ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 เสมอ ถาน้อย 19
3 สุทิสา ถาน้อย 18
4 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
5 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 16
6 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
7 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 15
8 จรัญ บุญกาญจน์ 15
9 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
10 วารินทร์ พิมพา 14
11 วรี ติยะบุญชัย 14
12 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
13 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
14 ศิริพงษ์ เปรมจิต 13
15 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
16 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
17 สายัณห์ สดุดี 13
18 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 12
19 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
20 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
21 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
22 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
23 ดวงพร เปรมจิต 11
24 ชาคริต โพธิ์งาม 11
25 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
26 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
27 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
28 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
29 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
30 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
31 กณิตา ธนเจริญชณภาส 10
32 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
33 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
34 รัตนา สนั่นเมือง 10
35 มงคล ปุษยตานนท์ 10
36 วรัญญู ศรีเดช 10
37 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
38 สมชาย มณีวรรณ์ 9
39 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
40 อนุสรณ์ วรสิงห์ 9
41 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
42 สุขฤดี สุขใจ 9
43 ธีระชัย บงการณ์ 9
44 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
45 จารุภา วิโยชน์ 9
46 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
47 ปรีชา บุญจูง 8
48 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
49 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
50 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
51 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
52 กิจการ พรหมมา 8
53 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 8
54 กาญจนา พยุหะ 8
55 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
56 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
57 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
58 นันทกา โกรานา 8
59 อดิศร รัตนพันธ์ 8
60 โสเพ็ญ ชูนวล 8
61 กำพล ประทีปชัยกูร 8
62 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
63 เถวียน วิทยา 8
64 จรัสศรี นวลศรี 8
65 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
66 อนันต์ อุ่นอรุณ 8
67 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
68 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
69 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
70 ธำรงค์ อมรสกุล 8
71 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
72 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
73 อุดม ทิพราช 7
74 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
75 วิภา หอมหวล 7
76 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
77 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
78 สัมฤทธิ์ โม้พวง 7
79 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
80 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
81 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
82 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
83 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
84 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
85 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
86 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
87 ปิ่น จันจุฬา 7
88 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
89 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
90 พนาลี ชีวกิดาการ 7
91 อุทัย อันพิมพ์ 7
92 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
93 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
94 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
95 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
96 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
97 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
98 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
99 โอรส รักชาติ 6
100 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
101 สายศิริ มีระเสน 6
102 ดวงกมล ขันธเลิศ 6
103 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 6
104 สมหมาย ชินนาค 6
105 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 6
106 สุพล สำราญ 6
107 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
108 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
109 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
110 จิราภรณ์ โตจรัส 6
111 สุรัตน์ บุญผ่อง 6
112 วินิช พรมอารักษ์ 6
113 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
114 สุรีพร เกตุงาม 6
115 วภากร ศิริวงศ์ 6
116 ธนพล เพ็ญรัตน์ 6
117 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 6
118 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
119 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
120 ปวีนา น้อยทัพ 6
121 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
122 รวี เถียรไพศาล 6
123 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
124 มุทิตา มีนุ่น 6
125 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
126 ชุติมา ตันติกิตติ 6
127 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
128 กิจการ ศุภมาตย์ 6
129 อรัญ งามผ่องใส 6
130 สุขอังคณา ลี 6
131 อรระวี คงสมบัติ 6
132 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
133 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
134 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
135 รักษิณา พลสีลา 6
136 มยุรี กระจายกลาง 6
137 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
138 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
139 วันดี ทาตระกูล 5
140 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
141 อัมพร เวียงมูล 5
142 รักชาติ ไตรผล 5
143 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
144 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
145 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
146 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
147 ศรีสุดา กวยาสกุล 5
148 ศุภกร ภู่เกิด 5
149 เหมวรรณ เหมะนัค 5
150 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
151 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
152 ชริดา ปุกหุต 5
153 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 5
154 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
155 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
156 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
157 อุทัย วิชัย 5
158 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 5
159 จรูญ สารินทร์ 5
160 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 5
161 สุธิรา เลิศตระกูล 5
162 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 5
163 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 5
164 สถาพร โภคา 5
165 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
166 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
167 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
168 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
169 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
170 วาสนา ฉัตรดำรง 5
171 ชาคริต ทองอุไร 5
172 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
173 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
174 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
175 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
176 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
177 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
178 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
179 จรรยา อินทมณี 5
180 อนามัย นาอุดม 5
181 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
182 วสันต์ หล้าสร้อย 5
183 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
184 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
185 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
186 กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต 5
187 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
188 ดามรัศมน สุรางกูร 5
189 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
190 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
191 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
192 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
193 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
194 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
195 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
196 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
197 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 4
198 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
199 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
200 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
201 อนุชา แก้วพูลสุข 4
202 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
203 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
204 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
205 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
206 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
207 กฤช สมนึก 4
208 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
209 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
210 เกริกชัย ทองหนู 4
211 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 4
212 พีระพล วอง 4
213 วัชรี เที่ยงอยู่ 4
214 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
215 ศจี สุวรรณศรี 4
216 ประทีป วรรณิสสร 4
217 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 4
218 นงเยาว์ เมืองดี 4
219 วิจิตร อุดอ้าย 4
220 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
221 ไกรศักดิ์ เกษร 4
222 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
223 อัษฎางค์ พลนอก 4
224 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
225 นงนุช โอบะ 4
226 ศิริพรรณ สารินทร์ 4
227 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 4
228 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
229 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 4
230 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
231 สมยศ พลับเที่ยง 4
232 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
233 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
234 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
235 จินตนา นภาพร 4
236 เจริญ นาคะสรรค์ 4
237 สมปอง เตชะโต 4
238 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
239 นัทที พัชราวนิช 4
240 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
241 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
242 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
243 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
244 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
245 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
246 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
247 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
248 วิริยะ ทองเรือง 4
249 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
250 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
251 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
252 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
253 ศศิวิมล จิตรากร 4
254 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
255 ธวัช สุริวงษ์ 4
256 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
257 สันทัด วิเชียรโชติ 4
258 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
259 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 4
260 ทิพวรรณ ทองสุข 4
261 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
262 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
263 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
264 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
265 ภูธร แคนยุกต์ 4
266 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
267 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
268 กิตติ เจิดรังษี 4
269 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
270 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
271 พรอุษา จิตพุทธิ 3
272 ทินกร แก้วอินทร์ 3
273 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
274 วันดี อุดมอักษร 3
275 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
276 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
277 ระพีพร เรืองช่วย 3
278 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
279 นท แสงเทียน 3
280 อรอินทุ์ ประไชโย 3
281 อิทธิพล วรพันธ์ 3
282 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
283 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
284 ลักษณา เจริญใจ 3
285 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
286 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
287 นันทา เชิงเชาว์ 3
288 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
289 ประนอม หนูเพชร 3
290 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
291 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
292 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
293 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
294 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
295 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
296 นิวัต เมืองแก้ว 3
297 เนติ วระนุช 3
298 Michael Karl-Heinz Bruckner 3
299 วรสิทธิ์ โทจำปา 3
300 มงคล แซ่หลิม 3
301 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
302 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
303 ลลิตกร พรหมมา 3
304 ดรอุทัย วิชัย 3
305 ปริตา ธนสุกาญจน์ 3
306 ชำนาญ แก้วมณี 3
307 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
308 วันดี สุทธรังษี 3
309 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
310 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
311 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
312 ชุติมา ทองแก้ว 3
313 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
314 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
315 เนตรนภิส วรรณิสสร 3
316 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
317 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
318 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 3
319 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
320 อภิญญา เอกพงษ์ 3
321 นิติกร พรหมดวง 3
322 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
323 บรรชา บุดดาดี 3
324 กิติพร โชประการ 3
325 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
326 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 3
327 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
328 สุดารัตน์ หอมหวล 3
329 ธนภร ทวีวุฒิ 3
330 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
331 คงฤทธิ์ แม้นศิริ 3
332 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
333 นารีรัตน์ มูลใจ 3
334 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
335 ศิรินุช จินดารักษ์ 3
336 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
337 จำเป็น อ่อนทอง 3
338 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
339 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
340 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
341 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
342 กังวาน ธรรมแสง 3
343 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
344 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
345 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
346 วันชัย อินทิแสง 3
347 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
348 นิรัช สุดสังข์ 3
349 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
350 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
351 ธวัชชัย ปลูกผล 3
352 สุธรรม นิยมวาส 3
353 สมพิศ คินทรักษ์ 3
354 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
355 นิโลบล นาคพลังกูล 3
356 ขวัญจิตร สันติประชา 3
357 ธีระพล ศรีชนะ 3
358 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
359 ศศิธร พุมดวง 3
360 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
361 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
362 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
363 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
364 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
365 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
366 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
367 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
368 อิบรอเฮม ยีดำ 3
369 อินทร์ ศาลางาม 3
370 พรทิพย์ ศรีแดง 3
371 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
372 ประณีต ส่งวัฒนา 3
373 ขนิษฐา นาคะ 3
374 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
375 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 3
376 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
377 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
378 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
379 พายัพ มาศนิยม 3
380 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
381 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
382 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
383 นิภาภัทร เจริญไทย 3
384 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
385 วันทนา เหรียญมงคล 3
386 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
387 วราพร วรรณนา 3
388 สมสมร ชิตตระการ 3
389 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
390 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
391 กิจจา สว่างเจริญ 3
392 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
393 ดวงพร คันธโชติ 3
394 อาซีซัน แกสมาน 3
395 จักรี ทองเรือง 3
396 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
397 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
398 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
399 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
400 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
401 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
402 มารีนา มะหนิ 3
403 กรรณิการ์ สหกะโร 2
404 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
405 ธนิยา เกาศล 2
406 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
407 กัญชลี เจติยานนท์ 2
408 รัชดา โสภาคะยัง 2
409 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
410 ใจแก้ว แถมเงิน 2
411 จิตกร ผลโยญ 2
412 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
413 นเรศ ซ่วนยุก 2
414 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
415 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
416 วาสนา เหง้าเกษ 2
417 บุญส่ง แสงอ่อน 2
418 นงคราญ สระโสม 2
419 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
420 วฤทธิ์ วิชกูล 2
421 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
422 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
423 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
424 สุกัญญา รอส 2
425 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
426 กรกช นาคคนอง 2
427 วาริณี พละสาร 2
428 นริศ ท้าวจันทร์ 2
429 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
430 พุทธพร แสงเทียน 2
431 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
432 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
433 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
434 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
435 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
436 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
437 อุไร หัถกิจ 2
438 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
439 จตุรพร รักษ์งาร 2
440 ชาญ อินทร์แต้ม 2
441 เมธวี ศรีคำมูล 2
442 สง่า ทับทิมหิน 2
443 จินตนา กล่ำเทศ 2
444 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
445 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
446 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
447 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
448 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
449 ศักดา สมกุล 2
450 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
451 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
452 ยุทธพงษ์ อุดแน่น 2
453 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
454 วรรณพร คลังเพชร 2
455 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
456 อนุชา แยงไธสง 2
457 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
458 นภาพร หงษ์ภักดี 2
459 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
460 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
461 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
462 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
463 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
464 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
465 นิตยา อายุยืน 2
466 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
467 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
468 กฤตย์วิพุธ ผอบแก้ว 2
469 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
470 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
471 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
472 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
473 บุญเรือง คำศรี 2
474 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 2
475 ทินน์ พรหมโชติ 2
476 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
477 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
478 ธนัช กนกเทศ 2
479 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
480 นันทยา กระสวยทอง 2
481 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
482 สิริมาส เฮงรัศมี 2
483 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
484 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
485 นิทรา เนื่องจำนงค์ 2
486 เพ็ญศิริ นภีรงค์ 2
487 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
488 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 2
489 ประสิทธิ์ นครราช 2
490 อรัญญา มโนสร้อย 2
491 พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม 2
492 บงกช ประสิทธิ์ 2
493 อุดมพร แพ่งนคร 2
494 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
495 นลินี เอี่ยมสะอาด 2
496 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
497 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
498 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
499 นิภาวรรณ พองพรหม 2
500 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
501 ทินกร ทาตระกูล 2
502 สนธยา นุ่มท้วม 2
503 ปฐมศก วิไลพล 2
504 อาคม ปาสีโล 2
505 ปรีชา ทุมมุ 2
506 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
507 ทองดี สีสันต์ 2
508 สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 2
509 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
510 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
511 ภาวนา พนมเขต 2
512 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
513 วัชรี ศรีคำ 2
514 สมภพ สนองราษฎร์ 2
515 จิตรดี ลุประสงค์ 2
516 พรพรหม จินตนา 2
517 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
518 วิภาวี เสาหิน 2
519 ปราณี นางงาม 2
520 สมชาย พละสาร 2
521 ประจัน มณีนิล 2
522 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
523 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
524 ทรงพร จึงมั่นคง 2
525 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
526 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
527 พิทยา อดุลยธรรม 2
528 จารุวรรณ ขำเพชร 2
529 อารี วังมณีรัตน์ 2
530 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
531 ทรงสุดา พรหมทอง 2
532 สุรชัย จูมพระบุตร 2
533 ณรงค์ สามารถ 2
534 วิรัช ทวีปรีดา 2
535 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
536 ภัทรียา วิสัยจร 2
537 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
538 สุภาวดี แก้วระหัน 2
539 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
540 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
541 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
542 อินทิรา ซาฮีร์ 2
543 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
544 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
545 เล็ก สีคง 2
546 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
547 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
548 วัลลภ สันติประชา 2
549 สมาพร ศิริลาภ 2
550 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
551 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
552 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
553 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
554 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
555 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
556 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
557 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
558 วัลยา วิริยเสนกุล 2
559 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
560 ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ 2
561 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
562 นลิน เพียรทอง 2
563 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
564 พยอม รัตนมณี 2
565 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
566 สุพรรณี ศรีอำพร 2
567 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
568 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
569 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
570 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
571 อนุชิต สิงห์คำ 2
572 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
573 วิวัฒน์ พิชญากร 2
574 ธวัช มณีผ่อง 2
575 อลิษา หนักแก้ว 2
576 สอาด ริยะจันทร์ 2
577 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
578 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
579 จรัสดาว คงเมือง 2
580 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
581 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
582 อมมี เบญจมะ 2
583 อัญชลี ศิริโชติ 2
584 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
585 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
586 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2
587 สราวุธ จริตงาม 2
588 นภิสพร มีมงคล 2
589 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
590 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
591 อรัญญา เชาวลิต 2
592 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
593 เศวต ไชยมงคล 2
594 นฤมล เถื่อนกูล 2
595 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
596 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
597 เนตรนภา คู่พันธวี 2
598 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
599 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
600 อุดม พานทอง 2
601 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 2
602 สุพิชญา จันทะชุม 2
603 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
604 กัญจนี พลอินทร์ 2
605 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
606 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
607 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
608 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 2
609 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
610 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
611 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
612 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
613 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
614 แสวง วัชระธนกิจ 2
615 อัจฉรา เพ็งหนู 2
616 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
617 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
618 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
619 เอกอมร เทพพรหม 2
620 สุชาติ เชิงทอง 2
621 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
622 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
623 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
624 จรีพร เรืองศรี 2
625 ชยุต นันทดุสิต 2
626 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
627 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
628 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
629 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
630 อธิป สกุลเผือก 1
631 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
632 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
633 กนกวรรณ ช้างวิจิตร 1
634 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
635 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
636 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
637 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
638 ศศิกานต์ กาละ 1
639 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
640 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
641 กิตติ สัจจาวัฒนา 1
642 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
643 วาสนา ณ ฝั้น 1
644 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
645 ประสุข โฆษวิทิตกุล 1
646 ธิดารัตน์ จุทอง 1
647 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
648 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
649 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
650 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
651 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
652 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
653 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
654 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
655 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
656 Micharl Karl-Heinz Bruckner 1
657 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
658 สุภัค มหัทธนพรรค 1
659 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
660 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
661 อริสรา อิสสะรีย์ 1
662 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
663 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
664 นิอร จิรพงศธรกุล 1
665 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
666 อภิชาต สุขสำราญ 1
667 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
668 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
669 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
670 อรยา เครื่องทิพย์ 1
671 ถาวร สุภาพรม 1
672 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
673 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
674 โชติ จิตรังษี 1
675 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
676 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
677 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
678 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
679 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
680 สุกัญญา ศรีสง่า 1
681 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
682 นพนันท์ ลาธุลี 1
683 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
684 นิวัฒน์ นภีรงค์ 1
685 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
686 กำแหง วัฒนเสน 1
687 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
688 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
689 กนกพร ภาคีฉาย 1
690 รัตนา สดุดี 1
691 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
692 สุรพงศ์ บางพาน 1
693 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
694 ประยูร ด้วงศิริ 1
695 วิพรพรรณ์ โพธิตา 1
696 รัตนา ทองย้อย 1
697 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
698 เดโช ทองอร่าม 1
699 วีระชัย ตีรอรุณศิริ 1
700 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
701 สิริวัฒน์ บุญชัยศรี 1
702 สมเกียรติ นาคกุล 1
703 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
704 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
705 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
706 อังคณา วังทอง 1
707 สุชาดา สัญญา 1
708 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
709 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
710 สมพงศ์ โอทอง 1
711 ธเนศ รัตนวิไล 1
712 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
713 วรพจน์ ประชาเสรี 1
714 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
715 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
716 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
717 สมยศ เกียรติวนิชวิไล 1
718 คณิตา กายะสุต 1
719 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
720 รตนนท์ โชติมา 1
721 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
722 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
723 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
724 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
725 อดิเรก รักคง 1
726 ชัญญาภัค ทองจันทน์เทพ 1
727 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
728 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
729 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
730 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
731 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
732 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
733 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
734 พิราม พานทอง 1
735 นาวี กังวาลย์ 1
736 เทวิน ธนะวงษ์ 1
737 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
738 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
739 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
740 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
741 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
742 แสงชัย นทีวรนารถ 1
743 สุธาทิพย์ มากมี 1
744 อรุณี เหมะธุลิน 1
745 สหัถยา ทองสาร 1
746 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
747 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
748 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
749 พวงเพชร วารีย์ 1
750 จิตรานันท์ สมพร 1
751 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
752 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
753 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
754 วิภาวี คงอินทร์ 1
755 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
756 สมยศ มีสุข 1
757 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
758 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
759 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
760 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
761 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
762 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
763 จตุพร เงินคำ 1
764 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
765 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
766 อโณทัย จันภักดี 1
767 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
768 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
769 Michael Brueckner 1
770 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
771 กาญจนา ชินนาค 1
772 อัญชลี ฐานวิสัย 1
773 สนม โนนกลาง 1
774 อัญชลี สำเภา 1
775 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
776 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
777 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
778 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
779 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
780 ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู 1
781 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
782 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
783 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
784 ปารวี กาญจนประโชติ 1
785 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
786 กนกพร ช่างทอง 1
787 อารีย์ ชูดำ 1
788 รุ่งแสง นาครำไพ 1
789 HELMUT JOSEF DURRAST 1
790 สุระ วุฒิพรหม 1
791 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
792 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
793 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
794 ช่อเพชร พานระลึก 1
795 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
796 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
797 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
798 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
799 ศรีอุรา เสือทะยาน 1
800 พัชรดา อมาตยกุล 1
801 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
802 บัณฑูร เวียงมูล 1
803 วิริยา พรมกอง 1
804 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
805 วาฤทธิ์ ภมร 1
806 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
807 นเรศ ขำเจริญ 1
808 ชัยวัฒน์ วรรณโกษิตย์ 1
809 จรรจา สันตยากร 1
810 นางสาววิริยา พรมกอง 1
811 ทวีศักดิ์ ทิมคล้าย 1
812 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
813 สัณหวัช ไชยวงศ์ 1
814 โสพิศ ยงยุทธ์ 1
815 วิริยา อ่อนสอาด 1
816 สุจินต์ เรืองรัมย์ 1
817 ยุคนธร หทัยวรรธน์ 1
818 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
819 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
820 รัญทศ ย้ายตั้ง 1
821 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
822 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
823 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
824 ชัช วงศ์สิงห์ 1
825 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
826 ชวพจน์ ศุภสาร 1
827 กมลพร นครชัยกุล 1
828 ศุภกร สีสันต์ 1
829 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
830 สนธยา ทองอรุณศรี 1
831 ภัคกร ปานโพธิ์ 1
832 ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ 1
833 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
834 ปาณมน วิยะชัย 1
835 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
836 ราเชนทร์ บุญทัน 1
837 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
838 ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 1
839 ภัทรมนัส พงศ์รังสรรค์ 1
840 ฐิติพร เจาะจง 1
841 เอกวิทย์ ใยดี 1
842 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
843 สุกัญญา เจริญพร 1
844 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
845 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
846 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
847 กฤษฏา ยาใจ 1
848 วารุณี มะรุมดี 1
849 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
850 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
851 ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 1
852 วัชรี ศรีทอง 1
853 ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก 1
854 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
855 สิทธิรงณ์ เร่งเงียบ 1
856 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
857 สริน ศรีปรางค์ 1
858 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
859 วุฒิชัย จริยา 1
860 ณัฐสินี ศรีประเสริฐ 1
861 นัฐิกา จิตรพินิจ 1
862 คำรพ รัตนสุต 1
863 นพมาศ นามแดง 1
864 ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ 1
865 ภูมิ คำเอม 1
866 ดร.ระเบียน วังคีรี 1
867 ศิรินทิพย์ แก้วลำยวง 1
868 ดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี 1
869 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
870 ธนาพล ปธานิน 1
871 เทวรัตน์ คุ้มจันทึก 1
872 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
873 วไลลักษณ์ เกิดสรรค์ 1
874 น้ำทิพย์ ทับทิมทอง 1
875 ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 1
876 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
877 ชัยณรงค์ โตจรัส 1
878 ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 1
879 สุรสิทธิ์ บุญรักชาติ 1
880 สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์ 1
881 ดร.ปริตา ธนสุกาญจน์ 1
882 วิชญา อิ่มกระจ่าง 1
883 พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์ 1
884 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
885 วุฒิศักดิ์ กาญจนาภา 1
886 ธัญญา อุดอ้าย 1
887 พรวิบูลย์ สุขร้าย 1
888 รุ่งทิวา ยิ้มบุญเกิด 1
889 นพดล สินไพศาลสมบูรณ์ 1
890 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
891 ธวัชชัย คำศรี 1
892 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
893 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
894 พรพิตรา ทิพราช 1
895 สุธิดา แจ่มใส 1
896 หมิง ฟุก ลี 1
897 ประชา คำภักดี 1
898 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
899 วิบูลย์ หงสยาภรณ์ 1
900 นิกร พันธ์รุณ 1
901 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
902 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
903 สุรินทรา แม้นพยัคฆ์ 1
904 เพิ่มพูน เพิ่มพรม 1
905 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
906 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
907 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
908 กรชนก บุญพอ 1
909 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
910 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
911 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
912 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
913 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
914 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
915 ปาจารีย์ ทองงอก 1
916 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
917 ศศิมา เจริญกิจ 1
918 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
919 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
920 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
921 ประนอม แซ่จึง 1
922 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
923 โสภิตา ขำรอด 1
924 เนริสา คุณประทุม 1
925 ปรียา แก้วพิมล 1
926 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
927 จตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์ 1
928 วนิดา แซ่จึง 1
929 วิมลศิริ อมรชัย 1
930 อรุณี ทองอ่อน 1
931 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
932 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
933 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
934 นิรมล รังสยาธร 1
935 วาสนา พิทักษ์พล 1
936 บุญรักษา สุนทรธรรม 1
937 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
938 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
939 วันชัย ขันนาม 1
940 วีระศักดิ์ เกิดแสง 1
941 กาญจน ชินนาค 1
942 วิระพันธ์ สีหานาม 1
943 วัชรายุทธ ลำดวน 1
944 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
945 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
946 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
947 ผดุง กิจแสวง 1
948 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
949 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
950 ชาติ ไชยสิทธิ์ 1
951 ดวงตะณา วังกุล 1
952 สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ 1
953 สุชัจจ์ ศรีแก้ว 1
954 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
955 ชนิดา หันสวาสดิ์ 1
956 วีระ พันอินทร์ 1
957 ไพฑูรย์ เหล่าดี 1
958 อมรรัตน์ วันอังคาร 1
959 ณิฐิมา เฉลิมแสน 1
960 บงกช บุญเพ็ชร 1
961 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
962 บงกช สุขอนันต์ 1
963 นริศรา แสงเทียน 1
964 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
965 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
966 สรวิศ สอนสารี 1
967 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
968 สวัสดี ยอดขยัน 1
969 จิรายุ สินศิริ 1
970 สุรชัย สุวรรณลี 1
971 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
972 ศุภชัย มหาเสย 1
973 นันธชา ไฝทอง 1
974 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
975 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
976 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
977 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
978 กษมา เจนวิจิตร 1
979 อรนิช แสงจันทร์ 1
980 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
981 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
982 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
983 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
984 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
985 ประทับใจ พวงบุตร 1
986 เดือนแรม เงินทอง 1
987 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
988 พฤกษ์ เถาถวิล 1
989 ยุพา กาฬเนตร 1
990 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
991 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
992 ธีรวุฒิ มาประชา 1
993 จรวยพร แสนทวีสุข 1
994 ฉัตรฤดี ศิริลำดวน 1
995 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
996 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
997 วรงค์ นัยวินิจ 1
998 รัตนาพร จันทุมา 1
999 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
1000 กิตติมา ศิลปษา 1
1001 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
1002 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
1003 จิตรา วราอัศวปติ 1
1004 เฉลียว บุญมั่น 1
1005 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
1006 สัตยา บุญรัตนชู 1
1007 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
1008 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
1009 เกรียงไกร โชประการ 1
1010 อุทัย ไทยเจริญ 1
1011 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
1012 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
1013 อ้อย พลแสน 1
1014 ไท แสงเทียน 1
1015 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
1016 นุจรินทร์ ภูธา 1
1017 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
1018 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
1019 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
1020 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
1021 ศรัญญู ชูศรี 1
1022 ลัคนา จันทร์ลอย 1
1023 ศิราณี จุโฑปะมา 1
1024 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
1025 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
1026 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
1027 พรชัย สถิรปัญญา 1
1028 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
1029 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
1030 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
1031 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
1032 Emad A.M. EL-Dardiry 1
1033 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
1034 แวอาแซ แวหามะ 1
1035 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
1036 มณฑา จาฏุพจน์ 1
1037 เจริญ ภคธีรเธียร 1
1038 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
1039 สรศักดิ์ มณีขาว 1
1040 นัฐ ตัณศิลา 1
1041 ปริญญา สุขาวห 1
1042 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
1043 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
1044 ฮาลาล 1
1045 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
1046 อารยา โพธิสรณ์ 1
1047 วิชิต สมบัติ 1
1048 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
1049 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
1050 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
1051 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
1052 อยุทธ์ นิสสภา 1
1053 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
1054 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
1055 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
1056 จิราพร เพชรรัตน์ 1
1057 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
1058 ทวีพร บัวทอง 1
1059 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
1060 Khairani Idah Mokhtar 1
1061 สายสุนี ชัยมงคล 1
1062 อรุณี ยี่ทอง 1
1063 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
1064 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
1065 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
1066 สุมาลี หอศิริธรรม 1
1067 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
1068 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
1069 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
1070 ประณีต รอดแสง 1
1071 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
1072 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
1073 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
1074 อนุชิต พลับรู้การ 1
1075 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
1076 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
1077 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
1078 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
1079 เจริญ ชุมมวล 1
1080 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
1081 ทองคำ กิริยะ 1
1082 ปรัชญา มุขดา 1
1083 จิตใส 1
1084 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
1085 สิริญาพร สงคง 1
1086 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
1087 ชนาธิศ ซาเสน 1
1088 สุปิยา ทาปทา 1
1089 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
1090 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
1091 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
1092 สุรนี แก้วกลม 1
1093 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
1094 อุษา ศรีใส 1
1095 สุชน คชาทอง 1
1096 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
1097 สุรพล อารีย์กุล 1
1098 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
1099 ไพรชล อินทนูจิต 1
1100 อรนุช ปวงสุข 1
1101 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
1102 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
1103 อดิศร เสมแย้ม 1
1104 นัยนา บัวเขียว 1
1105 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
1106 นิตยา ศรีใส 1
1107 กรชนก แก่นคำ 1
1108 เดโช นิยมพันธ์ 1
1109 โสพล บุตรงาม 1
1110 สุภชัย หาทองคำ 1
1111 หัสวิภา หมายมั่น 1
1112 นิตยา วานิกร 1
1113 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
1114 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
1115 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
1116 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
1117 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
1118 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
1119 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
1120 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
1121 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
1122 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
1123 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
1124 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
1125 สุนทร วงษ์ศิริ 1
1126 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
1127 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
1128 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
1129 สมพร นิลมณี 1
1130 วิจิตร เกิดผล 1
1131 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
1132 กาญจนา มหาพล 1
1133 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
1134 ศุภเดช หิมะมาน 1
1135 วิกานต์ วันสูงเนิน 1
1136 กษิดิ์เดช วรไตรจริยา 1
1137 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
1138 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
1139 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
1140 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
1141 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
1142 วิษณุ ธงไชย 1
1143 อภิญญา รัตนไชย 1
1144 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
1145 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
1146 สมบัติ พุทธจักร 1
1147 พรทิวา คงคุณ 1
1148 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
1149 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
1150 เกศรา เสนงาม 1
1151 อรพิน เสละคร 1
1152 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
1153 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
1154 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
1155 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
1156 สมศรี จินตนสนธิ 1
1157 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
1158 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
1159 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
1160 ทัศนีย์ นะแส 1
1161 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
1162 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
1163 C. Tantikitti 1
1164 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
1165 S. Mahankij 1
1166 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
1167 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
1168 จามรี เสมา 1
1169 ปารมี ทองสุกใส 1
1170 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
1171 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
1172 P. Sophanodora 1
1173 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
1174 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
1175 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
1176 อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล 1
1177 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
1178 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
1179 A. Maeros 1
1180 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
1181 สมหมาย แม้นมณี 1
1182 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
1183 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
1184 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
1185 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
1186 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
1187 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
1188 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
1189 เมธินี รัตรสาร 1
1190 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
1191 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
1192 ญาณิศา รัตอาภา 1
1193 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
1194 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
1195 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
1196 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
1197 ติ๊ก แสนบุญ 1
1198 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
1199 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
1200 สมยศ ทุ่งหว้า 1
1201 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
1202 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
1203 พจน์ ไชยเสนา 1
1204 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
1205 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
1206 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
1207 วิชัย หวังวโรดม 1
1208 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
1209 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
1210 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
1211 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
1212 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
1213 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
1214 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
1215 วัชรากร ใจตรง 1
1216 วิภาวดี ประสาททอง 1
1217 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
1218 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
1219 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
1220 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
1221 เกตุการ ดาจันทา 1
1222 สมบัติ โนพิชัย 1
1223 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
1224 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
1225 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
1226 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
1227 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
1228 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
1229 พจมาลย์ โตเทียม 1
1230 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
1231 วิมล ตันติไชยากุล 1
1232 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
1233 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
1234 สมพร ตั๊นสกุล 1
1235 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
1236 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
1237 พัน ยี่สิ้น 1
1238 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
1239 ซุกรี หะยีสาแม 1
1240 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
1241 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
1242 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
1243 ละม้าย ทองบุญ 1
1244 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
1245 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
1246 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
1247 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
1248 วัชรินทร์ ฉัตรธง 1
1249 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
1250 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
1251 สมชาย ธนสินชยกุล 1
1252 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
1253 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
1254 วิลาวัลย์ ภูเด่นแดน 1
1255 เกศริน มณีนูน 1
1256 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
1257 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
1258 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
1259 เริงวิทย์ บุญโยม 1
1260 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
1261 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
1262 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
1263 ชนิดา ช่วยประสม 1
1264 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
1265 จุฑารักษ์ ยิ้มสบาย 1
1266 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
1267 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
1268 พัชรียา ไชยลังกา 1
1269 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
1270 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
1271 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
1272 นงนุช บุญยัง 1
1273 สุธรรม สุขมณี 1
1274 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
1275 วินัย กิตติดำเกิง 1
1276 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
1277 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
1278 ลักษณา ไชยมงคล 1
1279 อังคณา เธียรมนตรี 1
1280 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
1281 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
1282 ชญานุช แสงวิเชียร 1
1283 เกษิณี เพชรศรี 1
1284 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
1285 โขมพักตร์ มณีวัต 1
1286 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
1287 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
1288 วัสสา คงนคร 1
1289 กัลยา ปรีชานุกูล 1
1290 วรสันติ์ โสภณ 1
1291 สุภิชญา สนทรสุม 1
1292 จิตตรา ยี่เสง 1
1293 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
1294 นิคม นาคสุพรรณ 1
1295 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
1296 รวมพร นิคม 1
1297 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
1298 รัญชนา สินธวาลัย 1
1299 โครงการวิจัย NRU 1
1300 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
1301 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
1302 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
1303 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
1304 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
1305 มณี วิทยานนท์ 1
1306 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
1307 วิภา แซ่เซี้ย 1
1308 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 115
3 2558 215
4 2557 95
5 2556 136
6 2555 111
7 2554 140
8 2553 182
9 2552 199
10 2551 269
11 2550 118
12 2549 94
13 2548 105
14 2547 62
15 2546 57
16 2545 27
17 2544 84
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
2 โครงการวิจัยและศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารฮาลาลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
3 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
4 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
6 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
7 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
8 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
9 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
10 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
11 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
12 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
13 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
14 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
15 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
16 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
17 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
18 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
19 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
20 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
21 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
22 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
24 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
25 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
26 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
27 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
28 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
29 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
30 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
31 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
32 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
33 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
34 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
35 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
36 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
38 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
39 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
40 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
41 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
42 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
43 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
44 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
45 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
46 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
47 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
48 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
49 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
50 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
51 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
52 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
53 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
54 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
55 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
56 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
57 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
58 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
59 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
60 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
61 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
62 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
63 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
64 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
65 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
66 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
67 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
68 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
69 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
70 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
71 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
72 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
73 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
74 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
75 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
76 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
77 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
78 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
79 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
80 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
81 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
82 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
83 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
84 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
85 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
86 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
87 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
88 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
89 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
90 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
91 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
92 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
93 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
94 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
95 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
96 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
97 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
98 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
99 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
100 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
101 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
102 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
103 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
104 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
105 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
106 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
107 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
108 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
109 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
110 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
111 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
112 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
113 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
114 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
115 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
116 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
117 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
118 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
119 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
120 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
121 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
122 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
123 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
124 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
125 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
126 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
127 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
128 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
129 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
130 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
131 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
132 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
133 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
134 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
135 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
136 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
137 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
138 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
139 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
140 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
141 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
142 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
143 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
144 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
145 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
146 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
147 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
148 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
149 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
150 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
151 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
152 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
153 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
154 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
155 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
156 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
157 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
158 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
159 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
160 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
161 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
162 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
163 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
164 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
165 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
166 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
167 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
168 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
169 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
170 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
171 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
172 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
173 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
174 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
175 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
176 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
177 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
178 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
179 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
180 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
181 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
182 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
183 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
184 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
185 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
186 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
187 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
188 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
189 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
190 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
191 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
192 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
193 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
194 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
195 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
196 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
197 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
198 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
199 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
200 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
201 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
202 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
203 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
204 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
205 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
206 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
207 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
208 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
209 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
210 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
211 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
212 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
213 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
214 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
215 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
216 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
217 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
218 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพ ของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของภาคเหนือ
219 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยม
220 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอ