ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คัทรียา รัตนวิมล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนา ทักษะ 5 ด้านตามกรอบ TQF
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจัดการความรู้
3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจัดการความรู้
ปี พ.ศ. 2549
4 ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว
ปี พ.ศ. 2545
5 ความเครียดในบทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพา : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุโขทัย
6 ความเครียดในบทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพา: กรณีศึกษาในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย
7 ความเครียดในบทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพา : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุโขทัย