ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุรุวรรณ์ ภามาตย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- คุรุวรรณ ภามาตย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิมลวรรณ วัฒนวิจิตร 4
2 พุทธินันท์ จารุวัฒน์ 4
3 โกเมศ สัตยาวุธ 4
4 รังสิทธิ์ ศิริมาลา 4
5 นิตยา คงสวัสดิ์ 4
6 มานพ คันธามารัตน์ 4
7 มงคล ตุ่นเฮ้า 4
8 จารุวรรณ์ รัตนสกุลธรรม 4
9 กนกศักดิ์ ลอยเลิศ 4
10 นภัสสร เลียบวัน 4
11 สุปรียา ศุขเกษม 4
12 ศุภมาศ กลิ่นขจร 4
13 ประยูร เอ็นมาก 4
14 สำเริง ช่างประเสริฐ 4
15 ยงยุทธ คงซำน 3
16 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
17 อุราพร หนูนารถ 3
18 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
19 สากล วีริยานันท์ 3
20 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
21 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
22 นิวัติ อาระวิล 3
23 อนัญญา เอกพันธุ 3
24 จอมใจ ชลาเขต 3
25 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
26 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
27 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
28 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 3
29 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
30 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
31 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
32 ทัศนาพร ทัศคร 3
33 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 3
34 ลัคนา เขตสมุทร 3
35 ปิยาณี หนูกาฬ 3
36 พัชราพร หนูวิสัย 3
37 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
38 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
39 สุรกิตติ ศรีกุล 3
40 กาญจนา ทองนะ 3
41 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
42 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
43 ไกรศร ตาวงศ์ 3
44 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
45 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
46 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
47 รางคนา โชติเศรษฐี 3
48 อัจฉรา หวังอาษา 3
49 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
50 วนาพร วงษ์นิคง 3
51 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
52 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
53 ธัญชนก จงรักไทย 3
54 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
55 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
56 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
57 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
58 บุญณิศา ฆังคมณี 3
59 พุฒนา รุ่งระวี 3
60 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
61 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
62 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
63 ประภาส แยบยน 3
64 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
65 วัชรี ศรีรักษา 3
66 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
67 เวียง อากรชี 3
68 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
69 อาพร คงอิสโร 3
70 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
71 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
72 อรุณี ใจเถิง 3
73 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
74 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
75 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
76 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
77 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
78 อรพิน หนูทอง 3
79 ทรงทัพ แก้วตา 3
80 มานิตา คงชื่นสิน 3
81 ศรีสุดา โท้ทอง 3
82 วรกร สิทธิพงษ์ 3
83 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
84 สุรีย์พร บัวอาจ 3
85 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
86 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
87 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
88 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
89 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
90 จันทรา บดีศร 3
91 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
92 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
93 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
94 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
95 กลวัชร ทิมินกุล 3
96 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
97 รมิดา ขันตรีกรม 3
98 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
99 สมคิด ดำน้อย 1
100 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
101 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
102 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 543 7