ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คัคนางค์ มณีศรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- คัคนางค์ มณีศรี,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 18
2 หยกฟ้า อิศรานนท์ 4
3 ธันยธร อนันต์วิโรจน์ 2
4 นุชารัตน์ มุงคุณ 2
5 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 2
6 ปฏิการ นาครอด 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
8 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 1
9 อวย เกตุสิงห์ 1
10 ประธาน ดาบเพชร 1
11 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 1
12 สุภาพรรณ โคตรจรัส 1
13 นิภาพร รุจิพิพัฒน์กุล 1
14 Suchin Arunsawatwong 1
15 Rajalida Lipikorn 1
16 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
17 ธีระพร อุวรรณโณ 1
18 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
19 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
20 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
21 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
22 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
23 อินทิรา พรมพันธุ์ 1
24 ไววิทย์ พุทธารี 1
25 ผกาทิพย์ ขันติพงศ์ 1
26 Walaisiri Muangsiri 1
27 Varunee Padmasankh 1
28 นิภาพรรณ โฆษิตสกุลชัย 1
29 กันยารัตน์ สอาดเย็น 1
30 พรรณระพี สุทธิวรรณ 1
31 กระมล ทองธรรมชาติ 1
32 Anawatch Mitpratan 1
33 Kasidit Nootong 1
34 Waraporn Siriterm 1
35 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
36 สิทธิพร แอกทอง 1
37 Chayaporn Supachartwong 1
38 Chonticha Srisawang 1
39 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
40 Jittima Chatchawansaisin 1
41 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
42 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
43 Chariya Uiyyasathian 1
44 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
45 พิมลรัตน์ ทิศาภาคย์ 1
46 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
47 สุดาจันทร์ สุภาวกุล 1
48 รัตนา แดงประเสริฐ 1
49 สมชัย วัฒนการุณ 1
50 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
51 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
52 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
53 สิรินธร วงศ์ทนงศักดิ์ 1
54 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
55 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
56 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
57 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
58 กมลชนก ยวดยง 1
59 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
63 Pantharee Boonsatorn 1
64 ศุกันยา ห้วยผัด 1
65 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
66 Thada Jirajaras 1
67 เอกชัย อดุลยธรรม 1
68 ทิพย์นภา หวนสุริยา 1
69 สุธาสินี พงษ์โสภา 1
70 วีรญา ตรีจินดาหรา 1
71 เบญจิตต์ ตระกูลเงินทอง 1
72 ศาสตรา ชูวัฒนานุรักษ์ 1
73 ธเนศ เตชะภักดีวงศ์ 1
74 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
75 Pornpimol Muanjai 1
76 ปัณฑ์ชนิต นันตติกูล 1
77 พิมพ์พลอย อึ้ง 1
78 Acom Sornsute 1
79 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
80 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
81 ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ 1
82 สายฝน ควรผดุง 1
83 เกษมรัสมิ์ วิจิตรกุลเกษม 1
84 วิชุดา รัตนเพียร 1
85 วาสนา เสียงดัง 1
86 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
87 กัณฐิกา บรรลือ 1
88 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
89 สุธาสินี ใจสมิทธ์ 1
90 สิริพร สิวราวุฒิ 1
91 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
92 วินัย คำมูล 1
93 วันวิสาข์ เอกกรณ์พงษ์ 1
94 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
95 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
96 ธารวิมล ดิษฐรักษ์ 1
97 จำรัสพงศ์ ศรีภพ 1
98 สมพร พรมดี 1
99 นพวรรณ คนซื่อ 1
100 สุวิชา ทองสิมา 1
101 กฤตติภัส ฝั้นศิริ 1
102 ชิตศุภางค์ รังษีสมบัติศิริ 1
103 Phanphen Wattanaarsakit 1
104 Boonchai Sangpetngam 1
105 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
106 Chalermpol Leevailoj 1
107 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
108 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
109 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
111 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
113 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
114 Srilert Chotpantarat 1
115 ศิริชัย ศิริกายะ 1
116 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
117 Wilai Anomasiri 1
118 Jaitip Paiboon 1
119 วัฒนชัย สมิทธากร 1
120 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
121 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
122 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
123 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
124 Vanida Chantarateptawan 1
125 กาญจนา แก้วเทพ 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
127 Somying Tumwasorn 1
128 ธวัชชัย สันติสุข 1
129 วรรณธิดา ปางวิรุฬห์รักษ์ 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
131 ประพิมพา จรัลรัตนกุล 1
132 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
133 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
134 วัลลภ แย้มเหมือน 1
135 กณิกนันต์ ศรีวัลลภ, 2528- 1
136 สำเริง แย้มโสภี 1
137 สุมาลินี มธุรพจน์พงศ์ 1
138 สลักจิต ตันติบุญทวีวัฒน์ 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
140 วิไล ชินธเนศ 1
141 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
142 อุทัย บุญประเสริฐ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
145 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
146 กุสุมา กาญจนประกิจ 1
147 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
148 อาริยา บุญสม 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
150 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
151 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
152 Chakkaphan Sutthirat 1
153 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
154 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
155 ประคอง ชอบเสียง 1
156 พรรณี กาญจนพลู 1
157 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
158 วิมล เหมะจันทร 1
159 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
160 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
161 สุมา เมืองใย 1
162 ชอุ่ม มลิลา 1
163 ๋Janes, Gavin W. 1
164 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
165 นภสร โกวรรธนะกุล 1
166 วินัย งามแสง 1
167 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
168 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
169 กำจัด มงคลกุล 1
170 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
171 รุ่งราวี ทองกันยา 1
172 สุมิตรา พูลทอง 1
173 Yeshey Penjor 1
174 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
175 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
176 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
177 Vimolmas Lipipun 1
178 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
179 มยุรี ตันติสิระ 1
180 Garnpimol C. Ritthidej 1
181 Supa Chantharasakul 1
182 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
183 Kittisak Likhitwitayawuid 1
184 Panee Boonthavi 1
185 Sumphan Wongseripipatana 1
186 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
187 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
188 Kitpramuk Tantayaporn 1
189 Puttipongse Varavudhi 1
190 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
191 ละอองทิพย์ เหมะ 1
192 Naiyana Chaiyabutr 1
193 Sompol Sanguanrungsirikul 1
194 บรรจง คณะวรรณ 1
195 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
196 Ampa Luiengpirom 1
197 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 3
3 2555 3
4 2553 6
5 2552 4
6 2551 6
7 2550 8
8 2549 2
9 2548 5
10 2547 2
11 2546 1
12 2545 3
13 2543 1
14 2542 2
15 2541 1
16 2539 1
17 2537 1
18 2524 1
19 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อิทธิพลของการเหยียดเพศแบบแยกขั้วต่อการกระทำเพื่อกลุ่มโดยมีการรับรู้ความยุติธรรมระหว่างเพศและการรับรู้ข้อได้เปรียบของการเป็นผู้หญิงเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ปี พ.ศ. 2556
2 อิทธิพลของความเป็นส่วนหนึ่งในงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันกับองค์การต่อความตั้งใจลาออก
3 อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ และการผูกมัดในความสัมพันธ์ โดยมีภาพลวงตาทางบวกเป็นตัวแปรส่งผ่าน
4 อิทธิพลเชิงสาเหตุของผลงานขององค์การต่อการเลือกผู้นำจากเพศ และการรับรู้ความเหมาะสมของผู้นำ โดยมีลักษณะนิสัยของผู้นำและเพศของผู้นำในอดีตเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2555
5 อิทธิพลของรูปแบบความผูกพันต่อความหึงหวงและความก้าวร้าวพหุมิติในสถานการณ์การนอกใจ
6 ความหวัง การมองโลกในแง่ดี และความสามารถในการฟื้นคืนได้ : ตัวแปรทำนายผลงาน ความพึงพอใจในงาน ความสุขในการทำงานและความผูกพันกับองค์การ
7 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อการตอบรับของผู้บริโภค : การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านความเป็นวัตถุนิยมและอิทธิพลกำกับของรูปแบบการดึงดูด
ปี พ.ศ. 2553
8 บุคลิกภาพแบบหลงตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบในฐานะตัวทำนายการเกิดผู้นำในกลุ่มที่ไม่คุ้นเคยกัน
9 อิทธิพลของความหลงตนเอง รูปแบบความรักแบบเล่นเกม และการกระตุ้นลักษณะเน้นความสัมพันธ์ต่อการผูกมัดในความสัมพันธ์
10 อิทธิพลของการเห็นคุณค่าในตนเองที่รับรู้ และการเห็นคุณค่าในตนเองโดยนัยต่อการถูกกีดกันทางสังคมและการรับรู้การถูกกีดกันทางสังคมโดยมีความหลงตนเองเป็นตัวแปรกำกับ : การศึกษาตามแนวทฤษฎีมาตรทางสังคม
11 List assignment problems
12 อิทธิพลของความหลงตนเอง รูปแบบความรักแบบเล่นเกม และการกระตุ้นลักษณะเน้นความสัมพันธ์ต่อการผูกมัดในความสัมพันธ์
13 อิทธิพลของการเห็นคุณค่าในตนเองที่รับรู้ และการเห็นคุณค่าในตนเองโดยนัยต่อการถูกกีดกันทางสังคมและการรับรู้การถูกกีดกันทางสังคมโดยมีความหลงตนเองเป็นตัวแปรกำกับ : การศึกษาตามแนวทฤษฎีมาตรทางสังคม
ปี พ.ศ. 2552
14 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ผลป้อนกลับ และกลวิธีการจูงใจต่อผลการปฎิบัติงานและแรงจูงใจในกิจกรรม
15 การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบต่อพฤติกรรมการนอกใจในคู่สมรส
16 ผลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อปฏิกิริยาตอบสนอง เมื่อได้รับการยอมรับหรือถูกปฏิเสธ
17 การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง และบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบต่อพฤติกรรมการนอกใจในคู่สมรส
ปี พ.ศ. 2551
18 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบและการประเมินความปกติ
19 ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองและการประเมินความปกติ
20 ผลของเทคนิคการจัดข้อมูลด้วยแผนภาพในการสอนโปรแกรมประยุกต์ที่มีต่อแบบจำลองทางปัญญาของครูประจำการที่มีแบบการคิดและช่วงวัยต่างกัน
21 ความสัมพันธ์ของการประเมินความปกติ การเห็นคุณค่าในตนและสุขภาวะทางจิต
22 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง และความไม่สอดคล้องระหว่างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย และการเห็นคุณค่าแห่งตนที่รับรู้ต่อสุขภาวะทางจิต : การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรกำกับและตัวแปรส่งผ่าน
23 บทบาทของการเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง ในการส่งผ่านความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างความหลงตนเองและวัตถุนิยม
ปี พ.ศ. 2550
24 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์ในวิชาการออกแบบ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
25 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อพื้นนิสัยในการให้อภัย และการให้อภัยเฉพาะเหตุการณ์
26 การทำนายพฤติกรรมการทำงานแบบถ่วงความก้าวหน้าขององค์การและเพื่อนร่วมงาน จากบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ลักษณะนิสัยด้านความโกรธ และสิ่งเร้าความเครียดในการทำงาน
27 บุคลิกภาพแบบหลงตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ : ตัวทำนายผลงานและความพึงพอใจในงานของพนักงานขาย
28 ความสัมพันธ์ระหว่างการพึ่งพาทางอารมณ์และความพึงพอใจในชีวิต
29 อิทธิพลของความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานต่อพฤติกรรมการทำงานแบบถ่วงความก้าวหน้า
30 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อได้รับการยอมรับหรือถูกปฏิเสธ
31 ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองกับการรับรู้ตนเองและการรับรู้ของผู้อื่นเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ พฤติกรรมการทำงานตามบทบาทและพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท
ปี พ.ศ. 2549
32 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ลักษณะของเป้าหมายและความท้าทายของงานต่อแรงจูงใจในกิจกรรมและผลงาน
33 อิทธิพลของความหลงตนเองและความใกล้ชิดสนิทสนมต่อความเต็มใจที่จะเสียสละและความพึงพอใจในความสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2548
34 ผลของการให้อภัยและการผูกมัดระหว่างบุคคลต่อสุขภาวะทางจิต
35 ปรากฏการณ์ ผล และการอนุมานสาเหตุของการทำร้ายความรู้สึก
36 ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจของผู้บริโภค บุคลิกภาพของผู้บริโภค บุคลิกภาพของตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้าในสินค้าประเภทรถยนต์นั่ง
37 ความสัมพันธ์ของบทบาททางเพศกับความสำเร็จในอาชีพของผู้หญิงทำงาน
38 การทำนายพฤติกรรมการใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ปี พ.ศ. 2547
39 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อความดึงดูดใจแบบโรแมนติก
40 อิทธิพลของภาพลวงตาทางบวกต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของคู่รัก
ปี พ.ศ. 2546
41 ผลของการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนโปรแกรมศิลปศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
42 ความแตกต่างระหว่างเพศและอายุในการเลือกคุณสมบัติของคู่ครอง
43 อิทธิพลของการเห็นคุณค่าในตนเอง การคุกคามต่อการนิยามตนเอง และความใกล้ชิดระหว่างบุคคลที่มีต่อความอิจฉา
44 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2543
45 การจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยการเสนอสารและแรงสนับสนุนทางสังคม
ปี พ.ศ. 2542
46 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในชีวิตสมรสกับความไว้วางใจคู่สมรส
47 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับรูปแบบความรักของคู่รัก
ปี พ.ศ. 2541
48 อิทธิพลของพ่อแม่ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปณิธานทางการศึกษาและอัตมโนทัศน์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
49 ผลของการร่วมมือและการให้ข้อมูลป้อนกลับเฉลี่ย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความคงทนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
50 ผลของการประเมินโดยการพาดพิงถึงงานที่มีต่อการจูงใจต่อเนื่อง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงและต่ำ
ปี พ.ศ. 2524
51 ผลของการใช้ตัวแบบและการสอนในการฝึกทักษะการสนองตอบ ด้วยความเห็นใจทางวาจาแก่ผู้ปรึกษา