ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นกิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 สุทิสา ถาน้อย 17
3 นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ 17
4 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
5 พีระศักดิ์ ฉายประสาท 16
6 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
7 จรัญ บุญกาญจน์ 15
8 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 15
9 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
10 วารินทร์ พิมพา 14
11 เสมอ ถาน้อย 14
12 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 14
13 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
14 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
15 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
16 วรี ติยะบุญชัย 13
17 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
18 สายัณห์ สดุดี 13
19 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
20 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
21 อรสร สารพันโชติวิทยา 12
22 ศิริพงษ์ เปรมจิต 11
23 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 11
24 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
25 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
26 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
27 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
28 ชาคริต โพธิ์งาม 11
29 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
30 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
31 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
32 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
33 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
34 วันดี รังสีจิตรประภา 10
35 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
36 วรัญญู ศรีเดช 10
37 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
38 มงคล ปุษยตานนท์ 10
39 จารุภา วิโยชน์ 9
40 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
41 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
42 กณิตา ธนเจริญชณภาส 9
43 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
44 ธีระชัย บงการณ์ 9
45 ดวงพร เปรมจิต 9
46 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
47 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
48 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
49 จรัสศรี นวลศรี 8
50 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
51 ธำรงค์ อมรสกุล 8
52 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
53 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
54 กาญจนา พยุหะ 8
55 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
56 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
57 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
58 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
59 ปรีชา บุญจูง 8
60 สุขฤดี สุขใจ 8
61 โสเพ็ญ ชูนวล 8
62 อดิศร รัตนพันธ์ 8
63 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
64 กิจการ พรหมมา 8
65 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
66 กำพล ประทีปชัยกูร 8
67 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
68 เถวียน วิทยา 8
69 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
70 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
71 วชิราวดี มาลากุล 7
72 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
73 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
74 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 7
75 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
76 อนุสรณ์ วรสิงห์ 7
77 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
78 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
79 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
80 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
81 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
82 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
83 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
84 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
85 อุดม ทิพราช 7
86 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
87 วิภา หอมหวล 7
88 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
89 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
90 ปิ่น จันจุฬา 7
91 สมชาย มณีวรรณ์ 7
92 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
93 ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ 7
94 พนาลี ชีวกิดาการ 7
95 อุทัย อันพิมพ์ 7
96 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
97 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
98 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
99 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
100 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
101 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
102 วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ 6
103 ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 6
104 สัมฤทธิ์ โม้พวง 6
105 รักษิณา พลสีลา 6
106 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
107 ประพิธาริ์ ธนารักษ์ 6
108 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
109 สายศิริ มีระเสน 6
110 กิจการ ศุภมาตย์ 6
111 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
112 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
113 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
114 สุรีพร เกตุงาม 6
115 วินิช พรมอารักษ์ 6
116 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
117 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
118 ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 6
119 อนันต์ อุ่นอรุณ 6
120 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
121 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
122 มุทิตา มีนุ่น 6
123 สมหมาย ชินนาค 6
124 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
125 รวี เถียรไพศาล 6
126 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
127 อรัญ งามผ่องใส 6
128 สุพล สำราญ 6
129 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
130 อรระวี คงสมบัติ 6
131 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
132 ปวีนา น้อยทัพ 6
133 สุขอังคณา ลี 6
134 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
135 ชุติมา ตันติกิตติ 6
136 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
137 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
138 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
139 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
140 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
141 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
142 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
143 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
144 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
145 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
146 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
147 ดามรัศมน สุรางกูร 5
148 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
149 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
150 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
151 ชริดา ปุกหุต 5
152 จิตรา สิงห์ทอง 5
153 ดวงกมล ขันธเลิศ 5
154 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
155 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
156 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 5
157 มยุรี กระจายกลาง 5
158 สุรัตน์ บุญผ่อง 5
159 นันทกา โกรานา 5
160 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 5
161 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
162 จิราภรณ์ โตจรัส 5
163 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
164 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
165 ศุภกร ภู่เกิด 5
166 เหมวรรณ เหมะนัค 5
167 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
168 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
169 วสันต์ หล้าสร้อย 5
170 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
171 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
172 รัตนา สนั่นเมือง 5
173 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
174 อัมพร เวียงมูล 5
175 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
176 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
177 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
178 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
179 ชาคริต ทองอุไร 5
180 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
181 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
182 ศุภศิลป์ มณีรัตน์ 5
183 จรรยา อินทมณี 5
184 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
185 สถาพร โภคา 5
186 วันดี ทาตระกูล 5
187 สมลักษณ์ วรรณฤมล 5
188 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
189 นารีลักษณ์ นาแก้ว 4
190 ธวัช สุริวงษ์ 4
191 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
192 อนามัย นาอุดม 4
193 เกริกชัย ทองหนู 4
194 นงเยาว์ เมืองดี 4
195 ศศิวิมล จิตรากร 4
196 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
197 กฤช สมนึก 4
198 ธีรพร กงบังเกิด 4
199 กิตติ เจิดรังษี 4
200 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
201 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
202 ภูธร แคนยุกต์ 4
203 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
204 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
205 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
206 วาสนา ฉัตรดำรง 4
207 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
208 ศรีสุดา กวยาสกุล 4
209 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
210 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
211 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
212 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
213 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
214 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
215 อัษฎางค์ พลนอก 4
216 สมยศ พลับเที่ยง 4
217 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
218 ประทีป วรรณิสสร 4
219 พีระพล วอง 4
220 จรูญ สารินทร์ 4
221 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
222 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 4
223 ปรียานันท์ แสนโภชน๋ 4
224 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
225 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 4
226 ธนพล เพ็ญรัตน์ 4
227 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
228 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
229 นงนุช โอบะ 4
230 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
231 ไกรศักดิ์ เกษร 4
232 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
233 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
234 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
235 รักชาติ ไตรผล 4
236 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
237 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
238 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
239 วภากร ศิริวงศ์ 4
240 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
241 อนุชา แก้วพูลสุข 4
242 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
243 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
244 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
245 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
246 อุรีพร เล็กกัต 4
247 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
248 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
249 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
250 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
251 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
252 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
253 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 4
254 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
255 เจริญ นาคะสรรค์ 4
256 นัทที พัชราวนิช 4
257 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
258 สมปอง เตชะโต 4
259 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
260 วิริยะ ทองเรือง 4
261 ทิพวรรณ ทองสุข 4
262 สันทัด วิเชียรโชติ 4
263 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 4
264 บังอร ศรีพานิชสกุลชัย 4
265 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
266 จินตนา นภาพร 4
267 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
268 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
269 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
270 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
271 ธนศักดิ์ เทียกทอง 4
272 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
273 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
274 ประณีต ส่งวัฒนา 3
275 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
276 ขนิษฐา นาคะ 3
277 ดวงพร คันธโชติ 3
278 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
279 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
280 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
281 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
282 วันทนา เหรียญมงคล 3
283 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
284 ศศิธร พุมดวง 3
285 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
286 นิภาภัทร เจริญไทย 3
287 วราพร วรรณนา 3
288 พายัพ มาศนิยม 3
289 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
290 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
291 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
292 อินทร์ ศาลางาม 3
293 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
294 สุธิรา เลิศตระกูล 3
295 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
296 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
297 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
298 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ 3
299 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
300 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
301 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
302 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
303 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
304 สุภารัตน์ คำแดง 3
305 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
306 วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ 3
307 อาซีซัน แกสมาน 3
308 วันชัย อินทิแสง 3
309 เนติ วระนุช 3
310 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 3
311 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
312 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 3
313 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
314 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
315 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
316 ขวัญจิตร สันติประชา 3
317 ทินกร แก้วอินทร์ 3
318 ชำนาญ แก้วมณี 3
319 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
320 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
321 อุทัย วิชัย 3
322 ลลิตกร พรหมมา 3
323 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
324 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
325 ชุติมา ทองแก้ว 3
326 อภิญญา เอกพงษ์ 3
327 วิจิตร อุดอ้าย 3
328 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
329 มงคล แซ่หลิม 3
330 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
331 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
332 วัชรี เที่ยงอยู่ 3
333 นันทา เชิงเชาว์ 3
334 วิบูล ฤทธิทิศ 3
335 ระพีพร เรืองช่วย 3
336 วันดี อุดมอักษร 3
337 ดรอุทัย วิชัย 3
338 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
339 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
340 นิวัต เมืองแก้ว 3
341 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
342 ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ 3
343 พรอุษา จิตพุทธิ 3
344 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
345 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
346 กังวาน ธรรมแสง 3
347 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
348 สุดารัตน์ หอมหวล 3
349 นิติกร พรหมดวง 3
350 บรรชา บุดดาดี 3
351 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
352 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
353 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
354 จำเป็น อ่อนทอง 3
355 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
356 นิโลบล นาคพลังกูล 3
357 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
358 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
359 ธนภร ทวีวุฒิ 3
360 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
361 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
362 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
363 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 3
364 นลิน เพียนทอง 3
365 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
366 ทวนทอง จุฑาเกตุ 3
367 กิติพร โชประการ 3
368 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
369 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
370 อิทธิพล วรพันธ์ 3
371 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
372 นารีรัตน์ มูลใจ 3
373 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
374 อรรถโกวิทย์ สงวนสัตย์ 3
375 สุภารัตน์ จัทร์เหลือง 3
376 ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ 3
377 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 3
378 นท แสงเทียน 3
379 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
380 ลักษณา เจริญใจ 3
381 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
382 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
383 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
384 ธวัชชัย ปลูกผล 3
385 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
386 มารีนา มะหนิ 3
387 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
388 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
389 สุกฤทธิรา รัตนวิไล 3
390 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
391 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
392 สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ 3
393 พรทิพย์ ศรีแดง 3
394 นิรัช สุดสังข์ 3
395 ธีระพล ศรีชนะ 3
396 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
397 พิสิษฏ์ มณีโชติ 3
398 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
399 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
400 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
401 อรอินทุ์ ประไชโย 3
402 อิบรอเฮม ยีดำ 3
403 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
404 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
405 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
406 สมสมร ชิตตระการ 3
407 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
408 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
409 สุธรรม นิยมวาส 3
410 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
411 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
412 จักรี ทองเรือง 3
413 สมพิศ คินทรักษ์ 3
414 สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล 3
415 กิจจา สว่างเจริญ 3
416 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
417 สราวุธ จริตงาม 2
418 สุพิชญา จันทะชุม 2
419 อัญชลี ศิริโชติ 2
420 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
421 อมมี เบญจมะ 2
422 พรพงษ์ สุทธิรักษ์ 2
423 เอกอมร เทพพรหม 2
424 สินินาฎ จงคง 2
425 พรพรหม จินตนา 2
426 สอาด ริยะจันทร์ 2
427 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
428 อัจฉรา เพ็งหนู 2
429 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 2
430 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
431 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
432 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
433 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
434 วรรณพร คลังเพชร 2
435 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
436 เนตรนภา คู่พันธวี 2
437 สุชาติ เชิงทอง 2
438 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
439 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
440 เนตรนภิส วรรณิสสร 2
441 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
442 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
443 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
444 อำไพทิพย์ สุขหอม 2
445 อลิษา หนักแก้ว 2
446 นภิสพร มีมงคล 2
447 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
448 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
449 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
450 จรัสดาว คงเมือง 2
451 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
452 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
453 พิมพ์พิมล ตันสกุล 2
454 จารุวรรณ ขำเพชร 2
455 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
456 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
457 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
458 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
459 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
460 สุภมัย สุนทรพันธ์ 2
461 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
462 นฤมล เถื่อนกูล 2
463 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
464 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
465 รำไพ โกฏสืบ 2
466 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
467 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
468 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
469 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
470 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
471 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
472 กัญจนี พลอินทร์ 2
473 อุดม พานทอง 2
474 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
475 จรีพร เรืองศรี 2
476 ธนิยา เกาศล 2
477 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2
478 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
479 สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 2
480 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
481 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
482 กัญชลี เจติยานนท์ 2
483 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
484 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
485 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
486 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
487 นเรศ ซ่วนยุก 2
488 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
489 กรรณิการ์ สหกะโร 2
490 ศิริพรรณ สารินทร์ 2
491 พุทธพร แสงเทียน 2
492 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
493 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
494 ทินน์ พรหมโชติ 2
495 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
496 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
497 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
498 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
499 นันทยา กระสวยทอง 2
500 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
501 พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ 2
502 สิริมาส เฮงรัศมี 2
503 วาสนา เหง้าเกษ 2
504 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
505 ศักดา สมกุล 2
506 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
507 จตุรพร รักษ์งาร 2
508 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
509 ชนนิษฏ์ ชูพยัคฆ์ 2
510 เมธวี ศรีคำมูล 2
511 สง่า ทับทิมหิน 2
512 ประนอม หนูเพชร 2
513 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
514 เศวต ไชยมงคล 2
515 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
516 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
517 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
518 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
519 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
520 อุไร หัถกิจ 2
521 จินตนา กล่ำเทศ 2
522 นริศ ท้าวจันทร์ 2
523 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
524 วิกลม ธีรภาพขจรเดช 2
525 วฤทธิ์ วิชกูล 2
526 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
527 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
528 กรกช นาคคนอง 2
529 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
530 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
531 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
532 วันดี สุทธรังษี 2
533 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
534 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
535 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
536 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
537 จรัณธร บุญญานุภาพ 2
538 นลิน เพียรทอง 2
539 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
540 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
541 อาคม ปาสีโล 2
542 สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2
543 สุพรรณี ศรีอำพร 2
544 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
545 ภาวนา พนมเขต 2
546 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
547 อนุชิต สิงห์คำ 2
548 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
549 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
550 ปรีชา ทุมมุ 2
551 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
552 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
553 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
554 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
555 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
556 วัลยา วิริยเสนกุล 2
557 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
558 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
559 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
560 รัตติยากร อินทุใส 2
561 ทองดี สีสันต์ 2
562 เล็ก สีคง 2
563 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
564 ศจี สุวรรณศรี 2
565 อนุชา แยงไธสง 2
566 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
567 สมภพ สนองราษฎร์ 2
568 จิตกร ผลโยญ 2
569 ใจแก้ว แถมเงิน 2
570 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
571 ปฐมศก วิไลพล 2
572 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
573 วัชรี ศรีคำ 2
574 รัชดา โสภาคะยัง 2
575 ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ 2
576 วิลัศนา โพธิ์ศรี 2
577 ศิรินุช จินดารักษ์ 2
578 นภาพร หงษ์ภักดี 2
579 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
580 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
581 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
582 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
583 ชาญ อินทร์แต้ม 2
584 นิภาวรรณ พองพรหม 2
585 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
586 จิตรดี ลุประสงค์ 2
587 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
588 บุญส่ง แสงอ่อน 2
589 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
590 หมิงฟุก ลี 2
591 อนิรุตต์ มัทธุจักร์ 2
592 วาริณี พละสาร 2
593 นงคราญ สระโสม 2
594 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
595 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
596 สุกัญญา รอส 2
597 วิภาวี เสาหิน 2
598 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
599 สุภิญญา ติ๋วตระกูล 2
600 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
601 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
602 ปราณี นางงาม 2
603 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
604 ทรงพร จึงมั่นคง 2
605 พิทยา อดุลยธรรม 2
606 ระเบียน วังคีรี 2
607 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
608 อารี วังมณีรัตน์ 2
609 วัลลภ สันติประชา 2
610 สมชาย พละสาร 2
611 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
612 วิรัช ทวีปรีดา 2
613 ภัทรียา วิสัยจร 2
614 แสวง วัชระธนกิจ 2
615 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
616 วิวัฒน์ พิชญากร 2
617 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
618 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
619 อินทิรา ซาฮีร์ 2
620 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
621 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
622 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
623 ชยุต นันทดุสิต 2
624 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
625 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 2
626 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
627 บงกช ประสิทธิ์ 2
628 โอรส รักชาติ 2
629 นันทวัฒน์ วีระยุทธ 2
630 สมญา ภูนะยา 2
631 ปริตา ธนสุกาญจน์ 2
632 ประจัน มณีนิล 2
633 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 2
634 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
635 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
636 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
637 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
638 สมาพร ศิริลาภ 2
639 ประสิทธิ์ นครราช 2
640 อรัญญา มโนสร้อย 2
641 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
642 ธวัช มณีผ่อง 2
643 พยอม รัตนมณี 2
644 สุรชัย จูมพระบุตร 2
645 ณรงค์ สามารถ 2
646 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
647 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
648 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
649 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
650 ทรงสุดา พรหมทอง 2
651 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
652 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
653 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
654 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
655 สุภาวดี แก้วระหัน 2
656 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
657 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
658 บุญเรือง คำศรี 1
659 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
660 รุ่งแสง นาครำไพ 1
661 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
662 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
663 สมบัติ พุทธจักร 1
664 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 1
665 เกศรา เสนงาม 1
666 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
667 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
668 สมหมาย แม้นมณี 1
669 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
670 อรพิน เสละคร 1
671 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
672 อภิญญา รัตนไชย 1
673 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
674 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
675 ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ 1
676 รตนนท์ โชติมา 1
677 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
678 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
679 จามรี เสมา 1
680 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
681 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
682 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
683 เทวิน ธนะวงษ์ 1
684 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
685 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
686 สมยศ มีสุข 1
687 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
688 ปารวี กาญจนประโชติ 1
689 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
690 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
691 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
692 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
693 สิรีวรรณ แก้วสุวรรณ 1
694 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
695 พจน์ ไชยเสนา 1
696 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
697 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
698 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
699 วิภาวดี ประสาททอง 1
700 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
701 สมบัติ โนพิชัย 1
702 เมธินี รัตรสาร 1
703 ฉัตรชนก กะราลัย 1
704 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
705 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
706 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
707 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
708 สมยศ ทุ่งหว้า 1
709 ประยูรศรี ฉัตรวชิระวงศ์ 1
710 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
711 พรพิมล สุริยภัทร 1
712 ญาณิศา รัตอาภา 1
713 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
714 วัชรากร ใจตรง 1
715 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
716 ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย 1
717 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
718 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
719 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
720 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
721 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
722 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
723 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
724 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
725 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
726 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
727 วิชัย หวังวโรดม 1
728 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
729 เกตุการ ดาจันทา 1
730 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
731 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
732 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
733 สุขสมาน สังโยคะ 1
734 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
735 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
736 รัญชนา สินธวาลัย 1
737 นิคม นาคสุพรรณ 1
738 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
739 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
740 พัน ยี่สิ้น 1
741 รวมพร นิคม 1
742 ซุกรี หะยีสาแม 1
743 โครงการวิจัย NRU 1
744 กัลยา ปรีชานุกูล 1
745 จิตตรา ยี่เสง 1
746 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
747 มณี วิทยานนท์ 1
748 วิภา แซ่เซี้ย 1
749 สุภิชญา สนทรสุม 1
750 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
751 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 1
752 วรสันติ์ โสภณ 1
753 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
754 ติ๊ก แสนบุญ 1
755 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
756 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
757 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
758 พรทิวา คงคุณ 1
759 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
760 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
761 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
762 วิมล ตันติไชยากุล 1
763 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
764 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
765 สมศรี จินตนสนธิ 1
766 ละม้าย ทองบุญ 1
767 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
768 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
769 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
770 วิษณุ ธงไชย 1
771 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
772 สมพร ตั๊นสกุล 1
773 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
774 วัสสา คงนคร 1
775 วิภาวี คงอินทร์ 1
776 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
777 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
778 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
779 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
780 พวงเพชร วารีย์ 1
781 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
782 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
783 ศศิมา เจริญกิจ 1
784 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
785 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
786 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
787 โขมพักตร์ มณีวัต 1
788 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
789 ลักษณา ไชยมงคล 1
790 โสภิตา ขำรอด 1
791 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
792 เนริสา คุณประทุม 1
793 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
794 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
795 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
796 วินัย กิตติดำเกิง 1
797 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
798 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
799 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 1
800 อรุณพร อิฐรัตน์ 1
801 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
802 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
803 สุธรรม สุขมณี 1
804 นงนุช บุญยัง 1
805 วิภาวี หีบแก้ว. 1
806 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
807 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
808 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
809 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
810 พัชรียา ไชยลังกา 1
811 นที เกื้อกูลกิจการ 1
812 อังคณา เธียรมนตรี 1
813 ปรียา แก้วพิมล 1
814 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
815 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
816 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
817 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
818 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
819 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
820 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
821 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
822 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
823 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
824 ศศิกานต์ กาละ 1
825 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
826 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
827 นิอร จิรพงศธรกุล 1
828 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
829 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
830 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
831 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
832 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
833 อัญชลี ฐานวิสัย 1
834 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
835 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
836 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
837 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 1
838 HELMUT JOSEF DURRAST 1
839 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
840 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
841 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
842 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
843 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
844 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
845 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
846 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
847 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
848 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
849 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
850 จตุพร เงินคำ 1
851 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
852 คำรพ รัตนสุต 1
853 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
854 จันทนี อุริยพงศ์สรรค์ 1
855 อนุสรณ์ นิยมพันธุ์ 1
856 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
857 อุไรวรร คชสถิตย์ 1
858 ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก 1
859 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
860 สุกัญญา ศรีสง่า 1
861 ถาวร สุภาพรม 1
862 ณัฎฐวุติ แก้วพิทูลย์ 1
863 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
864 สุกัญญา เจริญพร 1
865 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
866 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
867 วารุณี มะรุมดี 1
868 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
869 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
870 นพมาศ นามแดง 1
871 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
872 วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
873 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
874 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
875 สริน ศรีปรางค์ 1
876 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
877 ธนัช กนกเทศ 1
878 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
879 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
880 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
881 บัณฑูร เวียงมูล 1
882 ช่อเพชร พานระลึก 1
883 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
884 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
885 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
886 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
887 นางสาววิริยา พรมกอง 1
888 วิริยา พรมกอง 1
889 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 1
890 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
891 พัชรดา อมาตยกุล 1
892 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
893 สนธยา นุ่มท้วม 1
894 ธเนศ รัตนวิไล 1
895 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
896 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
897 อธิป สกุลเผือก 1
898 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
899 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
900 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
901 รัตนา ทองย้อย 1
902 สมเกียรติ นาคกุล 1
903 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
904 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
905 สมพงศ์ โอทอง 1
906 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
907 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
908 สุชาดา สัญญา 1
909 ประยูร ด้วงศิริ 1
910 อังคณา วังทอง 1
911 ซิวู ซัง 1
912 วรพจน์ ประชาเสรี 1
913 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
914 อรุณี เหมะธุลิน 1
915 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
916 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
917 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
918 สุธาทิพย์ มากมี 1
919 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
920 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
921 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
922 แสงชัย นทีวรนารถ 1
923 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
924 อรัญญา เชาวลิต 1
925 สหัถยา ทองสาร 1
926 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
927 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
928 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 1
929 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
930 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
931 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
932 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
933 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
934 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
935 คณิตา กายะสุต 1
936 สัตยา บัญรัตนชู 1
937 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
938 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
939 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
940 จิตรานันท์ สมพร 1
941 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
942 อดิเรก รักคง 1
943 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
944 อารีย์ ชูดำ 1
945 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
946 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
947 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
948 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
949 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
950 ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม 1
951 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
952 A. Maeros 1
953 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
954 กนกพร ภาคีฉาย 1
955 รัตนา สดุดี 1
956 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
957 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
958 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
959 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
960 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
961 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
962 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
963 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
964 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
965 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
966 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
967 มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ 1
968 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
969 กำแหง วัฒนเสน 1
970 สวัสดี ยอดขยัน 1
971 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
972 แวอาแซ แวหามะ 1
973 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
974 ปาณมน วิยะชัย 1
975 วีระพันธ์ สีหานาม 1
976 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
977 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
978 ชวพจน์ ศุภสาร 1
979 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
980 ชัช วงศ์สิงห์ 1
981 ราเชนทร์ บุญทัน 1
982 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
983 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
984 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
985 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
986 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
987 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
988 ชาญเรืงฤทธิ์ จันทร์นอก 1
989 ปรัชญา มุขดา 1
990 ทองคำ กิริยะ 1
991 กมลพร นครชัยกุล 1
992 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
993 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
994 สุมาลี หอศิริธรรม 1
995 สุชาติ ลิ่มกตุญญู 1
996 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
997 อรุณี ทองอ่อน 1
998 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
999 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
1000 วนิดา แซ่จึง 1
1001 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
1002 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
1003 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
1004 ศุภกร สีสันต์ 1
1005 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
1006 สุรพล อารีย์กุล 1
1007 กาญจน ชินนาค 1
1008 วัชรายุทธ ลำดวน 1
1009 วิระพันธ์ สีหานาม 1
1010 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
1011 เจริญ ชุมมวล 1
1012 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
1013 อุทัย ไทยเจริญ 1
1014 สัตยา บุญรัตนชู 1
1015 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
1016 Khairani Idah Mokhtar 1
1017 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
1018 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
1019 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
1020 จรวยพร แสนทวีสุข 1
1021 จิราพร เพชรรัตน์ 1
1022 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
1023 นันธชา ไฝทอง 1
1024 อรนิช แสงจันทร์ 1
1025 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
1026 อุดมพร แพ่งนคร 1
1027 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
1028 ทวีพร บัวทอง 1
1029 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
1030 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
1031 กิตติมา ศิลปษา 1
1032 อรุณี ยี่ทอง 1
1033 สายใจ จันเวียง 1
1034 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
1035 หมิง ฟุก ลี 1
1036 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
1037 ชนาธิศ ซาเสน 1
1038 วริษฏา ศิลาอ่อน 1
1039 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
1040 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
1041 ประชา คำภักดี 1
1042 สุรนี แก้วกลม 1
1043 วรสิทธิ์ โทจำปา 1
1044 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
1045 สายสุนี ชัยมงคล 1
1046 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
1047 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
1048 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
1049 สุปิยา ทาปทา 1
1050 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
1051 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
1052 วาสนา พิทักษ์พล 1
1053 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
1054 วิภาวี ขำจิตร 1
1055 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
1056 อริสรา อิสสะรีย์ 1
1057 นิรีนดร์ หันไชยุงวา 1
1058 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
1059 บงกช บุญเพ็ชร 1
1060 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
1061 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
1062 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
1063 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
1064 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
1065 วันชัย ขันนาม 1
1066 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
1067 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
1068 วิมลศิริ อมรชัย 1
1069 ธิดารัตน์ จุทอง 1
1070 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
1071 นริศรา แสงเทียน 1
1072 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
1073 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
1074 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
1075 สุระ วุฒิพรหม 1
1076 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
1077 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
1078 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
1079 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
1080 กนกพร ช่างทอง 1
1081 ดวงตะณา วังกุล 1
1082 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
1083 สนม โนนกลาง 1
1084 กาญจนา ชินนาค 1
1085 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
1086 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
1087 อัญชลี สำเภา 1
1088 อโณทัย จันภักดี 1
1089 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
1090 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
1091 เดโช ทองอร่าม 1
1092 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
1093 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
1094 จิรายุ สินศิริ 1
1095 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
1096 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
1097 สุธิดา แจ่มใส 1
1098 นิภาวรรณ พองพรม 1
1099 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
1100 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
1101 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
1102 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
1103 ผดุง กิจแสวง 1
1104 นิรมล รังสยาธร 1
1105 อนุชิต พลับรู้การ 1
1106 บงกช สุขอนันต์ 1
1107 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
1108 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
1109 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
1110 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
1111 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
1112 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
1113 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
1114 โชติ จิตรังษี 1
1115 นพนันท์ ลาธุลี 1
1116 ชาริดา ปุกหุต 1
1117 สุรพงศ์ บางพาน 1
1118 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
1119 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
1120 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
1121 สังวาลย์ แก่นโส 1
1122 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
1123 กรชนก บุญพอ 1
1124 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
1125 นาวี กังวาลย์ 1
1126 ปาจารีย์ ทองงอก 1
1127 ประนอม แซ่จึง 1
1128 สมศรี ชัยวณิชย 1
1129 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
1130 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
1131 ยุพา กาฬเนตร 1
1132 Emad A.M. EL-Dardiry 1
1133 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
1134 อยุทธ์ นิสสภา 1
1135 วิชิต สมบัติ 1
1136 อารยา โพธิสรณ์ 1
1137 เจริญ ภคธีรเธียร 1
1138 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
1139 ฮาลาล 1
1140 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
1141 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
1142 ศิราณี จุโฑปะมา 1
1143 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
1144 ศรัญญู ชูศรี 1
1145 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
1146 ลัคนา จันทร์ลอย 1
1147 อ้อย พลแสน 1
1148 ไท แสงเทียน 1
1149 นุจรินทร์ ภูธา 1
1150 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
1151 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
1152 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
1153 เดือนแรม เงินทอง 1
1154 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
1155 พฤกษ์ เถาถวิล 1
1156 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
1157 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
1158 ศุภชัย มหาเสย 1
1159 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
1160 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
1161 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
1162 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
1163 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
1164 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
1165 มณฑา จาฏุพจน์ 1
1166 นัฐ ตัณศิลา 1
1167 สรศักดิ์ มณีขาว 1
1168 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
1169 สมใจ โค้วสุรัตน์ 1
1170 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
1171 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
1172 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
1173 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
1174 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
1175 ชญานุช แสงวิเชียร 1
1176 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
1177 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
1178 พงษ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 1
1179 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
1180 ปารมี ทองสุกใส 1
1181 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
1182 S. Mahankij 1
1183 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
1184 P. Sophanodora 1
1185 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
1186 C. Tantikitti 1
1187 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
1188 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
1189 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
1190 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
1191 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
1192 กาญจนา มหาพล 1
1193 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
1194 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
1195 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
1196 วิจิตร เกิดผล 1
1197 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
1198 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
1199 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
1200 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
1201 พรชัย สถิรปัญญา 1
1202 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
1203 อรนุช ปวงสุข 1
1204 เกศริน มณีนูน 1
1205 ไพรชล อินทนูจิต 1
1206 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
1207 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
1208 อดิศร เสมแย้ม 1
1209 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
1210 สุรชัย สุวรรณลี 1
1211 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
1212 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
1213 นัยนา บัวเขียว 1
1214 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
1215 สิริญาพร สงคง 1
1216 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
1217 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
1218 จิตใส 1
1219 นิตยา ศรีใส 1
1220 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
1221 นิตยา วานิกร 1
1222 อุษา ศรีใส 1
1223 สุชน คชาทอง 1
1224 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
1225 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
1226 จินตนา เหล่าไฟบูลย์ 1
1227 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
1228 กรชนก แก่นคำ 1
1229 จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ 1
1230 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
1231 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
1232 ประณีต รอดแสง 1
1233 จิรวัฒน์ เวชแพทย์ 1
1234 รัชนี นิคมเขต์ 1
1235 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
1236 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
1237 ประทับใจ พวงบุตร 1
1238 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
1239 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
1240 ปริญญา สุขาวห 1
1241 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
1242 สมพร นิลมณี 1
1243 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
1244 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
1245 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
1246 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
1247 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
1248 สุนทร วงษ์ศิริ 1
1249 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
1250 พูนสุข 1
1251 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
1252 เกรียงไกร โชประการ 1
1253 ธีรพล บันสิทธิ์ 1
1254 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
1255 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
1256 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
1257 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
1258 พจมาลย์ โตเทียม 1
1259 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
1260 จิตรา วราอัศวปติ 1
1261 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
1262 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
1263 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
1264 กษมา เจนวิจิตร 1
1265 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
1266 เฉลียว บุญมั่น 1
1267 อุรัตน์ พิมลศรี 1
1268 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
1269 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
1270 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
1271 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
1272 สุภชัย หาทองคำ 1
1273 เริงวิทย์ บุญโยม 1
1274 โสพล บุตรงาม 1
1275 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
1276 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
1277 เดโช นิยมพันธ์ 1
1278 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
1279 หัสวิภา หมายมั่น 1
1280 เดโช ทองร่วม 1
1281 วรงค์ นัยวินิจ 1
1282 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
1283 ธีรวุฒิ มาประชา 1
1284 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
1285 รัตนาพร จันทุมา 1
1286 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
1287 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
1288 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 115
3 2558 211
4 2557 80
5 2556 117
6 2555 119
7 2554 136
8 2553 180
9 2552 210
10 2551 270
11 2550 128
12 2549 98
13 2548 105
14 2547 64
15 2546 61
16 2545 26
17 2544 91
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
2 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
4 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
5 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
6 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
7 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
8 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
9 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
10 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
11 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
12 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
13 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
14 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
15 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
16 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
17 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
18 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
19 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
20 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
21 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
22 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
23 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
24 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
25 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
26 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
27 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
28 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
29 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
30 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
31 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
32 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
33 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
34 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
35 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
36 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
38 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
39 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
40 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
41 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
42 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
43 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
44 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
45 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
46 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
47 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
48 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
49 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
50 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
51 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
52 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
53 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
54 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
55 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
56 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
57 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
58 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
59 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
60 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
61 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
62 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
63 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
64 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
65 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
66 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
67 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
68 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
69 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
70 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
71 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
72 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
73 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
74 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
75 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
76 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
77 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
78 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
79 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
80 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
81 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
82 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
83 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
84 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
85 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
86 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
87 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
88 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
89 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
90 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
91 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
92 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
93 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
94 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
95 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
96 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
97 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
98 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
99 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
100 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
101 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
102 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
103 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
104 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
105 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
106 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
107 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
108 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
109 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
110 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
111 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
112 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
113 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
114 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
115 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
116 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
117 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
118 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
119 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
120 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
121 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
122 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
123 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
124 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
125 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
126 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
127 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
128 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
129 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
130 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
131 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
132 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
133 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
134 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
135 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
136 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
137 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
138 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
139 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
140 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
141 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
142 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
143 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
144 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
145 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
146 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
147 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
148 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
149 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
150 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
151 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
152 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
153 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
154 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
155 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
156 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
157 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
158 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
159 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
160 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
161 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
162 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
163 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
164 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
165 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
166 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
167 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
168 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
169 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
170 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
171 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
172 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
173 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
174 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
175 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
176 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
177 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
178 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
179 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
180 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
181 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
182 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
183 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
184 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
185 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
186 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
187 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
188 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
189 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
190 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
191 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
192 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
193 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
194 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
195 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
196 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
197 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
198 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
199 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
200 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
201 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
202 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
203 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
204 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
205 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
206 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
207 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
208 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
209 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
210 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
211 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
212 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
213 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
214 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
215 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
216 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพ ของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของภาคเหนือ
217 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยม
218 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอลิอะคริลิกแอซิด
219 นวัตกรรมการแปรรูปโดแช่เยือกแข็งสำหรับแครกเกอร์ข้าวพร้อมอบชนิดไม่มีกลูเตน
220 นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่โดยใช้ไคโตซาน-อนุภาคนาโนเงินคอมโพไซต์
221 การสังเคราะห์สีเขียวของอนุภาคนาโนเงินบนถ่านกัมมันต์โดยใช้สารสกัดจากเปลือกกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม
222 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระและจุดตรึงคู่พีพีเอฟแบบไม่อิสระในปริภูมิบานาค
223 การศึกษาความสัมพันธ์ของ Actin cytoskeleton ต่อการกระตุ้น และ การดึง signaling molecules บริเวณ T cell receptor
224 การปนเปื้อนของ Escherichia coli ที่ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะในน้ำทิ้งจากฟาร์มและการกระจายสู่สิ่งแวดล้อม
225 ผลของเปปไทด์ออกฤทธิ์ที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ต่อการยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากเซลล์แมคโครฟาจ
226 ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ควบคุมตัวหนอนแมลงวัน
227 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง
228 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก1
229 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรสองชั้น
230 การผลิตกรดไขมันจำเป็นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วย เชื้อจุลินทรีย์ Thraustochytrids
231 การลดอุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก
232 การศึกษาแบคเทอริโอเฟจเพื่อใช้พัฒนาเป็นวิธีตรวจสอบสำหรับเชื้อ A.baumannii ที่ดื้อยา
233 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข่าในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
234 ผลของตำรับน้ำตรีผลาต่อเซลล์เพาะเลี้ยงทีลิมพ์โฟบลาสต์ของมนุษย์
235 คาร์บอนฟุตปริ้นต์เพื่อการวางแผนจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมน้ำตาล
236 การทดสอบสมรรถนะตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผง เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
237 ผลของการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่นต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงหน้าที่ ลักษณะทางเคมีและกายภาพของรำข้าวระหว่างการเก็บรักษา
238 ผลของอ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำต่อเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสในเซลล์ประสาท
239 การศึกษาผลของอายุการเก็บต่อคุณภาพน้ำมัน และผลของการสกัดต่อปริมาณและคุณภาพ