ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุรุวรรณ์ ภามาตย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- คุรุวรรณ ภามาตย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิมลวรรณ วัฒนวิจิตร 4
2 พุทธินันท์ จารุวัฒน์ 4
3 โกเมศ สัตยาวุธ 4
4 รังสิทธิ์ ศิริมาลา 4
5 นิตยา คงสวัสดิ์ 4
6 มานพ คันธามารัตน์ 4
7 มงคล ตุ่นเฮ้า 4
8 จารุวรรณ์ รัตนสกุลธรรม 4
9 กนกศักดิ์ ลอยเลิศ 4
10 นภัสสร เลียบวัน 4
11 สุปรียา ศุขเกษม 4
12 ศุภมาศ กลิ่นขจร 4
13 ประยูร เอ็นมาก 4
14 สำเริง ช่างประเสริฐ 4
15 รางคนา โชติเศรษฐี 3
16 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
17 อัจฉรา หวังอาษา 3
18 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
19 ธัญชนก จงรักไทย 3
20 วนาพร วงษ์นิคง 3
21 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
22 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
23 ปิยาณี หนูกาฬ 3
24 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
25 จอมใจ ชลาเขต 3
26 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
27 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
28 ยงยุทธ คงซำน 3
29 อนัญญา เอกพันธุ 3
30 นิวัติ อาระวิล 3
31 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
32 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
33 สากล วีริยานันท์ 3
34 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
35 ไกรศร ตาวงศ์ 3
36 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
37 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
38 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
39 อรุณี ใจเถิง 3
40 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
41 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
42 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
43 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
44 เวียง อากรชี 3
45 อาพร คงอิสโร 3
46 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
47 กาญจนา ทองนะ 3
48 พัชราพร หนูวิสัย 3
49 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
50 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
51 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
52 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
53 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
54 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
55 อุราพร หนูนารถ 3
56 สุรกิตติ ศรีกุล 3
57 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 3
58 กลวัชร ทิมินกุล 3
59 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
60 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
61 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
62 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
63 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
64 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
65 จันทรา บดีศร 3
66 รมิดา ขันตรีกรม 3
67 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
68 วรกร สิทธิพงษ์ 3
69 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
70 บุญณิศา ฆังคมณี 3
71 พุฒนา รุ่งระวี 3
72 ประภาส แยบยน 3
73 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
74 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
75 อรพิน หนูทอง 3
76 วัชรี ศรีรักษา 3
77 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
78 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
79 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
80 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
81 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
82 ศรีสุดา โท้ทอง 3
83 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
84 ทัศนาพร ทัศคร 3
85 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
86 ลัคนา เขตสมุทร 3
87 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
88 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
89 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 3
90 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
91 ทรงทัพ แก้วตา 3
92 มานิตา คงชื่นสิน 3
93 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
94 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
95 สุรีย์พร บัวอาจ 3
96 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
97 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
98 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
99 สมคิด ดำน้อย 1
100 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
101 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
102 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 543 7