ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณเงินรายได้
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 3
2 สายสมร ลำลอง 2
3 รัชชนนท์ แกะมา 2
4 กัมปนาท ฉายจรัส 2
5 นภาพร หงษ์ภักดี 2
6 อุบล ชินวัง 2
7 สุรีพร เกตุงาม 2
8 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 2
9 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 2
10 วัลยา วิริยเสนกุล 2
11 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 2
12 ทรงวุฒิ สารสาริน 2
13 ประชา คำภักดี 2
14 สุพัฒน์พงษ์ มัตราช 2
15 ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย 1
16 อภิชัย ศิวประภากร 1
17 นิพนธ์ กสิพร้อง 1
18 รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา 1
19 ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 1
20 สาธิต พสุวิทยกุล 1
21 น้องเล็ก บุญจูง 1
22 บุญส่ง เอกพงษ์ 1
23 ทัศนีย์ แก้วแสง 1
24 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
25 วรรณนภา สุทธิประภา 1
26 วาริณี พละสาร 1
27 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
28 ชาคริต โพธิ์งาม 1
29 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 1
30 สมศักดิ์ อินทมาต 1
31 บงกช คูณผล 1
32 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
33 ชุติมา ทองแก้ว 1
34 อธิพงศ์ สุริยา 1
35 จักรพงศ์ นีละมนต์ 1
36 อุดม ทิพราช 1
37 รุจิรา อาชวานันทกุล 1
38 ศุภกร ภู่เกิด 1
39 นิตยา ธีระวัฒนสุข 1
40 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
41 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
42 ปาณมน จันทบุตร 1
43 กฤษณา ศิริพล 1
44 วรารัตน์ บุญแฝง 1
45 ใจแก้ว แถมเงิน 1
46 ทินกร แก้วอินทร์ 1
47 ปาลิตา คชประดิษฐ์ 1
48 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 1
49 สุวัฒน์ ผาบจันดา 1
50 ทองคำ กิริยะ 1
51 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 1
52 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 1
53 กมลพร นครชัยกุล 1
54 วิริยา อ่อนสอาด 1
55 ศันสนีย์ ชวนะกุล 1
56 ศุภชัย มหาแสน 1
57 จารุวรรณ์ วงบุตดี 1
58 วัชรพงษ์ แสงนิล 1
59 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 1
60 ชัช วงศ์สิงห์ 1
61 สายรุ้ง ดินโคกสูง 1
62 วิริยา พรมกอง 1
63 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 1
64 นภดล พัฒนะศิษอุบล 1
65 ปวีณา คำพุกกะ 1
66 จุฑารัตน์ จิตติมณี 1
67 พิมลพรรณ อุดมพันธ์ 1
68 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 1
69 ประสิทธิ์ นครราช 1
70 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
71 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 1
72 คมสันต์ ดาโรจน์ 1
73 ชาญ อินทร์แต้ม 1
74 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 1
75 สถาพร โภคา 1
76 พรพิพัฒน์ แก้วกล้า 1
77 ดวงดาว สัตยากูล 1
78 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 1
79 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 1
80 คมสันติ์ ดาโรจน์ 1
81 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 1
82 นันทกร บุญเกิด 1
83 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 1
84 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
85 อุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร 1
86 อนันต์ ไชยกุลวัฒนา 1
87 สุดารัตน์ หอมหวล 1
88 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
89 ประหยัด ประสานมิตร 1
90 บรรชา บุดดาดี 1
91 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 1
92 นุตติยา วีระวัธนชัย 1
93 ธนภร ทวีวุฒิ 1
94 อนันท์ธนา เมธานนท์ 1
95 อนันต์ รักษาผล 1
96 ธิดารัตน์ จุทอง 1
97 สุมนา อินทร์คำน้อย 1
98 จิตกร ผลโยญ 1
99 อนุชา แยงไธสง 1
100 จันทรพร ทองเอกแก้ว 1
101 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
102 นภาพร นิติภิรมย์ชัย 1
103 วันชัย อินทิแสง 1
104 สุรชัย จูมพระบุตร 1
105 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 1
106 จริยาภรณ์ เสาร์ทอง 1
107 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 1
108 กมล โพธิ์ศรี 1
109 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
110 วรการ วงศ์สายเชื้อ 1
111 สุริยา โชคสวัสดิ์ 1
112 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 1
113 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
114 สุขอังคณา ลี 1
115 ลี หมิงฟุก 1
116 อรัญญา พิมพ์มงคล 1
117 วิภาดา สนองราษฎร์ 1
118 วินิช พรมอารักษ์ 1
119 นรินทร บุญพราหมณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 2551 25
4 2550 14
5 2549 12
6 2548 12
7 2547 10
8 2546 11
9 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 กลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและแนวโน้มตลาดใน 5 ปี ข้างหน้าในเขตการค้าชายแดนกรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2552
2 เครื่องวัดพลังพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์สำหรับใช้พื้นที่ จังหวัด อุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
3 การวิจัยนิติศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติในสังคมไทย:การพิสูจน์และกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายของชาวบ้านดอนโจด
4 อาร์เอพีดี-พีซีอาร์ที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบและจำแนกสายพันธุ์ละหุ่ง
5 Law Research for Resolving Problem of Nationlity less Person in Thai Socisity:Proof and Determination of Personal Legal Status of Donjod village
6 ข้อมูลทางการบัญชีสำหรับการประเมินความเสี่ยงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม:กรณีศึกษาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
7 การศึกษาสมบัติทางเคมีของสารอนุพันธุ์ 4,6- ไดเมทอกซิอินโดล: ปฎิกิริยาไนเตรชัน
8 ปัญหาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกระบวนการยุติธรรมชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
9 การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรซีส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
10 การศึกษาฤทธิ์ในการต้านการอักเสบของยางโมก (Wrightia pubescens R. Br.) และ โมกบ้าน (wrightia religiosa Benth.) ใน RAW 264.7 mouse macrophages
11 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการความเชื่อมั่นทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
12 การสร้างชุดการเรียนรู้การทำบัญชีฟาร์มเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการฟาร์มของเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
13 การวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของแบคทีเรียดื้อยา Acinetobacter baumannii ที่แยกจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี
14 การสังเคราะห์หน่วยโครงสร้างไทโอไซด์สำหรับสารโอลิโกแซคคาร์ไรด์
15 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรผู้ปลูกพืชในพื้นที่การเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง กรณีศึกษาอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
16 การเตรียมและทดสอบคุณลักษณะของเซลลูโลสเบนโซเอตจากวัสดุทางการเกษตร
17 การศึกษาปริมาณไคตินและไคโตซานจากเห็ดกินได้ชนิดต่างๆ
18 การจำลองเพื่อออกแบบการสร้างขดลวดโซลินอยด์สำหรับระบบ MRI
19 การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ลดมลพิษทางเสียง
20 การควบคุมเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
21 การศึกษาคุณสมบัติของสัญญาณสมองของเด็กทารกแรกเกิดขณะนอนหลับโดยใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณแบบไม่เป็นเชิงเส้น
22 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าอในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
23 ผลของปริมาณแครอทและน้ำต่อคุณภาพของสปาเกตตีโดยใช้เครื่องเอ็กซ์เดอร์
24 การศึกษาคุณภาพและการแยกประเภทของข้าวจากการวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพของเมล็ดข้าวสารโดยการประมวลผลภาพดิจิตอล
25 การประเมินและพัฒนาคุณภาพลูกปลาก่อนส่งออก : กรณีศึกษาในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อำเภอ สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
26 การผลิตเมล็ดพันธ์ใบบัวบกคุณภาพสูงสำหรับเกษตรชุมชนบ้านวังยาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการค้า
27 ระบบประเมินความสุกงอมของผลไม้โดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2550
28 โปรแกรมสื่อสารการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยตัวเอง
29 การบำบัดโลหะหนักในของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ
30 การศึกษาเชิงทฤษฏีเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางพลังงานของซีโอไลต์ธรรมชาติที่ใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
31 การพัฒนาวิธีการคำนวณการเลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าแบบมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร
32 การจัดการกำลังไฟฟ้าเสมือนและควบคุมแรงดันของผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อยเพื่อลดกำลังสูญเสียในระบบจำหน่าย
33 การปรับปรุงสมรรถนะแผงรับแสงอาทิตย์ในเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์
34 การตรวจกรองฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase จากพืชสมุนไพรในวงศ์ Piperacceae
35 การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของวัชพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
36 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบโต้ตอบที่ใช้มัลติมีเดียเรื่อง การรักษาและให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ จังหวัดอุบลราชธานี
37 ศึกษาสมบัติทางแสงของเซนซิไทเซอร์สำหรับการออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์
38 การพัฒนาการหมักปลาส้มโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น
39 สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรากยางนา:การสกัดแยกและการสำรวจฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่สกัดแยกได้
40 การกระจายอุณหภูมิของหมูยอขณะต้ม
41 การหาสมการทำนายค่าความชื้นสมดุลของพริกพันธุ์หัวเรือย่น
ปี พ.ศ. 2549
42 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ตลาดบริการและศักยภาพการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ การณีศึกษา บ้านหนองหลุ่ม อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
43 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาบัญชี
44 วิเคราะห์แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
45 การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำโฮมสเตย์ กรณีศึกษาบ้านศรีไค
46 การใช้สารไฮโดรคอลลอยด์เพื่อลดการดูดซับน้ำมันของกล้วยทอด
47 การคัดเลือกสายพันธุ์แก้วมังกร (Hylocerueus undatus) ในจังหวัดอุบลราชธานี
48 การพัฒนาเครื่องมือติดตามและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับหน่วยงานและโรงงาน
49 ผลกระทบของสนามเวลาต่อการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
50 การจำลองการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วง
51 การเตรียมวัสดุเทอร์โมอิเลิกตริกจากเถ้าแกลบ
52 การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์จากไทเทเนียมออกไซด์โครงสร้างนาโน
53 - การประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้า OTOP กับการนำ ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2548
54 การศึกษาชนิดของเชื้อแบคทีเรียและปรสิตที่พบในปลาสวายลูกผสมในเขต จังหวัดอุบลราชธานี
55 การปรับปรุงการรวมตะกอนสำหรับระบบการผลิตน้ำประปาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
56 การปรับปรุงสมถรรนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
57 การเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีในการจัดทำบัญชีธุรกิจในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวาริชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
58 การศึกษาการเมืองสังคม-วัฒนธรรม เศรษฐกิจเวียดนามสมัยจารีตภาพสะท้อนจากประมวลกฎหมายราชวงศ์เล (ค.ศ. 1428-1788)
59 การผลิตน้ำ Bio diesel จากน้ำมันพืชใช้แล้วและศึกษาผลกระทบต่อเครื่องยนต์
60 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผ้ากาบบัวในจังหวัดอุบลราชธานี
61 ความรู้ของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับแม่บทการบัญชี:กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
62 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี
63 รูปแบบการจัดการด้านการตลาดของตลาดทางเลือกกรณีศึกษา:สหกรณ์บุญนิยม ราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี
64 การศึกษาการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยจากการท่องเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
65 การใช้เทคนิค FISH (Fluorescence in-situ Hybridyzation) ในการศึกษาชนิดและลักษณะของ Acetoclastic Methanogens ในนาข้าว
ปี พ.ศ. 2547
66 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพโดยการแพทย์แผนไทย
67 อิทธิพลของวิธีการเลี้ยงลูกโคที่มีต่อผลผลิตนม วงรอบการสืบพันธุ์ของแม่โค และสมรรถนะของลูกพันธุ์ลูกผสมไฮลสไตน์ ฟรีเชียน
68 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
69 ผลของการใช้เจลของหมากจองเพื่อทดแทนการใช้ไขมันหมูในผลิตภัณฑ์หมูยอ
70 การจำแนกความแตกต่างของพันธุกรรมของงาโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอจากเทคนิคอาร์เอพีดี
71 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของมันเทศ แป้งมันเทศ และสตาร์ชมันเทศจากอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
72 เครื่องอบปลาโดยใช้การแผ่รังสีความร้อน
73 เครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้แอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง
74 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถสูงในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน
75 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของน้ำหมักสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2546
76 การสำรวจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานประกอบการในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
77 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากพืชสมุนไพรจังหวัดอุบลราชธานี
78 การปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพอุสาหกรรมน้ำดื่มสำหรับชุมชน
79 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2545
80 การจำลองแบบการทำงานของกันน์ไดโอดชนิดกัลเลียมไนไตรด์ด้วยคอมพิวเตอร์
81 การพัฒนาระบบ แอล วี ดี ที สำหรับเครื่องวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุ
82 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระเจียว
83 การศึกษาความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนและการวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมในมอดข้าวเปลือกในจังหวัดอุบลราชธานี
84 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติการเรืองแสงของ เมตทอล คีเลตเค็ด พอร์ไพริน เพื่อใช้เป็นสารที่เรืองแสงสีแดงในไดโอดที่มีชั้นสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์
85 การคัดเลือกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สร้างเอนไซม์ไลเปส
86 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อการอุตสาหกรรมขนาดย่อม(SMEs) : กรณีข้าวแผ่น
ปี พ.ศ. 2545
87 การศึกษาโครงสร้างทางเคมีที่สำคัญต่อการออกฤทธิ์ของสารที่มีฤทธิ์ต่อเอสโตรเจนรีเซฟเตอร์เฉพาะเจาะจงโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์บนพื้นฐานของโครงสร้างสามมิติของเอสโตรเจนรีเซฟเตอร์
88 การสำราวจด้านการผลิตและวิธีปฏัติในระยะหลังการเก็บเกี่ยวของข่าอ่อนใน ต.ห้วยขยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
89 การสำรวจด้านการผลิตและวิธีปฏิบัติในระยะหลังเก็บเกี่ยวของข่าอ่อนใน ต.ห้วยขยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี