85 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
86 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
87 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
88 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
89 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
90 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
91 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
92 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
93 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
94 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
95 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
96 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
97 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
98 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
99 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
100 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
101 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
102 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
103 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
104 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
105 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
106 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
107 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
108 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
109 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
110 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
111 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
112 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
113 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
114 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
115 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
116 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
117 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
118 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
119 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
120 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
121 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
122 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
123 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
124 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
125 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
126 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
127 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
128 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
129 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
130 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
131 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
132 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
133 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
134 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
135 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
136 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
137 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
138 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
139 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
140 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
141 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
142 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
143 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
144 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
145 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
146 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
147 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
148 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
149 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
150 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
151 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
152 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
153 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
154 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
155 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
156 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
157 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
158 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
159 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
160 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
161 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
162 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
163 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
164 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
165 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
166 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
167 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
168 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
169 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
170 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
171 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
172 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
173 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
174 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
175 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
176 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
177 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
178 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
179 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
180 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
181 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
182 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
183 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
184 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
185 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
186 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
187 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
188 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
189 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
190 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
191 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
192 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
193 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
194 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
195 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
196 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
197 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
198 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
199 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
200 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
201 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
202 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
203 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
204 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
205 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
206 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
207 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
208 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
209 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
210 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
211 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
212 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
213 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
214 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
215 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
216 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพ ของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของภาคเหนือ
217 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยม
218 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอลิอะคริลิกแอซิด
219 นวัตกรรมการแปรรูปโดแช่เยือกแข็งสำหรับแครกเกอร์ข้าวพร้อมอบชนิดไม่มีกลูเตน
220 นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่โดยใช้ไคโตซาน-อนุภาคนาโนเงินคอมโพไซต์
221 การสังเคราะห์สีเขียวของอนุภาคนาโนเงินบนถ่านกัมมันต์โดยใช้สารสกัดจากเปลือกกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม
222 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระและจุดตรึงคู่พีพีเอฟแบบไม่อิสระในปริภูมิบานาค
223 การศึกษาความสัมพันธ์ของ Actin cytoskeleton ต่อการกระตุ้น และ การดึง signaling molecules บริเวณ T cell receptor
224 การปนเปื้อนของ Escherichia coli ที่ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะในน้ำทิ้งจากฟาร์มและการกระจายสู่สิ่งแวดล้อม
225 ผลของเปปไทด์ออกฤทธิ์ที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ต่อการยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากเซลล์แมคโครฟาจ
226 ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ควบคุมตัวหนอนแมลงวัน
227 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง
228 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก1
229 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรสองชั้น
230 การผลิตกรดไขมันจำเป็นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วย เชื้อจุลินทรีย์ Thraustochytrids
231 การลดอุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก
232 การศึกษาแบคเทอริโอเฟจเพื่อใช้พัฒนาเป็นวิธีตรวจสอบสำหรับเชื้อ A.baumannii ที่ดื้อยา
233 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข่าในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
234 ผลของตำรับน้ำตรีผลาต่อเซลล์เพาะเลี้ยงทีลิมพ์โฟบลาสต์ของมนุษย์
235 คาร์บอนฟุตปริ้นต์เพื่อการวางแผนจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมน้ำตาล
236 การทดสอบสมรรถนะตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผง เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
237 ผลของการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่นต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงหน้าที่ ลักษณะทางเคมีและกายภาพของรำข้าวระหว่างการเก็บรักษา
238 ผลของอ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำต่อเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสในเซลล์ประสาท
239 การศึกษาผลของอายุการเก็บต่อคุณภาพน้ำมัน และผลของการสกัดต่อปริมาณและคุณภาพของไฟโตเคมมิคอลของน้ำมันเมล็ดต้นหูกวาง
240 การพัฒนาน้ำตาลอ้อยผงบรรจุซองและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
241 การพัฒนาโครงสร้างรูพรุนไฟโบรอินสามมิติจากรังไหมเหลืองสำหรับรักษาข้อเข่าเสื่อม
242 การรวบยอดยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามชนิดจากข้าวสายพันธุ์ข้าวผสมกลับ BC4F3-4 ((Rathu Heenati/KDML105) X Chai Nat 1) และ ((Abhaya/KDML105) X Chai Nat 1)
243 การพัฒนาชุดทดสอบโปรตีนที่ละลายน้ำสำหรับยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารา
244 ความเหมาะสมของไม้ไผ่ที่ผ่านการรักษาเนื้อไม้ด้วยน้ำยา CCA ต่อการนำมาใช้สร้างโรงเรือนทางการเกษตร
245 กระบวนการสาหรับการหาเซตคาตอบของแบบจาลองดุลยภาพเชิงผสมโดยการประยุกต์ทฤษฎีบทจุดตรึง
246 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันซึ่งสอดคล้องเงื่อนไขคอนแทรกทีฟแบบอ่อนในปริภูมิ G-เมตริก
247 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านแผ่น
248 การเตรียม สมบัติความร้อนและเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพของเส้นใยใบสับปะรดและพอลิแลคติกแอซิด
249 การมีอยู่จริงของผลเฉลยสำหรับปัญหาอสมการกึ่งการแปรผันซึ่งถูกควบคุมโดยการส่งแบบหลายค่า
250 กิจกรรมการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือจากปลา
251 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทติย์แบบผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
252 ผลของสารเคลือบผสมไคโตซานและสารสกัดสาหร่ายสไปโรไจราในการต้าน จุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
253 การศึกษาคุณสมบัติเชิงสมรรถนะของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
254 ผลของสารสกัดจากเห็ดนางฟ้าในการเป็นสารต้านออกซิเดชั่นและผลของการบรรจุต่อความคงตัวของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในปลาช่อนแดดเดียว
255 การพัฒนาระบบการแกะสลักขึ้นรูปแบบเสมือน JewelSense เพื่อใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ
256 ฮอร์โมนเพศหญิงและการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกันในโรคปริทันต์ และหญิง ตั้งครรภ์
257 จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารัฐควบคุมน้ำบาดาลทั้งหมด
258 การเตรียมและสมบัติทางแสงของสารฟอสฟอร์ซิงค์ออกไซด์ที่ทำการเจือด้วย ยูโรเปียมไอออนด้วยวิธีทางเคมี
259 ผลของการใช้วิธีสุญญากาศต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลไม้กึ่งแห้ง
260 การรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ถูกตรึงในผลไม้แท่งเปลี่ยนรูป
261 ผลของ Rhizopus oligosporus ต่อรูปแบบไอโซฟลาโวนในเต้าหู้ยี้หมัก
262 การศึกษาผลของสารเคมีผสมเพิ่มต่อการหดตัวของคอนกรีต
263 การเกิดของโครงสร้างเฟสและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคเผาไหม้
264 การจำแนกเพศอินทผลัมไทย (แม่โจ้36) โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
265 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3-xBi0.5K0.5TiO3–yBiFeO 3 ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้
266 ความโน้มถ่วงแบบสเกลาร์คู่ควบกับเรขาคณิต
267 การลดอุณหภูมิในการเตรียมผงผลึกสารจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริก
268 ผลของตัวทำละลายและน้ำหนักโมเลกุลต่อพฤติกรรมการเกิดเจลของคอนจูเกตพอลิเมอร์
269 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และสภาพอวกาศแวดล้อมที่วัดได้จากยานอวกาศ สถานีตรวจวัดอนุภาคทั่วโลกและสถานีตรวจวั้ดนิวตรอนสิรินธรในประเทศไทย
270 การพัฒนา affinity column chromatography ในการศึกษา synergistic effect ของสาร shatavarins ในรากสามสิบ
271 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์พืชสกุลไก่แดงในหลอดทดลองเพื่อการค้าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
272 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์เทียนแสลงหลวง (Impatien salaengensis T. Shimuzu; Balsaminaceae) ในสภาพปลอดเชื้อ
273 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก
274 การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณสารไดคลอร์วอสตกค้างในผักและผลไม้แบบเฉพาะเจาะจงและเทียบแถบสีมาตรฐาน
275 การพัฒนายาเม็ดมาทริกซ์ลอยตัวโดยใช้เทคนิคการระเหิด
276 รหัสไซคลิกเหนือบางริงพหุนาม
277 วัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการใช้ยาของบุคคลากรการแพทย์: การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
278 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ ร่วมกับการแยกแบบอิเล็กโทรไคเนทิกจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
279 การสร้างหนังกำพร้าในหลอดทดลอง
280 การเหนี่ยวนำให้เกิดฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้เซลล์ลูกผสมที่เตรียมจาก allogeneic human bile duct epithelial carcinoma cell line, HuCCA-1 กับ dendritic cells ของคนปกติ
281 การประเมินศักยภาพย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตร กลุ่ม Polychlorinated biphenyls (PCB's) โดยเห็ดรา
282 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้แนวคิดการประเมินความจำเป็นทางสุขภาพ
283 ผลของสารสกัดพรมมิซาโปนินสูงต่อระบบประสาทโคลิเนอจิกในสมองสัตว์ตัวแบบโรคอัลไซเมอร์
284 เทคนิคการวิเคราะห์วีดีโอเพื่อตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
285 การศึกษาผลของสารประกอบทางเคมีจากสมุนไพรไทย ที่มีต่อพยาธิใบไม้ในลำไส้ขนาดเล็ก ระยะติดต่อ ในหลอดทดลอง
286 การพัฒนาหน่วยผลิตน้ำสะอาดในการย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
287 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดยีนโพลีเมอร์ฟิซึมในระบบสารสื่อประสาทแกมมาอะมิโนบิวทาริคแอซิคและภาวะติดสารเสพติด
288 ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวรับฮอร์โมน Follicle stimulating hormone และฮอร์โมน Lutinizing hormone ในอัณฑะของหนูแรท
289 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นภาคเหนือ
290 ผลของยาทาภายนอกสารสกัดสมุนไพรพีปลีในรูปอนุภาคไขมันแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ค้ำจุนระบบประสาทในสมองและไขสันหลังของหนูทดลองตัวแบบความเจ็บปวดชนิด neuropathic pain
291 ไฮโดรเจล “ฉลาด” ชนิดคาร์บอกซีเมทิลไคโตซานกร๊าฟด้วยพอลิอะคริลิกแอซิดและพอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด์
292 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ตัวดูดซับประสิทธิภาพสูงจากฟางข้าว สำหรับการบำบัดน้ำทิ้ง
293 การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรร่วมกับการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการหมักร่วมแบบไร้อากาศ
294 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระสำหรับฟังก์ชันในปริภูมิบานาค
295 การสังเคราะห์คอมโพไซต์แป้งเม็ดทุเรียน-อนุภาคนาโนเซลลูโลสและ ประสิทธิผลของการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แอกทีฟ
296 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาหอยนางรม (Crassostrea belcheri) ในสภาวะต่าง ๆ
297 การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้
298 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความต้านทานต่อเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา
299 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบต่อเนื่อง
300 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
301 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
302 การเตรียม และการประเมินคุณสมบัติ ฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดใบฝรั่งที่มีสาร ellagic acid และ quercetin ในปริมาณสูง
303 การเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพาราโดยใช้แก๊สเอทธิลีนภายใต้ความแปรปรวนของภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทย
304 การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
305 ผลของ fungal treatment ต่อการย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก และสมรรถภาพการผลิตของแพะขุน
306 ผลของ fungal treatment ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนโดยวิธี in sacco ของทางใบปาล์มน้ำมัน
307 โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลาหมอไทย (Anabas testudineus) และปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)
308 การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของทางใบปาล์มน้ำมันโดยใช้การหมักย่อยของจุลินทรีย์เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
309 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
310 การคัดแยกแบคทีเรียแลกติกเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตแหนมไก่ฮาลาล
311 เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติด้วยระบบสมองกลฝังตัว
312 การออกแบบและสร้างเครื่องกรีดยางพาราเพื่อรองรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
313 วัสดุสำหรับสร้างมีดกรีดยางเพื่อรองรับเครื่องกรีดยางพาราระบบควบคุมอัตโนมัติ
314 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมบรรยากาศและคัดขนาดผงโลหะสำหรับเครื่องอะตอมไมเซอร์แบบใช้หลักการหมุนเหวี่ยงเพื่อใช้ในการผลิตผงโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมขนาดละเอียดและมีออกซิเจนเจือปนในปริมาณต่ำ
315 การศึกษาเสถียรภาพและการปรับปรุงเสถียรภาพของตลิ่งคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
316 ผลของไคโตซานต่อระดับของโมเลกุลส่งสัญญาณ (SA, JA และ ABA) และการแสดงออกของ marker genes ในระบบป้องกันตนเองของยางพารา
317 การผลิตไบโอเอทานอลจากเปลือกสับปะรดด้วยยีสต์ขนมปังและการผลิตเยื่อกระดาษจากของเสียในกระบวนการ
318 การศึกษาความหลากชนิดของกล้วยไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
319 การเตรียมและสมบัติของยางฟองน้ำย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เตรียมจากยางธรรมชาติและแป้ง
320 การคัดแยกและคัดเลือกเชื้อราไขมันสูงเพื่อประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนวัสดุเศษเหลือลิกโนเซลลูโลสโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มให้เป็นน้ำมันสำหรับผลิตไบโอดีเซล
321 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ปราศจากกลิ่นคาวและกลิ่นรสโคลนจากปลาน้ำจืดและปลาทะเล
322 กลไกการสลาย amyloid beta โดยเซลล์ไลน์ที่ผลิต chimeric TTR และการผลิตเซลล์ต้นกำเนิดที่ผลิต chimeric TTR
323 การวิเคราะห์อิทธิพลของอัตราความเครียดต่อความแข็งแรงของดินเหนียวอ่อนทะเล: กรณีศึกษาดินเหนียวปากพนัง
324 ผลของสารประกอบเชิงซ้อน ethaRAPTA ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมที่มีโปรตีนบีอาร์ซีเอวันบกพร่อง
325 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดต่อกลุ่มอาการเมตาบอลิคในสตรีที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงก่อนเป็นโรคเบาหวาน
326 การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตราย
327 ผลของการดัดแปรสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชันร่วมกับวิธีเชื่อมขวางต่อสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. 2557
328 การพัฒนาต้นแบบระบบเซนเซอร์เว็บเชิงความหมายสำหรับข้อมูลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
329 การสร้างกระดูกในผู้ป่วยเพดานโหว่เพื่อส่งเสริมการงอกของฟันเขี้ยวแท้
330 ต้นแบบระบบรวบรวมและติดตามข้อมูลสภาวะแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบเชิงเวลาจริง
331 ระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
332 ระบบการอนุบาลปลาหนังลูกผสมในกระชังเชิงพาณิชย์
333 ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ของสารสกัดหยาบผลจันทน์ผา (Dracaena loureiri)
334 การประเมินวัฏจักรชีวิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน (ระยะที่ 2)
335 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเตาแก๊สชีวมวลโดยใช้อิฐทนไฟ IF-145 กรุห้อง เผาไหม้