ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นกิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 สุทิสา ถาน้อย 17
3 นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ 17
4 พีระศักดิ์ ฉายประสาท 16
5 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
6 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 15
7 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
8 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
9 จรัญ บุญกาญจน์ 15
10 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
11 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 14
12 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
13 วารินทร์ พิมพา 14
14 เสมอ ถาน้อย 14
15 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
16 วรี ติยะบุญชัย 13
17 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
18 สายัณห์ สดุดี 13
19 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
20 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
21 อรสร สารพันโชติวิทยา 12
22 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
23 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
24 ชาคริต โพธิ์งาม 11
25 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 11
26 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
27 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
28 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
29 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
30 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
31 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
32 ศิริพงษ์ เปรมจิต 11
33 วันดี รังสีจิตรประภา 10
34 มงคล ปุษยตานนท์ 10
35 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
36 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
37 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
38 วรัญญู ศรีเดช 10
39 จารุภา วิโยชน์ 9
40 ดวงพร เปรมจิต 9
41 ธีระชัย บงการณ์ 9
42 กณิตา ธนเจริญชณภาส 9
43 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
44 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
45 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
46 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
47 ปรีชา บุญจูง 8
48 สุขฤดี สุขใจ 8
49 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
50 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
51 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
52 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
53 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
54 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
55 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
56 ธำรงค์ อมรสกุล 8
57 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
58 โสเพ็ญ ชูนวล 8
59 กิจการ พรหมมา 8
60 อดิศร รัตนพันธ์ 8
61 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
62 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
63 กำพล ประทีปชัยกูร 8
64 เถวียน วิทยา 8
65 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
66 จรัสศรี นวลศรี 8
67 กาญจนา พยุหะ 8
68 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
69 วิภา หอมหวล 7
70 วชิราวดี มาลากุล 7
71 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
72 อุดม ทิพราช 7
73 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
74 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 7
75 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
76 ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ 7
77 อนุสรณ์ วรสิงห์ 7
78 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
79 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
80 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
81 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
82 สมชาย มณีวรรณ์ 7
83 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
84 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
85 อุทัย อันพิมพ์ 7
86 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
87 ปิ่น จันจุฬา 7
88 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
89 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
90 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
91 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
92 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
93 พนาลี ชีวกิดาการ 7
94 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
95 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
96 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
97 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
98 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
99 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
100 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
101 วินิช พรมอารักษ์ 6
102 สุขอังคณา ลี 6
103 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
104 อรระวี คงสมบัติ 6
105 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
106 ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 6
107 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
108 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
109 อนันต์ อุ่นอรุณ 6
110 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
111 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
112 ประพิธาริ์ ธนารักษ์ 6
113 รักษิณา พลสีลา 6
114 กิจการ ศุภมาตย์ 6
115 รวี เถียรไพศาล 6
116 สมหมาย ชินนาค 6
117 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
118 สุพล สำราญ 6
119 สัมฤทธิ์ โม้พวง 6
120 ปวีนา น้อยทัพ 6
121 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
122 ชุติมา ตันติกิตติ 6
123 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
124 อรัญ งามผ่องใส 6
125 ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 6
126 มุทิตา มีนุ่น 6
127 สุรีพร เกตุงาม 6
128 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
129 วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ 6
130 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
131 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
132 สายศิริ มีระเสน 6
133 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
134 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
135 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
136 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
137 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
138 ศุภกร ภู่เกิด 5
139 เหมวรรณ เหมะนัค 5
140 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
141 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
142 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
143 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 5
144 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
145 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
146 ดามรัศมน สุรางกูร 5
147 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 5
148 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
149 อัมพร เวียงมูล 5
150 นันทกา โกรานา 5
151 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
152 วสันต์ หล้าสร้อย 5
153 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
154 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
155 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
156 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
157 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
158 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
159 รัตนา สนั่นเมือง 5
160 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
161 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
162 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
163 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
164 ชาคริต ทองอุไร 5
165 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
166 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
167 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
168 จรรยา อินทมณี 5
169 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
170 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
171 สุรัตน์ บุญผ่อง 5
172 สถาพร โภคา 5
173 สมลักษณ์ วรรณฤมล 5
174 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
175 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
176 วันดี ทาตระกูล 5
177 จิราภรณ์ โตจรัส 5
178 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
179 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
180 ศุภศิลป์ มณีรัตน์ 5
181 มยุรี กระจายกลาง 5
182 ดวงกมล ขันธเลิศ 5
183 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
184 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
185 จิตรา สิงห์ทอง 5
186 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
187 ชริดา ปุกหุต 5
188 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
189 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
190 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
191 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
192 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
193 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
194 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
195 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
196 กิตติ เจิดรังษี 4
197 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
198 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
199 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
200 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
201 บังอร ศรีพานิชสกุลชัย 4
202 นงนุช โอบะ 4
203 อนุชา แก้วพูลสุข 4
204 สันทัด วิเชียรโชติ 4
205 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
206 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
207 จรูญ สารินทร์ 4
208 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
209 ธนศักดิ์ เทียกทอง 4
210 ภูธร แคนยุกต์ 4
211 อนามัย นาอุดม 4
212 ศศิวิมล จิตรากร 4
213 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 4
214 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
215 ธวัช สุริวงษ์ 4
216 นารีลักษณ์ นาแก้ว 4
217 ธนพล เพ็ญรัตน์ 4
218 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
219 ธีรพร กงบังเกิด 4
220 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
221 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
222 ศรีสุดา กวยาสกุล 4
223 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
224 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
225 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
226 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
227 อุรีพร เล็กกัต 4
228 ทิพวรรณ ทองสุข 4
229 วาสนา ฉัตรดำรง 4
230 รักชาติ ไตรผล 4
231 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
232 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
233 กฤช สมนึก 4
234 เกริกชัย ทองหนู 4
235 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
236 วิริยะ ทองเรือง 4
237 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
238 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
239 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
240 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
241 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
242 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
243 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
244 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
245 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
246 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 4
247 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
248 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
249 นงเยาว์ เมืองดี 4
250 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
251 วภากร ศิริวงศ์ 4
252 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
253 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
254 ประทีป วรรณิสสร 4
255 พีระพล วอง 4
256 สมยศ พลับเที่ยง 4
257 เจริญ นาคะสรรค์ 4
258 ปรียานันท์ แสนโภชน๋ 4
259 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 4
260 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
261 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
262 สมปอง เตชะโต 4
263 นัทที พัชราวนิช 4
264 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
265 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
266 อัษฎางค์ พลนอก 4
267 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
268 ไกรศักดิ์ เกษร 4
269 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
270 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 4
271 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
272 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
273 จินตนา นภาพร 4
274 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
275 สุธิรา เลิศตระกูล 3
276 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 3
277 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
278 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
279 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
280 เนติ วระนุช 3
281 อินทร์ ศาลางาม 3
282 ดวงพร คันธโชติ 3
283 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
284 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
285 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
286 นท แสงเทียน 3
287 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
288 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
289 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
290 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 3
291 ดรอุทัย วิชัย 3
292 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
293 สุภารัตน์ คำแดง 3
294 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
295 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
296 อาซีซัน แกสมาน 3
297 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 3
298 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
299 อุทัย วิชัย 3
300 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
301 วิจิตร อุดอ้าย 3
302 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
303 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
304 วันชัย อินทิแสง 3
305 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
306 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
307 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
308 อภิญญา เอกพงษ์ 3
309 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
310 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
311 นันทา เชิงเชาว์ 3
312 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
313 ศศิธร พุมดวง 3
314 นารีรัตน์ มูลใจ 3
315 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
316 ลลิตกร พรหมมา 3
317 วิบูล ฤทธิทิศ 3
318 วัชรี เที่ยงอยู่ 3
319 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
320 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
321 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
322 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
323 มงคล แซ่หลิม 3
324 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
325 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
326 ทวนทอง จุฑาเกตุ 3
327 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
328 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
329 อรรถโกวิทย์ สงวนสัตย์ 3
330 สุภารัตน์ จัทร์เหลือง 3
331 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
332 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
333 ประณีต ส่งวัฒนา 3
334 ขนิษฐา นาคะ 3
335 พายัพ มาศนิยม 3
336 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
337 กิติพร โชประการ 3
338 นิภาภัทร เจริญไทย 3
339 นลิน เพียนทอง 3
340 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
341 วันทนา เหรียญมงคล 3
342 อิทธิพล วรพันธ์ 3
343 วราพร วรรณนา 3
344 ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ 3
345 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
346 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
347 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
348 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
349 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
350 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
351 ลักษณา เจริญใจ 3
352 สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ 3
353 อรอินทุ์ ประไชโย 3
354 ระพีพร เรืองช่วย 3
355 นิวัต เมืองแก้ว 3
356 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
357 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
358 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
359 พรอุษา จิตพุทธิ 3
360 วันดี อุดมอักษร 3
361 ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ 3
362 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
363 นิโลบล นาคพลังกูล 3
364 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
365 บรรชา บุดดาดี 3
366 นิติกร พรหมดวง 3
367 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
368 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
369 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
370 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 3
371 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
372 สุดารัตน์ หอมหวล 3
373 ธนภร ทวีวุฒิ 3
374 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
375 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
376 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
377 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
378 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
379 จำเป็น อ่อนทอง 3
380 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
381 กังวาน ธรรมแสง 3
382 สุธรรม นิยมวาส 3
383 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
384 จักรี ทองเรือง 3
385 สมพิศ คินทรักษ์ 3
386 กิจจา สว่างเจริญ 3
387 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
388 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
389 สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล 3
390 สมสมร ชิตตระการ 3
391 ชุติมา ทองแก้ว 3
392 มารีนา มะหนิ 3
393 วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ 3
394 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
395 ชำนาญ แก้วมณี 3
396 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
397 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
398 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
399 ทินกร แก้วอินทร์ 3
400 สุกฤทธิรา รัตนวิไล 3
401 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
402 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
403 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
404 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
405 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
406 อิบรอเฮม ยีดำ 3
407 พิสิษฏ์ มณีโชติ 3
408 ธวัชชัย ปลูกผล 3
409 พรทิพย์ ศรีแดง 3
410 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
411 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
412 ขวัญจิตร สันติประชา 3
413 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
414 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ 3
415 นิรัช สุดสังข์ 3
416 ธีระพล ศรีชนะ 3
417 อัจฉรา เพ็งหนู 2
418 บุญส่ง แสงอ่อน 2
419 เอกอมร เทพพรหม 2
420 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
421 ชาญ อินทร์แต้ม 2
422 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 2
423 พรพรหม จินตนา 2
424 สุชาติ เชิงทอง 2
425 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
426 นิภาวรรณ พองพรหม 2
427 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
428 สินินาฎ จงคง 2
429 สุกัญญา รอส 2
430 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
431 อัญชลี ศิริโชติ 2
432 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
433 อมมี เบญจมะ 2
434 สราวุธ จริตงาม 2
435 สอาด ริยะจันทร์ 2
436 ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ 2
437 จรีพร เรืองศรี 2
438 อนุชา แยงไธสง 2
439 สุพิชญา จันทะชุม 2
440 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
441 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
442 จิตรดี ลุประสงค์ 2
443 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
444 พรพงษ์ สุทธิรักษ์ 2
445 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
446 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
447 พิมพ์พิมล ตันสกุล 2
448 จารุวรรณ ขำเพชร 2
449 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
450 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
451 ศิริพรรณ สารินทร์ 2
452 กัญชลี เจติยานนท์ 2
453 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
454 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
455 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
456 อลิษา หนักแก้ว 2
457 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
458 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
459 สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 2
460 พุทธพร แสงเทียน 2
461 พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ 2
462 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
463 หมิงฟุก ลี 2
464 รำไพ โกฏสืบ 2
465 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
466 วาริณี พละสาร 2
467 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
468 นฤมล เถื่อนกูล 2
469 อนิรุตต์ มัทธุจักร์ 2
470 สิริมาส เฮงรัศมี 2
471 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
472 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
473 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
474 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
475 นงคราญ สระโสม 2
476 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
477 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
478 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
479 จตุรพร รักษ์งาร 2
480 ชนนิษฏ์ ชูพยัคฆ์ 2
481 ประนอม หนูเพชร 2
482 เมธวี ศรีคำมูล 2
483 เศวต ไชยมงคล 2
484 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
485 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
486 ปฐมศก วิไลพล 2
487 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
488 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
489 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
490 สง่า ทับทิมหิน 2
491 อุไร หัถกิจ 2
492 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
493 วรรณพร คลังเพชร 2
494 เนตรนภา คู่พันธวี 2
495 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
496 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
497 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
498 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
499 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
500 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2
501 จินตนา กล่ำเทศ 2
502 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
503 วันดี สุทธรังษี 2
504 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
505 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
506 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
507 นภาพร หงษ์ภักดี 2
508 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
509 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
510 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
511 รัชดา โสภาคะยัง 2
512 จรัสดาว คงเมือง 2
513 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
514 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
515 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
516 เนตรนภิส วรรณิสสร 2
517 ศิรินุช จินดารักษ์ 2
518 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
519 อำไพทิพย์ สุขหอม 2
520 วัชรี ศรีคำ 2
521 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
522 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
523 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
524 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
525 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
526 อุดม พานทอง 2
527 กัญจนี พลอินทร์ 2
528 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
529 สุภมัย สุนทรพันธ์ 2
530 นภิสพร มีมงคล 2
531 จิตกร ผลโยญ 2
532 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
533 สมภพ สนองราษฎร์ 2
534 ใจแก้ว แถมเงิน 2
535 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
536 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
537 บงกช ประสิทธิ์ 2
538 โอรส รักชาติ 2
539 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
540 กรกช นาคคนอง 2
541 นริศ ท้าวจันทร์ 2
542 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
543 ธวัช มณีผ่อง 2
544 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 2
545 สมาพร ศิริลาภ 2
546 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
547 อรัญญา มโนสร้อย 2
548 ประสิทธิ์ นครราช 2
549 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
550 วิกลม ธีรภาพขจรเดช 2
551 วฤทธิ์ วิชกูล 2
552 กรรณิการ์ สหกะโร 2
553 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
554 ธนิยา เกาศล 2
555 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
556 สุภาวดี แก้วระหัน 2
557 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
558 นเรศ ซ่วนยุก 2
559 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
560 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
561 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
562 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
563 ศักดา สมกุล 2
564 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
565 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
566 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
567 จรัณธร บุญญานุภาพ 2
568 นลิน เพียรทอง 2
569 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
570 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
571 อาคม ปาสีโล 2
572 สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2
573 สุพรรณี ศรีอำพร 2
574 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
575 ภาวนา พนมเขต 2
576 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
577 อนุชิต สิงห์คำ 2
578 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
579 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
580 ปรีชา ทุมมุ 2
581 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
582 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
583 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
584 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
585 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
586 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
587 วัลยา วิริยเสนกุล 2
588 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
589 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
590 รัตติยากร อินทุใส 2
591 ทองดี สีสันต์ 2
592 เล็ก สีคง 2
593 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
594 ศจี สุวรรณศรี 2
595 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
596 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
597 นันทยา กระสวยทอง 2
598 ชยุต นันทดุสิต 2
599 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
600 อินทิรา ซาฮีร์ 2
601 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
602 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
603 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
604 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
605 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
606 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
607 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
608 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
609 วาสนา เหง้าเกษ 2
610 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
611 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
612 วิลัศนา โพธิ์ศรี 2
613 วิวัฒน์ พิชญากร 2
614 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
615 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
616 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
617 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
618 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
619 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
620 ภัทรียา วิสัยจร 2
621 ทินน์ พรหมโชติ 2
622 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
623 วิรัช ทวีปรีดา 2
624 แสวง วัชระธนกิจ 2
625 ทรงสุดา พรหมทอง 2
626 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
627 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
628 พิทยา อดุลยธรรม 2
629 อารี วังมณีรัตน์ 2
630 วัลลภ สันติประชา 2
631 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
632 ทรงพร จึงมั่นคง 2
633 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 2
634 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
635 ณรงค์ สามารถ 2
636 พยอม รัตนมณี 2
637 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
638 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
639 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
640 สุรชัย จูมพระบุตร 2
641 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
642 ระเบียน วังคีรี 2
643 สมญา ภูนะยา 2
644 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
645 ประจัน มณีนิล 2
646 วิภาวี เสาหิน 2
647 ปริตา ธนสุกาญจน์ 2
648 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
649 นันทวัฒน์ วีระยุทธ 2
650 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
651 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
652 สุภิญญา ติ๋วตระกูล 2
653 ปราณี นางงาม 2
654 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
655 สมชาย พละสาร 2
656 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
657 มณี วิทยานนท์ 1
658 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
659 จิตตรา ยี่เสง 1
660 วิภา แซ่เซี้ย 1
661 สุภิชญา สนทรสุม 1
662 นาวี กังวาลย์ 1
663 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
664 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
665 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
666 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
667 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
668 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
669 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 1
670 นิภาวรรณ พองพรม 1
671 วัสสา คงนคร 1
672 อรุณพร อิฐรัตน์ 1
673 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
674 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
675 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
676 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
677 สมศรี ชัยวณิชย 1
678 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
679 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
680 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
681 รวมพร นิคม 1
682 สุธิดา แจ่มใส 1
683 ซุกรี หะยีสาแม 1
684 รัญชนา สินธวาลัย 1
685 นิคม นาคสุพรรณ 1
686 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
687 กรชนก บุญพอ 1
688 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 1
689 ปาจารีย์ ทองงอก 1
690 ประนอม แซ่จึง 1
691 โครงการวิจัย NRU 1
692 กัลยา ปรีชานุกูล 1
693 วรสันติ์ โสภณ 1
694 กาญจนา ชินนาค 1
695 อัญชลี สำเภา 1
696 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
697 สนม โนนกลาง 1
698 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
699 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
700 วิภาวี หีบแก้ว. 1
701 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
702 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
703 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
704 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
705 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
706 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
707 พัน ยี่สิ้น 1
708 นริศรา แสงเทียน 1
709 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
710 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
711 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
712 พวงเพชร วารีย์ 1
713 อโณทัย จันภักดี 1
714 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
715 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
716 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
717 สุธรรม สุขมณี 1
718 กนกพร ช่างทอง 1
719 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
720 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
721 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
722 วินัย กิตติดำเกิง 1
723 นงนุช บุญยัง 1
724 พัชรียา ไชยลังกา 1
725 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
726 สุระ วุฒิพรหม 1
727 ดวงตะณา วังกุล 1
728 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
729 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
730 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
731 นที เกื้อกูลกิจการ 1
732 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
733 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
734 โสพล บุตรงาม 1
735 เดโช ทองร่วม 1
736 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
737 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
738 นางสาววิริยา พรมกอง 1
739 หัสวิภา หมายมั่น 1
740 สุภชัย หาทองคำ 1
741 วิริยา พรมกอง 1
742 เริงวิทย์ บุญโยม 1
743 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
744 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
745 วรงค์ นัยวินิจ 1
746 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
747 ธีรวุฒิ มาประชา 1
748 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
749 วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
750 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
751 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
752 รัตนาพร จันทุมา 1
753 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
754 บงกช บุญเพ็ชร 1
755 อรนุช ปวงสุข 1
756 เกศริน มณีนูน 1
757 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
758 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
759 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
760 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
761 ช่อเพชร พานระลึก 1
762 ไพรชล อินทนูจิต 1
763 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
764 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 1
765 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
766 พัชรดา อมาตยกุล 1
767 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
768 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
769 เดโช นิยมพันธ์ 1
770 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
771 พงษ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 1
772 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
773 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
774 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
775 สมพร ตั๊นสกุล 1
776 สุรพงศ์ บางพาน 1
777 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
778 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
779 วิษณุ ธงไชย 1
780 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
781 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
782 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
783 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
784 สมศรี จินตนสนธิ 1
785 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
786 นพนันท์ ลาธุลี 1
787 สังวาลย์ แก่นโส 1
788 โชติ จิตรังษี 1
789 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
790 ชาริดา ปุกหุต 1
791 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
792 ละม้าย ทองบุญ 1
793 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
794 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
795 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
796 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
797 เกรียงไกร โชประการ 1
798 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
799 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
800 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
801 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
802 พจมาลย์ โตเทียม 1
803 สุกัญญา ศรีสง่า 1
804 ธีรพล บันสิทธิ์ 1
805 อุรัตน์ พิมลศรี 1
806 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
807 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
808 เฉลียว บุญมั่น 1
809 จิตรา วราอัศวปติ 1
810 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
811 ถาวร สุภาพรม 1
812 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
813 เกศรา เสนงาม 1
814 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
815 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
816 สุธาทิพย์ มากมี 1
817 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
818 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
819 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
820 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
821 ติ๊ก แสนบุญ 1
822 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
823 อรุณี เหมะธุลิน 1
824 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
825 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
826 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 1
827 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
828 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
829 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
830 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
831 แสงชัย นทีวรนารถ 1
832 สมยศ ทุ่งหว้า 1
833 ประยูรศรี ฉัตรวชิระวงศ์ 1
834 สมบัติ โนพิชัย 1
835 เมธินี รัตรสาร 1
836 วิภาวดี ประสาททอง 1
837 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
838 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
839 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
840 วิชัย หวังวโรดม 1
841 วัชรากร ใจตรง 1
842 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
843 พจน์ ไชยเสนา 1
844 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
845 พรพิมล สุริยภัทร 1
846 ญาณิศา รัตอาภา 1
847 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
848 ฉัตรชนก กะราลัย 1
849 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
850 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
851 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
852 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
853 อรัญญา เชาวลิต 1
854 รตนนท์ โชติมา 1
855 ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ 1
856 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
857 จามรี เสมา 1
858 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
859 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
860 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
861 เทวิน ธนะวงษ์ 1
862 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
863 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
864 สมยศ มีสุข 1
865 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
866 ปารวี กาญจนประโชติ 1
867 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
868 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
869 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
870 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
871 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
872 อังคณา เธียรมนตรี 1
873 โขมพักตร์ มณีวัต 1
874 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
875 วิภาวี คงอินทร์ 1
876 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
877 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
878 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
879 สหัถยา ทองสาร 1
880 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
881 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
882 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
883 ศศิมา เจริญกิจ 1
884 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
885 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
886 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
887 ลักษณา ไชยมงคล 1
888 เนริสา คุณประทุม 1
889 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
890 โสภิตา ขำรอด 1
891 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
892 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
893 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
894 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
895 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
896 A. Maeros 1
897 P. Sophanodora 1
898 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
899 S. Mahankij 1
900 ธิดารัตน์ จุทอง 1
901 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
902 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
903 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
904 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
905 วิมล ตันติไชยากุล 1
906 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
907 เดโช ทองอร่าม 1
908 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
909 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
910 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
911 วันชัย ขันนาม 1
912 วิมลศิริ อมรชัย 1
913 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
914 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
915 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
916 วิภาวี ขำจิตร 1
917 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
918 อริสรา อิสสะรีย์ 1
919 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
920 นิรีนดร์ หันไชยุงวา 1
921 ชญานุช แสงวิเชียร 1
922 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
923 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
924 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
925 C. Tantikitti 1
926 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
927 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
928 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
929 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
930 ปารมี ทองสุกใส 1
931 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
932 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
933 พรทิวา คงคุณ 1
934 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
935 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
936 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
937 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
938 สุขสมาน สังโยคะ 1
939 สมหมาย แม้นมณี 1
940 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
941 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
942 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
943 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
944 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
945 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
946 เกตุการ ดาจันทา 1
947 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
948 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
949 ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย 1
950 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
951 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
952 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
953 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
954 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
955 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
956 สมบัติ พุทธจักร 1
957 รุ่งแสง นาครำไพ 1
958 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
959 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
960 สิรีวรรณ แก้วสุวรรณ 1
961 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
962 บุญเรือง คำศรี 1
963 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
964 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
965 อรพิน เสละคร 1
966 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 1
967 อภิญญา รัตนไชย 1
968 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
969 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
970 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
971 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
972 สรศักดิ์ มณีขาว 1
973 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
974 ปรียา แก้วพิมล 1
975 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
976 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
977 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
978 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
979 มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ 1
980 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
981 จิตรานันท์ สมพร 1
982 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
983 อดิเรก รักคง 1
984 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
985 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
986 สัตยา บัญรัตนชู 1
987 คณิตา กายะสุต 1
988 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
989 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
990 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
991 สวัสดี ยอดขยัน 1
992 กำแหง วัฒนเสน 1
993 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
994 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
995 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
996 สมพงศ์ โอทอง 1
997 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
998 ซิวู ซัง 1
999 สุชาดา สัญญา 1
1000 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
1001 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
1002 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
1003 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
1004 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
1005 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
1006 รัตนา สดุดี 1
1007 กนกพร ภาคีฉาย 1
1008 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
1009 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
1010 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
1011 ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม 1
1012 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
1013 อัญชลี ฐานวิสัย 1
1014 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
1015 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
1016 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
1017 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
1018 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
1019 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
1020 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
1021 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
1022 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
1023 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
1024 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
1025 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
1026 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
1027 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
1028 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
1029 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
1030 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
1031 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
1032 จตุพร เงินคำ 1
1033 สนธยา นุ่มท้วม 1
1034 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
1035 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
1036 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
1037 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
1038 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
1039 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
1040 อารีย์ ชูดำ 1
1041 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
1042 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
1043 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
1044 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
1045 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
1046 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
1047 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
1048 HELMUT JOSEF DURRAST 1
1049 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 1
1050 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
1051 อังคณา วังทอง 1
1052 ประยูร ด้วงศิริ 1
1053 วิระพันธ์ สีหานาม 1
1054 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
1055 กาญจน ชินนาค 1
1056 วัชรายุทธ ลำดวน 1
1057 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
1058 สุมาลี หอศิริธรรม 1
1059 สุชาติ ลิ่มกตุญญู 1
1060 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
1061 สุรพล อารีย์กุล 1
1062 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
1063 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
1064 ชัช วงศ์สิงห์ 1
1065 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
1066 ชวพจน์ ศุภสาร 1
1067 กมลพร นครชัยกุล 1
1068 ศุภกร สีสันต์ 1
1069 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
1070 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
1071 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
1072 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
1073 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
1074 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
1075 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
1076 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
1077 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
1078 จิรายุ สินศิริ 1
1079 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
1080 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
1081 บงกช สุขอนันต์ 1
1082 ผดุง กิจแสวง 1
1083 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
1084 วนิดา แซ่จึง 1
1085 อรุณี ทองอ่อน 1
1086 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
1087 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
1088 นิรมล รังสยาธร 1
1089 อนุชิต พลับรู้การ 1
1090 วาสนา พิทักษ์พล 1
1091 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
1092 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
1093 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
1094 สุปิยา ทาปทา 1
1095 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
1096 สุรนี แก้วกลม 1
1097 ประชา คำภักดี 1
1098 สายใจ จันเวียง 1
1099 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
1100 หมิง ฟุก ลี 1
1101 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
1102 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
1103 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
1104 สมเกียรติ นาคกุล 1
1105 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
1106 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
1107 อรุณี ยี่ทอง 1
1108 วรสิทธิ์ โทจำปา 1
1109 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
1110 สายสุนี ชัยมงคล 1
1111 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
1112 ชนาธิศ ซาเสน 1
1113 ปรัชญา มุขดา 1
1114 ทองคำ กิริยะ 1
1115 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
1116 ชาญเรืงฤทธิ์ จันทร์นอก 1
1117 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
1118 ปาณมน วิยะชัย 1
1119 วีระพันธ์ สีหานาม 1
1120 ราเชนทร์ บุญทัน 1
1121 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
1122 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
1123 วริษฏา ศิลาอ่อน 1
1124 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
1125 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
1126 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
1127 เจริญ ชุมมวล 1
1128 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
1129 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
1130 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
1131 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
1132 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
1133 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
1134 วารุณี มะรุมดี 1
1135 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
1136 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
1137 สมใจ โค้วสุรัตน์ 1
1138 นัฐ ตัณศิลา 1
1139 มณฑา จาฏุพจน์ 1
1140 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
1141 สุกัญญา เจริญพร 1
1142 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
1143 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
1144 ฮาลาล 1
1145 เจริญ ภคธีรเธียร 1
1146 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
1147 แวอาแซ แวหามะ 1
1148 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
1149 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
1150 นพมาศ นามแดง 1
1151 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
1152 ศุภชัย มหาเสย 1
1153 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
1154 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
1155 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
1156 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
1157 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
1158 อนุสรณ์ นิยมพันธุ์ 1
1159 สุรชัย สุวรรณลี 1
1160 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
1161 พฤกษ์ เถาถวิล 1
1162 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
1163 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
1164 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
1165 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
1166 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
1167 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
1168 เดือนแรม เงินทอง 1
1169 ณัฎฐวุติ แก้วพิทูลย์ 1
1170 อารยา โพธิสรณ์ 1
1171 วิชิต สมบัติ 1
1172 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
1173 ธนัช กนกเทศ 1
1174 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
1175 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
1176 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
1177 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
1178 ศรัญญู ชูศรี 1
1179 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
1180 วิจิตร เกิดผล 1
1181 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
1182 พรชัย สถิรปัญญา 1
1183 สริน ศรีปรางค์ 1
1184 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
1185 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
1186 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
1187 กาญจนา มหาพล 1
1188 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
1189 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
1190 บัณฑูร เวียงมูล 1
1191 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
1192 อ้อย พลแสน 1
1193 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
1194 ไท แสงเทียน 1
1195 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
1196 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
1197 Emad A.M. EL-Dardiry 1
1198 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
1199 อยุทธ์ นิสสภา 1
1200 นุจรินทร์ ภูธา 1
1201 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
1202 ศิราณี จุโฑปะมา 1
1203 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
1204 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
1205 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
1206 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
1207 คำรพ รัตนสุต 1
1208 ลัคนา จันทร์ลอย 1
1209 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
1210 จันทนี อุริยพงศ์สรรค์ 1
1211 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
1212 สุนทร วงษ์ศิริ 1
1213 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
1214 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
1215 ปริญญา สุขาวห 1
1216 ประณีต รอดแสง 1
1217 จิรวัฒน์ เวชแพทย์ 1
1218 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
1219 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
1220 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
1221 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
1222 จิตใส 1
1223 สิริญาพร สงคง 1
1224 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
1225 จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ 1
1226 สมพร นิลมณี 1
1227 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
1228 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
1229 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
1230 รัชนี นิคมเขต์ 1
1231 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
1232 รัตนา ทองย้อย 1
1233 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
1234 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
1235 วรพจน์ ประชาเสรี 1
1236 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
1237 นิอร จิรพงศธรกุล 1
1238 ศศิกานต์ กาละ 1
1239 อธิป สกุลเผือก 1
1240 ธเนศ รัตนวิไล 1
1241 ประทับใจ พวงบุตร 1
1242 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
1243 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
1244 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
1245 ยุพา กาฬเนตร 1
1246 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
1247 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
1248 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
1249 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
1250 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
1251 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
1252 ทวีพร บัวทอง 1
1253 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
1254 จิราพร เพชรรัตน์ 1
1255 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
1256 Khairani Idah Mokhtar 1
1257 อุทัย ไทยเจริญ 1
1258 สัตยา บุญรัตนชู 1
1259 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
1260 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
1261 ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก 1
1262 อุไรวรร คชสถิตย์ 1
1263 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
1264 กษมา เจนวิจิตร 1
1265 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
1266 อุดมพร แพ่งนคร 1
1267 นันธชา ไฝทอง 1
1268 อรนิช แสงจันทร์ 1
1269 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
1270 จรวยพร แสนทวีสุข 1
1271 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
1272 กรชนก แก่นคำ 1
1273 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
1274 จินตนา เหล่าไฟบูลย์ 1
1275 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
1276 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
1277 นัยนา บัวเขียว 1
1278 นิตยา ศรีใส 1
1279 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
1280 นิตยา วานิกร 1
1281 กิตติมา ศิลปษา 1
1282 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
1283 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
1284 พูนสุข 1
1285 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
1286 อุษา ศรีใส 1
1287 สุชน คชาทอง 1
1288 อดิศร เสมแย้ม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 115
3 2558 211
4 2557 80
5 2556 109
6 2555 127
7 2554 133
8 2553 180
9 2552 209
10 2551 272
11 2550 129
12 2549 99
13 2548 105
14 2547 64
15 2546 61
16 2545 26
17 2544 91
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
2 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
4 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
5 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
6 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
7 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
8 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
9 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
10 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
11 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
12 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
13 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
14 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
15 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
16 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
17 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
18 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
19 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
20 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
21 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
22 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
23 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
24 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
25 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
26 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
27 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
28 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
29 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
30 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
31 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
32 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
33 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
34 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
35 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
36 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
38 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
39 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
40 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
41 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
42 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
43 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
44 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
45 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
46 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
47 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
48 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
49 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
50 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
51 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
52 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
53 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
54 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
55 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
56 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
57 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
58 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
59 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
60 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
61 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
62 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
63 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
64 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
65 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
66 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
67 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
68 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
69 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
70 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
71 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
72 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
73 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
74 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
75 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
76 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
77 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
78 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
79 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
80 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
81 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
82 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
83 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
84 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
85 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
86 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
87 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
88 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
89 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
90 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
91 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
92 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
93 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
94 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
95 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
96 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
97 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
98 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
99 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
100 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
101 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
102 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
103 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
104 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
105 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
106 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
107 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
108 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
109 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
110 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
111 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
112 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
113 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
114 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
115 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
116 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
117 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
118 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
119 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
120 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
121 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
122 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
123 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
124 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
125 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
126 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
127 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
128 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
129 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
130 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
131 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
132 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
133 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
134 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
135 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
136 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
137 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
138 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
139 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
140 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
141 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
142 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
143 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
144 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
145 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
146 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
147 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
148 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
149 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
150 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
151 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
152 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
153 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
154 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
155 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
156 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
157 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
158 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
159 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
160 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
161 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
162 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
163 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
164 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
165 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
166 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
167 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
168 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
169 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
170 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
171 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
172 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
173 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
174 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
175 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
176 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
177 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
178 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
179 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
180 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
181 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
182 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
183 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
184 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
185 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
186 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
187 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
188 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
189 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
190 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
191 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
192 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
193 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
194 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
195 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
196 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
197 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
198 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
199 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
200 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
201 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
202 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
203 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
204 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
205 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
206 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
207 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
208 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
209 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
210 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
211 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
212 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
213 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
214 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
215 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
216 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพ ของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของภาคเหนือ
217 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยม
218 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอลิอะคริลิกแอซิด
219 นวัตกรรมการแปรรูปโดแช่เยือกแข็งสำหรับแครกเกอร์ข้าวพร้อมอบชนิดไม่มีกลูเตน
220 นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่โดยใช้ไคโตซาน-อนุภาคนาโนเงินคอมโพไซต์
221 การสังเคราะห์สีเขียวของอนุภาคนาโนเงินบนถ่านกัมมันต์โดยใช้สารสกัดจากเปลือกกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม
222 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระและจุดตรึงคู่พีพีเอฟแบบไม่อิสระในปริภูมิบานาค
223 การศึกษาความสัมพันธ์ของ Actin cytoskeleton ต่อการกระตุ้น และ การดึง signaling molecules บริเวณ T cell receptor
224 การปนเปื้อนของ Escherichia coli ที่ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะในน้ำทิ้งจากฟาร์มและการกระจายสู่สิ่งแวดล้อม
225 ผลของเปปไทด์ออกฤทธิ์ที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ต่อการยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากเซลล์แมคโครฟาจ
226 ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ควบคุมตัวหนอนแมลงวัน
227 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง
228 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก1
229 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรสองชั้น
230 การผลิตกรดไขมันจำเป็นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วย เชื้อจุลินทรีย์ Thraustochytrids
231 การลดอุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก
232 การศึกษาแบคเทอริโอเฟจเพื่อใช้พัฒนาเป็นวิธีตรวจสอบสำหรับเชื้อ A.baumannii ที่ดื้อยา
233 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข่าในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
234 ผลของตำรับน้ำตรีผลาต่อเซลล์เพาะเลี้ยงทีลิมพ์โฟบลาสต์ของมนุษย์
235 คาร์บอนฟุตปริ้นต์เพื่อการวางแผนจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมน้ำตาล
236 การทดสอบสมรรถนะตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผง เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
237 ผลของการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่นต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงหน้าที่ ลักษณะทางเคมีและกายภาพของรำข้าวระหว่างการเก็บรักษา
238 ผลของอ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำต่อเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสในเซลล์ประสาท
239 การศึกษาผลของอายุการเก็บต่อคุณภาพน้ำมัน และผลของกา