ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คัคนางค์ มณีศรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- คัคนางค์ มณีศรี,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 18
2 หยกฟ้า อิศรานนท์ 4
3 นุชารัตน์ มุงคุณ 2
4 ปฏิการ นาครอด 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
6 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 2
7 ธันยธร อนันต์วิโรจน์ 2
8 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
9 มยุรี ตันติสิระ 1
10 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
11 บรรจง คณะวรรณ 1
12 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
13 Supa Chantharasakul 1
14 Sumphan Wongseripipatana 1
15 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
16 Garnpimol C. Ritthidej 1
17 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
18 Vimolmas Lipipun 1
19 Puttipongse Varavudhi 1
20 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
21 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
22 วิมล เหมะจันทร 1
23 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
24 ละอองทิพย์ เหมะ 1
25 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
26 Sompol Sanguanrungsirikul 1
27 Naiyana Chaiyabutr 1
28 Kitpramuk Tantayaporn 1
29 Panee Boonthavi 1
30 Ampa Luiengpirom 1
31 วัฒนชัย สมิทธากร 1
32 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
33 Srilert Chotpantarat 1
34 ศิริชัย ศิริกายะ 1
35 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
36 Chalermpol Leevailoj 1
37 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
38 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
39 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
40 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
41 Boonchai Sangpetngam 1
42 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
43 Vanida Chantarateptawan 1
44 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
45 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
46 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
47 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
48 Jaitip Paiboon 1
49 Wilai Anomasiri 1
50 กาญจนา แก้วเทพ 1
51 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
52 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
53 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
54 Kittisak Likhitwitayawuid 1
55 Chakkaphan Sutthirat 1
56 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
57 Thada Jirajaras 1
58 เอกชัย อดุลยธรรม 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 กมลชนก ยวดยง 1
61 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 Thanathon Sesuk 1
64 สุวดี ยาป่าคาย 1
65 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
66 Pornpimol Muanjai 1
67 ปัณฑ์ชนิต นันตติกูล 1
68 เบญจิตต์ ตระกูลเงินทอง 1
69 จำรัสพงศ์ ศรีภพ 1
70 ธารวิมล ดิษฐรักษ์ 1
71 วินัย คำมูล 1
72 วีรญา ตรีจินดาหรา 1
73 สุธาสินี พงษ์โสภา 1
74 พิมพ์พลอย อึ้ง 1
75 ธเนศ เตชะภักดีวงศ์ 1
76 ศาสตรา ชูวัฒนานุรักษ์ 1
77 ทิพย์นภา หวนสุริยา 1
78 ศุกันยา ห้วยผัด 1
79 Pantharee Boonsatorn 1
80 ชอุ่ม มลิลา 1
81 ๋Janes, Gavin W. 1
82 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
83 รุ่งราวี ทองกันยา 1
84 ประคอง ชอบเสียง 1
85 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
86 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
87 พรรณี กาญจนพลู 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
89 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
90 สุมิตรา พูลทอง 1
91 Yeshey Penjor 1
92 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
93 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
94 Acom Sornsute 1
95 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
96 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
97 วันวิสาข์ เอกกรณ์พงษ์ 1
98 กำจัด มงคลกุล 1
99 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
100 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
101 นภสร โกวรรธนะกุล 1
102 สุมา เมืองใย 1
103 Somying Tumwasorn 1
104 นิภาพร รุจิพิพัฒน์กุล 1
105 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
106 ธีระพร อุวรรณโณ 1
107 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
108 Suchin Arunsawatwong 1
109 กันยารัตน์ สอาดเย็น 1
110 พิมลรัตน์ ทิศาภาคย์ 1
111 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
112 สุดาจันทร์ สุภาวกุล 1
113 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
114 สุภาพรรณ โคตรจรัส 1
115 อวย เกตุสิงห์ 1
116 Varunee Padmasankh 1
117 นิภาพรรณ โฆษิตสกุลชัย 1
118 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
119 ผกาทิพย์ ขันติพงศ์ 1
120 Walaisiri Muangsiri 1
121 พรรณระพี สุทธิวรรณ 1
122 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 1
123 ประธาน ดาบเพชร 1
124 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 1
125 Rajalida Lipikorn 1
126 กระมล ทองธรรมชาติ 1
127 รัตนา แดงประเสริฐ 1
128 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
129 Jittima Chatchawansaisin 1
130 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
131 Chayaporn Supachartwong 1
132 Chonticha Srisawang 1
133 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
134 Phanphen Wattanaarsakit 1
135 วินัย งามแสง 1
136 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
137 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
138 สิทธิพร แอกทอง 1
139 Anawatch Mitpratan 1
140 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
141 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
142 สิรินธร วงศ์ทนงศักดิ์ 1
143 สมชัย วัฒนการุณ 1
144 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
145 Chariya Uiyyasathian 1
146 Kasidit Nootong 1
147 Waraporn Siriterm 1
148 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
149 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
150 ไววิทย์ พุทธารี 1
151 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
153 ประพิมพา จรัลรัตนกุล 1
154 สลักจิต ตันติบุญทวีวัฒน์ 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
156 วรรณธิดา ปางวิรุฬห์รักษ์ 1
157 ธวัชชัย สันติสุข 1
158 สำเริง แย้มโสภี 1
159 สุมาลินี มธุรพจน์พงศ์ 1
160 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
161 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
162 กุสุมา กาญจนประกิจ 1
163 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
164 อุทัย บุญประเสริฐ 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
167 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
168 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
169 วิไล ชินธเนศ 1
170 อาริยา บุญสม 1
171 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
172 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
173 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
174 กณิกนันต์ ศรีวัลลภ, 2528- 1
175 วัลลภ แย้มเหมือน 1
176 กัณฐิกา บรรลือ 1
177 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
178 สุธาสินี ใจสมิทธ์ 1
179 วาสนา เสียงดัง 1
180 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
181 ชิตศุภางค์ รังษีสมบัติศิริ 1
182 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
183 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
184 อินทิรา พรมพันธุ์ 1
185 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
186 วิชุดา รัตนเพียร 1
187 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
188 สมพร พรมดี 1
189 นพวรรณ คนซื่อ 1
190 สุวิชา ทองสิมา 1
191 กฤตติภัส ฝั้นศิริ 1
192 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
193 สิริพร สิวราวุฒิ 1
194 ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ 1
195 สายฝน ควรผดุง 1
196 เกษมรัสมิ์ วิจิตรกุลเกษม 1
197 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 3
3 2555 3
4 2553 6
5 2552 4
6 2551 6
7 2550 8
8 2549 2
9 2548 5
10 2547 2
11 2546 1
12 2545 3
13 2543 1
14 2542 2
15 2541 1
16 2539 1
17 2537 1
18 2524 1
19 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อิทธิพลของการเหยียดเพศแบบแยกขั้วต่อการกระทำเพื่อกลุ่มโดยมีการรับรู้ความยุติธรรมระหว่างเพศและการรับรู้ข้อได้เปรียบของการเป็นผู้หญิงเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ปี พ.ศ. 2556
2 อิทธิพลของความเป็นส่วนหนึ่งในงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันกับองค์การต่อความตั้งใจลาออก
3 อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ และการผูกมัดในความสัมพันธ์ โดยมีภาพลวงตาทางบวกเป็นตัวแปรส่งผ่าน
4 อิทธิพลเชิงสาเหตุของผลงานขององค์การต่อการเลือกผู้นำจากเพศ และการรับรู้ความเหมาะสมของผู้นำ โดยมีลักษณะนิสัยของผู้นำและเพศของผู้นำในอดีตเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2555
5 อิทธิพลของรูปแบบความผูกพันต่อความหึงหวงและความก้าวร้าวพหุมิติในสถานการณ์การนอกใจ
6 ความหวัง การมองโลกในแง่ดี และความสามารถในการฟื้นคืนได้ : ตัวแปรทำนายผลงาน ความพึงพอใจในงาน ความสุขในการทำงานและความผูกพันกับองค์การ
7 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อการตอบรับของผู้บริโภค : การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านความเป็นวัตถุนิยมและอิทธิพลกำกับของรูปแบบการดึงดูด
ปี พ.ศ. 2553
8 บุคลิกภาพแบบหลงตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบในฐานะตัวทำนายการเกิดผู้นำในกลุ่มที่ไม่คุ้นเคยกัน
9 อิทธิพลของความหลงตนเอง รูปแบบความรักแบบเล่นเกม และการกระตุ้นลักษณะเน้นความสัมพันธ์ต่อการผูกมัดในความสัมพันธ์
10 อิทธิพลของการเห็นคุณค่าในตนเองที่รับรู้ และการเห็นคุณค่าในตนเองโดยนัยต่อการถูกกีดกันทางสังคมและการรับรู้การถูกกีดกันทางสังคมโดยมีความหลงตนเองเป็นตัวแปรกำกับ : การศึกษาตามแนวทฤษฎีมาตรทางสังคม
11 List assignment problems
12 อิทธิพลของความหลงตนเอง รูปแบบความรักแบบเล่นเกม และการกระตุ้นลักษณะเน้นความสัมพันธ์ต่อการผูกมัดในความสัมพันธ์
13 อิทธิพลของการเห็นคุณค่าในตนเองที่รับรู้ และการเห็นคุณค่าในตนเองโดยนัยต่อการถูกกีดกันทางสังคมและการรับรู้การถูกกีดกันทางสังคมโดยมีความหลงตนเองเป็นตัวแปรกำกับ : การศึกษาตามแนวทฤษฎีมาตรทางสังคม
ปี พ.ศ. 2552
14 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ผลป้อนกลับ และกลวิธีการจูงใจต่อผลการปฎิบัติงานและแรงจูงใจในกิจกรรม
15 การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบต่อพฤติกรรมการนอกใจในคู่สมรส
16 ผลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อปฏิกิริยาตอบสนอง เมื่อได้รับการยอมรับหรือถูกปฏิเสธ
17 การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง และบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบต่อพฤติกรรมการนอกใจในคู่สมรส
ปี พ.ศ. 2551
18 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบและการประเมินความปกติ
19 ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองและการประเมินความปกติ
20 ผลของเทคนิคการจัดข้อมูลด้วยแผนภาพในการสอนโปรแกรมประยุกต์ที่มีต่อแบบจำลองทางปัญญาของครูประจำการที่มีแบบการคิดและช่วงวัยต่างกัน
21 ความสัมพันธ์ของการประเมินความปกติ การเห็นคุณค่าในตนและสุขภาวะทางจิต
22 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง และความไม่สอดคล้องระหว่างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย และการเห็นคุณค่าแห่งตนที่รับรู้ต่อสุขภาวะทางจิต : การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรกำกับและตัวแปรส่งผ่าน
23 บทบาทของการเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง ในการส่งผ่านความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างความหลงตนเองและวัตถุนิยม
ปี พ.ศ. 2550
24 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์ในวิชาการออกแบบ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
25 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อพื้นนิสัยในการให้อภัย และการให้อภัยเฉพาะเหตุการณ์
26 การทำนายพฤติกรรมการทำงานแบบถ่วงความก้าวหน้าขององค์การและเพื่อนร่วมงาน จากบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ลักษณะนิสัยด้านความโกรธ และสิ่งเร้าความเครียดในการทำงาน
27 บุคลิกภาพแบบหลงตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ : ตัวทำนายผลงานและความพึงพอใจในงานของพนักงานขาย
28 ความสัมพันธ์ระหว่างการพึ่งพาทางอารมณ์และความพึงพอใจในชีวิต
29 อิทธิพลของความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานต่อพฤติกรรมการทำงานแบบถ่วงความก้าวหน้า
30 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อได้รับการยอมรับหรือถูกปฏิเสธ
31 ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองกับการรับรู้ตนเองและการรับรู้ของผู้อื่นเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ พฤติกรรมการทำงานตามบทบาทและพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท
ปี พ.ศ. 2549
32 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ลักษณะของเป้าหมายและความท้าทายของงานต่อแรงจูงใจในกิจกรรมและผลงาน
33 อิทธิพลของความหลงตนเองและความใกล้ชิดสนิทสนมต่อความเต็มใจที่จะเสียสละและความพึงพอใจในความสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2548
34 ผลของการให้อภัยและการผูกมัดระหว่างบุคคลต่อสุขภาวะทางจิต
35 ปรากฏการณ์ ผล และการอนุมานสาเหตุของการทำร้ายความรู้สึก
36 ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจของผู้บริโภค บุคลิกภาพของผู้บริโภค บุคลิกภาพของตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้าในสินค้าประเภทรถยนต์นั่ง
37 ความสัมพันธ์ของบทบาททางเพศกับความสำเร็จในอาชีพของผู้หญิงทำงาน
38 การทำนายพฤติกรรมการใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ปี พ.ศ. 2547
39 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อความดึงดูดใจแบบโรแมนติก
40 อิทธิพลของภาพลวงตาทางบวกต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของคู่รัก
ปี พ.ศ. 2546
41 ผลของการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนโปรแกรมศิลปศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
42 ความแตกต่างระหว่างเพศและอายุในการเลือกคุณสมบัติของคู่ครอง
43 อิทธิพลของการเห็นคุณค่าในตนเอง การคุกคามต่อการนิยามตนเอง และความใกล้ชิดระหว่างบุคคลที่มีต่อความอิจฉา
44 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2543
45 การจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยการเสนอสารและแรงสนับสนุนทางสังคม
ปี พ.ศ. 2542
46 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในชีวิตสมรสกับความไว้วางใจคู่สมรส
47 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับรูปแบบความรักของคู่รัก
ปี พ.ศ. 2541
48 อิทธิพลของพ่อแม่ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปณิธานทางการศึกษาและอัตมโนทัศน์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
49 ผลของการร่วมมือและการให้ข้อมูลป้อนกลับเฉลี่ย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความคงทนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
50 ผลของการประเมินโดยการพาดพิงถึงงานที่มีต่อการจูงใจต่อเนื่อง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงและต่ำ
ปี พ.ศ. 2524
51 ผลของการใช้ตัวแบบและการสอนในการฝึกทักษะการสนองตอบ ด้วยความเห็นใจทางวาจาแก่ผู้ปรึกษา