ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คำรพ รัตนสุต
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข47 ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน F3'5'H และ F3'H ในกล้วยไม้หวายลูกผสม
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาระบบการแทรกแซงอาร์เอ็นเอแบบชั่วคราวสำหรับทดสอบผลการลดการทำงานของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แอนโธไซยานินต่อสีดอกกล้วยไม้หวายลูกผสมพันธุ์เอียสกุล
ปี พ.ศ. 2552
4 การสกัดแยกและศึกษาคุณลักษณะยีนที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์เอนโธไซยานินของกล้วยไม้
5 การศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน F3'5'H และ F3'H ในกล้วยไม้หวายลูกผสม
ปี พ.ศ. 2551
6 การสกัดแยกและศึกษาคุณลักษณะยีนที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์เอนโธไซยานินของกล้วยไม้
7 การสกัดแยกและศึกษาคุณลักษณะยีนที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์เอนโธไซยานินของกล้วยไม้
8 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิชิน
9 การปรับปรุงพันธ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิชิน
10 การสกัดแยกและศึกษาคุณลักษณะยีนที่เกี่ยวข้อง ในการสังเคราะห์แอนโธไชยานินของกล้วยไม้
ปี พ.ศ. 2549
11 การสกัดแยกและศึกษาคุณลักษณะยีนที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์แอนโทไซยานีนของกล้วยไม้
ปี พ.ศ. 2548
12 การเก็บรวบรวมและสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายของสีดอกกล้วยไม้ลูกผสมในเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2541
13 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการใช้โปรโตพลาสต์จากมะละกอเพื่อใช้ในการศึกษาการแบ่งตัว เพิ่มจำนวนของอาร์เอ็นเอของเชื้อไวรัสโรคใบด่างจุดวงแหวน