ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คาวุฒิ ฝาสันเทียะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2549 2
3 2548 2
4 2547 1
5 2540 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การพัฒนาการจัดการความรู้ของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2549
2 รูปแบบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2547
3 ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้นำภาครัฐ และเอกชน : กรณีศึกษาจากหลักสูตรผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 4 ปี 2548
ปี พ.ศ. 2548
4 ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้นำภาครัฐ และเอกชน : กรณีศึกษาจากหลักสูตรผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 4 ปี 2548
5 การพัฒนาการจัดการความรู้ของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2547
6 รูปแบบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2547
ปี พ.ศ. 2540
7 ภาวะสุขภาพของประชาชนวัยแรงงาน ในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
8 ภาวะสุขภาพของประชาชนวัยแรงงานในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย